Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Xofigo

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Xofigo 1100 kBq/ml süstelahus

raadium Ra 223 dikloriid


imageSellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi manustamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kui teile manustatakse Xofigo’t rohkem, kui ette nähtud

Üleannustamine on ebatõenäoline.

Kui juhuslik üleannustamine peaks siiski aset leidma, alustab arst asjakohast toetavat ravi, kontrollib muutusi teie vererakkude arvus ja jälgib teid mao ja seedetrakti sümptomite (nt kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine) suhtes.


Kui teil on lisaküsimusi Xofigo kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga, kes vastutab protseduuri läbiviimise eest.


 1. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Kõige raskemad kõrvaltoimed Xofigo’t saavatel patsientidel on:

  • vereliistakute arvu vähenemine (trombotsütopeenia);

  • teatud tüüpi vere valgeliblede (neutrofiilid) arvu vähenemine (neutropeenia, mis võib suurendada nakkuste tekkimise ohtu).


   Pöörduge kohe oma arsti poole, kui te märkate järgmisi sümptomeid, sest need võivad viidata trombotsütopeeniale või neutropeeniale (vt ülalpool):

  • tavatu verevalumite tekkimine;

  • pärast vigastust tavalisest tugevam veritsemine;

  • palavik;

  • kui teile tundub, et põete sageli nakkushaigusi.


   Teie arst teeb enne ravi alustamist ja enne iga süsti vereanalüüse, kontrollimaks vererakkude ja vereliistakute arvu (vt ka lõik 2).


   Kõige sagedamad kõrvaltoimed Xofigo’t saavatel patsientidel (väga sage - võivad esineda rohkem kui ühel inimesel 10st) on:

  • kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, trombotsütopeenia (vereliistakute arvu vähenemine) ja luumurd.


   Dehüdratsiooni oht

   Öelge oma arstile, kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest, kuna need võivad viidata dehüdratsioonile: peapööritus, suurenenud janu, vähenenud uriinieritus või kuiv nahk. Oluline on vältida dehüdratsiooni tekkimist, juues piisavalt palju vedelikku.

   Teised võimalikud kõrvaltoimed on loetletud allpool nende esinemise tõenäosuse järgi. Sage (võib esineda kuni ühel inimesel 10st):

  • vere valgeliblede arvu vähenemine (leukopeenia);

  • teatud tüüpi vere valgeliblede (neutrofiilid) arvu vähenemine (neutropenia, mis võib põhjustada suurenenud nakkusohtu);

  • vere punaliblede ja valgeliblede ning vereliistakute arvu vähenemine (pantsütopeenia);

  • süstekoha reaktsioonid (nt nahapunetus e erüteem, valu ja turse).


  Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100st):

  • teatud tüüpi vere valgeliblede (lümfotsüüdid) arvu vähenemine (lümfopeenia);

  • luude hõrenemine (osteoporoos).


   Xofigo tõttu suureneb teie üldine pikaajaline kumulatiivne kiirgusdoos. Pikaajaline kumulatiivne kokkupuude kiirgusega võib suurendada kasvaja (eelkõige luuvähi ja leukeemia) ja pärilike kõrvalekallete tekkimise riski. Kliiniliste uuringute kuni kolmeaastase jälgimisperioodi vältel ei ole teatatud ühestki Xofigo’st põhjustatud kasvaja juhust.

   Kui teil esineb lõualuu valu, paistetust või tuimust, lõualuu „raskustunnet“ või hamba loksumist, võtke ühendust oma arstiga. Xofigo-ravi saanud patsientidel on esinenud lõualuu osteonekroosi (surnud kude lõualuus, mis esineb põhiliselt bisfosfonaatidega ravitud patsientidel). Kõigil juhtudel esines osteonekroosi vaid nendel patsientidel, kes said Xofigo-ravile eelnevalt või samaaegselt bisfosfonaate ja eelnevat keemiaravi.


   Kõrvaltoimetest teatamine

   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riiklikuteavitussüsteemi(vtVlisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 2. Kuidas Xofigo’t säilitada


  Teil ei tule seda ravimit säilitada. Selle ravimi säilitamise eest vastutavad asjakohaste asutuste spetsialistid. Radiofarmatseutikumide säilitamisel järgitakse radioaktiivsete materjalide suhtes kohalduvaid kohalikke nõudeid.


  Järgmine teave on ainult spetsialistidele:

  Xofigo’t ei tohi kasutada pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud viaalil ja pliikonteineril. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel temperatuuri eritingimusi.

  Xofigo’t ei tohi kasutada kui lahuses ilmneb värvimuutus, esineb tahkeid osakesi või kui konteiner on kahjustatud.


 3. Pakendi sisu ja muu teave Mida Xofigo sisaldab


Kuidas Xofigo välja näeb ja pakendi sisu


Xofigo on selge ja värvitu süstelahus. See on saadaval halli kummikorgi ja alumiiniumtihendiga suletud värvitus klaasviaalis. Viaal sisaldab 6 ml lahust. Viaali hoitakse pliikonteineris.


Müügiloa hoidja

Bayer AG

51368 Leverkusen Saksamaa


Tootja

Bayer AS Drammensveien 288 NO-0283 Oslo

Norra

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België / Belgique / Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

България

Байер България ЕООД Тел. +359 (0)2-424 72 80

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420 266 101 111

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45-45 23 50 00

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49 (0)214-30 513 48

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372 655 8565

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τηλ: +30 210 61 87 500

España

Bayer Hispania S.L. Tel: +34-93-495 65 00

France

Bayer HealthCare

Tél(N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353 1 216 3300

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39 02 397 81

Κύπρος

NOVAGEM Limited Τηλ: +357 22 48 38 58

Latvija

SIA Bayer

Tel: +371 67 84 55 63

Lietuva

UAB Bayer

Tel. +37 05 23 36 868

Luxembourg / Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Magyarország Bayer Hungária KFT Tel.:+36 14 87-41 00

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd. Tel: +35 621 44 62 05

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31-(0)297-28 06 66

Norge

Bayer AS

Tlf. +47-23 13 05 00

Österreich

Bayer Austria Ges. m. b. H. Tel: +43-(0)1-711 46-0

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 572 35 00

Portugal

Bayer Portugal, Lda. Tel: +351 21 416 42 00

România

SC Bayer SRL

Tel: +40 21 529 59 00

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel.: +386 (0)1 58 14 400

Slovenská republika

Bayer, spol. s r.o.

Tel: +421 2 59 21 31 11

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel: +358 20 785 21

Sverige

Bayer AB

Tel: +46 (0) 8 580 223 00

United Kingdom (Northern Ireland)

Bayer AG

Tel: +44-(0) 118 206 3000


Infoleht on viimati uuendatud


.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele


Täielik Xofigo ravimi omaduste kokkuvõte on toodud pakendis asuva trükitud pakendi infolehe lõpus ärarebitava osana. Selle eesmärk on anda tervishoiutöötajatele täiendavat teaduslikku ja praktilist teavet antud radiofarmatseutikumi manustamise ja kasutamise kohta.


IV LISA


TEADUSLIKUD JÄRELDUSED JA MÜÜGILUBADE TINGIMUSTE MUUTMISE ALUSED

Teaduslikud järeldused


Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet eespool toodud ravimi(te) kohustusliku müügiloa saamise järgse mittesekkuva ohutusuuringu lõpparuande kohta, on inimravimite komitee teaduslikud järeldused järgmised:


Uuringu tulemused ei näita surma või kasvajast põhjustatud surma riski suurenemist kasutamisel praeguse terapeutilise näidustuse juures (kolmanda või enama rea ravina või kasutamisel metastaatilise kastreerimise suhtes resistentse eesnäärmevähiga patsientidel, kellele ei sobi ükski olemasolev süsteemne ravimeetod). Arvestades müügiloa saamise järgse ohutusuuringu lõpparuandes toodud andmeid, on ravimiohutuse riskihindamise komitee seisukohal, et müügiloa tingimuse kõrvaldamine ja vastavad muudatused riskijuhtimiskavas on põhjendatud.


Inimravimite komitee nõustub ravimiohutuse riskihindamise komitee teaduslike järeldustega.


Müügiloa (müügilubade) tingimuste muutmise alused


Eespool toodud ravimi(te) uuringu tulemuste kohta tehtud teaduslike järelduste põhjal on inimravimite komitee arvamusel, et nende ravimpreparaatide kasu/riski suhe ei muutu, kui ravimiteabes tehakse soovitatud muudatused.


Inimravimite komitee soovitab muuta müügiloa (müügilubade) tingimusi.