Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca (previously Pandemic influenza vaccine H5N1 Medimmune)

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca, ninasprei suspensioon

Pandeemilise gripi vaktsiin (H5N1) (nõrgestatud elusvaktsiin, nasaalne)


image

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne vaktsiini manustamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile või teie lapsele vajalikku teavet.


Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.


Infolehe sisukord


 1. Mis ravim on Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne, kui teile manustatakse Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat

 3. Kuidas Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat manustatakse

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca ja milleks seda kasutatakse


  Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca on vaktsiin gripi ennetamiseks ametlikult väljakuulutatud pandeemia korral. Seda kasutatakse lastel ja noorukitel alates 12 kuust kuni 18- aastaseks saamiseni.


  Pandeemiline gripp on gripp, mis ilmub vähem kui kümneaastase kuni mitmekümneaastase vahega. See levib kiiresti üle maailma. Pandeemilise gripi sümptomid sarnanevad tavalise gripi omadega, kuid võivad olla raskemad.


  Kuidas Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca toimib


  Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca sarnaneb Fluenz Tetraga (nelja tüve sisaldav ninakaudne ehk nasaalne gripivaktsiin), selle vahega, et Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca annab kaitse ainult ametlikult väljakuulutatud pandeemiat põhjustava gripiviiruse tüve vastu.


  Kui inimesele manustatakse vaktsiini, hakkab immuunsüsteem (organismi loomulik kaitsesüsteem) tootma gripiviiruse vastaseid kaitsekehi. Mitte ükski vaktsiini koostisaine ei põhjusta grippi.


  Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca vaktsiini viirus on kasvanud kanamunades. Ametlikult väljakuulutatud pandeemia puhuks vaktsiini tootmisel kasutati Maailma Terviseorganisatsiooni soovitatud gripiviiruse tüve.


 2. Mida on vaja teada enne, kui teile manustatakse Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat

  Teile ei tohi manustada Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat:


  • kui teil on varem tekkinud raske allergiline reaktsioon (st eluohtlik) munade, munavalkude, gentamütsiini või želatiini või selle vaktsiini mis tahes koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6

   „Pakendi sisu ja muu teave”). Teavet allergiliste reaktsioonide nähtude kohta vt lõik 4

   „Võimalikud kõrvaltoimed”. Pandeemia korral võib arst teile siiski vaktsineerimist soovitada, eeldusel, et allergilise reaktsiooni tekkimisel vajalik arstiabi on vajaduse korral kohe kättesaadav.


   Kui midagi eelloetletust käib teie kohta, teatage sellest oma arstile, meditsiiniõele või apteekrile. Hoiatused ja ettevaatusabinõud

   Rääkige oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga enne vaktsiini manustamist:

  • kui laps on alla 12 kuu vana. Alla 12 kuu vanused lapsed ei tohi seda vaktsiini saada, sest võivad tekkida kõrvaltoimed.

  • kui teil on varem tekkinud mõni allergiline reaktsioon (st mitte äkki tekkinud eluohtlik allergiline reaktsioon) munade, munavalkude, gentamütsiini või želatiini või selle vaktsiini mis tahes koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6 “Pakendi sisu ja muu teave”).

  • kui te juba võtate atsetüülsalitsüülhapet (aine, mida leidub paljudes valuvaigistavates ja palavikku alandavates ravimites), sest on risk väga harva esineva, aga raske haiguse (Reye’ sündroom) tekkeks.

  • kui teil on verehaigus või vähkkasvaja, mis teie immuunsüsteemi mõjutab.

  • kui teie arst on teile öelnud, et teil on mõne haiguse, ravimi või muu ravi tagajärjel

   nõrgenenud immuunsüsteem.

  • kui teil on raske astma või teil on praegu vilisev hingamine.

  • kui te olete lähedases kontaktis kellegagi, kelle immuunsüsteem on väga nõrk (näiteks pärast luuüdi siirdamist isoleerimist vajav patsient).


   Kui midagi eelloetletust käib teie kohta, teatage sellest enne vaktsineerimist oma arstile, meditsiiniõele või apteekrile. Tema otsustab, kas Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca on teile sobiv.


   Muud ravimid, muud vaktsiinid ja Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca

   Teatage oma arstile, kui vaktsineeritav isik kasutab, on hiljuti kasutanud või kavatseb kasutada mis

   tahes muid ravimeid, sealhulgas retseptita müüdavaid ravimeid.

  • Ärge andke lastele atsetüülsalitsüülhapet (aine, mida leidub paljudes valuvaigistavates ja palavikku alandavates ravimites) neli nädalat pärast vaktsineerimist Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecaga, välja arvatud juhul, kui teie arst, meditsiiniõde või apteeker seda soovitab, sest on risk väga harva esineva, aga raske haiguse tekkeks, mis võib kahjustada aju ja maksa (Reye’ sündroom).

  • Ei ole soovitatav Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca manustamine samal ajal teiste gripiviirusele mõjuvate viirusvastaste ravimitega nagu oseltamiviir ja sanamiviir. See võib vaktsiini efektiivsust vähendada.


   Teie arst, meditsiiniõde või apteeker otsustab, kas Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat võib teile manustada teiste vaktsiinidega samal ajal.


   Rasedus ja imetamine

  • Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne vaktsineerimist nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga. Tema otsustab, kas Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca on teile sobiv.

  • Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca ei ole soovitatav imetavatele naistele.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine

  • Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca ei mõjuta või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.


 3. Kuidas Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat manustatakse


  Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat manustatakse arsti, meditsiiniõe või apteekri järelevalve all.


  Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat tohib kasutada ainult ninaspreina.


  Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat ei tohi süstida.


  Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca manustatakse spreina mõlemasse ninasõõrmesse. Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca manustamise ajal võite te normaalselt hingata. Te ei pea aktiivselt sisse hingama ega nina kaudu õhku sisse tõmbama.


  Annustamine

  Soovitatav annus lastele ja noorukitele on 0,2 ml Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat manustatuna 0,1 ml kaupa mõlemasse ninasõõrmesse. Kõik lapsed saavad teise, korduvannuse

  vähemalt neli nädalat pärast esimest annust.


  Kui teil on selle vaktsiini kohta lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.


 4. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see vaktsiin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Vaktsiiniga tehtud kliinilistes uuringutes olid enamik kõrvaltoimeid kergeloomulised ja lühiajalised.


  Kui te soovite rohkem teavet Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca võimalike kõrvaltoimete kohta, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.


  Mõned kõrvaltoimed võivad olla rasked:


  Väga harv

  (võib esineda kuni 1 inimesel 1 0 000-st)

  • raske allergiline reaktsioon: raske allergilise reaktsiooni tunnused võivad olla õhupuudus ja näo või keele turse.


   Kui te ülalnimetatud tunnuseid märkate, rääkige sellest kohe arstile või pöörduge erakorralise meditsiini osakonda.


   Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat saanud täiskasvanutega tehtud kliinilistes uuringutes olid kõige sagedamad kõrvaltoimed peavalu ja ülemiste hingamisteede infektsioon (nina, kurgu ja nina kõrvalkoobaste põletik).


   Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca teised võimalikud kõrvaltoimed lastel ja noorukitel:


   Väga sage

   (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

  • ninavesisus või -kinnisus;

  • vähenenud söögiisu;

  • nõrkus.


   Sage

   (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st):

  • palavik;

  • lihasvalud;

  • peavalu.


   Aeg-ajalt

   (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

  • lööve;

  • ninaverejooks;

  • allergilised reaktsioonid.


   Kõrvaltoimetest teatamine

   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

   image

   Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riiklikuteavitussüsteemi (V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 5. Kuidas Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZenecat säilitada


  Hoidke seda vaktsiini laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda vaktsiini pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud aplikaatori etiketil pärast tähti EXP.


  Hoida külmkapis (2°C…8°C). Mitte lasta külmuda. Hoidke ninaaplikaatorit karbis valguse eest kaitstult.

  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. Pakendi sisu ja muu teave


Mida Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca sisaldab


Toimeaine on:

Järgmiste gripiviiruse* (elus, nõrgestatud) tüvede** reassortant:


A/Vietnam/1203/2004 (H5N1) tüvi

(A/Vietnam/1203/2004, MEDI 0141000136) 107.0±0.5 FFU***


0,2 ml annuse kohta


* paljundatud tervete kanade viljastatud kanamunades.

** toodetud Vero rakkudes pöördgeneetika meetodil. See ravim sisaldab geneetiliselt muundatud organisme (GMO).

*** fluorestseeruva kolde ühikud (fluorescent focus units, FFU)


Vaktsiin vastab Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustele ja EL-i otsusele ning sobib kasutamiseks pandeemia korral.


Teised koostisained on: sahharoos, dikaaliumfosfaat, kaaliumdivesinikfosfaat, želatiin (sea päritolu, tüüp A), arginiinvesinikkloriid, naatriumglutamaatmonohüdraat, süstevesi.


Kuidas Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca välja näeb ja pakendi sisu

See vaktsiin on ninasprei suspensiooni kujul ühekordselt kasutatavas ninaaplikaatoris (0,2 ml), pakendis on 10 aplikaatorit.


Suspensioon on värvitu kuni kahvatukollane, läbipaistev kuni kergelt hägune. Võib sisaldada väikesi valgeid osakesi.


Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: AstraZeneca AB,

SE-151 85

Södertälje,

Rootsi Tootja:

AstraZeneca Nijmegen B.V., Lagelandseweg 78

Nijmegen, 6545CG Holland


MedImmune, UK Limited, Plot 6, Renaissance Way, Boulevard Industry Park, Speke,

Liverpool L24 9JW, Ühendkuningriik


image

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien AstraZeneca S.A./N.V. Tel: +32 2 370 48 11

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva

Tel: +370 5 2660550


България

АстраЗенека България ЕООД

Тел: +359 24455000

Luxembourg/Luxemburg AstraZeneca S.A./N.V. Tel: +32 2 370 48 11


Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 222 807 111

Magyarország AstraZeneca S.A./N.V. Tel: +36 1883 6500


Danmark AstraZeneca A/S Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd Tel: +356 2277 8000


Deutschland AstraZeneca GmbH Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca A/S

Tel: +31 79 363 2222


Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 21 00 64 00

Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 2-10 6871500

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH

Tel: +43 1 711 31 0


España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

Tel: +34 91 301 91 00


France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 245 73 00


Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 434 61 00


Hrvatska AstraZeneca d.o.o. Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL

Tel: +40 21 317 60 41


Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd

Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited

Tel: +386 1 51 35 600


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika AstraZeneca AB, o.z. Tel: +421 2 5737 7777


Italia

AstraZeneca S.p.A.

Tel: +39 02 98011

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 10 23 010


Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λτδ Τηλ: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 8 553 26 000


Latvija

SIA AstraZeneca Latvija

Tel: +371 67377100

United Kingdom (Northern Ireland)

AstraZeneca UK Ltd

Tel: +44 1582 836 836


Infoleht on viimati uuendatud {KK.AAAA}.


Ravim on saanud tingimusliku müügiloa.

See tähendab, et selle ravimi omaduste kohta oodatakse lisatõendeid.

Euroopa Ravimiamet vaatab vähemalt igal aastal läbi ravimi kohta saadud uue teabe ja vajaduse korral ajakohastatakse seda infolehte.


.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Juhised tervishoiutöötajatele


See teave on mõeldud ainult tervishoiutöötajatele.


Pandeemilise gripi vaktsiin H5N1 AstraZeneca on ainult nasaalseks kasutamiseks.


Kolvi punnkork


Annusteks jagav klips


Otsikukaitse


Kolvivars


image

Kontrollige kõlblikkusaega Ravim tuleb ära kasutada enne aplikaatori etiketil

märgitud kuupäeva.


image

Suruge kolb alla Suruge kolb ühe liigutusega alla nii kiiresti kui võimalik, kuni annusteks jagav klamber ei lase kolbi edasi liigutada.

image

Valmistage aplikaator ette

Eemaldage otsikult

kummist kaitsekork. Ärge

eemaldage aplikaatori teises otsas olevat annusteks jagavat klambrit.


image

Eemaldage annusteks jagav klamber

Teise ninasõõrmesse manustamiseks pigistage

annusteks jagavat klambrit ja eemaldage see kolvi küljest.

image

Asetage aplikaator kohale

Püstises asendis

patsiendile pannakse

otsik täpselt ninasõõrmesse, et tagada Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca ninna pihustamine.

image

Pihustage vaktsiin teise ninasõõrmesse Ülejäänud vaktsiini manustamiseks asetage aplikaatori otsik teise ninasõõrmesse ja

suruge kolb võimalikult kiiresti alla.


Nõuandeid säilitamise ja hävitamise kohta vt lõik 5.