Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Vaxzevria (previously COVID-19 Vaccine AstraZeneca)

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Vaxzevria süstesuspensioon

COVID-19 vaktsiin (ChAdOx1-S [rekombinantne])


image

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne vaktsiini manustamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

AstraZeneca AB

SE-151 85 Södertälje

Rootsi


Tootja

AstraZeneca Nijmegen B.V.

Lagelandseweg 78 Nijmegen, 6545CG Holland


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien AstraZeneca S.A./N.V. Tel: +32 2 808 53 06

Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva Tel: +370 5 2141423


България

АстраЗенека България ЕООД Тел.: +359 (2) 90 60 798

Luxembourg/Luxemburg AstraZeneca S.A./N.V. Tél/Tel: +352 2 7863166


Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Tel: +420 228 882 054

Magyarország AstraZeneca Kft. Tel.: +36 8 018 0007


Danmark

AstraZeneca A/S

Tlf: +45 89 87 04 78

Malta

Associated Drug Co. Ltd Tel: +356 2277 8134


Deutschland

AstraZeneca GmbH

Tel: 0800 22 88 660 (gebührenfrei)

Nederland

AstraZeneca BV

Tel: 0800 70 11 (gratis)

+31 79 363 2222


Eesti

AstraZeneca

Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS

Tlf: +47 23 96 23 13


Ελλάδα

AstraZeneca A.E.

Τηλ: +30 211 1983792

Österreich

AstraZeneca Österreich GmbH Tel: +43 1 711 31 0


España

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. Tel: +34 93 220 20 14

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 104 60 80

France

AstraZeneca

Tél: 0 800 08 92 44 (numéro vert)

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 30 880 17 68


Hrvatska AstraZeneca d.o.o. Tel: +385 1 4628 000

România

AstraZeneca Pharma SRL Tel: +40 31 630 03 18


Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC Tel: 1800 812456 (toll free)

Slovenija

AstraZeneca UK Limited Tel: +386 1 60 03 197


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 519 3643

Slovenská republika AstraZeneca AB, o.z. Tel: +421 2 3321 5491


Italia

AstraZeneca S.p.A. Tel: +39 02 9801 4221

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy

Puh/Tel: +358 94 24 55072


Κύπρος

Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ Τηλ: +357 22090050

Sverige

AstraZeneca AB

Tel: +46 3 130 11 892


Latvija

SIA AstraZeneca Latvija Tel: +371 68688132

United Kingdom (Northern Ireland)

AstraZeneca UK Ltd Tel: +44 8000 541 028


Infoleht on viimati uuendatud


Ravim on saanud tingimusliku heakskiidu. See tähendab, et selle ravimi omaduste kohta oodatakse lisatõendeid.

Euroopa Ravimiamet vaatab vähemalt igal aastal läbi ravimi kohta saadud uue teabe ja vajadusel

ajakohastatakse seda infolehte.Kui soovite seda teavet lugeda muus keeles, skaneerige QR-kood mobiilseadmega.


image

www.azcovid-19.com


. See infoleht on kõigis ELi/EMPi keeltes Euroopa Ravimiameti kodulehel.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:


Säilitamise ja hävitamise kohta vt lõik 5 „Kuidas Vaxzevriat säilitada“.


Jälgitavus

Bioloogiliste ravimite jälgitavuse parandamiseks tuleb manustatud ravimi nimetus ja partii number selgelt dokumenteerida. Juhendage isikuid vaatama veebilehte www.azcovid-19.com, et saada seda teavet teistes keeltes.


Käsitsemisjuhend ja manustamine

Vaktsiini peab käsitsema tervishoiutöötaja järgides aseptika nõudeid, et tagada iga annuse steriilsus. Enne manustamist tuleb vaktsiini visuaalselt kontrollida sademe ilmnemise ja värvuse muutuse suhtes.

Vaxzevria on värvitu kuni kergelt pruuni värvusega, selge kuni kergelt läbipaistmatu suspensioon. Ärge kasutage viaali, kui suspensioon on värvi muutnud või sisaldab nähtavaid osakesi. Ärge raputage. Ärge lahjendage suspensiooni.


Vaktsiini ei tohi segada samas süstlas teiste vaktsiinidega ega ravimitega.


Vaxzevria vaktsineerimiskava koosneb kahest eraldi 0,5 ml annusest. Teine annus tuleb manustada 4…12 nädalat pärast esimest annust. Isikud, kes on saanud esimese annuse Vaxzevriat, peavad saama vaktsineerimiskava lõpetamiseks teise annuse Vaxzevriat.


Süstlasse tõmmatakse üks 0,5 ml vaktsiiniannus intramuskulaarseks süsteks, eelistatult õlavarre deltalihasesse. Kui võimalik, kasutage manustamiseks uut nõela.


On tavapärane, et pärast viimase annuse võtmist jääb viaali vedelikku. Iga viaal sisaldab liiga, et tagada 8 annuse (4 ml viaal) või 10 annuse (5 ml viaal) manustamine, iga annus 0,5 ml. Ärge liitke mitmesse viaali alles jäänud koguseid.


Hävitamine


Kasutamata vaktsiin või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt ravimijäätmetele kehtivatele kohalikele nõuetele. Võimalikud lekked tuleb desinfitseerida adenoviiruse suhtes virutsiitsete ainetega.