Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Abilify Maintena

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Abilify Maintena 300 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti süstlis

Abilify Maintena 400 mg toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja

lahusti süstlis

aripiprasool


Enne ravimi saamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


 1. samm. Pulbri lahustamine

  image

  image

  1. Suruge kergelt kolvivart, kuni see haarab keeret. Seejärel keerake kolvivart, kuni see peatub keerates, et lahjendi vabastada. Kui kolvivars on lõplikult peatunud, on keskmine kork indikaatorjoone juures.


   Indikaatorjoon Kolvivars


  2. Loksutage süstlit vertikaalselt tugevasti 20 sekundit, kuni valmistatud suspensioon on ühtlane.

   Suspensioon tuleb süstida kohe pärast valmistamist.


   image

   ühetaoline piimvalge


   20 sekundit


  3. Enne manustamist kontrollige visuaalselt, et süstlis ei esineks tahkeid osakesi ja värvuse muutust. Valmistatud suspensioon peab olema ühtlane homogeenne suspensioon, mis on

   läbipaistmatu ning piimvalge värvusega.


  4. Kui süstimine ei toimu kohe pärast valmistamist, võib süstlit hoida temperatuuril alla 25 °C kuni 2 tundi. Kui süstel on olnud kasutamata rohkem kui 15 minutit, loksutage süstlit enne süstimist tugevasti vähemalt 20 sekundit, et lahus uuesti suspendeerida.


 2. samm. Ettevalmistus enne süstimist

  1. Keerake ja eemaldage pealmine kork ja otsik.


   image Keerake + eemaldage

   image

   image Pealmine kork

   image

   Otsik image Keerake + eemaldage


   image


  2. Olenevalt süstekohast ja patsiendi kehakaalust valige üks järgmistest hüpodermilistest turvanõeltest.


   Kehatüüp

   Süstekoht

   Nõela suurus


   Normkaalus


   Deltalihas Tuharalihas


   25 mm 23 G

   38 mm 22 G


   Ülekaaluline


   Deltalihas Tuharalihas


   38 mm 22 G

   51 mm 21 G


  3. Hoides nõelakattest, veenduge vajutusega, et nõel on kindlalt kaitseseadises. Keerake kellaosuti liikumise suunas, kuni need on tihedalt koos.


   image

   Nõelakate


   image

  4. Seejärel tõmmake nõelakate otse üles.


   Nõelakate image Tõmmake


  5. Hoidke süstel püstises asendis ja suruge kolvivars aeglaselt edasi, et õhk välja lasta. Kui kolvivart ei ole võimalik õhu välja laskmiseks edasi lükata, kontrollige, et see on keeratud lõpuni. Uuesti suspendeerimine ei ole pärast õhu väljalaskmist enam võimalik.   *Kui õhu väljalaskmisega on raskusi või tunnete vastupanu, kontrollige, et kolvivars on

   keeratud lõpuni.

   image

   Laske õhk välja, kuni suspensioon täidab nõela alumise osa*


  6. Süstige aeglaselt tuhara- või deltalihasesse. Ärge masseerige süstekohta. Tuleb olla ettevaatlik ja hoiduda tahtmatult veresoonde süstimast. Ärge süstige põletiku, nahavigastuste, muhkude ja/või verevalumitega piirkondadesse. Ainult sügavale tuhara- või deltalihasesse süstimiseks.


  image

  image

  image


  deltalihas tuharalihas


  Ärge unustage süstimiseks kasutada vaheldumisi kahte tuhara- või deltalihast.

  Kui ravi alustatakse kahe süstiga, tuleb teha süstid kahte erinevasse süstekohta, kahte erinevasse lihasesse. MITTE teha mõlemat süsti samaaegselt samasse delta- või tuharalihasesse.

  Teadaolevalt CYP2D6 aeglastele metaboliseerijatele tuleb teha süstid kas kahte eraldi deltalihasesse või üks deltalihasesse ja teine tuharalihasesse. MITTE süstida kahte

  tuharalihasesse.

  Otsige tahtmatu intravenoosse manustamise märke ja sümptomeid.

 3. samm. Süstimisjärgsed protseduurid

Pange nõelakaitse peale. Pärast süstimist hävitage nõel ja süstel.


image

image


Nõelakaitse peale Hävitage