Koduleht Koduleht

Biograstim
filgrastim

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Biograstim 30 MIU/0,5 ml süste- või infusioonilahus Biograstim 48 MIU/0,8 ml süste- või infusioonilahus


Filgrastiim


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


8. Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele


Biograstim ei sisalda säilitusaineid. Mikrobioloogilise saastumise ärahoidmiseks on Biograstim’i süstelid mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks.


Juhuslik kokkupuude külmumistemperatuuridega ei mõjuta Biograstim’i stabiilsust.

Biograstim’i ei tohi lahjendada naatriumkloriidi lahusega. Seda ravimit ei tohi segada teiste ravimitega, v.a. allpool nimetatud ravimitega. Lahjendatud filgrastiim võib adsorbeeruda plastik- ja klaasmaterjalidel, v.a. lahjendatult kui lahustada vastavalt alltoodud insturuktsioonile.


Vajadusel saab Biograstim´i lahjendada 50 mg/ml (5%-s) glükoosis infusioonilahuseks. Kunagi ei ole soovitatav valmistada lahust lõppkontsentratsioni alla 0,2 MIU (2 μ/ml). Lahust tuleb enne kasutamist hinnata visuaalsel. Kasutada tohib ainult selgeid, ilma osakesteta lahuseid.Patsientidel, keda on ravitud lahjendustega alla 1,5 MIU (15 μ/ml) filgrastiimi ml kohta tuleb lahusesse lisada inimese seerumi albumiini (HSA) niipalju, et saavutada lõppkontsentratsioon 2 mg/ml.

Näide:Süste lõppmahu korral 20 ml, milles filgrastiimi annus on alla 30 MIU (300 μg), tuleb lisada 0,2 ml 200 mg/ml (20%) inimese albumiinilahust. Kui seda lahjendada 50 mg/ml (5%-s) glükoosiinfusioonilahuses, siis sobib saadakse infusioon.Biograstim sobib kokku klaasi ja mitmete plastikmaterialidega nagu PVC, polüolefiin (polüpropüleeni ja polüetüleeni kopolümeer) ja polüpropüleen.


Ravimil on müügiluba lõppenud

Pärast lahjendamist: lahjendatud infusiooni lahuse keemilis-füüsikaline stabiilsus säilib 24 tundi temperatuuril 2°C…8°C külmkapis hoituna (2-8°C juures). Mikrobioloogilisest seisukohast lähtudes tuleb ravim kasutada ära otsekohe. Kui lahust ei kasutata koheselt, vastutab kõlblikkusaja ja säilitamistingimuste eest enne kasutamist kasutaja ja see ei ületa tavaliselt 24 tundi temperatuuril 2°C…8°C, välja arvatud juhul kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.