Koduleht Koduleht

Nemdatine
memantine

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Nemdatine 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid

memantiinvesinikkloriid


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kui te lähete haiglaravile, informeerige oma arsti, et te võtate Nemdatine’t.


Nemdatine koos toidu ja joogiga

Informeerige oma arsti sellest, kui te olete hiljuti teinud või kavatsete teha olulisi muutusi oma dieedis (näiteks tavaliselt toidult rangele taimetoidule üleminek) või kui teil esineb renaalne tubulaaratsidoos (RTA, hapet moodustavate ainete liigne sisaldus veres neerufunktsiooni häire tõttu) või kuseteede (uriini vooluteevoolutee) raske infektsioon. Nimetatud juhtudel võib arst muuta ravimi annust.


Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.


Rasedus

Memantiini ei soovitata raseduse ajal kasutada.


Imetamine

Nemdatine’t kasutavad naised ei tohi last rinnaga toita.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Arst ütleb teile, kas teie haigus lubab teil ohutult autot juhtida ja masinatega töötada. Samuti võib Nemdatine mõjutada reaktsioonikiirust, muutes autojuhtimise ja masinatega töötamise sobimatuks.


Nemdatine sisaldab laktoosmonohüdraati

Kui teie arst on teile öelnud, et teil on talumatus teatud suhkrute suhtes, pöörduge enne selle ravimi võtmist oma arsti poole.


 1. Kuidas Nemdatine’t võtta


  Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Annustamine

  Nemdatine soovitatav annus täiskasvanutele ja eakatele on 20 mg üks kord ööpäevas. Kõrvaltoimete riski vähendamiseks suurendatakse annust ravi alguses järk-järgult vastavalt alljärgnevale skeemile:


  1.nädal

  Üks 5 mg tablett

  2.nädal

  Üks 10 mg tablett

  3.nädal

  Üks 15 mg tablett

  4.nädal ja edasi

  Üks 20 mg tablett üks kord ööpäevas


  Tavaline algannus on 5 mg memantiini üks kord ööpäevas esimesel nädalal. Teisel nädalal suurendatakse seda 10 mg-ni ja kolmandal nädalal 15 mg-ni üks kord ööpäevas. Alates neljandast nädalast on tavaline annus 20 mg üks kord ööpäevas.


  Annustamine neerufunktsiooni häirega patsientidel

  Kui teil esineb neerufunktsiooni häire, määrab arst teile sobiva annuse. Antud juhul kontrollib arst regulaarselt teie neerufunktsiooni.


  Manustamine

  Nemdatine’t võetakse suu kaudu üks kord ööpäevas. Ravitoime saamiseks tuleb ravimit võtta regulaarselt iga päev samal kellaajal. Tabletid tuleb koos vähese veega alla neelata. Tablette võib võtta koos söögiga või ilma.


  Ravi kestus

  Jätkake Nemdatine võtmist senikaua, kui see teile kasulikult mõjub. Arst hindab teie ravi regulaarselt.


  Kui te võtate Nemdatine’t rohkem, kui ette nähtud

  • Nemdatine üleannustamisel puudub üldjuhul kahjulik toime. Teil võivad ilmneda sümptomid, mida on kirjeldatud lõigus 4 „Võimalikud kõrvaltoimed“.

  • Suure üleannustamise korral kontakteeruge arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse, kuna te võite vajada arstiabi.


   Kui te unustate Nemdatine’t võtta

  • Kui teile meenub, et olete unustanud Nemdatine annuse võtmata, siis oodake ja võtke järgmine annus tavalisel ajal.

  • Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.


  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 2. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Üldiselt on täheldatud kõrvaltoimed olnud kerged kuni mõõdukad.

  Sage (esineb 1...10 kasutajal 100’st):

  • Peavalu, unisus, kõhukinnisus, maksafunktsiooninäitajate tõus, pearinglus, tasakaaluhäired, pindmine hingamine, kõrge vererõhk ja ülitundlikkus ravimi suhtes.


   Aeg-ajalt (esineb 1...10 kasutajal 1000’st):

  • Väsimus, seeninfektsioonid, segasus, hallutsinatsioonid, oksendamine, ebanormaalne kõnnak, südamepuudulikkus ja venoosne tromboos (trombemboolia).


   Väga harva (esineb vähem kui 1 kasutajal 10 000’st):

  • Krambid.


   Teadmata sagedus (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete põhjal):

  • Kõhunäärmepõletik (pankreatiit), maksapõletik (hepatiit) ja psühhootilised reaktsioonid.


   Alzheimer’i tõbe on seostatud depressiooni, suitsidaalsete mõtete ja suitsiidiga. Turuletuleku järgsest kogemusest on selliseid juhtumeid memantiiniga ravitud patsientidel ka teatatud.


   Kõrvaltoimetest teatamine

   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 3. Kuidas Nemdatine’t säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoida temperatuuril kuni 25°C.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 4. Pakendi sisu ja muu teave Mida Nemdatine sisaldab


Kuidas Nemdatine välja näeb ja pakendi sisu

Nemdatine 15 mg õhukese polümeerikattega tabletid (tabletid) on oranžid, ovaalsed, kaksikkumerad tabletid, suurusega 11,4 mm x 6,4 mm, sissepressitud märgistusega “M15” ühel küljel.


Pakendi suurus

Blisterpakend: 7, 42 või 98 õhukese polümeerikattega tabletti. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf. Reykjavíkurvegi 76-78

220 Hafnarfjörður Island


Tootja

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78

220 Hafnarfjordur Island


Actavis Ltd.

BLB 015-016 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000

Malta


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg ratiopharm GmbH Allemagne/Deutschland Tél/Tel: +49 73140202


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland ratiopharm GmbH Tel: +49 73140202

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Teva Pharma Iceland ehf. Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911

Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland) Accord Healthcare Ireland Ltd. Ireland

Tel: +353 214619040


Infoleht on viimati uuendatud: {KK/AAAA}./.