Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Natpar

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Natpar 25 mikrogrammi/annus süstelahuse pulber ja lahusti Natpar 50 mikrogrammi/annus süstelahuse pulber ja lahusti Natpar 75 mikrogrammi/annus süstelahuse pulber ja lahusti Natpar 100 mikrogrammi/annus süstelahuse pulber ja lahusti Parathormoon


image

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Natpar’i annus on individuaalselt erinev. Individuaalne vajadus võib olla 25 kuni 100 mikrogrammi Natpar’i ööpäevas.


Arst võib anda teile juhise võtta Natpar’i kasutamise ajal teisi ravimeid, näiteks kaltsiumi toidulisandeid või D-vitamiini. Arst ütleb teile, kui palju peaksite ravimit ööpäevas kasutama.


Kuidas pen-süstalt kasutada


Enne pen-süstla kasutamist lugege lõiku 7 „Kasutusjuhend“.


Ärge kasutage pen-süstalt, kui lahus on hägune või muutnud värvi või sisaldab nähtavaid osakesi. Enne pen-süstla esmakordset kasutamist tuleb ravimi komponendid kokku segada.

Pärast ravimi komponentide kokkusegamist on Natpar’i pen-süstal kasutamiseks valmis ja võite süstida ravimi reie piirkonda naha alla. Süstige järgmisel päeval teise reide ja jätkake süstimist vaheldumisi.


Natpar’i annuse saamisel on iga kord tungivalt soovitatav märkida üles ravimi nimetus ja partii number, et kasutatud ravimipartiid oleksid registreeritud.


Kui kaua kasutada


Jätkake Natpar’i kasutamist seni, kuni arst seda teile määrab.


Kui te kasutate Natpar’i rohkem kui ette nähtud


Kui süstite kogemata ööpäevas rohkem kui ühe Natpar’i annuse, võtke kohe ühendust oma arsti või apteekriga.


Kui te unustate Natpar’i kasutada


Kui unustate Natpar’i kasutada (või ei saa seda oma tavalisel ajal süstida), tehke oma süst niipea kui võimalik, kuid ärge süstige ühel päeval mitut annust.


Võtke järgmine Natpar’i annus järgmisel päeval tavalisel ajal. Kui teil on madala vere kaltsiumisisalduse nähud, võite vajada kaltsiumi toidulisandite tarbimise suurendamist; sümptomeid vt lõik 4.


Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.


Kui te lõpetate Natpar’i kasutamise


Kui soovite ravi Natpar’iga lõpetada, arutage seda oma arstiga.


Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 1. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Tõsised kõrvaltoimed


  Natpar’i kasutamisel võib esineda järgmisi potentsiaalselt tõsiseid kõrvaltoimeid:

  • Väga sage: vere kõrge kaltsiumisisaldus, mis võib sagedamini tekkida ravi alustamisel Natpar’iga.

  • Väga sage: vere madal kaltsiumisisaldus; see võib tekkida sagedamini, kui lõpetate järsult ravi Natpar’iga.


   Allpool on loetletud kõrge või madala kaltsiumisisaldusega seotud sümptomid. Ükskõik millise nimetatud kõrvaltoime tekkimisel võtke kohe ühendust oma arstiga.


   Muud kõrvaltoimed


   Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10st):

  • peavalud*,

  • naha kipitus ja tuimus

  • kõhulahtisus*,

  • iiveldus ja oksendamine*

  • liigesevalu*

  • lihasspasmid


   Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10st):

  • närvilisus või ärevustunne

  • unehäired (unisus päeva jooksul või öised unehäired)*

  • kiire või ebaühtlane südametegevus*,

  • kõrge vererõhk*

  • köha

  • kõhuvalu*

  • lihaste tõmblused või krambid

  • lihasevalu

  • kaelavalu

  • käsivarre- ja säärevalu

  • uriini kaltsiumisisalduse tõus*

  • sage urineerimisvajadus

  • kurnatus ja jõuetus*

  • valu rinnus

  • punetus ja valu süstekohal

  • janu*

  • Natpar’i vastaste antikehade tekkimine (teie immuunsüsteemis)

  • arst võib näha vereanalüüsis D-vitamiini ja magneesiumisisalduse langust


   Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

  • allergilised reaktsioonid (ülitundlikkus), näiteks: näo, huulte, suu või keele turse; hingamisraskused; sügelus; lööve; nõgestõbi

  • krambihood, mis tulenevad vere madalast kaltsiumisisaldusest


   * Need kõrvaltoimed võivad olla seotud vere kõrge kaltsiumisisaldusega.

   Need kõrvaltoimed võivad olla seotud vere madala kaltsiumisisaldusega.


   Kõrvaltoimetest teatamine


   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi(vtVlisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 2. Kuidas Natpar’i säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud kolbampullil ja karbil pärast Kõlblik kuni/EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Enne segamist


  • Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

  • Mitte lasta külmuda.

  • Hoida kolbampull kolbampulli hoidikus ja välispakendis valguse eest kaitstult.


   Pärast segamist


  • Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

  • Mitte lasta külmuda.

  • Hoida süstelahusega kolbampulli sisaldav pen-süstal tihedalt suletuna. Hoida valguse eest kaitstult.

  • Ärge kasutage seda ravimit kauem kui 14 päeva pärast selle segamist.

  • Ärge kasutage seda ravimit, kui seda ei ole õigesti säilitatud.

  • Enne oma Natpar’i pen-süstlale uue nõela kinnitamist veenduge, et lahus on selge ja värvitu.

   Lahus võib sisaldada väikesi mulle. Ärge kasutage seda ravimit, kui see on muutunud häguseks, on muutnud värvi või sisaldab nähtavaid osakesi.


   Ärge visake ravimeid olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 3. Pakendi sisu ja muu teave Mida Natpar sisaldab

  Toimeaine on parathormoon (rDNA).

  See on saadaval kolbampullis 4 erineva tugevusena (iga kolbampull sisaldab 14 annust):


  Natpar25mikrogrammi

  Üks annus sisaldab pärast manustamiskõlblikuks muutmist 25 mikrogrammi parathormooni 71,4 mikroliitris lahuses.


  Natpar50mikrogrammi

  Üks annus sisaldab pärast manustamiskõlblikuks muutmist 50 mikrogrammi parathormooni 71,4 mikroliitris lahuses .


  Natpar75mikrogrammi

  Üks annus sisaldab pärast manustamiskõlblikuks muutmist 75 mikrogrammi parathormooni 71,4 mikroliitris lahuses.


  Natpar100mikrogrammi

  Üks annus sisaldab pärast manustamiskõlblikuks muutmist 100 mikrogrammi parathormooni 71,4 mikroliitris lahuses kohta.

  Teised koostisosad kolbampullis (kõigi tugevuste puhul) on: Pulbris:

  • naatriumkloriid

  • mannitool

  • sidrunhappe monohüdraat

  • naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks)


   Lahustis:

  • metakresool

  • süstevesi


   Kuidas Natpar välja näeb ja pakendi sisu


   Iga Natpar’i kolbampull sisaldab ravimi pulbrit koos lahustiga süstelahuse valmistamiseks. Kolbampull on klaasist, selle otsas on kummitihend. Kolbampull on plastmassist kolbampulli hoidikus.


   Natpar on saadaval pakendina, milles on 2 kolbampulli kolbampullide hoidikutes. Teie ravimi Natpar tugevust näitab karbi/kolbampulli värv:

   Natpar25mikrogrammi/annus Lilla kolbampull.


   Natpar50mikrogrammi/annus Punane kolbampull.


   Natpar75mikrogrammi/annus Hall kolbampull.


   Natpar100mikrogrammi/annus Sinine kolbampull.


   Müügiloa hoidja ja tootja


   Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

   Block 3 Miesian Plaza

   50 – 58 Baggot Street Lower

   Dublin 2 Iirimaa

   Tel: +800 66838470

   E-mail: medinfoEMEA@takeda.com


   Infoleht on viimati uuendatud .


   Ravim on saanud tingimusliku heakskiidu.

   See tähendab, et selle ravimi omaduste kohta oodatakse lisatõendeid.


   Euroopa Ravimiamet vaatab vähemalt igal aastal läbi ravimi kohta saadud uue teabe ja vajaduse korral ajakohastatakse seda infolehte.


   .

 4. Kasutusjuhend


Selle juhendi eesmärk on aidata teil oma Natpar’i pen-süstalt ette valmistada, sellega süstida ja seda säilitada.


Käesolev juhend koosneb 5 sammust


Tutvumine Natpar’i pen-süstla osadega ja ravimiga Natpar

Natpar’i ettevalmistamine ja segamine

Natpar’i pen-süstla ettevalmistamine

Igapäevase annuse manustamine

Kuidas oma ravimit säilitada


Kui vajate mingil ajal abi, võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võite ka ühendust võtta Takeda’ga numbril +800 66838470 või e-posti aadressil

medinfoEMEA@takeda.com.


Mida on vaja enne alustamist teadaimage

Muudvajalikudtarvikud:


Märkus. Alkoholiga immutatud lappe, süstenõelu ega torkekindlat konteinerit pakendis ei ole. Ravimiampulli arvestuskaart asub selles kasutusjuhendis.


image

Natpar’i ettevalmistamine ja segamine


image

Enne kasutamist peate Natpar’i segama. Segatud ravimit võib kasutada kuni 14 süstiks (14 annust).

Kui kasutate Natpar’i esmakordselt ise, annab teie arst või õde teile juhised Natpar’i kolbampulli

segamiseks.

 1. Annuse süstimiseks valmistumisel võtke Natpar’i kolbampull külmkapist välja.


  image

  Märkus: kolbampulli tuleb hoida alati külmkapis, välja arvatud ravimi ettevalmistamise ja süstimise ajal.


  • Peske ja kuivatage käed.

  • Pange vajalikud tarvikud valmis, sealhulgas:

   • segisti

   • külmkapist võetud uus Natpar’i kolbampull

   • uus ühekordselt kasutatav pen-süstla nõel

   • torkekindel teravate esemete konteiner

   • pliiats või pastapliiats kolbampulli segamise

    kuupäevade ülesmärkimiseks

   • ravimi kolbampulli arvestuskaart (asub selles kasutusjuhendis)

   • Natpar’i pen-süstal ravimi süstimiseks

   • see kasutusjuhend


 2. Märkige oma ravimi kolbampulli arvestuskaardile kuupäevad.


  Ravimi kolbampulli arvestuskaart Juhised:

  • Kirjutage reale „Segamise kuupäev” tänane kuupäev.

  • Kirjutage reale „Visata ära" tänasest 14 päeva hilisem kuupäev (sama nädalapäev 2 nädalat hiljem).

  • Visake oma kolbampull „Visata ära" kuupäeval ära, isegi kui kolbampullis on veel ravimit

   . Ärge kasutage oma kolbampulli „Visata ära" kuupäeval.

  • Uue kolbampulli segamiseks tuleb kinnitada pen-süstlale nõel.


   image


   image

 3. Eemaldage nõela korgilt paberist kate.

  image

 4. Keerake pen-süstla nõel päripäeva kolbampullile.


  • Veenduge, et pen-süstla nõel on otse ja kindlalt kolbampullile kinnitatud (nõela korgi laiem serv peab puutuma vastu kolbampulli õlga)

  • Ärge eemaldage nõela korki ega kaitset enne, kui olete valmis

   ravimit süstima.


   image

 5. Keerake segisti ketast vastupäeva varda tagasi keeramiseks, kui see ei ole juba sees.


  • Veenduge, et segistis olev varras näeb välja selliselt (täielikult sisse tõmmatud).


 6. Keerake Natpar’i kolbampull päripäeva segistile.


  • Pen-süstla nõel peab olema kindlalt kinni.


 7. Hoides nõela korki ülespidi, keerake ketast aeglaselt päripäeva, kuni kolbampullis olevad punnkorgid enam ei liigu ja ketas pöörleb vabalt.


  • Hoidke nõela suunaga üles.

  • ÄRGE hoidke segistit nurga all.


 8. Veenduge, et punnkorgid näevad välja selliselt ja püsivad koos.

  image

 9. Hoidke segistit koos selle külge kinnitatud kolbampulliga, nõel ülespidi, ja liigutage kolbampulli ettevaatlikult

  ligikaudu 10 korda küljelt küljele (kella 9 suunalt kella 3 suunani) kolbampullis sisalduva pulbri lahustamiseks.


  • ÄRGE loksutage kolbampulli.

  • Veenduge, et nõel on ülespidi.

  • Asetage segisti koos selle külge kinnitatud kolbampulliga lauale ja oodake 5 minutit, kuni pulber täielikult lahustub.


Kontrollige lahust alati enne igapäevase annuse süstimist. Kui lahus on 5 minuti möödudes hägune, sisaldab nähtavaid osakesi või ei ole värvitu, ärge seda ravimit kasutage. Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Väikeste mullide sisaldumine on normaalne.


Natpar’i pen-süstla ettevalmistamine


image

Natpar’i pen-süstalt valmistate ette

iga 14 päeva järel.


image

 1. Võtke pen-süstal kätte ja eemaldage kork.

  Pange kork ära, et seda hiljem kasutada.


 2. Keerake varda kaitse (tühi kolbampull) või tühi ravimi kolbampull vastupäeva lahti ja visake see torkekindlasse konteinerisse.

  image

 3. Vajutage süstimisnuppu. „0” peaks joonduma sälguga annuseaknas. Kui “0” ei joondu, vajutage süstimisnuppu kuni selle joondumiseni.


 4. Langetage varras. Kui varras on väljas, keerake tumepunast võru vastupäeva selle langetamiseks. Ärge pingutage võru liigselt.


 5. Kontrollige varrast. Õiges asendis on selles väike vahe.


 6. Keerake kolbampull segistilt vastupäeva lahti ja asetage segisti lauale.


 7. Kinnitage kolbampull pen-süstlale. Võtke pen-süstla põhiosa kätte ja hoidke seda, varras ülespidi.

  image

 8. Hoides kolbampulli, nõela kork ülespidi, keerake kolbampull päripäeva

  pen-süstlale, kuni kolbampulli ja

  pen-süstla vahel ei ole vahet.


 9. Natpar’i pen-süstla eeltäitmine.


  Keerake annustamisnuppu päripäeva, kuni

  GO” (Mine) joondub annuseaknas oleva sälguga.


 10. Hoidke pen-süstla nõela kork ülespidi.


 11. Vajutage süstimisnuppu vastu lamedat pinda, näiteks lauaplaati, kuni „0” joondub annuseaknas oleva sälguga.


  • 1 või 2 vedelikutilga ilmumine nõelale selles etapis on normaalne.

  • Ärge eemaldage ravimi kolbampulli pen-süstlalt enne „Visata ära” kuupäeva või kolbampulli

   tühjenemist.

  • Eeltäitke pen-süstal iga uue kolbampulli puhul ainult ühel korral.

Igapäevase annuse manustamine


image

MÄRKUS. Niipea kui olete lõpetanud ravimi segamise ja pen-süstla ettevalmistamise ning kui pen-süstla küljes on nõel, jätkake sammust „Enne igapäevase annuse süstimist” (selle lõigu 6. samm) juhistega oma Natpar’i pen-süstlaga süstimiseks .

Kui vajate mistahes ajal abi, küsige nõu oma arstilt või meditsiiniõelt.


 1. Peske ja kuivatage käed.


 2. Pange vajalikud tarvikud valmis, sealhulgas:


  • külmkapist võetud Natpar’i pen-süstal

  • uus ühekordselt kasutatav pen-süstla nõel

  • torkekindel teravate esemete konteiner

  • alkoholiga immutatud lapp


   Märkus: segatud kolbampulli tuleb hoida alati pen-süstlas külmkapis, välja arvatud ravimi ettevalmistamise ja süstimise ajal.


   image

 3. Kontrollige kolbampulli.


  Eemaldage Natpar’i pen-süstlalt kork. Selles peaks olema segatud kolbampull.


 4. Enne uue nõela kinnitamist pen-süstlale veenduge:


  • Et lahus on selge, värvitu ja ilma nähtavate osakesteta. Väikeste mullide sisaldumine on normaalne.

   Ärge kasutage seda ravimit, kui lahus ei ole selge või värvitu või nähtavate osakesteta..

   Võtke ühendust oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


   Peate valmistama ette uue Natpar’i kolbampulli, kui:


  • Pen-süstlasse ei ole jäänud ravimit (annuseloenduri näit on 0“)

   või

  • On saabunud „Visata ära” kuupäev (vt ravimi kolbampulli arvestuskaarti).

   image

 5. Uue nõela kinnitamine.


  • Eemaldage nõela korgilt paberist kate.

  • Hoidke Natpar’i kolbampulli kindlalt ja ülespidi.

  • Hoides nõela korki otse, keerake see päripäeva tugevalt kolbampullile (nõela korgi laiem serv peab puutuma vastu kolbampulli õlga).

  • Jätke nõelale kork peale.


 6. Enne oma igapäevase annuse süstimist.


  • ÄRGE kasutage kolbampulli pärast külmumist.

  • Visake ära kõik segatud pen-süstlad, millel on saabunud „Visata ära” kuupäev (vt ravimi kolbampulli arvestuskaarti).


   image

 7. Pühkige süstimispiirkonda reiel alkoholiga immutatud lapiga.

  Süstige iga päev erinevasse reide.


  • Veenduge, et nõela kork oleks sammudes 8 kuni 17 alati suunatud alla.


   image

 8. Hoidke Natpar’i pen-süstla otse alla suunatud nõela korgiga.


  • Jätke nõel alaspidi kuni süstimise lõpuni.


 9. Hoidke pen-süstalt selliselt, et näete annuseakent.

  image

 10. Keerake annustamisnuppu kuni tähise „GO” joondumiseni annuseaknas sisalduva sälguga. Ärge keerake annustamisnuppu tähisest „GO” edasi.


  • Kui annustamisnuppu on raske keerata, ei pruugi piisavalt vedelikku alles olla.

   Kontrollige kolbampullil olevalt annuse indikaatorilt, kas annuseid on veel alles, või kontrollige ravimi kolbampulli arvestuskaardi „Visata ära“ kuupäeva, veendumaks et 14 päeva ei ole möödunud.

   image

 11. Koputage kolbampullile ettevaatlikult 3 kuni 5 korda. See viib võimalikud õhumullid nõelast eemale.


 12. Valmistage pen-süstla nõel süstimiseks ette.


  Tõmmake ilma lahtikeeramata


  • nõelakork otse pealt ära ja asetage see kõrvale.

  • Seejärel tõmmake nõela kaitse ära ja visake ära.


 13. Hoidke pen-süstalt selliselt, et näeksite annuseaknas tähist

  GO”, kui pen-süstla nõel on alla suunatud.


 14. Enne ravimi süstimist lugege sammud 15, 16 ja 17 hoolikalt läbi.


  image

 15. Sisestage nõel lõpuni reide (võite pigistada nahavoldi sõrmede vahele, kui teie arst või meditsiiniõde on andnud sellise juhise). Veenduge, et näete aknas tähist „GO”.

  image

 16. Vajutage süstimisnuppu, kuni „0” joondub sälguga annuseaknas. Peaksite nägema ja tundma annustamisnupu tagasipöördumist asendisse „0”. Lugege aeglaselt 10-ni.


  Tähtis märkus süstimise kohta:


  Alaannustamise vältimiseks peate PÄRAST süstimisnupu vajutamist hoidma nõela nahas 10 sekundit.

  image


 17. Tõmmake nõel reiest otse välja.


  • 1 või 2 vedelikutilga ilmumine nõelale selles etapis on normaalne.

  • Kui arvate, et te ei saanud täielikku annust, ärge võtke teist annust. Helistage oma arstile.

   Te võite vajada täiendavalt kaltsiumit ja D-vitamiini.


   image

 18. Pange lahtisele nõelale suur nõelakork tagasi peale kasutades kühveldamisvõtet.


  • Veenduge, et nõel on lõpuni korgisse surutud.


 19. Keerake nõelakork vastupäeva lahti (koos selles oleva pen-süstla nõelaga), hoides kinni kolbampullist.


  • Ärge kasutage kellegagi ühist pen-süstalt ega pen-süstla nõelu. Võite neid nakatada või saada ise nakkuse.

   image

 20. Visake kasutatud nõel torkekindlasse konteinerisse.


  Küsige oma arstilt, apteekrilt või meditsiiniõelt, kuidas täitunud torkekindlat konteinerit nõuetekohaselt ära visata.


 21. Pange pen-süstlale kork peale tagasi.


  • Enne pen-süstlale korgi peale panemist peab pen-süstlale olema kinnitatud kolbampull.

  • Joondage pen-süstla ja korgi märgis.

  • Lükake kork ja pen-süstal kokku, kuni kuulete klõpsu.


   image

 22. Asetage Natpar’i pen-süstal külmkappi.


Kuidas oma ravimit säilitada


Natpar’i kolbampulle ja segatud kolbampulli sisaldavat pen-süstalt tuleb alati hoida külmkapis (2 °C… 8 °C).


ÄRGE laske kolbampullil

ÄRGE kasutage

Visake ära kõik rohkem

külmuda.

kolbampulli pärast

kui 14 päeva vanused

külmumist.

segatud kolbampullid.