Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Viagra

Pakendi infoleht: teave patsiendile


VIAGRA 50 mg õhukese polümeerikattega tabletid

sildenafiil


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


„VIAGRA sisaldab laktoosi“), triatsetiin, indigokarmiini alumiiniumlakk (E132).


Kuidas VIAGRA välja näeb ja pakendi sisu


VIAGRA õhukese polümeerikattega tabletid on sinised, ümardatud teemandikujulised. Tableti ühel küljel on märgistus „PFIZER“ ja teisel küljel „VGR 50“. Tabletid on saadaval blisterpakendis, mis sisaldavad 2, 4, 8, 12 või 24 tabletti pappkarbis või kartongpakendis. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla teie elukohamaal müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Holland. Tootja: Fareva Amboise, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse,

Prantsusmaa.


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België /Belgique / Belgien

Pfizer S.A./ N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11


България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00


Česká republika

Pfizer s.r.o.

Tel: +420-283-004-111

Malta

Vivian Corporation Ltd. Tel: +356 21344610


Danmark

Viatris ApS

Tlf: +45 28 11 69 32

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01


Deutschland

Pfizer OFG Germany GmbH Tel: +49 (0)800 5500634

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00


Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0


Ελλάδα

UPJOHN HELLAS ΕΠΕ Τηλ.: +30 2100 100 002

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o., Tel.: +48 22 335 61 00


España

Viatris Pharmaceuticals, S.L. Tel: +34 900 102 712

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: +351 21 423 5500


France

Viatris Santé

Tél: +33 (0)4 37 25 75 00

România

Pfizer România S.R.L. Tel: +40 (0)21 207 28 00


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: + 385 1 23 50 599

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386(0)152 11 400


Ireland

Pfizer Healthcare Ireland Tel: 1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500

Ísland

Icepharma hf.

Sími: + 354 540 8000

Suomi/Finland

Viatris Oy

Puh/Tel: +358 20 720 9555


Italia

Viatris Pharma S.r.l. Tel: +39 02 612 46921

Sverige

Viatris AB

Tel: +46 (0)8 630 19 00


Κύπρος

GPA Pharmaceuticals Ltd Τηλ: +357 22863100

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: +371 670 35 775


Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL, filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000


Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}.