Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Cabazitaxel Accord

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Cabazitaxel Accord 20 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

kabasitakseel (cabazitaxelum)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kõrvaltoimetest teatamine

image

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

 1. Kuidas Cabazitaxel Accord’i säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaali etiketil pärast

  „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

  See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult. Pärast avamist

  Kõik viaalid on ühekordseks kasutamiseks ja need tuleb kohe peale avamist ära kasutada. Kui neid

  kohe ei kasutata, vastutab kasutaja säilitamisaja ja -tingimuste eest.


  Pärast lõplikku lahjendamist infusioonikotis/-pudelis

  Infusioonilahuse keemiline ja füüsikaline stabiilsus on tõestatud 8 tunni jooksul toatemperatuuril (15 °C…30 °C), sh 1-tunnine infusiooniaeg ja 48 tundi külmkapis sh 1-tunnine infusiooniaeg.

  Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb infusioonilahus kohe ära kasutada. Kui ravimit ei

  kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja. Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2 °C...8 °C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja

  valideeritud aseptilistes tingimustes.


  Hävitamine

  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 2. Pakendi sisu ja muu teave Mida Cabazitaxel Accord sisaldab

Toimeaine on kabasitakseel. Üks ml kontsentraati sisaldab 20 mg kabasitakseeli. Iga 3 ml kontsentraadi viaal sisaldab 60 mg kabasitakseeli.


Abiained on polüsorbaat 80, sidrunhape ja veevaba etanool (vt lõik 2: „Cabazitaxel Accord sisaldab alkoholi“).


Kuidas Cabazitaxel Accord välja näeb ja pakendi sisu

Cabazitaxel Accord on infusioonilahuse kontsentraat (steriilne kontsentraat). Kontsentraat on selge, värvitu kuni helekollane või pruunikaskollane lahus.

Seda turustatakse ühekordselt kasutatavas läbipaistvast klaasist 6 ml viaalis, milles on 3 ml kontsentraati.


Pakendi suurus:

Üks karp sisaldab ühte ühekordselt kasutatavat viaali.


Müügiloa hoidja

Accord Healthcare S.L.U

World Trade Center, Moll de Barcelona s/n Edifici Est, 6a planta, Barcelona

08039 Barcelona, Hispaania


Tootja


LABORATORI FUNDACIÓ DAU

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca

Barcelona, 08040, Hispaania


Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park Paola, PLA 3000

Malta


image

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. ul. Lutomierska 50, Pabianice, 95-200 Poola


image

Accord Healthcare B.V

Winthontlaan 200, UTRECHT, 3526KV Paola Holland


image

Infoleht on viimati uuendatud (KK/AAAA)

.

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajale:


PRAKTILINE TEAVE MEDITSIINIPERSONALILE VÕI TERVISHOIUTÖÖTAJALE CABAZITAXEL ACCORD 20 MG/ML INFUSIOONILAHUSE KONTSENTRAADI ETTEVALMISTAMISEKS, MANUSTAMISEKS JA KÄSITLEMISEKS.


See informatsioon täiendab kasutajale mõeldud lõike 3 ja 5.

Oluline on lugeda läbi kogu protseduuri käik enne infusioonilahuse valmistamist.


Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud need, mida kasutatakse lahjendamiseks.


Kõlblikkusaeg ja säilitamise eritingimused


Cabazitaxel Accord’i 20 mg/ml infusioonilahuse kontsentraadi jaoks See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.


Pärast avamist

Kõik viaalid on ühekordseks kasutamiseks ja peale avamist tuleb need kohe ära kasutada. Kui neid kohe ei kasutata, vastutab kasutaja kasutusaegse säilitamisaja ja -tingimuste eest.


Pärast lõplikku lahjendamist infusioonikotis/pudelis.


Infusioonilahuse keemiline ja füüsikaline stabiilsus on tõestatud 8 tunni jooksul toatemperatuuril (15 °C…30 °C), sh 1-tunnine infusiooniaeg ja 48 tundi külmkapis sh 1-tunnine infusiooniaeg.


Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb infusioonilahus kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja. Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2 °C...8 °C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.


Erihoiatused valmistamiseks ja manustamiseks

Nagu teiste kasvajavastaste ainetega, tuleb Cabazitaxel Accord’i lahuseid käsitseda ja valmistada ettevaatusega, arvestades meditsiinivahendite, personaalsete kaitsevahendite (nt kindad) ja

valmistamisprotseduuride kasutamist.

Kui Cabazitaxel Accord’i käsitsemise mistahes etapis puutub kokku nahaga, tuleb kohe ja põhjalikult pesta seebi ja veega. Limaskestadele sattudes peske kohe ja põhjalikult veega.


Cabazitaxel Accord’i tohib valmistada ja manustada ainult selline meditsiinipersonal, kes on saanud koolituse tsütotoksiliste ainete käsitlemiseks. Rase tervishoiutöötaja ei tohi seda käsitleda.


Valmistamise etapid

ÄRGE kasutage koos teiste kabasitakseeli ravimpreparaatidega, mis on erineva kabasitakseeli kontsentratsiooniga. Cabazitaxel Accord sisaldab 20 mg/ml kabasitakseeli (manustatav maht on

vähemalt 3 ml).


Kõik viaalid on ühekordseks kasutamiseks ja need tuleb kohe ära kasutada. Kasutamata lahus tuleb hävitada.

Määratud annuse manustamiseks võib olla vajalik kasutada rohkem kui ühte Cabazitaxel Accord’i viaali.


Infusioonilahus tuleb valmistada aseptilise lahjendusprotsessi käigus.

Infusioonilahuse valmistamine.

image

 1. samm

  Tõmmake aseptiliselt nõutav kogus Cabazitaxel Accord’i (mis sisaldab 20 mg/ml kabasitakseeli)

  gradueeritud süstlasse, millele on kinnitatud nõel.

  Näiteks, kui kabasitakseeli annus on 45 mg, on vaja 2,25 ml Cabazitaxel Accord’i.


  20 mg/ml kontsentraat


 2. samm


  Süstige süstlas olev kogus PVC-vabas infusioonikotis olevasse 5% glükoosi või 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi infusioonilahusesse. Infusioonilahuse kontsentratsioon peab olema vahemikus 0,10 mg/ml kuni 0,26 mg/ml.



  Vajalik kogus kontsentraati

  5% glükoosi või

  9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi

  image

  infusioonilahus


  image

 3. samm

  Eemaldage süstal ja segage infusioonikoti või pudeli sisu seda käes raputades. Infusioonilahus

  on selge ja värvusetu lahus.


 4. samm

Sarnaselt kõikide parenteraalselt manustatavate ravimitega tuleb valmis infusioonilahust enne

kasutamist visuaalselt kontrollida.

Infusioonilahus on üleküllastunud, mistõttu see võib aja jooksul kristalliseeruda. Sellisel juhul ei

tohi lahust kasutada ja see tuleb hävitada.


Infusioonilahus tuleb kohe ära kasutada. Säilitamistingimused ja erihoiatused säilitamiseks on esitatud eespool.


Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.


Manustamisviis

Cabazitaxel Accord’i manustatakse infusioonina, mille kestus on 1 tund.

Manustamiseks soovitatakse infusioonisüsteemisisest filtrit ava nominaalse läbimõõduga 0,22 mikromeetrit (nimetatakse ka 0,2 mikromeetrit).

Infusioonilahuse valmistamisel ja manustamisel ei tohi kasutada PVC-st infusioonikotte ega polüuretaanist infusioonikomplekte.