Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Neupro

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Neupro 2 mg/24 h transdermaalne plaaster

Rotigotiin


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

sama piirkonda võib uuesti kasutada alles 14 päeva pärast.


Võib tekkida teadvusekaotus

Neupro võib põhjustada teadvusekaotust. See võib juhtuda eriti siis, kui te alustate Neupro kasutamist või kui teie annust on suurendatud. Öelge oma arstile, kui olete kaotanud teadvuse või tunnete pearinglust.


Muutused käitumises ja ebanormaalne mõtlemine

Öelge oma arstile, kui te märkate ükskõik milliseid allpool loetletud muutusi käitumises, mõtlemises või mõlemas. Arst vaatab läbi teie raviplaani, et vähendada selliseid sümptomeid.


Teil võib olla abi ka sellest, kui te teavitate oma pereliiget või hooldajat selle ravimi kasutamisest ning palute neil lugeda seda infolehte. Siis saab teie perekond või hooldaja teile või teie arstile öelda, kui nad on mures mistahes muutuste pärast teie käitumises. Neupro võib põhjustada ebatavalisi tunge või ihasid, mille tõttu te ei suuda hoiduda kihust, ajendist või kiusatusest läbi viia tegevusi, mis võivad kahjustada teid ennast või teisi neid sümptomeid on peamiselt täheldatud Parkinsoni tõvega patsientidel.


Nendeks võivad olla:


Kuidas Neupro välja näeb ja pakendi sisu

Neupro on transdermaalne plaaster. See on õhuke ja kolmekihiline. See on ruudukujuline, ümarate nurkadega. Välimine pool on beež ja sellel on jäljend Neupro 2 mg/24 h.


Neupro on saadaval järgnevate suurustega pakkides:

Karbid sisaldavad 7, 14, 28, 30 või 84 (hulgipakend, mis sisaldab 3 karpi 28 plaastriga) plaastrit, mis on hermeetiliselt eraldi kotikestes.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja


UCB Pharma S.A.

Allée de la Recherche 60 B-1070 Bruxelles

Belgia


Tootja


UCB Pharma S.A. Chemin du Foriest

B-1420 Braine l’Alleud Belgia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien UCB Pharma SA/NV Tél/Tel: +32-(0)2 559 92 00

Lietuva

UCB Pharma Oy Finland

Tel: +358-92 514 4221 (Suomija)


България

Ю СИ БИ България ЕООД Teл.: +359-(0)2 962 30 49

Luxembourg/Luxemburg UCB Pharma SA/NV Tél/Tel: +32-(0)2 559 92 00

Česká republika

UCB s.r.o.

Tel: +420-221 773 411

Magyarország

UCB Magyarország Kft. Tel.: +36-(1) 391 0060


Danmark

UCB Nordic A/S

Tlf: +45-32 46 24 00

Malta

Pharmasud Ltd.

Tel: +356-21 37 64 36


Deutschland

UCB Pharma GmbH

Tel: +49-(0) 2173 48 4848

Nederland

UCB Pharma B.V.

Tel.: +31-(0)76-573 11 40


Eesti

UCB Pharma Oy Finland

Tel: +358-92 514 4221 (Soome)

Norge

UCB Nordic A/S

Tlf: +45-32 46 24 00


Ελλάδα

UCB Α.Ε.

Τηλ: +30-2109974000

Österreich

UCB Pharma GmbH Tel: +43-(0)1 291 80 00


España

UCB Pharma S.A.

Tel: +34-91 570 34 44

Polska

UCB Pharma Sp. z o.o. Tel.: +48-22 696 99 20


France

UCB Pharma S.A.

Tél: +33-(0)1 47 29 44 35

Portugal

BIAL-Portela & Cª, S.A. Tel: +351-22 986 61 00


Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

Tel: +385-(0)1 230 34 46

România

UCB Pharma România S.R.L. Tel: +40-21 300 29 04


Ireland

UCB (Pharma) Ireland Ltd. Tel: +353-(0)1 46 37 395

Slovenija

Medis, d.o.o.

Tel: +386-1 589 69 00


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354-535 7000

Slovenská republika

UCB s.r.o., organizačná zložka Tel: +421-(0)2 5920 2020


Italia

UCB Pharma S.p.A. Tel: +39-02 300 791

Suomi/Finland

UCB Pharma Oy Finland Puh/Tel: +358-92 514 4221


Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd Τηλ: +357-22 05 63 00

Sverige

UCB Nordic A/S

Tel: +46-(0)40 29 49 00


Latvija

UCB Pharma Oy Finland

Tel: +358-92 514 4221 (Somija)

United Kingdom (Northern Ireland)

UCB (Pharma) Ireland Ltd Tel: + 353 / (0)1-46 37 395


Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}


u