Koduleht Koduleht

Pravafenix
fenofibrate, pravastatin

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Pravafenix 40 mg / 160 mg kõvakapslid

naatriumpravastatiin/fenofibraat


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Tavaline annus on üks kapsel päevas koos õhtusöögiga. Kapsel tuleb alla neelata koos veega. Oluline on võtta kapsel koos toiduga, sest ravim toimib tühja kõhuga halvemini.


Kui arst on teile määranud Pravafenixi koos kolestüramiini või muu sapphappeid siduva vaiguga (samuti kolesteroolisisaldust vähendavad ravimid), võtke Pravafenixit 1 tund enne või 4–6 tundi pärast vaigu võtmist. Seda tuleb teha põhjusel, et kolestüramiin või teised sapphappeid siduvad vaigud vähendavad sageli nende ravimite imendumist, mida võetakse vaikudega liiga lähestikku, mistõttu vaigud võivad takistada Pravafenixi imendumist. Kui te võtate kõrvetiste vastaseid ravimeid (mis neutraliseerivad maohapet), võtke Pravafenixit üks tund pärast selle ravimi võtmist.


Kui te võtate Pravafenixit rohkem kui ette nähtud

Palun pöörduge oma arsti või apteekri poole.


Kui te unustate Pravafenixit võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata, võtke tavaline kogus Pravafenixit

järgmisel päeval tavapärasel ajal.


Kui te lõpetate Pravafenixi võtmise

Ärge lõpetage Pravafenixi võtmist ilma arstiga nõu pidamata.


Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 1. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Järgmised kaks kõrvaltoimet on olulised ja vajavad kohest sekkumist. Pöörduge kohe arsti poole, kui teil esineb seletamatut lihasvalu, -krampe, -tundlikkust või -nõrkust. See on oluline, sest väga harvadel juhtudel (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st) võivad lihaste häired muutuda raskeks, kaasa arvatud lihaskoe lagunemine, mis põhjustab neerukahjustust, ja väga harvadel juhtudel on esinenud surmajuhte.

  Kui teil esineb tugev allergiline reaktsioon, sealhulgas näo, huulte, keele või hingetoru paistetus, mis võib põhjustada suuri hingamisraskusi. See reaktsioon esineb väga harva, aga võib olla raske. Kui teil see tekib, peate pöörduma otsekohe arsti poole.


  Teised kõrvaltoimed


  Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st )

  • seedehäired: mao- või soolehäired (kõhuvalu, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus ja kõhupuhitus, kõhukinnisus, suukuivus, ülakõhu valu koos gaaside kogunemisega (düspepsia), röhitsused)

  • maksahäired: seerumi transaminaaside sisalduse suurenemine


   Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st)

  • südame löögisageduse häired (südamepekslemine), trombide teke veenides (süvaveeni tromboos) ja kopsuarterite ummistumine trombidega (kopsuemboolia);

  • lööve, nahalööve, sügelus, nõgestõbi või reaktsioonid päikesevalgusele või UV-kiirgusele (valgustundlikkusreaktsioonid), peanaha/juuste kahjustused (sealhulgas juuste väljalangemine);

  • närvisüsteemi häired: peapööritus (tasakaalutus), peavalu, unehäired, sealhulgas unetus ja painajalike unenägude esinemine, käte ja jalgade suremine (paresteesia);

  • lihase- ja liigesevalu, seljavalu, vereanalüüsis ebanormaalsed lihasenäitajad;

  • nägemishäired, nagu nägemise hägustumine või topeltnägemine;

  • neeruhäired (analüüsitulemustes teatud ensüümide sisalduse suurenemine või vähenemine), põiehäired (valulik või sage urineerimine, öine urineerimine), seksuaalhäired;

  • väsimus, nõrkus, gripilaadsed haigusnähud;

  • ülitundlikkus;

  • vere kolesteroolisisalduse suurenemine, vere triglütseriidisisalduse suurenemine, LDL-kolesterooli sisalduse suurenemine, gamma-glutamüültransferaasi sisalduse suurenemine (maksaensüümid), maksavalu (ülakõhu valu paremal kas koos seljavaluga või ilma), kehakaalu suurenemine;

  • rasvumine;

  • lihasepõletik (müosiit), lihasekrambid ja -nõrkus.


   Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

  • hemoglobiini (hapnikku kandev pigment veres) ja leukotsüütide (vere valgelibled) sisaldsue vähenemine.


   Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st)

  • maksapõletiku (hepatiidi) sümptomid, näiteks naha ja silmavalgete kollakaks muutumine (ikterus), kõhuvalu ja sügelus;

  • lihaskoe lagunemine (rabdomüolüüs), mõnel juhul kõõlusekahjustused, millega võib kaasneda kõõluserebend;

  • haigusseisund, millele on iseloomulikud lihaste ja naha põletikud (dermatomüosiit);

  • nahalööve, millega võib kaasneda valu liigestes (erütematoosse luupuse sarnane sündroom);

  • kihelus ja tuimus (perifeerne polüneuropaatia)

   Teadmata esinemissagedusega kõrvaltoime (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

   • püsiv lihasnõrkus;

   • nahalööve (lihhenoidne lööve).


    Mõnede statiinide korral teatatud võimalikud kõrvaltoimed (statiinid on sama tüüpi kolesteroolivähendusravimid nagu pravastatiin)

  • mälukaotus;

  • depressioon;

  • hingamisprobleemid, sh püsiv köha või õhupuudustunne, või palavik;

  • diabeet: tõenäolisem juhul, kui teie vere suhkru- ja rasvasisaldus on kõrge, kui olete ülekaaluline ja kui teil on kõrge vererõhk. Selle ravimi tarvitamise ajal jälgib arst pidevalt teie seisundit.


   Kõrvaltoimetest teatamine

   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri. Kõrvaltoime võib olla ka

   image

   selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 2. Kuidas Pravafenixit säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril/pudelil pärast märgist

  „Kõlblik kuni” või „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 3. Pakendi sisu ja muu teave Mida Pravafenix sisaldab


Kuidas Pravafenix välja näeb ja pakendi sisu


Kapslid on helerohelise keha ja oliivrohelise korgiga želatiinist kõvakapslid, mis sisaldavad vahajat valkjasbeeži massi ja tabletti. Kapsleid turustatakse polüamiid-alumiinium-PVC/alumiinium blistrites, mis sisaldavad 30, 60 või 90 kapslit, ja läbipaistmatutes valgetes plastpudelites, mis sisaldavad kas 14, 30,

60 või 90 kapslit.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja Tootja


Laboratoires SMB s.a. SMB Technology s.a.

Rue de la Pastorale, 26-28 Rue du Parc Industriel 39

B-1080 Brüssel B-6900 Marche en Famenne

Belgia Belgia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien Laboratoires SMB S.A. Tél/Tel: + 32.2.411.48.28.

Lietuva

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.


България

Thea Pharma Ltd

Teл.: +359.2.444.24.66

Luxembourg/Luxemburg Laboratoires SMB S.A. Tél/Tel: + 32.2.411.48.28.


Česká republika Laboratoires SMB S.A. Tel: + 32.2.411.48.28.

Magyarország Laboratoires SMB S.A. Tel.: + 32.2.411.48.28.


Danmark

Galephar Nordic ApS

Tlf: +45 5666 0490

Malta

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.


Deutschland

Galephar Pharma GmbH Tel: +49 7164 66 26

Nederland

Galephar B.V.

Tel: +31 71 562 15 02


Eesti

Laboratoires SMB S.A. Tel: + 32.2.411.48.28.

Norge

Laboratoires SMB S.A. Tlf: + 32.2.411.48.28.


Ελλάδα

Angelini Pharma Hellas SA

Τηλ: +30 210 62 69 200

Österreich Laboratoires SMB S.A. Tel: + 32.2.411.48.28.


España

Lacer S.A.

Tel: +34 934 46 53 00

Polska

Laboratoires SMB S.A. Tel.: + 32.2.411.48.28.


France

Laboratoires SMB S.A.

Tél: + 32.2.411.48.28.

Portugal

Tecnimede Sociedade

Técnico-Medicinal S.A. Tel: +351 21 041 41 00


Hrvatska

Laboratoires SMB S.A.

România

Solartium Group S.r.l.

Tel: + 32.2.411.48.28. Tel: +40 21 211 71 83


Ireland

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.

Slovenija

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.


Ísland

Laboratoires SMB S.A.

Sími: + 32.2.411.48.28.

Slovenská republika Laboratoires SMB S.A. Tel: + 32.2.411.48.28.


Italia

Abiogen Pharma S.p.A. Tel: +39 050 3154 101

Suomi/Finland Laboratoires SMB S.A. Puh/Tel: + 32.2.411.48.28.


Κύπρος

Synapsis Trading Limited

Τηλ: +30 210 67 26 260

Sverige

Galephar Nordic ApS Tlf: +45 5666 0490


Latvija

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.

United Kingdom (Northern Ireland)

Laboratoires SMB S.A.

Tel: + 32.2.411.48.28.


Infoleht on viimati uuendatud