Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Olumiant

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Olumiant 2 mg õhukese polümeerikattega tabletid Olumiant 4 mg õhukese polümeerikattega tabletid baritsitiniib


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

dermatiidi ja koldelise alopeetsia korral aeg-ajalt). Tõsist kopsupõletikku ja tõsist vöötohatist esines aeg-ajalt.


Muud kõrvaltoimed


Väga sage (võivad tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st)

koldelise alopeetsia korral).


Aeg-ajalt (võivad tekkida kuni ühel inimesel 100-st)