Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Cimzia

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Cimzia 200 mg süstelahus süstlis Nõelakaitsega süstel tsertolizumabpegool


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Cimzia välja näeb ja pakendi sisu

Cimzia on süstlis süstelahusena kohe kasutamiseks. Lahus on selge kuni opalestseeruv ja värvitu kuni

kollane.


Üks Cimzia pakend sisaldab: