Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

BindRen

Pakendi infoleht: teave patsiendile


BindRen 2 g graanulid BindRen 3 g graanulid kolestilaan


image

Käesoleva ravimi suhtes kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teavitades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teavitamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.


Infolehe sisukord


 1. Mis ravim on BindRen ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne BindReni võtmist

 3. Kuidas BindReni võtta

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas BindReni säilitada

  Ravimil on müügiluba lõppenud

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on BindRen ja milleks seda kasutatakse


  BindRen sisaldab toimeainet kolestilaani. Seda kasutatakse vere suure fosforisisalduse vähendamiseks täiskasvanud patsientidel, kes saavad dialüüsi nõrga neerutalitluse tõttu.


  Teave vere kõrge fosforisisalduse (hüperfosfateemia) kohta

  Kui teie neerud ei funktsioneeri enam normaalselt, võidakse teile teha dialüüsi, mis asendab paljusid neerude funktsioone. Teile on antud nõu pidada ka eridieeti, et vähendada fosfori hulka, mida teie

  organism toidust saab. Mõnikord ei piisa dialüüsist ja dieedist, et peatada teie vere fosforisisalduse

  suurenemist kõrge tasemeni; see on seisund, mida arstid nimetavad hüperfosfateemiaks. Teie vere fosforisisalduse väiksena hoidmine on tähtis tervete luude ja veresoonte hoidmiseks ning

  nahasügeluse, punaste silmade, luuvalude või luumurdude vältimiseks.


  Kuidas BindRen toimib

  Kolestilaan seondub teie seedetraktis toidust pärit forforiga ega lase sel teie verre imenduda. Kolestilaaniga seotud fosfor eritub seejärel organismist väljaheitega. Ent isegi siis, kui võtate

  BindReni, peate kinni pidama oma arsti soovitatud eridieedist.


 2. Mida on vaja teada enne BindReni võtmist Ärge võtke BindReni

  • kui olete kolestilaani või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

  • kui teil on soolesulgus (soolte ummistus).

  Hoiatused ja ettevaatusabinõud

  Enne BindReni võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil esineb mõni järgnevatest probleemidest, sest see ravim ei pruugi siis teile sobiv olla:

  • neelamisprobleemid,

  • rasked probleemid maoga või sooletegevusega, nagu kõhukinnisus, mao- või soolehaavandid või hemorroidid, sest selliste probleemidega võib kaasneda näiteks soole verejooksu

   kõrgenenud risk,

  • hiljutine mao- või sooleoperatsioon,

  • sapipõie obstruktsioon,

  • rasked maksaprobleemid,

  • krambid,

  • hiljutine kõhukelmepõletik (peritoniit),

  • väike albumiini (teatud valk) sisaldus veres.


   Teatage oma arstile või apteekrile, kui BindReniga ravi ajal esineb ükskõik milline alljärgnevatest:

  • teil esineb kõhukinnisus, sest sellisel juhul võib teie arst võimalike kõrvaltoimete (vt lõik 4) kindlaks tegemiseks pidada vajalikuks teie soolestiku talitluse jälgimist;

  • kui teile on öeldud, et teil on haigus, mis vähendab soolestiku võimet toitaineid imendada

   (malabsorptsioonisündroom) või kui teid ravitakse niinimetatud kumariin-tüüpi antikoagulantidega (näiteks varfariiniga), sest sellisel juhul võib teie arst pidada vajalikuks teie vere jälgimist ja võib paluda teil alustada vitamiinilisandite võtmist;

  • kui teie vere kaltsiumisisaldus on normist madalam. BindRen ei sisalda kaltsiumi ja teie arst võib teile määrata täiendavad kaltsiumitabletid;

  • kui teie vere kaltsiumisisaldus on kõrvalkilpnäärmete üliaktiivsuse tõttu normist kõrgem.

   Ainuüksi BindRen seda haigusseisundit ei ravi ning teile tuleb määrata teisi ravimeid.


   Ravimil on müügiluba lõppenud

   Lapsed ja noorukid

   Puuduvad andmed BindReni ohutuse ja efektiivsuse kohta lastel ja noorukitel (alla 18 aasta). BindReni ei tohi lastel ja noorukitel kasutada.


   Muud ravimid ja BindRen

   Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes

   muid ravimeid. Nende hulka kuuluvad ebaregulaarse südamerütmi korrigeerimiseks mõeldud ravimid (näiteks digoksiin), kõrget vererõhku alandavad ravimid (näiteks enalapriilmaleaat), krambivastased ravimid (näiteks valproehape, fenütoiin, karbamasepiin, lamotrigiin, okskarbasepiin, topiramaat, gabapentiin, vigabatriin, sonisamiid ja levetiratsetaam), levotüroksiin (kasutatakse kilpnäärmehormooni puuduse raviks), suukaudsed rasestumisvastased ravimid (östrogeen, progestogeen või kombineeritud pillid), immuunsüsteemi pärssivad ravimid (näiteks tsüklosporiin, mükofenolaatmofetiil, takroliimus). Arsti teavitamine on vajalik seetõttu, et arst võib pidada vajalikuks teie tervisliku seisundi jälgimist, BindReni või teie võetava teise ravimi annuse muutmist või paluda, et te ei võtaks BindReni ja teist ravimit ühel ajal.


   Rasedus ja imetamine

   Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi

   kasutamist nõu oma arstiga. Kui te rasestute või imetate ja teie arst otsustab, et te peate jätkama ravi BindReniga, võib ta paluda teil võtta lisandina ka vitamiine.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine

   BindRenil ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.


 3. Kuidas BindReni võtta


  Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

  Soovitatav algannus on 6-9 g päevas, mis võetakse 2 g või 3 g annustena kolm korda päevas koos toiduga. Teie arst võib otsustada suurendada seda kuni 15 g koguannuseni päevas sõltuvalt fosforisisaldusest teie veres. Kui te ei söö regulaarselt kolm korda päevas, rääkige sellest palun oma arstile.


  Võtke BindRen sisse suu kaudu.

  BindReni graanuleid soovitatakse võtta kotikesest ühe annusena koos vähese koguse veega. Kui te siiski ei suuda kogu kotikese sisu korraga alla neelata, võite jagada kotikeses sisalduva annuse

  väiksemateks portsjoniteks.


  Teie arst võib soovitada teil peale BindReni võtta lisandina ka kaltsiumi, vitamiini D ja muid vitamiine või ravimeid.


  Kui te peate võtma muid ravimeid, ütleb teie arst teile, kas te saate võtta muid ravimeid BindReniga samal ajal või peate muid ravimeid võtma 1 tund enne või 3 tundi pärast BindReni võtmist. Teie arst võib kaaluda muude teie võetavate ravimite sisalduse mõõtmist teie veres.


  Kui te võtate BindReni rohkem kui ette nähtud

  Kui te võtate liiga palju BindReni, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


  Kui te unustate BindReni võtta

  Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata. Võtke järgmine annus

  tavapärasel ajal.


  Kui te lõpetate BindReni võtmise

  Ravimil on müügiluba lõppenud

  Vere suure fosforisisalduse ravi nõuab tavaliselt pikka aega. On tähtis, et jätkaksite BindReni võtmist, kuni teie arst teile ravimit määrab, ja peaksite dieeti.


  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 4. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Kõige raskemad kõrvaltoimed on verejooks maost või soolest (aeg-ajalt). See võib avalduda kas värske või muundunud verena okses, või soole verejooksu korral musta värvi väljaheidetena või vereseguste väljaheidetena.


  Kõhukinnisus on sage kõrvaltoime ning kui teil esineb püsiv või raskenev kõhukinnisus, rääkige sellest oma arstile või apteekrile, sest see võib olla soolesulguse esimeseks nähuks.


  BindReni võtvatel patsientidel on täheldatud ka järgmisi kõrvaltoimeid:


  Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st): iiveldus, oksendamine, põletav tunne maos, kõhulahtisus, kõhupuhitus, maovalu ja soolevalu, gaasid, söögiisu vähenemine ja vere madal kaltsiumisisaldus;


  Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st): madal vererõhk, nõrkus, janu, peavalu, pearinglus, värinad, suukuivus, neelamisraskused, muutused maitsetajus, kõrvetised, väljaheite kõvastumine, must väljaheide, mao või soole põletik või valu, sooletegevuse muutused, unetus, sügelus, kuiv nahk, lööve, nõgeslööve, sügelevad punased laigud, vere kogunemine (hematoom) näiteks naha all, liigesevalu, seljavalu, jäsemevalu, lihasvalu või -krambid, paratüreoidhormooni (teatud valk), teatud vererasvade ja maksaensüümide sisalduse suurenemine veres ning madal folaadi (teatud vitamiin) tase;

  Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st): soolesulgus, vitamiini K madal tase, südamelihast verega varustavate veresoonte obstruktsioon ning pahkluude või jäsemete paistetus.


  Kõrvaltoimetest teavitamine

  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla

  ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas, kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 5. Kuidas BindReni säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või kotikesel pärast märget

  „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda ja vältida ravimite juhuslikku sattumist laste kätte.


  Ravimil on müügiluba lõppenud

 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida BindRen sisaldab

Toimeaine on kolestilaan.


Teised koostisosad on: puhastatud vesi, hüdroksüpropüültselluloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, hüdrogeenitud riitsinusõli, etüültselluloos, hüpromelloos, makrogool 8000, trietüültsitraat, titaandioksiid, talk, tsetanool ja naatriumlaurüülsulfaat.


Kuidas BindRen välja näeb ja pakendi sisu


BindReni graanulid on valged silindrilised graanulid. Need on saadaval 2 g või 3 g kotikestena karpides, mis sisaldavad 30, 60 või 90 kotikest.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd. Dashwood House

69, Old Broad Street

London EC2M 1QS

Ühendkuningriik

Tootja

allphamed PHARBIL Arzneimittel GmbH Hildebrandstr. 12

37081 Göttingen Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


Deutschland, Österreich Mitsubishi Tanabe Pharma GmbH Willstätterstr. 30

40549 Düsseldorf Saksamaa

Tel: +49 211 - 520 544 33

Faks: +49 211 - 520 544 99


UK, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK

Mitsubishi Tanabe Pharma Europe Ltd.

Dashwood House 69, Old Broad Street

London

EC2M 1QS

Ühendkuningriik

Tel/Tel./ Teл./Tlf/Tél/Sími/Τηλ: +44 (0) 20 7382 9000

medinfo@mt-pharma-eu.com


Ravimil on müügiluba lõppenud

Infoleht on viimati uuendatud

.