Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Sogroya

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Sogroya 5 mg/1,5 ml süstelahus pen-süstlis

somapatsitaan (somapacitanum)


image

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

sündimata last. Kui te Sogroya kasutamise ajal rasestute, teavitage kohe oma arsti. Kui soovite

rasestuda, arutage seda oma arstiga, kuna vajalik võib olla selle ravimi kasutamise lõpetamine.


Imetamine


Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Sogroya ei mõjuta teie võimet autot juhtida ja masinatega töötada.


Naatriumisisaldus

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuses, see tähendab põhimõtteliselt

„naatriumivaba“.


 1. Kuidas Sogroya’t kasutada


  Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

  Sogroya’t süstitakse pen-süstlist naha alla (subkutaanne süst). Te võite ennast ise süstida. Kui te alustate ravi, ütleb teie arst või meditsiiniõde teile õige annuse ja näitab, kuidas süstida.


  Millal Sogroya’t kasutada

  • Kasutage Sogroya’t üks kord nädalas ja võimalusel alati samal nädalapäeval.

  • Te võite end süstida mis tahes kellaajal.


   Vajaduse korral võite Sogroya iganädalase süsti tegemise päeva muuta, kuid viimasest süstimiskorrast peab möödas olema vähemalt 4 päeva. Pärast uue annustamispäeva valimist süstige ennast igal nädalal samal päeval.


   Millist annust kasutada

   Kui te ei ole varem kasvuhormoonravi saanud, on tavaline algannus 1,5 mg üks kord nädalas. Kui olete varem kord ööpäevas manustatavat kasvuhormoonravimit (somatropiin) saanud, on tavaline algannus 2 mg üks kord nädalas.

   Kui olete naine ja kasutate suukaudselt östrogeeni (rasestumisvastane vahend või hormoonasendusravi), võite vajada somapatsitaani kõrgemat annust. Kui olete üle 60-aastane, võite

   vajada madalamat annust. Vt alljärgnevat tabelit 1.

   Teie arst võib teie annust järk-järgult ja regulaarselt suurendada või vähendada, kuni annus on teie jaoks õige, arvesse võttes teie individuaalseid vajadusi ja kõrvaltoimete esinemist.

  • Ärge kasutage üle 8 mg üks kord nädalas.

   Kasvuhormooni puudulikkusega täiskasvanud

   Soovituslik algannus

   Te ei ole varem kord ööpäevas manustatavat kasvuhormoonravimit saanud

   Olete vanuses 18…60 aastat

   Olete naine ja kasutate suukaudselt östrogeeni (rasestumisvastane vahend või hormoonasendusravi) vanusest sõltumata Olete vanuses 60 aastat või vanem


   1,5 mg nädalas

   2 mg nädalas


   1 mg nädalas

   Olete varem kord ööpäevas manustatavat kasvuhormoonravimit saanud

   Olete vanuses 18…60 aastat

   Olete naine ja kasutate suukaudselt östrogeeni (rasestumisvastane vahend või hormoonasendusravi) vanusest sõltumata Olete vanuses 60 aastat või vanem


   2 mg nädalas

   4 mg nädalas


   1,5 mg nädalas

  • Ärge muutke oma annust, kui arst ei ole seda soovitanud. Tabel 1 Algannuse soovitus

   Pärast õige annuseni jõudmist hindab teie arst ravi iga 6 kuni 12 kuu järel. Võimalik, et selleks kontrollitakse teie kehamassiindeksit ja võetakse vereanalüüse.


   Kuidas Sogroya’t kasutada

   Teie arst või meditsiiniõde näitavad teile, kuidas Sogroya’t naha alla süstida. Parimad kohad süstimiseks on:

  • reite esiküljed

  • vöökoha esikülg (kõht).


   Muutke igal nädalal oma kehal süstekohta.

   Üksikasjalikud juhised Sogroya süstimiseks, kasutusjuhendi, leiate selle infolehe lõpust.


   Kui kasutate Sogroya’t rohkem, kui ette nähtud

   Kui kasutate kogemata rohkem Sogroya’t, kui ette nähtud, rääkige sellest oma arstiga, kuna vajalik võib olla teie veresuhkru taseme kontrollimine.


   Kui unustate Sogroya’t kasutada

   Kui unustate ühe annuse süstida:

  • ja Sogroya ettenähtud manustusajast on möödunud 3 päeva või vähem, manustage seda kohe, kui see teile meenub. Seejärel süstige järgmine annus ettenähtud süstimispäeval.

  • ja kui Sogroya ettenähtud manustusajast on möödunud rohkem kui 3 päeva, jätke see annus vahele. Seejärel süstige järgmine annus manustamisgraafikus ettenähtud päeval nagu tavaliselt.


   Ärge süstige ununenud annuse asendamiseks lisaannust ega suurendage annust.


   Kui te lõpetate Sogroya kasutamise

   Ärge lõpetage Sogroya kasutamist ilma oma arstiga konsulteerimata.


   Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


 2. Võimalikud kõrvaltoimed

  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Väga sage (võib esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st)

 3. Kuidas Sogroya’t säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pen-süstli etiketil ja karbil tähise

  „EXP“ järele. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoida külmkapis (2 C…8 °C). Mitte lasta külmuda. Hoida eemal külmutuselemendist.


  Pärast esmast avamist

  Kasutada ära 6 nädala jooksul alates esmakordsest kasutamisest. Hoida külmkapis (2 C…8 °C).


  Enne ja pärast esmast avamist

  Kui Sogroya’t ei ole võimalik külmkappi panna (nt reisimise ajal), võib seda hoida ajutiselt temperatuuril kuni 30 °C kokku kuni 72 tundi (3 päeva). Pärast sellisel temperatuuril hoidmist pange

  Sogroya tagasi külmkappi. Kui ravimit hoitakse külmkapist väljas ja seejärel pannakse tagasi

  külmkappi, ei tohi kogu külmkapist väljas olemise aeg kokku ületada 3 päeva. Jälgige seda hoolega. Kui Sogroya süstlit on hoitud temperatuuril kuni 30 °C üle 72 tunni või temperatuuril üle 30 °C ükskõik kui kaua, tuleb see hävitada.

  Märkige üles külmkapist väljavõtmise aeg:


  Hoida Sogroya suletud korgiga välispakendis, valguse eest kaitstult.

  Pärast igat süstet eemaldage alati süstenõel ja hoidke pen-süstlit ilma nõelata.


  Ärge kasutage seda ravimit, kui lahus ei ole selge ja värvitu või selles on nähtavaid osakesi.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 4. Pakendi sisu ja muu teave Mida Sogroya sisaldab

reguleerimiseks), naatriumhüdroksiid (pH reguleerimiseks). Naatriumi kohta vt teavet lõik 2,

„Mida on vaja teada enne Sogroya kasutamist“.


Kuidas Sogroya välja näeb ja pakendi sisu

Sogroya on selge kuni kergelt opalestseeruv, värvitu kuni kergelt kollane, nähtavatest osakestest praktiliselt vaba vedelik pen-süstlis.


Sogroya 5 mg/1,5 ml süstelahus sinakasrohelise annuse nupuga pen-süstlis on saadaval järgmiste pakendi suurustena: pakend, mis sisaldab 1 pen-süstlit, või mitmikpakend, mis sisaldab 5 pakendit, milles kõigis on 1 pen-süstel.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja

Novo Nordisk A/S Novo Allé

DK-2880 Bagsværd Taani

Infoleht on viimati uuendatud

https://www.ema.europa.eu.

image

image

image

Kasutusjuhend

Sogroya 5 mg/1,5 ml pen-süstli ülevaade


Pen-süstli aken


Annuse loendur


Dosaator Süstenupp


Sogroya


Pen-süstli skaala

Annuse osuti


Pen-süstli kork


Nõel (näidis)


Nõela väliskate


Nõela sisekate


Nõel


Paberkleebis


Kuidas Sogroya pen-süstlit kasutada


5 sammu, mida peaksite Sogroya süstimisel järgima:


 1. samm. Valmistage Sogroya pen-süstel ette 44

 2. samm. Kontrollige igal uuel pen-süstlil väljavoolu 45

 3. samm. Valige annus 46

 4. samm. Süstige annus 47

 5. samm. Pärast süstimist 48


Täiendavat teavet pen-süstli kohta vt lõikudest: „Kontrollige, kui palju Sogroya’t alles on“,

„Kuidas oma pen-süstlit hooldada“, „Oluline teave“.

Enne Sogroya pen-süstli kasutamist lugege pakendi infolehte ja seda kasutusjuhendit hoolikalt.


Pöörake neile juhistele erilist tähelepanu, kuna need on ohutuks pen-süstli kasutamiseks olulised.


Lisateave


Sogroya sisaldab 5 mg somapatsitaani ja seda saab kasutada 0,025 mg kuni 2 mg annuste süstimiseks 0,025 mg sammu kaupa. Sogroya on ette nähtud ainult nahaaluseks (subkutaanseks) kasutamiseks. Nõelad ei kuulu pakendisse ja need tuleb hankida eraldi. Sogroya eeltäidetud pen-süstel on ette nähtud kasutamiseks 4 kuni 8 mm pikkuste ja 30G kuni 32 G jämeduste ühekordselt kasutatavate nõeltega.

image

Ärge jagage oma Sogroya pen-süstlit ja nõelu teistega. Te võite teisi nakatada või neilt nakkuse saada.


Ärge kasutage pen-süstlit ilma arstilt või meditsiiniõelt saadud kohase väljaõppeta. Veenduge enne ravi alustamist, et tunneksite ennast pen-süstliga süstides kindlalt. Kui olete pime või vaegnägija ning te ei ole võimeline pen-süstlil olevat annuse loendurit lugema, siis ärge kasutage seda pen-süstlit ilma kõrvalise abita. Küsige abi isikult, kellel on hea nägemine ja keda on pen-süstli kasutamise alal koolitatud.

image

image

image

image

image1. samm. Valmistage Sogroya pen-süstel ette


 • Peske käed seebi ja veega.

 • Kontrollige pen-süstlil olevat nime, tugevust ja värvilist etiketti veendumaks, et see sisaldab Sogroya’t

 • Eemaldage pen-süstli kork.

 • Pöörake pen-süstlit üks või kaks korda ümber veendumaks, et pen-süstlis olev Sogroya on selge ja

 • Kui Sogroya tundub hägune, ärge pen-süstlit kasutage.

ja ka õiges tugevuses.

värvusetu. Vt joonist A.


image Veenduge, et kasutaksite õiget pen-süstlit. See on eriti oluline, kui kasutate enam kui üht sama tüüpi süsteravimit. Vale ravimi manustamine võib teie tervist kahjustada.


A


 • Kui olete valmis süstima, võtke uus ühekordselt kasutatav nõel. Kõigepealt rebige ära paberkleebis.

 • Seejärel lükake nõel otse pen-süstlile. Keerake nõela päripäeva, kuni see on kindlalt kinnitunud. Vt joonist

B.


B


 • Tõmmake ära nõela väliskate ja hoidke see alles. Vajate seda pärast süstimist, et nõela ohutult pen-süstlilt eemaldada. Vt joonist C.


image Nõel on kaetud kahe kattega. Peate mõlemad katted eemaldama. Kui unustate mõlemad katted eemaldada, ei saa te ravimit süstida. Vt jooniseid C ja D.


C


 • Tõmmake ära nõela sisekate ja visake see ära. Kui üritate seda tagasi panna, võite end nõelaga kogemata torgata. Vt joonist D.

image Nõela otsa võib ilmuda Sogroya tilk. See on normaalne, aga iga uue pen-süstli väljavoolu tuleb endiselt

kontrollida. Vt 2. sammu.


D

Kasutage igaks süsteks alati uut nõela. See vähendab saastumise, nakatumise, Sogroya lekkimise ja ummistunud nõeltest põhjustatud vale annustamise ohtu.

image

image

image

image

imageimage Ärge kunagi kasutage paindunud või kahjustunud nõela.


2. samm. Kontrollige igal uuel pen-süstlil väljavoolu

Kui süstel on juba kasutusel, jätkake 3. sammuga.


 • Enne uue pen-süstli kasutamist kontrollige seadet veendumaks, et Sogroya saab läbi pen-süstli ja nõela välja voolata.

 • Keerake dosaatorit päripäeva ühe märgistuse võrra 0,025 mg valimiseks. Võite kuulda vaikset klõpsatust. Vt joonist E.E


 • Annuse loenduril võrdub üks märgis 0,025 mg. Vt joonist F.


F


 • Hoidke pen-süstlit nii, et nõel oleks suunatud üles.

Vajutage ja hoidke süstenuppu all, kuni annuse loendur jõuab tagasi väärtuseni 0. Number 0 peab olema annuse osutiga kohakuti. Vt joonist G.


G


 • Kontrollige, et nõela otsa ilmuks Sogroya tilk. Vt joonist H.

image Kui Sogroya tilka ei ilmu, korrake 2. sammu kuni 6

korda.


Kui te ikka Sogroya tilka ei näe, vahetage nõel nii, nagu kirjeldatakse 5. sammus ja korrake 1. ja 2. sammu uuesti.


H

image

image

image

image

image

image

Kui väljavoolu kontrollimisel Sogroya tilka ei ilmu, võib nõel olla ummistunud või kahjustunud. Ärge kasutage pen-süstlit, kui Sogroya tilka ei ilmu ka pärast nõela vahetamist. Pen-süstel võib olla katki.3. samm. Valige annus


 • Alustamiseks veenduge, et annuse loendur oleks seadistatud numbrile 0.

 • Keerake dosaatorit päripäeva ja valige vajalik annus. Vt

joonist I.


Kui olete annuse valinud, võite jätkata 4. sammuga.

image Kui Sogroya’t ei ole piisavalt alles kogu annuse manustamiseks, vt Kontrollige, kui palju Sogroya’t on alles.


I


Annuse loendur näitab annust milligrammides. Vt jooniseid J ja K. Kasutage täpse annuse valimiseks alati annuse osutit.


Ärge loendage pen-süstli klõpsatusi. Ärge kasutage pen-süstli skaalat (vt Sogroya pen-süstli ülevaade), et mõõta, kui palju kasvuhormooni süstida. Ainult annuse osuti näitab täpset milligrammide arvu.


J

Annuse osuti


Näide: valitud on 1,825 mg


K


Näide: valitud on 1,85 mg


image Kui valite vale annuse, võite selle korrigeerimiseks dosaatorit päri- või vastupäeva keerata. Vt joonist L.


Pen-süstli klõpsatused kostuvad ja tunduvad erinevad, kui dosaatorit keerata päripäeva, vastupäeva või kui te kogemata keerate seda jõuga allesjäänud mg arvust edasi.


L

image

image

image

image

image4. samm. Süstige annus


 • Sisestage nõel nahka nii, nagu arst või meditsiiniõde teile näidanud on. Vt joonist M.


Veenduge, et näete annuse loendurit. Ärge katke annuse loendurit sõrmedega. See võib süstimist takistada.


image Pidage meeles, et vahetaksite igal nädalal süstekohta.


M


 • Vajutage ja hoidke süstenuppu all, kuni annuse loendur jõuab väärtuseni 0 (vt joonist N). Number 0 peab olema annuse osutiga kohakuti. Seejärel võite kuulda või tunda klõpsatust.


Jätkake nõela nahas hoides süstenupu alla vajutamist.


N


 • Jätkake nõela nahas hoides süstenupu alla vajutamist ja lugege aeglaselt kuueni veendumaks, et kogu annus on manustatud (vt joonist O).


Loendage aeglaselt:

O

Kui pärast korduvat süstenupu vajutamist ei jõua annuse loendur nulli, võib nõel või pen-süstel

olla ummistunud või kahjustunud ja te ei saanud üldse Sogroya’t, kuigi annuse loendur liikus määratud algannuse väärtuse juurest.


Eemaldage nõel nagu kirjeldatakse 5. sammus ning korrake 1. kuni 4. sammu.


 • Tõmmake nõel ettevaatlikult nahast välja. Vt joonist P. Kui süstekohale tekib verd, vajutage sellele õrnalt. Ärge hõõruge piirkonda.

image Pärast süstimist võib nõela otsa ilmuda Sogroya tilk.

See on normaalne ega mõjuta äsja süstitud annust.


P

image

image

image

image

image5. samm. Pärast süstimist


 • Sisestage nõela ots tasasel pinnal nõela väliskattesse ilma nõela või nõela väliskatet puudutamata. Vt joonist Q.


Q


 • Kui nõel on kaetud, lükake nõela väliskate ettevaatlikult lõpuni peale. Vt joonist R.


R


 • Keerake nõel lahti ja visake see ettevaatlikult ära, järgides oma arsti, meditsiiniõe või apteekri juhiseid või kohalikke eeskirju.

Alati pärast iga süstimist visake nõel ära.


Kui pen-süstel saab tühjaks, eemaldage ja visake nõel ära vastavalt eelpool kirjeldatule ning hävitage pen- süstel eraldi, järgides oma arsti, meditsiiniõe või apteekri juhiseid või kohalikke eeskirju.


Pen-süstli korgi ja tühja karbi võite visata olmejäätmete hulka.


S


 • Sogroya valguse eest kaitsmiseks pange pen-süstlile pärast iga kasutuskorda kork peale tagasi. Vt joonist T.


Pen-süstli säilitamise kohta vt lõiku „Kuidas Sogroya’t säilitada“ pakendi infolehest.


T

Ärge kunagi üritage nõela sisekatet nõelale tagasi panna.

Võite end nõelaga torgata.


image Eemaldage nõel alati pärast iga süstimist kohe pen-süstlilt. See vähendab saastumise, nakatumise, Sogroya lekkimise ja ummistunud nõeltest põhjustatud vale annustamise ohtu.

image

image

imageKontrollige, kui palju Sogroya't alles on


Pen-süstli skaala näitab teile ligikaudselt, kui palju Sogroya’t pen-süstlisse jäänud on. Vt joonist U.


U


Näide:

Alles on

ligikaudu Pen-süstli

1 mg skaala


Et näha, kui palju Sogroya’t alles on, kasutage annuse loendurit: keerake dosaatorit päripäeva, kuni annuse loendur peatub. Saate valida maksimaalseks annuseks 2 mg. Kui see näitab arvu 2, on pen-süstlisse jäänud vähemalt 2 mg.

Kui annuse loendur peatub 1,2 juures, on pen-süstlis alles 1,2 mg. Vt joonist V.


V


Näide:

1,2 mg on alles


Mis siis, kui ma vajan suuremat annust, kui pen-süstlis alles on?


Suurema annuse, kui pen-süstlis alles on, valimine ei ole võimalik.

Kui vajate rohkem Sogroya’t, kui pen-süstlis alles on, võite

kasutada uut seadet või jagada annuse kasutuses oleva ja uue pen-süstli vahel. Võite annust jagada ainult juhul, kui olete selleks oma arstilt või meditsiiniõelt saanud väljaõppe või juhised. Kasutage kalkulaatorit annuste jagamiseks vastavalt oma arsti või meditsiiniõe juhistele.


Olge arvutamisel väga hoolikas, vastasel juhul võib tulemuseks olla raviviga. Kui te ei ole kindel, kuidas annust kahte pen-süstlit kasutades jagada, valige ja süstige vajalik annus uue pen-süstliga.


Kuidas pen-süstlit hooldada


Kuidas ma peaksin oma pen-süstlit hooldama?


Olge ettevaatlik, et te pen-süstlit maha ei pillaks ega lööks vastu kõvasid pindu. Kaitske pen-süstlit tolmu, mustuse, vedelike ning otsese valguse eest.

Ärge püüdke pen-süstlit uuesti täita, see on eeltäidetud ja tuleb tühjaks saades hävitada.


Mis juhtub, kui ma pen-süstli maha pillan?


Kui pillate pen-süstli maha või teile tundub, et sellega on midagi valesti, kinnitage uus ühekordselt kasutatav nõel ja kontrollige enne süstimist väljavoolu, vt 1. ja 2. sammu. Kui pen-süstel on kukkunud, kontrollige kolbampulli - kui kolbampull on pragunenud, ärge pen-süstlit kasutage.Kuidas pen-süstlit puhastada?


Ärge peske, leotage ega määrige pen-süstlit. Vajadusel puhastage seda nõrgatoimelise pesuvahendi ja niiske lapiga.


image Ettevaatust


 • Hooldajad peavad olema nõelte käsitsemisel väga ettevaatlikud, et vähendada nõelatorgete ja ristnakatumise ohtu.

 • Hoidke pen-süstel ja nõelad teiste inimeste, eriti laste eest kättesaamatus kohas.

 • Ärge kasutage pen-süstlit kui see on kahjustatud. Ärge proovige oma pen-süstlit parandada ega seda osadeks lahti võtta.

 • Pen-süstli säilitamise kohta vt lõiku „Kuidas Sogroya’t säilitada“ pakendi infolehest.