Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Amglidia

Pakendi infoleht: teave kasutajale


AMGLIDIA 0,6 mg/ml suukaudne suspensioon

glibenklamiid


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Müügiloa hoidja

AMMTeK

55 rue de Turbigo 75003 Pariis Prantsusmaa


Tootja

Colca MS

1 Rue de la Chaudanne 69290 Grézieu-la-Varenne Prantsusmaa


Unither Développement Bordeaux

ZA Tech-Espace, Avenue Toussaint-Catros 33185 Le Haillan

Prantsusmaa


image

Centre Spécialités Pharmaceutiques 76-78 Avenue du midi

63800 Cournon d’Auvergne Prantsusmaa


image

Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.

. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.