Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Kevzara

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Kevzara 150 mg süstelahus pen-süstlis Kevzara 200 mg süstelahus pen-süstlis sarilumab (sarilumabum)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Kevzara välja näeb ja pakendi sisu

Kevzara on selge, värvitu kuni kahvatukollane süstelahus pen-süstlis.

Üks pen-süstel sisaldab 1,14 ml lahust, mis manustatakse ühe annusena. Kevzara on saadaval pakendites, mis sisaldavad 1 või 2 pen-süstlit, ning mitmikpakendites, mis sisaldavad 3 karpi, igas 2 pen-süstlit.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil. Kevzara’t turustatakse 150 mg või 200 mg pen-süstlis.

Müügiloa hoidja sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie

F-75008 Paris Prantsusmaa


Tootja

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstraße 50

Industriepark Höchst 65926 Frankfurt am Main Saksamaa


image

Genzyme Ireland Ltd. IDA Industrial Park Old Kilmeaden Road Waterford

Iirimaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

Swixx Biopharma UAB Tel: +370 5 236 91 40


България

Swixx Biopharma EOOD

Тел.: +359 (0)2 4942 480

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)


Česká republika sanofi-aventis, s.r.o. Tel: +420 233 086 111

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt. Tel.: +36 1 505 0050


Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275


Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Telefon: 0800 04 36 996

Telefon aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Nederland

Genzyme Europe B.V. Tel: +31 20 245 4000


Eesti

Swixx Biopharma OÜ Tel: +372 640 10 30

Norge

sanofi-aventis Norge AS Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH Tel: +43 1 80 185 – 0


España

sanofi-aventis, S.A. Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel.: +48 22 280 00 00


France

sanofi-aventis France Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 21 35 89 400


Hrvatska

Swixx Biopharma d.o.o. Tel: +385 1 2078 500

România

Sanofi Romania SRL Tel: +40 (0) 21 317 31 36


Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

Swixx Biopharma d.o.o. Tel: +386 1 235 51 00


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Swixx Biopharma s.r.o. Tel: +421 2 208 33 600


Italia

Sanofi-aventis S.r.l.

Tel: 800 13 12 12 (domande di tipo tecnico)

800 536389 (altre domande)

Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd.

Τηλ: +357 22 741741

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300


Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00


Latvija

Swixx Biopharma SIA Tel: +371 6 616 47 50

United Kingdom (Northern Ireland) sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +44 (0) 800 035 2525


Infoleht on viimati uuendatud


.

Kevzara 150 mg süstelahus pen-süstlis sarilumab (sarilumabum)


Kasutusjuhend


Kevzara pen-süstli koostisosad on näidatud sellel pildil.


image


Tähtis teave


See seade on üheannuseline pen-süstel. See sisaldab 150 mg Kevzara’t süstimiseks naha alla (subkutaanne süste) üks kord iga kahe nädala järel.


Paluge tervishoiutöötajal teile näidata pen-süstli õiget kasutamist enne esmakordset süstimist.


Tehke nii

image

Ärge tehke

Ärge kasutage pen-süstlit, kui see on kahjustatud või kui selle kork puudub või ei ole pen- süstlile kinnitunud.

Ärge eemaldage pen-süstlilt korki enne, kui olete valmis süstima. Ärge vajutage või puutuge kollast nõelakatet enda sõrmedega.

Ärge püüdke panna korki pen-süstlile tagasi. Ärge taaskasutage pen-süstlit.

Ärge laske külmuda; ärge kuumutage pen-süstlit.

Ärge hoidke pen-süstlit temperatuuril üle 25 °C pärast külmkapist väljavõtmist. Ärge jätke pen-süstlit otsese päikesevalguse kätte.

Ärge süstige läbi riiete.


Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.


Samm A: süstimiseks valmistumine.


image

 1. Pange kõik süstimiseks vajalikud asjad valmis puhtale tasasele tööpinnale.

  • Te vajate alkoholiga immutatud puhastuslappe, vatitupsu või marlitampooni ja mahutit teravate esemete äraviskamiseks.

  • Võtke üks pen-süstel pakendist välja, hoides pen-süstlit korpuse keskosast. Hoidke allesjäänud pen-süstlit välispakendis ja külmkapis.


   image

 2. Vaadake etiketti.

  • Kontrollige, et teil on õige ravim ja õige annus.

  • Kontrollige kõlblikkusaega (EXP), see on näidatud pen-süstli küljel.

   Ärge kasutage pen-süstlit, kui kõlblikkusaeg on möödas.


   image


   image

 3. Vaadake aknasse.

  • Kontrollige, kas vedelik on selge ja värvitu kuni kahvatukollane.

  • Võite näha õhumulli, see on normaalne.

   Ärge süstige, kui vedelik on hägune, värvi muutnud või sisaldab nähtavaid osakesi.

   Ärge kasutage, kui pen-süstli aken on ühtlaselt kollane.


   image

   image

 4. Asetage pen-süstel tasasele tööpinnale ja laske sellel soojeneda toatemperatuurini (< 25 °C) vähemalt 60 minutit.

  • Toatemperatuurini soojenenud pen-süstli kasutamine võib muuta süstimise mugavamaks.

   Ärge kasutage pen-süstlit, kui see on külmkapist väljas olnud üle 14 päeva.

   Ärge kuumutage pen-süstlit, laske sellel ise soojeneda.

   Ärge jätke pen-süstlit otsese päikesevalguse kätte.


   image


   image

 5. Valige süstekoht.

  • Võite süstida reide või kõhupiirkonda, välja arvatud 5-sentimeetrine ala naba ümber. Kui teid süstib keegi teine, võite kasutada ka õlavarre väliskülge.

  • Vahetage igal süstimisel süstekohta.

   Ärge süstige nahka, mis on valulik, kahjustunud või millel on verevalumid või armid.


   image


   image

 6. Valmistage süstekoht ette.

  • Peske käed.

  • Puhastage nahk alkoholiga immutatud lapiga.

Ärge puudutage süstekohta enne süstimist.


image

Samm B: süstige – tehke samm B alles pärast sammu A „Süstimiseks valmistumine“ lõpule viimist.


image

 1. Keerake või tõmmake oranž kate ära.

  Ärge eemaldage korki enne, kui olete valmis süstima. Ärge vajutage või puutuge kollast nõelakatet sõrmedega. Ärge pange korki tagasi.


  image


  image

 2. Asetage kollane nõelakate nahale ligikaudu 90° nurga all.

  • Veenduge, et näete pen-süstli akent.


   image

   image

 3. Suruge allapoole ja hoidke pen-süstlit tugevalt vastu nahka.

  • Süstimise alustamisel kõlab klõpsatus.


   image

   image

 4. Hoidke pen-süstlit endiselt tugevalt naha vastas.

  • Aken hakkab muutuma kollaseks.

  • Süstimine võib kesta kuni 15 sekundit.


   image


   image

 5. Kõlab teine klõpsatus. Kontrollige enne pen-süstli eemaldamist, et kogu aken on muutunud kollaseks.

  • Kui te ei kuule teist klõpsatust, vaadake siiski, kas aken on muutunud üleni kollaseks. Kui aken ei ole muutunud üleni kollaseks, ärge süstige endale teist annust tervishoiutöötajaga nõu pidamata.


   image


   image

 6. Eemaldage pen-süstel enda nahalt.

  • Vajutage vatitups või marlitampoon süstekohale, kui näete verd.

   Ärge hõõruge nahka pärast süstimist.


   image


   image

 7. Asetage kasutatud pen-süstel ja kork teravate esemete mahutisse kohe pärast süstimist.

  • Hoidke mahutit alati laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge pange korki tagasi.

Ärge visake kasutatud pen-süstlit olmejäätmete hulka.

Ärge visake kasutatud teravate esemete mahutit olmejäätmete hulka, v.a juhul kui kohalikud juhised seda lubavad. Pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega, kuidas mahutit ära visata.


image