Koduleht Koduleht

Levetiracetam Actavis Group
levetiracetam

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml suukaudne lahus

levetiratsetaam


Enne selle ravimi kasutamist endal või oma lapsel, lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Teatage oma arstile või apteekrile, kui mõni järgmistest kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kestab kauem kui mõni päev:


Kõrvaltoimetest teatamine

image

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitamissüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


  1. Kuidas Levetiracetam Actavis Group’i säilitada


    Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


    Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või pudelil pärast „Kõlblik kuni". Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


    Pärast esmast avamist on ravim kõlblik 7 kuud. See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

    Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


  2. Pakendi sisu ja muu teave


Mida Levetiracetam Actavis Group sisaldab


Kuidas Levetiracetam Actavis Group välja näeb ja pakendi sisu


Levetiracetam Actavis Group, 100 mg/ml suukaudne lahus on selge, kergelt kollakas-pruun lahus.


Levetiracetam Actavis Group 300 ml klaaspudel (lastele vanuses alates 4 eluaastast, noorukitele ja täiskasvanutele) on pakitud pappkarpi koos 10 ml suukaudse süstlaga (gradueeritud iga 0,25 ml tagant).

Levetiracetam Actavis Group 300 ml klaaspudel (6-kuustele imikutele väikestele lastele alates 6 kuu vanusest kuni 4-aastasteni) on pakitud pappkarpi koos 3 ml suukaudse süstlaga (gradueeritud iga 0,1 ml tagant) ning adopteriga.

Levetiracetam Actavis Group 300 ml klaaspudel (1…6-kuustele imikutele) on pakitud pappkarpi koos 1 ml suukaudse süstlaga (gradueeritud iga 0,05 ml tagant) ning adopteriga.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja Müügiloa hoidja: Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegur 76-78,

220 Hafnarfjörður, Island


Tootja

Balkanpharma-Troyan AD 1 Krayrechna Str,

Troyan 5600 Bulgaria


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД

Teл: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117

Deutschland ratiopharm GmbH Tel: +49 73140202

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Teva Pharma Iceland ehf. Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117


Infoleht on viimati uuendatud:Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMA) kodulehel /.