Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Levviax

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE


Levviax 400 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Telitromütsiin


Ravimil on müügiluba lõppenud

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.


Infolehes antakse ülevaade:

 1. Mis ravim on Levviax ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Levviax’i võtmist

 3. Kuidas Levviax’i võtta

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Levviax’i säilitada

 6. Lisainfo


 1. MIS RAVIM ON LEVVIAX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE


  Levviax kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse ketoliidideks. See on uus antibiootikumide rühm, mis on lähedane makroliididele. Antibiootikumid peatavad infektsioone põhjustavate bakterite kasvu.


  Levviax’i tablette kasutatakse täiskasvanutel ning 12 aastastel ja vanematel noorukitel antud ravimile tundlike bakterite põhjustatud infektsioonide raviks. 12 aastastel ning vanematel noorukitel võib Levviax’iga neelupõletikke ravida. Täiskasvanutel ravitakse Levviax’iga neelu, ninakõrvalkoobaste ja rindkere infektsioone pikaajaliste hingamisraskustega patsientidel ning kopsupõletikku.


 2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE LEVVIAX’I VÕTMIST Ärge võtke Levviax’i:

  - kui teil on myastenia gravis, harva esinev haigus, mis põhjustab lihasnõrkust

  • kui te olete allergiline (ülitundlik ) telitromütsiini, mõne makroliidantibiootikumi või Levviax’i mõne koostisosa suhtes. Kahtluse korral pidage nõu oma arsti või apteekriga;

  • kui teil on varem olnud Levviax’i võtmise ajal hepatiit ja/või kollatõbi;

  • kui te võtate teatud ravimeid vere kolesterooli- või muude lipiidide sisalduse reguleerimiseks;

  • kui teil või kellelgi teie perekonnas on elektrokardiogrammis (EKG) esinenud kõrvalekaldeid, mida nimetatakse „pika QT sündroomiks”.

  • kui võtate teisi ravimeid, mis sisaldavad mistahes alljärgnevat toimeainet:

   • ergotamiin või dihüdroergotamiin (tabletid või inhalaator migreeni raviks),

   • terfenadiin või astemisool (allergilised probleemid),

   • tsisapriid (seedehäired),

   • pimosiidi (psühhiaatrilised probleemid);

  • kui teil on tõsiselt kahjustatud neerutalitlus ja/või tõsiselt kahjustatud maksatalitlus, ei või te Levviax’i võtta, kui võtate teisi ravimeid, mis sisaldavad mistahes alljärgnevat toimeainet:

   • ketokonasool (seenevastane ravim),

   • proteaasi inhibiitoriks nimetatud ravimeid (HIV raviks), Lugege lõiku „Võtmine koos teiste ravimitega".

    Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Levviax:

  • kui teil on teatud probleeme südamega nagu südame isheemiatõbi, ventrikulaarsed (südamevatsakese) rütmihäired, bradükardia (aeglane südame löögisagedus) või kui teie laboratoorsed vereanalüüsid ei ole normis teatud haiguslike seisundite nagu hüpokaleemia ja hüpomagneseemia tõttu.

   Ravimil on müügiluba lõppenud

  • kui teil tekib kas äge või pikaajaline või verine kõhulahtisus Levviax’i võtmise ajal või pärast seda. Pidage koheselt nõu oma arstiga, kuna võib osutuda vajalikuks ravi katkestamine. See võib olla soolepõletiku (pseudomembranoosne koliit) tunnus, mis võib järgneda antibiootikumikuurile.

  • kui teil on maksahaigus

  • kui teil esinevad nägemishäired (ähmane nägemine, raskused teravustamisel, topeltnägemine).

  • kui teil esineb mööduv teadvusekadu (minestamine).

  • Levviax’i tablette ei soovitata kasutada alla 12-aastaste laste raviks


   Lugege lõike „Ärge võtke Levviax’i", „Võtmine koos teiste ravimitega" ja „Autojuhtimine ja masinatega töötamine”.


   Võtmine koos teiste ravimitega:

   Palun informeerige oma arsti, kui te võtate mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid, sest mõnel ravimil võib olla koostoime Levviax’iga.


   Tei ei tohi võtta Levviax’i koos migreeni raviks kasutatavate ergotamiini sisaldavate ravimite või dihüdroergotamiini tablettide või ergotamiini inhalaatoritega, allergiliste probleemide raviks kasutatavate terfenadiini või astemisooliga, seedeprobleemide raviks kasutatava tsisapriidiga ja psühhiaatriliste probleemide raviks kasutatava pimosiidiga. Te ei tohi võtta Levviax’i kui te kasutate teatud ravimeid vere kolesterooli või lipiidide sisalduse kontrolli all hoidmiseks, näiteks simvastatiini. Lugege lõiku „Ärge võtke Levviax’i".


   Teie arstil on väga oluline teada, kas te kasutate ravimeid, mis sisaldavad fenütoiini ja karbamasepiini (epilepsia jaoks), rifampitsiini (antibiootikum), fenobarbitaali või naistepuna, ravimeid nagu takroliimus, tsüklosporiin ja siroliimus (organtransplantatsiooni korral kasutatav ravim), või metoprolool (südamehaiguste ravim) või HIV ravis kasutatav ritonaviir.


   Levviax’i võtmine koos toidu ja joogiga

   Levviax’i võib võtta koos toiduga või ilma.


   Rasedus ja imetamine

   Ärge võtke Levviax’i tablette, kui te olete rase, sest Levviax’i ohutus raseduse korral on kindlaks tegemata. Imetamise ajal ärge võtke Levviax’i tablette.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine

   Levviax’i võtmise ajal piirake autojuhtimist või teisi tegevusi, millega võib kaasneda oht. Kui teil esineb nägemishäireid või minestamist Levviax’i võtmise ajal, ärge juhtige autot, kasutage masinaid või osalege tegevustes, millega võib kaasneda oht.

   Levviax’i tablettide võtmine võib põhjustada kõrvaltoimeid nagu näiteks nägemishäired, mis võivad vähendada võimet sooritada teatud ülesandeid. Teatatud on harva esinenud ajutisest teadvuskaotusest (minestamisest), millele võivad eelneda vagaalsed sümptomid (iiveldus, ebamugavustunne kõhus).

   Nimetatud sümptoomid võivad tekkida juba pärast Levviax’i esimest annust.


 3. KUIDAS LEVVIAX’I VÕTTA


  Teie arst ütleb teile, mitu Levviax’i tabletti võtta, mis ajal ja kui kaua.


  Tavaline ravi kestus neelu, ninakõrvalkoobaste, pikaajaliste hingamisraskustega patsientidel rindkere infektsioonide korral on 5 päeva, kopsupõletiku korral 7 kuni 10 päeva.

  Täiskasvanutel ja üle 12 aasta vanustel lastel on soovitatav annus kaks 400 mg tabletti üks kord päevas (800 mg üks kord päevas).

  Kui teil on tõsine neerupuudulikkus, siis peate võtma vahelduvalt üle päeva 800 mg (kaks 400 mg tabletti) ja 400 mg (üks 400 mg tablett) päevas, alustades annusega 800 mg.


  Ravimil on müügiluba lõppenud

  Neelake tabletid katki närimata alla koos klaasitäie veega.

  Kõige parem on võtta tablette iga päev ühel ja samal ajal. Võimalusel võtke tablette enne magamaminekut, vähendamaks võimalikku nägemishäiretest ja teadvusekaost tulenevat mõju.


  Kui te võtate Levviax’i rohkem, kui ette nähtud:

  Kui te ekslikult võtate ühe tableti ülemäära, ei juhtu tõenäoliselt midagi. Kui te kogemata manustate mitu tabletti ülemäära, siis võtke ühendust oma arsti või apteekriga. Võimaluse korral näidake tablette või karpi arstile või apteekrile.


  Kui te unustate Levviax’i võtta

  Kui te unustate annuse võtmata, siis manustage see esimesel võimalusel. Kui aga järgmise annuse võtmise aeg on juba peaaegu käes, siis jätke eelmine vahele ja manustage järgmine tablett ettenähtud ajal.

  Kui te lõpetate Levviax’i võtmise

  Võtke lõpuni kõik teile arsti poolt ravikuuriks määratud tabletid ka siis, kui teie enesetunne paraneb juba enne kõikide ettenähtud tablettide võtmist. Kui te lõpetate ravimi võtmise enneaegselt, siis võib infektsioon taastuda või teie seisund halveneda.

  Kui te lõpetate ravimi võtmise enneaegselt, siis võib teil ka välja kujuneda bakteriaalne resistentsus ravimile. Kui teil on tekkinud kõrvaltoime, teatage sellest koheselt arstile, et saada tema käest nõu enne järgmise annuse manustamist.


  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED


  Nagu kõik ravimid, võib ka Levviax põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

  Suurem osa neist on tavaliselt kergekujulised ja mööduvad, kuid väga üksikutel juhtudel on teatatud tõsistest maksareaktsioonidest ja maksapuudulikkusest, sealhulgas surmaga lõppenud juhtudest. Kui teil peaks esinema mõni allpool loetletud nähtudest, katkestage Levviax’i võtmine ja informeerige koheselt oma arsti:

  • Allergilised või nahareaktsioonid nagu näo turse, üldised allergilised reaktsioonid, sealhulgas allergiline šokk, või ägedad nahareaktsioonid nagu punased laigud, villid.

  • Äge, pikaajaline või verine kõhulahtisus, millega kaasneb valu kõhus või palavik. See võib olla tõsise soolepõletiku tunnus, mis võib väga harvadel juhtudel tekkida antibiootikumikuuri tagajärjel.

  • Hepatiidi (maksahaigus) nähud ja sümptomid, nt naha ja silmade kollasus, tume uriin, sügelus, isu kaotus või kõhuvalu.

  • Myasthenia gravis’e, harva esineva lihaste nõrkust põhjustava haiguse halvenemine.


   Ülalloetletud tõsised kõrvalnähud esinevad aeg-ajalt (1-l 1000-st kuni 1-l 100-st), harva (1 patsiendil 10000 kohta kuni 1 patsiendil 1000 kohta) või väga harvad (vähem kui 1 patsiendil 10000 kohta, k.a. üksikjuhud), kuid need võivad vajada kohest meditsiinilist sekkumist.


   Ülejäänud allpool nimetatud kõrvaltoimed on esitatud võimaliku esinemissageduse järjekorras.


   Kõige sagedasem kõrvaltoime (10 või enamal patsiendil 100-st), mis võib kaasneda Levviax’i võtmisega, on kõhulahtisus (tavaliselt kerge ja lühiajaline).


   Teised sagedasemad (1…10 patsiendil 100-st) kõrvaltoimed, mis Levviax’iga kaasnevad on:

   Iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, flatulents (gaasid), pearinglus, peavalud, maitsetundlikkuse häired, tupe Candida infektsioon (seenhaigus, millega kaasneb paikne sügelus, põletustunne ja valgevoolus), maksaensüümide aktiivsuse tõus (leitakse vereprooviga).


   Ravimil on müügiluba lõppenud

   Aeg-ajalt või harva esinevad kõrvaltoimed (1 patsiendil 10000-st kuni 1 patsiendil 100-st), mis võivad kaasneda Levviax’iga on:

   Kõhukinnisus, anoreksia (isukaotus), stomatiit (suu limaskesta põletik), suu Candida infektsioon (seeninfektsioon), hepatiit, lööve, urtikaaria (nõgestõbi), pruritus (sügelus), ekseem, unisus, unetus, närvilisus, peapööritus, paresteesia (käte või jalgade „suremine"), nägemishäired (nägemise hägustumine, fokuseerimisraskused, topeltnägemine), õhetamine, ajutine teadvuskaotus (minestamine), arütmia, bradükardia või südamekloppimine (muutused südamerütmis või EKG-s), hüpotensioon (madal vererõhk), eosinofiilia (teatud valgete vereliblede rohkus veres, leitakse vereprooviga).


   Väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1-l patsiendil 10 000-st), mis võivad kaasneda Levviax’iga on:

   maitsetundlikkuse häired, lihaskrambid.


   Muud kõrvaltoimed, mis võivad Levviax’iga kaasneda on:

   teatud kõrvalekalded elektrokardiogrammis (EKG), mida nimetatakse QT intervalli pikenemiseks ja põletikuline kõhunääre (pankreatiit).

   Turustamisjärgse kasutamise ajal on teatatud maksapuudulikkusest (esinemissagedus teadmata).


   Kui mõni ülalloetletud soovimatutest toimetest on tülikas, tõsine või püsib ravi jooksul, siis informeerige sellest oma arsti.


   Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


 5. KUIDAS LEVVIAX’I SÄILITADA


  Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage Levviax’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.


  Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. LISAINFO Mida Levviax sisaldab


Kuidas Levviax välja näeb ja pakendi sisu


Levviax 400 mg tabletid on heleoranžid piklikud kaksikkumerad kaetud tabletid, mille ühel küljel on sissepressitud kiri H3647 ja teisel küljel 400.


Levviax’i tablette müüakse blisterpakendis. Iga blistri süvend sisaldab kahte tabletti. Tabletid on 10, 5x2, 14, 20 ja 100 kaupa pakendis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja


Levviax’i müügiloa hoidja on:

Aventis Pharma S.A.

Ravimil on müügiluba lõppenud

20 Avenue Raymond Aron F-92160 Antony Prantsusmaa


Levviax’i tootja on:

Aventis Pharma S.p.A. Strada Statale No 17, km 22

I–67019 Scoppito (L’Aquila), Itaalia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


Belgique/België/Belgien sanofi-aventis Belgium Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Luxembourg/Luxemburg

sanofi-aventis Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)


България

sanofi-aventis Bulgaria EOOD

Тел: +359 (0)2 970 53 00

Magyarország

sanofi-aventis zrt., Magyarország Tel: +36 1 505 0050


Česká republika sanofi-aventis s.r.o. Tel: +420 233 086 111

Malta

sanofi-aventis Malta Ltd. Tel: +356 21493022


Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S Tlf: +45 45 16 70 00

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V. Tel: +31 (0)182 557 755


Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Tel: +49 (0)180 2 222010

Norge

Aventis Pharma AS Tlf: +47 67 10 71 00


Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ Tel: +372 627 34 88

Österreich

sanofi-aventis GmbH Tel: +43 1 80 185 – 0


Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ.: +30 210 900 16 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel:. +48 22 541 46 00


España

sanofi-aventis, S.A.U. Tel: +34 93 485 94 00

Portugal

sanofi-aventis - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 35 89 400


France

sanofi-aventis france Tél : 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

România

sanofi-aventis România S.R.L. Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ltd.

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o. Tel: +386 1 560 48 00


Ísland

Vistor hf.

Simi: +354 535 7000

Slovenská republika

Ravimil on müügiluba lõppenud

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 57 103 777


Italia

sanofi-aventis S.p.A. Tel. +39 02 393 91

Suomi/Finland

sanofi-aventis Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300


Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ.: +357 22 871600

Sverige

sanofi-aventis AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00


Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA Tel.: +371 7 33 24 51

United Kingdom

sanofi-aventis

Tel: +44 (0) 1483 505 515


Lietuva

UAB sanofi-aventis Lietuva Tel: +370 5 2755224


Infoleht on viimati kooskõlastatud