Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Temozolomide Sandoz

Pakendi infoleht: teave kasutajale Temozolomide Sandoz 5 mg kõvakapslid Temozolomide Sandoz 20 mg kõvakapslid Temozolomide Sandoz 100 mg kõvakapslid Temozolomide Sandoz 140 mg kõvakapslid Temozolomide Sandoz 180 mg kõvakapslid Temozolomide Sandoz 250 mg kõvakapslid temosolomiid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


- Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.


Infolehe sisukord


 1. Mis ravim on Temozolomide Sandoz ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Temozolomide Sandozi võtmist

 3. Kuidas Temozolomide Sandozt võtta

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Temozolomide Sandozt säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Temozolomide Sandoz ja milleks seda kasutatakse

  Temozolomide Sandoz sisaldab raviainet nimega temosolomiid. See on kasvajavastane raviaine. Temozolomide Sandozi kasutatakse teatud ajukasvajate raviks:

  • täiskasvanutel esmakordselt diagnoositud multiformse glioblastoomi korral. Temozolomide Sandozi kasutatakse esmalt kombinatsioonis kiiritusraviga (samaaegse ravi faas) ning sellele järgnevaks monoteraapiaks (ravi monoteraapia faas);

  • 3-aastastel ja vanematel lastel ning täiskasvanud patsientidel pahaloomulise glioomi korral, näiteks nagu multiformne glioblastoom või anaplastiline astrotsütoom. Temozolomide Sandozi kasutatakse nende kasvajate korral, kui need uuesti tekivad või standardravi järel progresseeruvad.


 2. Mida on vaja teada enne Temozolomide Sandozi võtmist Temozolomide Sandozi ei tohi võtta

  • kui olete temosolomiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline (ülitundlik).

  • kui teil on olnud allergiline reaktsioon dakarbasiini (vähivastane ravim, mida mõnikord kutsutakse DTIC-ks) suhtes. Allergilise reaktsiooni nähtude hulka kuuluvad kihelustunne, hingeldus või vilistav hingamine, näo, huulte, keele või kõri turse.

  • kui teatud tüüpi vererakkude hulk on oluliselt vähenenud (müelosupressioon), nagu valgete vererakkude ja vereliistakute hulk. Need vererakud on olulised infektsioonidega võitlemises ja korrektses vere hüübimises. Teie arst analüüsib enne ravi alustamist teie verd, et teha kindlaks, kas teil on vajalikul hulgal nimetatud vererakke.


   Hoiatused ja ettevaatusabinõud


   Enne Temozolomide Sandozi võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


  • Kuna teid tuleb tähelepanelikult jälgida raskekujulise kopsupõletiku tekkimise suhtes rindkeres, mida nimetatakse Pneumocystis jirovecii pneumooniaks (PJP). Kui teil on esimest korda diagnoositud multiformne glioblastoom, võite saada Temozolomide Sandozi 42-päevase raviskeemi alusel kombineeritult kiiritusraviga. Sellisel juhul kirjutab teie arst lisaks välja ka ravimi, mis aitab ära hoida seda tüüpi kopsupõletiku (PJP) teket.

  • Kui teil on kunagi olnud või võib parajasti olla B-hepatiidi infektsioon. See on oluline, kuna temosolomiid võib põhjustada B-hepatiidi reaktiveerumist, mis võib mõnel juhul surmaga lõppeda. Enne ravi alustamist kontrollib arst patsiente selle infektsiooni tunnuste suhtes hoolikalt.

  • Kui teil on väike punaste vererakkude (aneemia), valgeliblede ja vereliistakute arv või teil on probleeme verehüübimisega enne ravi algust või kui need tekivad ravi kestel. Teie arst võib otsustada ravimi annust vähendada, ravi katkestada, peatada või muuta (vt. “Ärge võtke Temozomide Sandozt). Vajalikuks võib osutuda ka mõni muu ravi. Mõningatel juhtudel võib osutuda vajalikuks Temozolomide Sandoziga ravi lõpetamine. Teie seisundi jälgimiseks uuritakse ravi ajal sageli teie verd, et näha Temozolomide Sandozi toimet teie vererakkudele.

  • Kuna teil võib olla väike risk teiste vererakkude muutuste tekkeks, sealhulgas leukeemia.

  • Kui teil esineb iiveldust (halb enesetunne) ja/või oksendamist, mis on Temozolomide Sandoze väga sageli esinevateks kõrvaltoimeteks (vt lõik 4), võib teie arst teile välja kirjutada ravimi, mis aitab oksendamist vältida (antiemeetiline ravim). Kui te oksendate sageli enne ravi või selle kestel, pidage nõu oma arstiga Temozolomide Sandozi võtmiseks parima aja leidmise osas, et oksendamine kontrolli alla saada. Kui te pärast annuse sissevõtmist oksendate, ärge võtke teist annust samal päeval.

  • Kui teil tekib palavik või muud infektsioonisümptomid, võtke otsekohe arstiga ühendust.

  • Kui olete üle 70-aastane, võivad teil kergemini tekkida infektsioonid, verevalumid või verejooksud.

  • Kui teil on maksa- või neeruprobleemid, tuleb Temozolomide Sandozi annust teie jaoks kohandada.


   Lapsed ja noorukid


   Ärge andke seda ravimit alla 3-aastastele lastele, sest seda ei ole uuritud. Temozolomide Sandozi võtnud üle 3 aasta vanuste patsientide kohta on andmeid piiratult.


   Muud ravimid ja Temozolomide Sandoz


   Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.


   Rasedus, imetamine ja viljakus


   Kui te olete rase või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga. Sest raseduse ajal ei tohi teid Temozolomide Sandoziga ravida, välja arvatud juhul, kui see on teie arsti poolt selgelt näidustatud.

   Ravi ajal Temozolomide Sandoziga ning vähemalt 6 kuu jooksul pärast ravi lõppu peavad rasestumisvõimelised naispatsiendid kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid ettevaatusabinõusid.


   Temozolomide Sandozi kasutamise ajal tuleb imetamine lõpetada.


   Meeste viljakus


   Temozolomide Sandoz võib põhjustada pöördumatut viljatust. Meessoost patsiendid peavad kasutama tõhusat rasestumisvastast vahendit ja mitte eostama lapsi vähemalt 3 kuu jooksul pärast ravi lõppu. Soovitatav on enne ravi nõu küsida sperma konserveerimise kohta.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine


   Temozolomide Sandoz võib teid teha uniseks või väsinuks. Sellisel juhul ärge juhtige autot ja hoiduge masinate või mehhanismide käsitsemisest või jalgrattasõidust kuni olete näinud, kuidas see ravim teid mõjutab (vt lõik 4).


   Temozolomide Sandoz sisaldab laktoosi ja naatriumi


   Temozolomide Sandoz sisaldab laktoosi (teatud suhkur). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.


   Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) ühes kõvakapslis, see tähendab, on põhimõtteliselt “naatriumivaba”.


 3. Kuidas Temozolomide Sandozt võtta


  Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Annustamine ja ravi kestus


  Teie arst määrab kindlaks Temozolomide Sandozi õige annuse. Seda tehakse juhindudes teie pikkusest ja kehakaalust ning sellest, kas teil on taastekkinud kasvaja ja kas te olete varem saanud keemiaravi. Teile võidakse anda veel üks ravim (antiemeetiline ravim), mis on mõeldud sissevõtmiseks enne ja/või pärast Temozolomide Sandozi võtmist ning mille eesmärgiks on hoida ära või kontrollida iiveldust ja oksendamist.


  Esimest korda diagnoositud multiformse glioblastoomiga täiskasvanud patsiendid


  Kui te olete esmase diagnoosiga patsient, toimub teie ravi kahes faasis:

  • kõigepealt ravi koos kiiritusraviga (samaaegse ravi faas),

  • millele järgneb ravi ainult Temozolomide Sandoziga (ravi monoteraapia faas).


   Samaaegse ravifaasi ajal alustab arst Temozolomide Sandozi annusega 75 mg/m2 (tavapärane annus). Te võtate seda annust iga päev 42 päeva (või kuni 49 päeva) jooksul ja saate samal ajal kiiritusravi. Temozolomide Sandozi manustamise võib edasi lükata või lõpetada vererakkude arvu põhjal ja selle alusel, kuidas te ravi samaaegse ravi faasi ajal talute.


   Kui kiiritusravi on lõppenud, katkestate teie ravi 4 nädalaks. See annab teie organismile võimaluse taastuda.

   Siis alustate te monoteraapia faasi.


   Temozolomide Sandozi annus ja viis, kuidas seda monoteraapia faasis võtate, on teistsugune. Teie arst määrab teile täpse annuse. Selles faasis võib olla kuni 6 raviperioodi (tsüklit). Igaüks kestab 28 päeva. Te võtate Temozolomide Sandozi uue annusena iga tsükli 5 esimese päeva (“annustamise päevad”) jooksul. Esmane annus on 150 mg/m2. Seejärel olete te 23 päeva ilma Temozolomide Sandozita. See teebki kokku 28-päevase ravitsükli.


   Pärast 28-ndat päeva algab uus ravitsükkel. Te võtate jälle Temozolomide Sandoz´i üks kord ööpäevas 5 päeva jooksul, millele järgneb 23 päeva ilma Temozolomide Sandozita. Arst võib Temozolomide Sandozi annust kohandada teie verenäitajate alusel ja selle põhjal, kuidas te ravi iga ravitsükli vältel talute.


   Patsiendid, kellel on taastunud või süvenenud kasvaja (pahaloomuline glioom, nagu multiformne glioblastoom või anaplastiline astrotsütoom), ja kes võtavad ainult Temozolomide Sandozi


   Temozolomide Sandozi ravitsükkel kestab 28 päeva.

   Te võtate esimese viie päeva jooksul ainult Temozolomide Sandozi. Igapäevane annus sõltub sellest, kas te olete eelnevalt keemiaravi saanud.


   Kui te ei ole eelnevalt keemiaravi saanud, on Temozolomide Sandozi esimeseks annuseks 200 mg/m2 üks kord ööpäevas 5 esimese päeva jooksul. Kui te olete varem keemiaravi saanud, on Temozolomide Sandozi esimeseks annuseks 150 mg/m2 üks kord ööpäevas 5 esimese päeva jooksul.

   Seejärel olete te 23 päeva ilma Temozolomide Sandozita. See teebki kokku 28-päevase ravitsükli. Pärast 28. päeva algab uus tsükkel. Te võtate jälle Temozolomide Sandozi üks kord ööpäevas 5 päeva

   jooksul, millele järgneb 23 päeva ilma Temozolomide Sandozita.


   Enne iga ravitsüklit analüüsitakse teie verd, et näha, kas Temozolomide Sandozi annust on vaja kohandada. Sõltuvalt vereanalüüside tulemustest võib arst järgmise tsükli ajal ravimi annust muuta.


   Kuidas Temozolomide Sandozi võtta


   Võtke teile määratud Temozolomide Sandozi annus sisse üks kord ööpäevas, eelistatavalt samal ajal.


   Kapslid tuleb sisse võtta tühja kõhuga, näiteks vähemalt üks tund enne hommikusööki. Neelake kapsel (kapslid) tervelt alla koos klaasitäie veega. Kapsleid ei tohi avada ega närida. Kui kapsel on kahjustatud, vältige kapsli pulbri kokkupuudet oma naha, silmade või ninaga. Kui teil satub kogemata natuke pulbrit silmadesse või ninna, siis uhage vastavat kohta veega.


   Teile välja kirjutatud Temozolomide Sandozi annuse põhjal võite te iga ravitsükli annustamise päeval võtta mitu kapslit, mille tugevused on erinevad (toimeaine sisaldus mg-des). Kapsli kaane värvus on igal tugevusel erinev (vt alltoodud tabel).


   Tugevus

   Kaane värv

   Temozolomide Sandoz 5 mg kõvakapslid

   roheline

   Temozolomide Sandoz 20 mg kõvakapslid

   kollane

   Temozolomide Sandoz 100 mg kõvakapslid

   roosa

   Temozolomide Sandoz 140 mg kõvakapslid

   läbipaistev sinine

   Temozolomide Sandoz 180 mg kõvakapslid

   punakaspruun

   Temozolomide Sandoz 250 mg kõvakapslid

   valge

   Te peate täielikult mõistma ja meeles pidama järgmist:

  • kui palju kapsleid te peate võtma igal annustamise päeval. Paluge arstil või apteekril see üles kirjutada (kaasa arvatud värv);

  • millised on annustamise päevad.


   Enne iga uue ravitsükli algust vaadake annus koos oma arstiga üle, sest see võib erineda eelmisest tsüklist.


   Võtke Temozolomide Sandozi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Ravimi võtmisega eksimisel võivad olla tõsised tagajärjed tervisele.


   Kui te võtate Temozolomide Sandozi rohkem, kui ette nähtud


   Kui te kogemata võtsite rohkem Temozolomide Sandozi kapsleid, kui teile määratud, pöörduge otsekohe oma arsti, apteekri või meditsiiniõe poole.


   Kui te unustate Temozolomide Sandozi võtta


   Võtke unustatud annus sisse sama päeva jooksul nii ruttu kui võimalik. Kui möödunud on terve ööpäev, pidage nõu oma arstiga. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata, välja arvatud arsti poolt määratud juhtudel.


   Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, või apteekri või meditsiiniõega.


 4. Võimalikud kõrvaltoimed

  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Pöörduge otsekohe oma arsti poole, kui teil tekivad järgmised nähud:

  • raskekujuline allergiline (ülitundlikkus-) reaktsioon (nahalööve, hingeldus või muud hingamisraskused;

  • kontrollimatu verejooks;

  • haigushood (krambid);

  • palavik;

  • külmavärinad;

  • tõsine peavalu, mis ei möödu.


   Ravi Temozolomide Sandoziga võib põhjustada teatud vererakkude hulga vähenemist. See võib põhjustada verevalumite või verejooksude tekkimise sagenemist, aneemiat (punaste vererakkude puudus), palavikku ja vähenenud vastupanuvõimet nakkushaiguste suhtes. Vererakkude vähenemine on tavaliselt lühiajaline. Mõningatel juhtudel võib see pikeneda ning viia väga tõsise aneemiavormi (aplastilise aneemia) väljakujunemiseni. Teie arst kontrollib regulaarselt teie verepilti, et tuvastada ükskõik milliseid muutusi, ning langetab vajadusel otsuse eriravi osas. Mõnedel juhtudel võidakse Temozolomide Sandozi annust vähendada või ravi katkestada.


   Allpool on loetletud teised teatatud kõrvaltoimed:


   Väga sage (võib tekkida rohkem kui ühel inimesel 10st):

   • söögiisu kaotus, kõneraskused, peavalu;

   • oksendamine, iiveldus, kõhulahtisus, kõhukinnisus;

   • lööve, juuste väljalangemine;

   • väsimus.


    Sage (võib tekkida kuni ühel inimesel 10st):

   • infektsioonid, suu infektsioonid, haavainfektsioonid;

   • vererakkude arvu vähenemine (neutropeenia, trombotsütopeenia, lümfopeenia);

   • allergiline reaktsioon;

   • veresuhkrusisalduse suurenemine;

   • mäluhäired, depressioon, ärevus, segasus, võimetus uinuda või kestvalt magada;

  • koordinatsiooni- ja tasakaaluhäired;

  • keskendumisraskused, vaimse seisundi või tähelepanuvõime muutused, hajameelsus;

  • pearinglus, tundlikkuse kahjustus, kipitustunne, vappumine, maitsetundlikkuse häired;

  • osaline nägemise kaotus, nägemishäired, topeltnägemine, kuivad või valulikud silmad;

  • kurtus, helin kõrvus, kõrvavalu;

  • verehüüve kopsus või säärtes, kõrge vererõhk;

  • kopsupõletik, hingeldus, bronhiit, köha, ninakõrvalkoobaste põletik;

  • kõhuvalu, maoärritus/kõrvetised, neelamisraskus;

  • kuiv nahk, sügelus;

  • lihaskahjustus, lihasnõrkus, lihasvalud;

  • valulikud liigesed, seljavalu;

  • sage urineerimine, uriinipidamatus;

  • palavik, gripilaadsed sümptomid, valu, halb enesetunne, külmetushaigus või gripp;

  • vedelikupeetus, paistes jalad;

  • maksaensüümide aktiivsuse suurenemine;

  • kehakaalu vähenemine, kehakaalu suurenemine;

  • kiirituskahjustus.


   Aeg-ajalt (võib tekkida kuni ühel inimesel 100st):

  • peaaju infektsioon (herpeetiline meningoentsefaliit), sh surmaga lõppenud juhud;

  • uus või taasaktiveerunud tsütomegaloviirusinfektsioon;

  • taasaktiveerunud B-hepatiidi viirusinfektsioon;

  • teisesed vähkkasvajad, sh leukeemia;

  • vererakkude arvu vähenemine (pantsütopeenia, aneemia, leukopeenia);

  • nahaalused punased täpid;

  • magediabeet (sümptomiteks on rohke urineerimine ja janutunne), vere vähenenud kaaliumisisaldus;

  • meeleolu kõikumised, hallutsinatsioonid;

  • osaline paralüüs (halvatus), lõhnatundmise muutused;

  • kuulmiskahjustus, keskkõrva infektsioon;

  • palpitatsioonid (oma südamelöökide tunnetamine), kuumahood;

  • kõhu paistetus, roojapidamatus, hemorroidid, suu kuivus;

  • hepatiit (maksapõletik) ja maksakahjustus (sh surmaga lõppev maksapuudulikkus), kolestaas, bilirubiinisisalduse suurenemine;

  • villid kehal või suus, naha irdumine, nahalööve, valulik nahapunetus, tugev lööve koos nahatursega (sh peopesadel ja jalataldadel);

  • suurenenud tundlikkus päikesevalguse suhtes, urtikaaria (nõgestõbi), suurenenud higistamine, nahavärvi muutus;

  • urineerimisraskus;

  • veritsus tupest, tupeärritus, menstruatsiooni puudumine või vererohked menstruatsioonid, valu rinnanäärmes, suguvõimetus (impotentsus);

  • külmavärinad, näo paistetus, keele värvuse muutus, janu, hammaste kahjustus.


  Kõrvaltoimetest teatamine

  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise

  image

  teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 5. Kuidas Temozolomide Sandozt säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas, eelistatult lukustatud kapis. Juhuslik sissevõtmine võib olla lapsele surmav.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.


  Pudel

  Hoida temperatuuril kuni 25˚C.

  Hoida originaalpakendis.

  Hoida pudel tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.


  Kotike

  Hoida temperatuuril kuni 25°C.


  Informeerige apteekrit, kui märkate muutusi kapslite välimuses.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Temozolomide Sandoz sisaldab


Kuidas Temozolomide Sandoz välja näeb ja pakendi sisu


Pudel

Kõvakapslid on pakendatud merevaikkollasest klaasist (tüüp 3) lastekindla polüpropüleenkorgiga pudelitesse, mis sisaldavad 5 või 20 kapslit. Pudelid sisaldavad ka kuivatusainega kotikest. Hoidke kotikest pudeli sees. Ärge neelake seda alla.


Kotike

Iga kõvakapsel on pakendatud eraldi kotikesse. Iga pakend sisaldab 5 või 20 kõvakapslit. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Temozolomide Sandoz 5 mg kõvakapslid

Kõvakapslitel on läbipaistmatu valge põhiosa, läbipaistmatu roheline kaas ning peal musta tindiga märgistus. Kaanel on märgistus “TMZ” ja põhiosal on märgistus “5”.

Iga kapsel on ligikaudu 15,8 mm pikk.


Temozolomide Sandoz 20 mg kõvakapslid

Kõvakapslitel on läbipaistmatu valge põhiosa, läbipaistmatu kollane kaas ning peal musta tindiga märgistus. Kaanel on märgistus “TMZ” ja põhiosal on märgistus “20”.

Iga kapsel on ligikaudu 11,4 mm pikk.


Temozolomide Sandoz 100 mg kõvakapslid

Kõvakapslitel on läbipaistmatu valge põhiosa, läbipaistmatu roosa kaas ning peal musta tindiga märgistus. Kaanel on märgistus “TMZ” ja põhiosal on märgistus “100”.

Iga kapsel on ligikaudu 15,8 mm pikk.


Temozolomide Sandoz 140 mg kõvakapslid

Kõvakapslitel on läbipaistmatu valge põhiosa, läbipaistev sinine kaas ning peal musta tindiga märgistus. Kaanel on märgistus “TMZ” ja põhiosal on märgistus “140”.

Iga kapsel on ligikaudu 19,3 mm pikk.


Temozolomide Sandoz 180 mg kõvakapslid

Kõvakapslitel on läbipaistmatu valge põhiosa, läbipaistmatu punakaspruun kaas ning peal musta tindiga märgistus. Kaanel on märgistus “TMZ” ja põhiosal on märgistus “180”.

Iga kapsel on ligikaudu 19,3 mm pikk.


Temozolomide Sandoz 250 mg kõvakapslid

Kõvakapslitel on läbipaistmatu valge põhiosa, läbipaistmatu valge kaas ning peal musta tindiga märgistus. Kaanel on märgistus “TMZ” ja põhiosal on märgistus “250”.

Iga kapsel on ligikaudu 21,4 mm pikk.


Müügiloa hoidja Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 A-6250 Kundl Austria


Tootja

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 D-39179 Barleben Saksamaa


Lek Pharmaceuticals d.d Verovskova 57

SL-1526 Ljubljana Sloveenia


image

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien

Sandoz N.V. Telecom Gardens Medialaan 40

B-1800 Vilvoorde

Tél/Tel: +32 (0)2 722 97 97

Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d Branch Office Lithuania Seimyniskiu 3A

LT – 09312 Vilnius Tel: +370 5 2636 037


България

КЧТ Сандоз България Бул.“Никола Вапцаров“ No. 55

Luxembourg/Luxemburg

Sandoz N.V. Telecom Gardens

сгр. 4, ет. 4

1407 София

Teл.: '+359 2 970 47 47

regaffairs.bg@sandoz.com

Medialaan 40

B-1800 Vilvoorde

Tél/Tel: +32 (0)2 722 97 97


Česká republika

Sandoz s.r.o.

Na Pankráci 1724/129 CZ-140 00, Praha 4

Tel: +420 225 775 111

office.cz@sandoz.com

Danmark

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Danmark

Tlf: +45 6395 1000

info.danmark@sandoz.com

Magyarország Sandoz Hungária Kft. Bartók Béla út 43-47 H-1114 Budapest Tel: +36 1 430 2890

Info.hungary@sandoz.com

Malta

Sandoz Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57,

SI-1000 Ljubljana Slovenia

Tel: +356 21222872


Deutschland Hexal AG Industriestr. 25

D-83607 Holzkirchen Tel: +49 39205 42-1305

dra.co_de@hexal.com

Nederland Sandoz B.V. Veluwezoom 22

NL-1327 AH Almere Tel: +31 (0)36 5241600

nl.registration@sandoz.com


Eesti

Sandoz d.d. Eesti filiaal Pärnu mnt 105

EE – 11312 Tallinn Tel: +372 6652405

Norge

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Danmark

Tlf: +45 6395 1000

info.danmark@sandoz.com


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 2811712

Österreich Sandoz GmbH Biochemiestr. 10 A-6250 Kundl

Tel: +43(0)1 86659-0

registration.vienna@sandoz.com


España

Sandoz Farmacéutica, S.A Centro Empresarial Parque Norte

C/ Serrano Galvache Nº 56, Edificio Roble E-28033 Madrid

Tel: +34 91 602 30 62

registros.spain@sandoz.com

Polska

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C PL – 02 672 Warszawa

Tel.: +48 22 209 7000

maintenance.pl@sandoz.com


France

Sandoz SAS

49, avenue Georges Pompidou

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.º 10E

F-92593 Levallois-Perret Cedex Tél: +33 1 49 64 48 00

regaff.france@sandoz.com

Taguspark

P-2740255 Porto Salvo Tel: +351 21 196 40 42

regaff.portugal@sandoz.com


Hrvatska Sandoz d.o.o. Maksimirska 120

HR – 10 000 Zagreb

Tel : +385 1 235 3111

România

SC Sandoz S.R.L. Strada Livezeni Nr. 7a 540472 Târgu Mureș

Tel: +40 21 407 51 60

regaffairs.ro@sandoz.com


Ireland Rowex Ltd Newtown Bantry

Co. Cork Ireland

Tel: +353 27 50077

regulatorygroup@rowa-pharma.ie

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57

SI-1526 Ljubljana Tel: +386 1 580 21 11

info.lek@sandoz.com


Ísland

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 Kaupmaannahöfn S Tlf: +45 6395 1000

info.danmark@sandoz.com

Slovenská republika

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Žižkova 22B, 811 02 Bratislava

Tel: +421 2 48 200 600

sk.regulatory@sandoz.com


Italia

Sandoz S.p.A.

Largo Umberto Boccioni, 1 I-21040 Origgio / VA

Tel: +39 02 96 54 1

regaff.italy@sandoz.com

Suomi/Finland

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 Kööpenhamina S Tanska

Puh: + 358 010 6133 400

info.suomi@sandoz.com


Κύπρος

Sandoz Pharmaceuticals d.d. Verovskova 57,

SI-1000 Ljubljana

Σλοβενία

Τηλ: +357 22 69 0690

Sverige

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 Köpenhamn S Danmark

Tel: +45 6395 1000

info.sverige@sandoz.com


Latvija

Sandoz d.d. Latvia filiāle K.Valdemāra 33 – 29

United Kingdom (Northern Ireland)

Sandoz GmbH Biochemiestr. 10

LV-1010 Rīga

Tel: +371 67892006

A-6250 Kundl

Tel: +43 5338 2000


Infoleht on viimati uuendatud <{KK/AAAA}>.