Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Carvykti

Pakendi infoleht: teave patsiendile


CARVYKTI 3,2 × 106…1,0 × 108 rakku infusioonidispersioon

tsiltakabtageenautoleutseel (CAR+ elusad T-rakud)


image

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Pärast taotluse arutamist on inimravimite komitee arvamusel, et ravimi riski/kasu suhe on soodne ning seega võib sellele anda tingimusliku müügiloa, nagu on kirjeldatud Euroopa avalikus hindamisaruandes.