Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Cystadane

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Cystadane 1 g suukaudne pulber

Veevaba betaiin


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, kuna see sisaldab teile olulist teavet.


Kuidas Cystadane välja näeb ja pakendi sisu

Cystadane on valge vabalt voolav kristalne pulber. See on saadaval lastekindla korgiga pudelites. Üks pudel sisaldab 180 g pulbrit. Igas karbis on üks pudel ja kolm mõõtelusikat.


Müügiloa hoidja

Recordati Rare Diseases

Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du General de Gaulle F-92 800 Puteaux

Prantsusmaa


Tootja

Recordati Rare Diseases Immeuble “Le Wilson”

70, Avenue du General de Gaulle F-92 800 Puteaux

Prantsusmaa


või


Recordati Rare Diseases Eco River Parc

30, rue des Peupliers F-92000 Nanterre Prantsusmaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Belgique/België/Belgien

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Lietuva

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Švedija


България

Recordati Rare Diseases Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Франция

Luxembourg/Luxemburg

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Belgique/Belgien


Česká republika Recordati Rare Diseases Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Magyarország

Recordati Rare Diseases Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franciaország


Danmark

Recordati AB.

Tlf : +46 8 545 80 230

Sverige

Malta

Recordati Rare Diseases Tel: +33 1 47 73 64 58

Franza


Deutschland

Recordati Rare Diseases Germany GmbH Tel: +49 731 140 554 0

Nederland

Recordati

Tel: +32 2 46101 36

België


Eesti

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Rootsi

Norge

Recordati AB.

Tlf : +46 8 545 80 230

Sverige

Ελλάδα

Recordati Rare Diseases Τηλ: +33 (0)1 47 73 64 58

Γαλλία

Österreich

Recordati Rare Diseases Germany GmbH Tel: +49 731 140 554 0

Deutschland


España

Recordati Rare Diseases Spain S.L.U. Tel: + 34 91 659 28 90

Polska

Recordati Rare Diseases Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francja


France

Recordati Rare Diseases Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Portugal

Jaba Recordati S.A. Tel: +351 21 432 95 00


Hrvatska

Recordati Rare Diseases Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

România

Recordati Rare Diseases Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franţa


Ireland

Recordati Rare Diseases Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

France

Slovenija

Recordati Rare Diseases Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francija


Ísland

Recordati AB. Simi:+46 8 545 80 230

Svíþjóð

Slovenská republika Recordati Rare Diseases Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francúzsko


Italia

Recordati Rare Diseases Italy Srl Tel: +39 02 487 87 173

Suomi/Finland

Recordati AB.

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

Sverige


Κύπρος

Recordati Rare Diseases Τηλ : +33 1 47 73 64 58

Γαλλία

Sverige

Recordati AB.

Tel : +46 8 545 80 230


Latvija

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Zviedrija


Infoleht on viimati uuendatud

United Kingdom

Recordati Rare Diseases UK Ltd. Tel: +44 (0)1491 414333


Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel: . Samuti on seal viiteid teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.