Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Rivastigmine 3M Health Care Ltd

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 h transdermaalne plaaster Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 h transdermaalne plaaster Rivastigmiin


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Rivastigmine 3M Health Care Ltd. välja näeb ja pakendi sisu

Transdermaalsed plaastrid on ristkülikukujulised, ümmarguste nurkadega, ligikaudu 2,5 x 1,8 cm (Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 h transdermaalne plaaster) või 3,5 x 2,6 cm

(Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 h transdermaalne plaaster).

Ravimil on müügiluba lõppenud

Iga transdermaalne plaaster koosneb kolmest kihist: tagumine kiht, adhesiivne kiht, mis sisaldab ravimit ja läbipaistev, keskelt lõhega, eemaldatav kile.

Tagumine kiht on läbipaistev kuni poolläbipaistev ja märgistusega “R5” (Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 4,6 mg/24 h transdermaalsed plaastrid) või “R10” (Rivastigmine 3M Health Care Ltd. 9,5 mg/24 h transdermaalsed plaastrid).


Üks transdermaalne plaaster on suletud ühte suletud kotikesse. Plaastrid on saadaval pakendites, mis sisaldavad 7, 30, 60 ja 90 kotikest.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

3M Health Care Limited, 1 Morley Street, Loughborough, Leicestershire,

LE11 1EP

Ühendkuningriik


Tootja

Enestia Klöcknerstraat 1

3930 Hamont-Achel

Belgia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: 3M Health Care Limited,

1 Morley Street,

Loughborough, Leicestershire,

LE11 1EP

Ühendkuningriik

Tel: +44 (0)1509 611611

Infoleht on viimati uuendatud

Ravimil on müügiluba lõppenud