Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Ikervis

HINNAD

IKERVIS silmatilgad 1mg/ml 0,3ml N30

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 93,29 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave patsiendile


IKERVIS 1 mg/ml silmatilgad, emulsioon

tsüklosporiin (ciclosporin)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas IKERVIS välja näeb ja pakendi sisu

IKERVIS on piimjasvalge silmatilkade emulsioon.


Seda turustatakse väikese tihedusega polüetüleenist (LDPE) valmistatud üheannuselistes konteinerites. Iga üheannuseline konteiner sisaldab 0,3 ml silmatilkade emulsiooni.

Üheannuselised konteinerid on pakitud õhukindlasse alumiiniumist ravimikotikesse. Pakendi suurused: 30 ja 90 üheannuselist konteinerit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

SANTEN Oy

Niittyhaankatu 20

33720 Tampere Soome


Tootja

EXCELVISION

Rue de la Lombardière ZI la Lombardière

F-07100 Annonay Prantsusmaa


SANTEN Oy

Kelloportinkatu 1

33100 Tampere Soome


image

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

Santen Oy

Tél/Tel : +32 (0) 24019172

Lietuva

Santen Oy

Tel: +370 37 366628


България

Santen Oy

Teл.: +359 (0) 888 755 393

Luxembourg/Luxemburg

Santen Oy

Tél/Tel: +352 (0) 27862006


Česká republika

Santen Oy

Tel: +420 234 102 170

Magyarország

Santen Oy

Tel.: +36 (06) 16777305


Danmark

Santen Oy

Tlf: +45 898 713 35

Malta

Santen Oy

Tel: +358 (0) 3 284 8111


Deutschland

Santen GmbH

Tel: +49 (0) 3030809610

Nederland

Santen Oy

Tel: +31 (0) 207139206


Eesti

Santen Oy

Tel: +372 5067559

Norge

Santen Oy

Tlf: +47 21939612


Ελλάδα

Santen Oy

Τηλ: +358 (0) 3 284 8111

Österreich

Santen Oy

Tel: +43 (0) 720116199


España

Santen Pharmaceutical Spain S.L. Tel: +34 914 142 485

Polska

Santen Oy

Tel.: +48(0) 221042096

France

Santen

Tél: +33 (0) 1 70 75 26 84

Portugal

Santen Oy

Tel: +351 308 805 912


Hrvatska

Santen Oy

Tel: + 358 (0) 3 284 8111


Ireland

Santen Oy

Tel: +353 (0) 16950008

România

Santen Oy

Tel: +40 (0) 316300603


Slovenija

Santen Oy

Tel: +358 (0) 3 284 8111


Ísland

Santen Oy

Sími: +358 (0) 3 284 8111

Slovenská republika

Santen Oy

Tel: +421 (01) 23 332 5519


Italia

Santen Italy S.r.l.

Tel: +39 0236009983

Suomi/Finland

Santen Oy

Puh/Tel: +358 (0) 974790211


Κύπρος

Santen Oy

Τηλ: +358 (0) 3 284 8111

Sverige

Santen Oy

Tel: +46 (0) 350598833


Latvija

Santen Oy

Tel: +371 677 917 80

United Kingdom (Northern Ireland)

Santen OY

Tel: +353 (0) 169 500 08

(UK Tel: +44 (0) 345 075 4863)


Infoleht on viimati uuendatud