Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Ribavirin Teva Pharma B.V.

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Ribavirin Teva Pharma B.V. 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

ribaviriin


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 1. Kuidas Ribavirin Teva Pharma B.V. säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.


  Ärge kasutage seda ravimit, kui te märkate mingeid muutusi tablettide välimuses.


  Ravimil on müügiluba lõppenud

  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 2. Pakendi sisu ja muu teave


Mida Ribavirin Teva Pharma B.V. sisaldab


Toimeaine on ribaviriin. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 200 mg ribaviriini. Teised koostisosad on:

Tableti sisu: Kaltsiumvesinikfosfaat, kroskarmelloosnaatrium, povidoon, magneesiumstearaat. Tableti kate: osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol, makrogool/polüetüleenglükool 3350, titaandioksiid (E171), talk, punane raudoksiid, kollane raudoksiid, must raudoksiid.


Kuidas Ribavirin Teva Pharma B.V. välja näeb ja pakendi sisu


Ribavirin Teva Pharma B.V. 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid on heleroosad kuni roosad (ühele küljele on pressitud „93” ja teisele küljele „7232”).


Ribavirin Teva Pharma B.V. on saadaval erineva suurusega pakendites, mis sisaldavad 14, 28, 42, 56, 84, 112, 140 või 168 tabletti.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Arst kirjutab teile välja sobivaima suurusega pakendi.


Müügiloa hoidja Teva B.V. Swensweg 5

2031GA Haarlem Holland


Tootja

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

Debrecen H-4042 Ungari


Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Holland


Teva Pharma SLU

C/ C, n° 4, Polígono Industrial Malpica, 50016 Zaragoza

Hispaania


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


Ravimil on müügiluba lõppenud

България

Тева Фарма ЕАД Teл: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +353 19127700


Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300

France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel:+385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 19127700

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Teva Finland Oy Finnland

Sími: +358 201805900

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Ravimil on müügiluba lõppenud

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom Teva UK Limited Tel: +44 1977628500


Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.
See infoleht on kõigis EL/EMPi keeltes Euroopa Ravimiameti kodulehel.