Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Feraccru

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Feraccru 30 mg kõvakapslid raud (raud(III)maltoolina)


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Feraccru välja näeb ja pakendi sisu

Feraccru kapslid on punast värvi kõvakapslid, millele on trükitud „30” ja mis sisaldavad punakaspruuni pulbrit.

Feraccru on müügil 14, 50, 56 või 100 (kaks 50 kapsliga pudelit) kapslit sisaldavates pakendites.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

Norgine B.V.

Antonio Vivaldistraat 150

1083 HP Amsterdam Holland


Tootja

Patheon France

40 Boulevard de Champaret 38300 Bourgoin-Jallieu Prantsusmaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


BE\LU

Norgine NV/SA

+32 16 39 27 10

medinfo.benelux@norgine.com

AT

Norgine Pharma GmbH

+43 1 8178120

Info@norgine.at


BG\CZ\HR\HU\PL\RO\SI\SK

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

+43-1-503-72-44

office@aoporphan.com


DE

Norgine GmbH

+49 641984970

info@norgine.de

IE/UK (NI)

Norgine Pharmaceuticals Ltd.

+44 1895 826666

MedInfo@norgine.com


ES

Norgine de España, S.L.U

+34 91 375 8870

iberiamedinfo@norgine.com

FR

Norgine SAS

+33 141399400

infomedicale.norginefrance@norgine.com


IT

Norgine Italia S.r.l.

+39 0267 977211

medinfoitaly@norgine.com

NL

Norgine B.V.

+31 20 567 0900

medinfo.benelux@norgine.com


PT

Norgine Portugal Farmacêutica Unipessoal, Lda

+351 218952735

iberiamedinfo@norgine.com

EE\EL\CY\LV\LT\MT

Norgine B.V.

+44 1895 826600

GMedicalAffairs@norgine.com

DK/FI/IS/NO/SE

Norgine Denmark A/S.

+45 33170400

Minfonordic@norgine.com


Infoleht on viimati uuendatud


<>


.