Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Imprida HCT

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE


Imprida HCT 10 mg/160 mg/12,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

amlodipiin/valsartaan/hüdroklorotiasiid


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.


Infolehes antakse ülevaade:

 1. Mis ravim on Imprida HCT ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Imprida HCT võtmist

 3. Kuidas Imprida HCT’d võtta

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Imprida HCT’d säilitada

 6. Lisainfo


 1. MIS RAVIM ON IMPRIDA HCT JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE


  Imprida HCT tabletid sisaldavad kolme ravimit, mida nimetatakse amlodipiiniks, valsartaaniks ja hüdroklorotiasiidiks. Kõik need ravimid aitavad alandada kõrget vererõhku.

  Ravimil on müügiluba lõppenud

  • Amlodipiin kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse kaltsiumikanali blokaatoriteks.

   Amlodipiin takistab kaltsiumi tungimist veresooneseina, mis peatab veresoonte ahenemise.

  • Valsartaan kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse angiotensiin II retseptori antagonistideks.

   Angiotensiin II toodetakse organismis ja see põhjustab veresoonte ahenemist, mille tagajärjel tõuseb vererõhk. Valsartaan blokeerib angiotensiin II toime.

  • Hüdroklorotiasiid kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse „tiasiiddiureetikumideks”.

   Hüdroklorotiasiid suurendab uriinieritust, mille tulemusena alaneb samuti vererõhk. Kõigi kolme toimemehhanismi tulemusena veresooned laienevad ja vererõhk langeb.


   Imprida HCT’d kasutatakse kõrgvererõhu raviks täiskasvanud patsientidel, kes juba võtavad amlodipiini, valsartaani ja hüdroklorotiasiidi ning kes võivad kasu saada ühe tableti võtmisest, mis sisaldab kõiki kolme ravimit.


 2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE IMPRIDA HCT VÕTMIST


  Ärge võtke Imprida HCT’d

  • kui te olete rase üle 3 kuu. (Samuti on parem vältida Imprida HCT võtmist enne rasedust - vt lõik Rasedus).

  • kui te olete allergiline (ülitundlik) amlodipiini, valsartaani, hüdroklorotiasiidi, sulfoonamiidi derivaatide (ravimid, mida kasutatakse rindkere- või kuseteede infektsioonide raviks) või Imprida HCT mõne koostisosa suhtes (vt lõik 6, „Mida Imprida HCT sisaldab”).

   Kui arvate, et võite olla allergiline, ärge Imprida HCT’d võtke ja rääkige oma arstiga.

  • kui teil esineb maksahaigus, väikeste maksasiseste sapiteede kahjustus (biliaarne tsirroos), mis viib sapi kogunemiseni maksas (kolestaas).

  • kui teil on tõsised neeruprobleemid või kui te saate dialüüsi.

  • kui teil ei ole võimeline urineerima (anuuria).

  • kui teie vere kaaliumi- või naatriumisisaldus on ravist hoolimata liiga madal.

  • kui teie vere kaltsiumisisaldus on ravist hoolimata liiga kõrge.

  • kui teil on podagra (kusihappekristallid liigestes).

   Kui midagi ülalloetletust kehtib teie kohta, ärge Imprida HCT’d võtke ja rääkige sellest oma arstile.


   Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Imprida HCT

  • kui teie veres on madal kaaliumi või magneesiumisisaldus (koos sümptomitega, milleks on lihasnõrkus, lihasspasmid, südame rütmihäired, või ilma).

  • kui teie veres on madal naatriumisisaldus (koos sümptomitega, milleks on väsimus, segasus, lihastõmblused, krambid, või ilma).

  • kui teie veres on kõrge kaltsiumisisaldus (koos sümptomitega, milleks on iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, kõhuvalu, sage urineerimine, janu, lihasnõrkus ja -tõmblused, või ilma).

  • kui te võtate ravimeid või aineid, mis suurendavad vere kaaliumisisaldust. Nendeks on kaaliumipreparaadid või kaaliumi sisaldavad soolaasendajad, kaaliumisäästvad ravimid ja

   hepariin. Vajalikuks võib osutuda vere kaaliumisisalduse regulaarne kontroll.

  • kui teil on probleeme neerudega, teile on tehtud neerusiirdamine või kui teile on öeldud, et teil esineb neeruarterite ahenemine.

  • kui teil on probleeme maksaga.

  • kui teil on või on olnud südamepuudulikkus või koronaartõbi, eriti kui te võtate Imprida HCT’d maksimaalses annuses (10 mg/320 mg/25 mg).

  • kui arst on teile öelnud, et teil esineb südameklappide ahenemine (nimetatakse „aordi- või mitraalstenoosiks”) või et teie südamelihas on haiguslikult paksenenud (nimetatakse

   Ravimil on müügiluba lõppenud

   „obstruktiivseks hüpertroofiliseks kardiomüopaatiaks”).

  • kui teil esineb aldosteronism. See on haigus, mille puhul neerupealised toodavad liiga palju aldosterooniks nimetatud hormooni. Kui see kehtib teie kohta, siis ei ole Imprida HCT kasutamine soovitatav.

  • kui teil esineb haigus, mida nimetatakse süsteemseks erütematoosluupuseks (tuntud ka kui

   „luupus“ või „SLE“).

  • kui teil on suhkurtõbi (kõrge veresuhkru tase).

  • kui teie veres on kõrgenenud kolesterooli või triglütseriidide sisaldus.

  • kui teil tekivad pärast päikese käes viibimist nahareaktsioonid, näiteks lööve.

  • kui teil on tekkinud allergiline reaktsioon teiste kõrgvererõhuravimite või diureetikumide (teatud tüüpi ravimid, mida nimetatakse „vett väljaviivateks tablettideks“) suhtes, eriti kui teil on astma või allergiad.

  • kui teil on hiljuti esinenud oksendamist või kõhulahtisust.

  • kui teil tekib Imprida HCT-ravi ajal pearinglus ja/või minestus, rääkige sellest arstile niipea kui võimalik.

  • kui teil esineb nägemise halvenemine või silmavalu. Need võivad olla silmasisese rõhu tõusu sümptomiteks ning tekkida tundide kuni nädala jooksul pärast Imprida HCT võtmist. Ilma ravita võib see viia püsiva nägemise kaotuseni.

   Kui midagi ülalloetletust kehtib teie kohta, rääkige oma arstiga.


   Te peate informeerima oma arsti, kui te kahtlustate (või planeerite) rasedust. Imprida HCT kasutamine ei ole soovitav varase raseduse ajal ning seda ei tohi võtta, kui te olete rase üle 3 kuu, kuna selles staadiumis võib see tõsiselt kahjustada teie last (vt lõik „Rasedus ja imetamine”).


   Imprida HCT kasutamine lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei ole soovitatav.

   Imprida HCT ja vanemad inimesed (65-aastased ja vanemad)

   65-aastased ja vanemad inimesed võivad Imprida HCT’d kasutada samades annustes nagu teised täiskasvanud ning samal viisil nagu nad on siiamaani võtnud kolme toimeainet, milleks on amlodipiin, valsartaan ja hüdroklorotiasiid.. Eakatel patsientidel, iseäranis neil, kes võtavad Imprida HCT maksimaalset annust (10 mg/320 mg/25 mg), tuleks regulaarselt mõõta vererõhku.


   Kasutamine koos teiste ravimitega

   Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Arst võib muuta annust või rakendada muid ettevaatusabinõusid. Teatud juhtudel võib olla vaja lõpetada mõne ravimi võtmine. See on eriti tähtis juhul, kui te kasutate mõnda järgnevalt loetletud ravimitest:


   Ärge võtke koos järgmiste ravimite ja ainetega:

   • liitium (ravim, mida kasutatakse teatud tüüpi depressiooni korral);

   • ravimid või ained, mis suurendavad vere kaaliumisisaldust. Nendeks on kaaliumipreparaadid või kaaliumi sisaldavad soolaasendajad, kaaliumisäästvad ravimid ja hepariin;

    Ettevaatlik peab olema võtmisel koos järgmiste ravimite ja ainetega:

   • alkohol, unerohud ja anesteetikumid (tuimestid, mida kasutatakse operatsioonide ja muude protseduuride ajal);

   • amantadiin (parkinsonismi vastane ravim, mida kasutatakse viiruste poolt põhjustatud teatud haiguste raviks või ennetamiseks);

   • antikolinergilised ained (ravimid, mida kasutatakse mitmesuguste häirete raviks, nagu seedetrakti spasmid, kusepõie spasm, astma, merehaigus, lihasspasmid, Parkinsoni tõbi ja abivahendina anesteesia korral);

   • krambivastased ravimid ja meeleolu stabiliseerivad ravimid, mida kasutatakse epilepsia ja bipolaarse häire raviks (nt karbamasepiin, fenobarbitaal, fenütoiin, fosfenütoiin, primidoon);

    Ravimil on müügiluba lõppenud

   • kolestüramiin, kolestipool või teised vaigud (ained, mida kasutatakse põhiliselt kõrgenenud vere lipiidide sisalduse raviks);

   • simvastatiin (ravim, mida kasutatakse kõrge kolesteroolitaseme kontrollimiseks);

   • tsüklosporiin (ravim, mida kasutatakse siirdamise korral organi äratõuke vältimiseks ja teiste haiguste, nt reumatoidartriidi või atoopilise dermatiidi raviks);

   • tsütotoksilised ravimid (vähiravimid) näiteks metotreksaat või tsüklofosfamiid;

   • digoksiin või teised digitaalise glükosiidid (ravimid, mida kasutatakse südameprobleemide raviks);

   • verapamiil, diltiaseem (südameravimid);

   • joodi sisaldavad kontrastained (ained, mida kasutatakse piltdiagnostika uuringuteks);

   • suhkurtõve ravimid (suukaudsed ravimid [nagu metformiin] või insuliinid);

   • podagra ravimid, näiteks allopurinool;

   • ravimid, mille toimel võib tõusta veresuhkru tase (beetablokaatorid, diasoksiid);

   • ravimid, mis võivad esile kutsuda „torsades de pointes'i“ (südame rütmihäire) tekke, näiteks antiarütmikumid (kasutatakse südame rütmihäirete raviks) ja mõned psühhoosivastased ravimid;

   • ravimid, mille toimel võib väheneda vere naatriumisisaldus, näiteks antidepressandid, psühhoosivastased ravimid, epilepsiavastased ravimid;

   • ravimid, mille toimel võib väheneda vere kaaliumisisaldus, näiteks diureetikumid (vett väljaviivad tabletid), kortikosteroidid, lahtistid, amfoteritsiin või penitsilliin G;

   • vererõhku tõstvad ravimid nagu adrenaliin või noradrenaliin;

   • ravimid, mida kasutatakse HIV/AIDS raviks (nt ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir);

   • seenhaiguste raviks kasutatavad ravimid (nt ketokonasool, itrakonasool);

   • ravimid, mida kasutatakse söögitoru haavandite ja põletiku raviks (karbenoksoloon);

   • valu vaigistavad või põletikuvastased ravimid, eriti mittesteroidsed põletikuvastased ained (MSPVA’d), sh selektiivsed tsüklooksügenaas-2 (COX-2) inhibiitorid;

   • lihasrelaksandid (ravimid, mida kasutatakse lihaste lõõgastamiseks operatsioonide ajal);

   • nitroglütseriin ja teised nitraadid või teised ained, mida nimetatakse „vasodilataatoriteks”;

   • teised kõrgvererõhuravimid, sh metüüldopa;

   • rifampitsiin (kasutatakse näiteks tuberkuloosi raviks);

   • naistepuna;

   • dantroleen (infusioon, mida kasutatakse tõsiste kehatemperatuuri normist kõrvalekallete korral);

   • D-vitamiin ja kaltsiumisoolad.


   Enne alkoholi tarvitamist pidage nõu oma arstiga. Alkohol võib põhjustada vererõhu ülemäärast langust ja/või suurendada võimalust pearingluse või minestuse tekkeks.


   Imprida HCT võtmine koos toidu ja joogiga

   Imprida HCT’d võib võtta koos toiduga või ilma. Inimesed, kes võtavad Imprida HCT’d, ei tohiks tarvitada greipfruuti ega greipfruudimahla. Greipfruut ja greipfruudimahl võivad põhjustada toimeaine amlodipiini taseme tõusu veres, mis võib viia Imprida HCT vererõhku langetava toime ettearvamatu tugevnemiseni.


   Rasedus ja imetamine

   Rasedus

   Te peate informeerima oma arsti, kui te kahtlustate (või planeerite) rasedust. Tavaliselt soovitab arst teil lõpetada Imprida HCT kasutamine enne rasestumist või niipea, kui te saate teada, et te olete rase ja soovitab teil kasutada Imprida HCT asemel mõnda muud ravimit. Imprida HCT’d ei soovitata kasutada raseduse alguses ning seda ei tohi võtta juhul, kui te olete üle 3 kuu rase, sest pärast kolmandat raseduskuud kasutatuna võib ravim põhjustada tõsist lootekahjustust.


   Ravimil on müügiluba lõppenud

   Imetamine

   Öelge oma arstile, kui te toidate last rinnaga või kui te alustate rinnaga toitmist. Rinnaga toitvatele emadele ei ole Imprida HCT soovitatav, kui te soovite rinnaga toita, võib teie arst määrata teile teise ravi, iseäranis vastsündinu imetamise või enneaegselt sündinud lapse korral.


   Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine

   Nagu ka paljude teiste kõrgvererõhuravimite puhul, võib see ravim põhjustada pearinglust. Selle sümptomi esinemisel ei tohi juhtida autot ega töötada masinate või mehhanismidega.


 3. KUIDAS IMPRIDA HCT’D VÕTTA


  Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga. See aitab saavutada parimad tulemused ja vähendada kõrvaltoimete riski.


  Imprida HCT tavaline annus on üks tablett ööpäevas.

  • Kõige parem on tablett võtta iga päev kindlal kellaajal. Parim aeg on hommik.

  • Neelake tablett koos klaasitäie veega.

  • Imprida HCT’d võib võtta koos toiduga või ilma. Ärge võtke Imprida HCT’d koos greipfruudi või greipfruudimahlaga.


   Sõltuvalt sellest, kuidas te ravile reageerite, võib arst soovitada suuremat või väiksemat annust.


   Kui te võtate Imprida HCT’d rohkem kui ette nähtud

   Kui te olete kogemata võtnud liiga palju Imprida HCT tablette, rääkige otsekohe arstiga. Te võite vajada arstiabi.

   Kui te unustate Imprida HCT’d võtta

   Kui te unustate selle ravimi annuse võtmata, võtke see niipea kui meelde tuleb ning seejärel võtke järgmine annus tavalisel ajal. Kui on juba peaaegu käes järgmise annuse võtmise aeg, siis võtke lihtsalt järgmine tablett tavalisel ajal. Ärge võtke kahekordset annust (korraga kahte tabletti), kui tablett jäi eelmisel korral võtmata.


   Kui te lõpetate Imprida HCT võtmise

   Ravi lõpetamine Imprida HCT’ga võib põhjustada haiguse süvenemist. Ärge lõpetage ravimi kasutamist enne, kui arst selleks juhised annab.


   Võtke seda ravimit pidevalt, isegi kui te ennast hästi tunnete

   Kõrge vererõhuga inimesed ei märka sageli mingeid haigusnähte. Paljud tunnevad ennast hästi. Väga tähtis on võtta seda ravimit täpselt arsti juhiste järgi, et saavutada parimad tulemused ja vähendada kõrvaltoimete riski. Jätkake arsti külastamist isegi juhul, kui te ennast hästi tunnete.


   Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED


  Nagu kõik ravimid, võib ka Imprida HCT põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

  Need kõrvaltoimed võivad esineda teatud esinemissageduse järjekorras, mis on toodud alljärgnevalt:

  väga sage: rohkem kui 1 patsiendil 10-st

  sage: 1…10 patsiendil 100-st

  aeg-ajalt: 1…10 patsiendil 1000-st

  harv: 1…10 patsiendil 10 000-st

  Ravimil on müügiluba lõppenud

  väga harv: vähem kui 1 patsiendil 10 000-st

  teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel


  Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised ja vajada kohest arstiabi:


  Pöörduge otsekohe oma arsti poole, kui teil tekib ükskõik milline järgmistest sümptomitest:

  Sage

  • peapööritus

  • madal vererõhk (nõrkustunne, peapööritustunne, äkiline teadvuse kadu)


   Aeg-ajalt

  • oluliselt vähenenud uriini hulk (neerufunktsiooni halvenemine)


   Harv

  • spontaanne veritsus

  • ebaregulaarne südame rütm

  • maksafunktsiooni häire


   Väga harv

  • allergiline reaktsioon, mille sümptomiteks on nt nahalööve, sügelus

  • angioödeem: näo, huulte või keele turse, hingamisraskus

  • suruv/pigistav valu rinnus, mis süveneb ja ei kao

  • nõrkus, hematoomid, palavik ja sagedased infektsioonid

  • jäikus

   Imprida HCT muud võimalikud kõrvaltoimed:

   Sage

  • ebamugavustunne kõhus pärast sööki

  • väsimus

  • tursed

  • madal kaaliumisisaldus veres

  • peavalu

  • sagenenud urineerimine


   Aeg-ajalt

  • kiire südametegevus

  • pöörlemistunne

  • nägemishäire

  • ebamugavustunne kõhus

  • valu rinnus

  • uurealämmastiku, kreatiniini ja kusihappe taseme tõus veres

  • kaltsiumi, rasvade või naatriumi kõrge tase veres

  • vere kaaliumisisalduse langus

  • halb hingeõhk

  • kõhulahtisus

  • suukuivus

  • iiveldus

  • oksendamine

  • kõhuvalu

  • kehakaalu tõus

  • söögiisu kaotus

   Ravimil on müügiluba lõppenud

  • maitsetundlikkuse häired

  • seljavalu

  • liigese turse

  • lihaskrambid/-nõrkus/-valu

  • jäsemevalu

  • võimetus tavaliselt seista või kõndida

  • nõrkus

  • koordinatsioonihäired

  • pearingluse teke püsti tõusmisel või pärast pingutust

  • energiapuudus

  • unehäired

  • surisemine või tuimus

  • neuropaatia

  • unisus

  • järku tekkiv mööduv teadvuskadu

  • vererõhu langus püsti tõusmisel

  • impotentsus

  • köha

  • hingeldus

  • kurguärritus

  • liigne higistamine

  • sügelus

  • turse, punetus ja valu piki veeni kulgu

  • naha punetus

  • värisemine

   Teadmata

  • neerufunktsiooni peegeldavate näitajate muutus veres, kaaliumi taseme muutus veres, punavereliblede madal tase


   Kõrvaltoimed, mida on kirjeldatud ainult amlodipiini või valsartaani või hüdroklorotiasiidi kasutamisel, kuid ei ole täheldatud Imprida HCT puhul või ei ole täheldatud suurema esinemissagedusega:


   Amlodipiin

   Sage

  • südamepekslemine

  • kõhuvalu

  • iiveldus

  • unisus

  • kuumahood


   Aeg-ajalt

  • kumin kõrvus

  • sooletegevuse muutused

  • valu

  • kehakaalu langus

  • liigesvalu

  • värisemine

  • meeleolu kõikumine

  • urineerimishäired

  • öine urineerimine

   Ravimil on müügiluba lõppenud

  • rindade suurenemine meestel

  • nohu

  • juuste väljalangemine

  • nahalööve

  • punakaslillad nahalaigud

  • lööve

  • naha värvuse muutus


   Väga harv

  • madal valgevereliblede ja vereliistakute arv

  • ebakorrapärane südametegevus

  • südameinfarkt

  • maolimaskesta- või kõhunäärmepõletik, igemete vohamine, kõrvalekalded maksafunktsiooni testides

  • maksatalitluse häire, millega võib kaasneda naha ja silmavalgete kollasus või uriini tumenemine

  • allergiline reaktsioon, kaasa arvatud sügavam nahaturse ja hingamisraskus

  • kõrge veresuhkru tase

  • suurenenud lihasjäikus

  • nahareaktsioon koos naha punetuse ja ketendusega, villide teke huultel, silmades või suus

  • sügelev lööve

  • veresoonte põletik


   Teadmata

  • jäsemete jäikus ja käte värisemine

   Valsartaan

   Teadmata

  • kõrvalekalded punavereliblede analüüsis

  • madal teatud tüüpi valgevereliblede ja vereliistakute arv

  • vere kaaliumisisalduse suurenemine

  • vere kreatiniinisisalduse suurenemine

  • kõrvalekalded maksafunktsiooni testis

  • allergiline reaktsioon, kaasa arvatud sügavam nahaturse ja hingamisraskus

  • lihasvalu

  • tugevalt vähenenud uriinieritus

  • sügelus

  • lööve

  • veresoonte põletik


   Hüdroklorotiasiid

   Väga sage

  • madal kaaliumisisaldus veres

  • vere lipiidide sisalduse suurenemine


   Sage

  • kõrge kusihappesisaldus veres

  • madal magneesiumisisaldus veres

  • madal naatriumisisaldus veres

  • pearinglus, minestus püstitõusmisel

  • vähenenud söögiisu

  • iiveldus ja oksendamine

   Ravimil on müügiluba lõppenud

  • sügelev lööve ja muud tüüpi lööbed

  • võimetus saavutada või säilitada erektsiooni


   Harv

  • madal vereliistakute arv (mõnikord koos veritsuse või nahaaluste verevalumite tekkega)

  • suhkrusisaldus uriinis

  • kõrge veresuhkru tase

  • diabeedi korral esineva ainevahetusseisundi halvenemine

  • kurb meeleolu (depressioon)

  • ebakorrapärane südametegevus

  • ebamugavustunne kõhus

  • kõhukinnisus

  • maksatalitluse häired, millega võib kaasneda naha ja silmavalgete kollasus või uriini tumenemine (hemolüütiline aneemia)

  • naha suurenenud valgustundlikkus

  • punakaslillad nahalaigud

  • neerukahjustus

   Väga harv

  • palavik, kurguvalu või suuhaavandid, sagedamini esinevad infektsioonid (valgevereliblede puudumine või madal arv)

  • kahvatu nahk, väsimus, hingamisraskus, tumedat värvi uriin (hemolüütiline aneemia, punavereliblede ebanormaalne lagunemine veresoontes või mujal organismis)

  • segasus, väsimus, lihastõmblused ja –spasmid, kiire hingamine (hüpokloreemiline alkaloos)

  • tugev ülakõhuvalu (kõhunäärmepõletik)

  • lööve, sügelus, nõgestõbi, hingamis- või neelamisraskused, pearinglus (ülitundlikkusreaktsioonid)

  • raskendatud hingamine koos palavikuga, köha, vilisev hingamine, hingeldus (respiratoorne distress, kopsuturse, pneumoniit)

  • näo turse, liigesvalu, lihaskahjustus, palavik (erütematoosne luupus)

  • veresoonte põletik koos sümptomitega nagu lööve, lillakaspunased laigud, palavik (vaskuliit)

  • raske nahahaigus, mis põhjustab löövet, naha punetust, villide teket huultel, silmades või suus, naha irdumist, palavikku (toksiline epidermaalnekrolüüs)


   Teadmata

  • nõrkus, verevalumite teke ja sagedased infektsioonid (aplastiline aneemia)

  • nägemise halvenemine või silmavalu kõrge rõhu tõttu (ägeda suletud nurga glaukoomi võimalikud nähud)

  • hingeldus

  • tõsiselt vähenenud uriinieritus (neerukahjustuse või neerupuudulikkuse võimalikud nähud)

  • raske nahahaigus, mis põhjustab löövet, naha punetust, villide teket huultel, silmades või suus, naha irdumist, palavikku (multiformne erüteem)

  • lihasspasmid

  • palavik


  Ravimil on müügiluba lõppenud

  Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


 5. KUIDAS IMPRIDA HCT’D SÄILITADA


  Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

  Ärge kasutage Imprida HCT’d pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast Kõlblik kuni:/EXP-d. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

  Hoida temperatuuril kuni 30C.

  Hoida originaalpakendis niiskuse eest kaitstult.

  Ärge kasutage Imprida HCT’d, mille pakend on rikutud või avatud.


 6. LISAINFO


Mida Imprida HCT sisaldab


Imprida HCT on saadaval pakendites, mis sisaldavad 14, 28, 30, 56, 90, 98 või 280 õhukese polümeerikattega tabletti, 280 tabletti sisaldavates multipakendites (multipakendis on 4 karpi, igas 70 tabletti või 20 karpi, igas 14 tabletti) ja haiglapakendites, mis sisaldavad 56, 98 või 280 tabletti üheannuselistes blistrites. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil teie riigis.


Müügiloa hoidja

Novartis Europharm Limited Wimblehurst Road

Horsham

West Sussex, RH12 5AB Ühendkuningriik


Tootja

Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Ravimil on müügiluba lõppenud

България

Novartis Pharma Services Inc. Тел.: +359 2 976 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma Tel.: +36 1 457 65 00


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2298 3217


Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 26 37 82 111


Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00


Eesti

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +372 66 30 810

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888


España

Lacer, S.A.

Tel: +34 93 446 53 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 000 8600

France

Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01


Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Italia

Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc. Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00


Latvija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Tel: +44 1276 698370


Lietuva

Ravimil on müügiluba lõppenud

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +370 5 269 16 50


Infoleht on viimati kooskõlastatud


Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel https://www.ema.europa.eu