Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Siklos

Pakendi infoleht: Teave kasutajale


Siklos 100 mg õhukese polümeerikattega tablett Siklos 1 000 mg õhukese polümeerikattega tablett Hüdroksükarbamiid


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.Kuidas Siklos välja näeb ja pakendi sisu


Siklos 100 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valkjad piklikud tabletid, mille mõlemal küljel on poolitusjoon. Tableti saab jagada kaheks võrdseks osaks.

Iga tabletipooliku ühele küljele on sisse pressitud täht “H”.

Siklos 100 mg turustatakse plastpudelites, milles on 60, 90 ja 120 tabletti.


Siklos 1 000 mg õhukese polümeerikattega tabletid on valkjad kapslikujulised tabletid, mille mõlemal küljel on kolm murdejoont. Tableti saab jagada neljaks võrdseks osaks.

Iga tabletiveerandiku ühele küljele on sisse pressitud täht „T”.

Siklos 1 000 mg turustatakse plastpudelis mis sisaldab 30 tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 PARIS

Prantsusmaa


Tootja

Delpharm Lille

Parc d’Activités Roubaix-Est 22 rue de Toufflers

CS 50070

59452 Lys-lez-Lannoy Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

Addmedica

Tel : +32-(0)2-808 2973

Lietuva

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Paris - Prancūzija

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86


България

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Paris - Франция Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Luxembourg/Luxemburg

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Paris/Parijs

France/Frankreich/Frankrijk

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86


Česká republika

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Paris - Francie

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Magyarország

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Párizs - Franciaország Tel : +33 (0)1 72 69 01 86


Danmark

Øresund Pharma ApS Dronningens Tværgade 9

1302 København K

Danmark

Tel : +45 53 63 39 16

Malta

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Pariġi - Franza

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86


Deutschland

Addmedica

Tel : +49-3222-186 3158

Nederland

Addmedica

Tel : +31-(0)20-208 2161


Eesti

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Pariis - Prantsusmaa

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Norge

Øresund Pharma ApS Dronningens Tværgade 9

1302 København K Danmark

Tel : +45 53 63 39 16


Ελλάδα

DEMO ABEE

Τηλ : +30 210 81 61 802

Österreich

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Paris - Frankreich

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86


España

Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. Tel : +34 91 375 62 30

Polska

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paryż - Francja

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86


France

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Paris

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Portugal

Laboratórios Farmacêuticos ROVI, S.A. Tel : +351 213 105 610

Hrvatska

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Pariz

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

România

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Paris - Franţa

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86


Ireland

Addmedica

Tel : +353-(0)1-903 8043

Slovenija

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Pariz - Francija

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86


Ísland

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Paris - Frakkland

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Slovenská republika

Addmedica

37 rue de Caumartin

75009 Paríž - Francúzsko Tel : +33 (0)1 72 69 01 86


Italia

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Parigi - Francia

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

Suomi/Finland

Øresund Pharma ApS Dronningens Tvaergade 9

1302 Kööpenhamina K

Tanska

Tel : +45 53 63 39 16


Κύπρος

The Star Medicines Importers Co Ltd

Τηλ : +357 25 37 1056

Sverige

Øresund Pharma ApS Dronningens Tvaergade 9

1302 Köpenhamn K

Danmark

Tel : +45 53 63 39 16


Latvija

Addmedica

37 rue de Caumartin 75009 Paris - Francija

Tel : +33 (0)1 72 69 01 86

United Kingdom (Northern Ireland)

Addmedica

Tel : +44-(0)203-695 9305


Infoleht on viimati uuendatud


Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel . Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.