Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Inflectra

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Inflectra 100 mg infusioonilahuse kontsentraadi pulber

infliksimab (Infliximabum)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.


Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Inflectra ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Inflectra kasutamist

 3. Kuidas Inflectra’t manustatakse

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Inflectra’t säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Inflectra ja milleks seda kasutatakse


  Inflectra sisaldab toimeainet infliksimabi, mis pärineb inimesest ja hiirest. Infliksimab on monoklonaalne antikeha - teatud tüüpi valk, mis seondub organismis kindla sihtkohaga, mis kannab nime TNF-alfa (tuumorinekroosifaktor alfa).


  Inflectra kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse TNF-i blokaatoriteks. Seda kasutatakse täiskasvanutel järgmiste põletikuliste haiguste korral:

  • reumatoidartriit

  • psoriaatiline artriit

  • anküloseeriv spondüliit (Bechterew’ tõbi)

  • psoriaas


   Inflectra’t kasutatakse ka täiskasvanutel ja 6-aastastel ja vanematel lastel:

  • Crohni tõve korral

  • haavandilise koliidi korral


   Inflectra toime avaldub selektiivses seondumises TNF-alfaga (tuumorinekroosifaktor alfa) ja selle mõju pärssimises. TNF-alfa osaleb organismi põletikulistes protsessides, mistõttu võib selle blokeerimine vähendada teie organismis põletikku.


   Reumatoidartriit

   Reumatoidartriit on põletikuline liigeste haigus. Aktiivse reumatoidartriidi korral antakse teile esmalt teisi ravimeid. Kui need ravimid ei toimi piisavalt hästi, antakse teile Inflectra’t, mida te võtate kombinatsioonis teise ravimiga, mida nimetatakse metotreksaadiks, eesmärgiga:

  • vähendada haigusnähte ja sümptomeid,

  • aeglustada teie liigeste kahjustumist,

  • parandada teie füüsilist funktsiooni.

   Psoriaatiline artriit

   Psoriaatiline artriit on liigeste põletikuline haigus, millega tavaliselt kaasub psoriaas. Kui te põete aktiivset psoriaatilist artriiti, antakse teile esmalt teisi ravimeid. Kui need ei toimi piisavalt hästi, antakse teile Inflectra’t eesmärgiga:

  • vähendada haigusnähte ja sümptomeid,

  • aeglustada teie liigeste kahjustumist,

  • parandada teie füüsilist funktsiooni.


   Anküloseeriv spondüliit (Bechterew’ tõbi)

   Anküloseeriv spondüliit on selgroo põletikuline haigus. Kui te põete anküloseerivat spondüliiti, antakse teile esmalt teisi ravimeid. Kui need ei toimi piisavalt hästi, antakse teile Inflectra’t

   eesmärgiga:

  • vähendada haigusnähte ja sümptomeid,

  • parandada teie füüsilist funktsiooni.


   Psoriaas

   Psoriaas on naha põletikuline haigus. Kui teil on mõõdukas kuni raskekujuline naastuline psoriaas, antakse teile esmalt teisi ravimeid või teisi ravisid, nagu valgusravi. Kui need ei toimi piisavalt hästi,

   antakse teile Inflectra’t eesmärgiga vähendada haigusnähte ja sümptomeid.


   Haavandiline koliit

   Haavandiline koliit on soole põletikuline haigus. Kui teil on haavandiline koliit, antakse teile esmalt teisi ravimeid. Kui need ei toimi piisavalt hästi, antakse teile selle haiguse raviks Inflectra’t.


   Crohni tõbi

   Crohni tõbi on soole põletikuline haigus. Kui teil on Crohni tõbi, antakse teile esmalt teisi ravimeid. Kui need ravimid ei toimi piisavalt hästi, antakse teile Inflectra’t eesmärgiga:

  • ravida aktiivset Crohni tõbe,

  • vähendada soole ja naha vahel olevate ebatavaliste avatud ühenduste (fistulite) arvu, kui teised ravimid või kirurgilised protseduurid ei ole aidanud.


 2. Mida on vaja teada enne Inflectra kasutamist Teile ei tohi Inflectra’t manustada, kui

  • te olete infliksimabi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,

  • te olete allergiline (ülitundlik) valkude suhtes, mida saadakse hiirtelt,

  • teil on tuberkuloos või mõni muu tõsine infektsioon, nagu kopsupõletik või sepsis (tõsine bakteriaalne infektsioon veres),

  • teil on südamepuudulikkus, mis on mõõdukas või raske.


   Ärge kasutage Inflectra’t, kui midagi eespool loetletust kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, pidage nõu oma arstiga, enne kui teile manustatakse Inflectra’t.


   Hoiatused ja ettevaatusabinõud

   Enne Inflectra-ravi või selle ajal pidage nõu oma arstiga, kui teil on: Varem ravi saanud infliksimabi sisaldava ravimiga

  • Teatage oma arstile, kui te olete minevikus saanud ravi infliksimabi sisaldava ravimiga ja alustate nüüd uuesti Inflectra-ravi.

  • Kui teie infliksimab-ravis on olnud enam kui 16-nädalane vaheaeg, on ravi uuesti alustamisel suurem allergiliste reaktsioonide tekkimise risk.

   Infektsioonid


  • Enne kui teile manustatakse Inflectra’t, teatage oma arstile, kui teil on infektsioon, isegi kui see on väga väike.

  • Enne kui teile manustatakse Inflectra’t, teatage oma arstile, kui te olete kunagi elanud või reisinud piirkonnas, kus sellised infektsioonid nagu histoplasmoos, koktsidioidmükoos või blastomükoos on sagedased. Need infektsioonid on põhjustatud spetsiifilist tüüpi seentest, mis võivad avaldada mõju kopsudele või teie teistele kehaosadele.

  • Te võite kergemini nakatuda infektsioonidesse, kui teid ravitakse Inflectra’ga. Kui olete 65-aastane või vanem, on teie risk suurem.

  • Need infektsioonid võivad olla tõsised ning nende hulka võivad kuuluda tuberkuloos, viiruste, seente, bakterite või muude keskkonnas leiduvate organismide poolt põhjustatud infektsioonid

   ning sepsis, mis võib olla eluohtlik.

  • Teatage kohe oma arstile, kui teil tekivad Inflectra-ravi jooksul infektsiooninähud. Nähtude hulka kuuluvad palavik, köha, gripitaolised nähud, halb enesetunne, punane või kuum nahk, haavad või probleemid hammastega. Teie arst võib soovitada Inflectra-ravi ajutiselt lõpetada.


   Tuberkuloos


  • Väga tähtis on, et teatate oma arstile, kui teil on kunagi olnud tuberkuloos või kui te olete olnud lähedases kontaktis inimesega, kellel on või on olnud tuberkuloos.

  • Teie arst kontrollib teid, et näha, kas teil on tuberkuloos. Infliksimabiga ravitud patsientidel on teatatud tuberkuloosi juhtudest, isegi patsientidel, keda on juba ravitud tuberkuloosiravimitega. Teie arst paneb need testid teie patsiendi meeldetuletuskaardile kirja.

  • Kui teie arst leiab, et teil on risk haigestuda tuberkuloosi, võidakse teid ravida tuberkuloosiravimitega, enne kui teile manustatakse Inflectra’t.

  • Teatage kohe oma arstile, kui teil tekivad tuberkuloosi nähud Inflectra-ravi ajal. Nähtude hulka kuuluvad pidev köha, kehakaalu langus, väsimuse tunne, palavik, öine higistamine.


   B-hepatiidi viirus


  • Enne kui teile manustatakse Inflectra’t, teatage oma arstile, kui te olete B-hepatiidi viiruse kandja või kui teil on kunagi olnud B-hepatiit.

  • Teatage oma arstile, kui te arvate, et teil võib olla risk nakatuda B-hepatiidi viirusesse.

  • Teie arst peab teid kontrollima B-hepatiidi viiruse suhtes.

  • Ravi TNF-blokaatoritega, nagu Inflectra, võib reaktiveerida B-hepatiidi viiruse patsientidel, kes on selle viiruse kandjad. See võib mõnedel juhtudel olla eluohtlik.

  • Kui teil tekib B-hepatiidi reaktivatsioon, peab teie arst võib-olla ravi lõpetama ja võib teile anda ravimeid, näiteks tõhusaid viirusvastaseid ravimeid koos toetava raviga.


   Südamehaigused


  • Teatage oma arstile, kui teil on mõni südamehaigus, nagu kerge südamepuudulikkus.

  • Teie arst soovib teie südant hoolikalt jälgida.

  • Teatage kohe oma arstile, kui teil tekivad uued südamepuudulikkuse nähud või olemasolevate nähtude halvenemine Inflectra-ravi ajal. Nähtude hulka kuuluvad hingeldus või jalgade paistetus.


   Vähk ja lümfoom


  • Enne kui teile manustatakse Inflectra’t, teatage oma arstile, kui teil on või on kunagi olnud lümfoom (üks verevähi tüüp) või mis tahes muud tüüpi vähk.

  • Patsientidel, kellel on raske reumatoidartriit ja kellel see haigus on olnud pikka aega, võib olla suurem risk lümfoomi tekkeks.

  • Lastel ja täiskasvanutel, kes kasutavad Inflectra’t, võib olla suurenenud risk lümfoomi või muu vähi tekkeks.

  • Mõnedel patsientidel, kes on saanud TNF-blokaatoreid, sh infliksimabi, on tekkinud harva esinev vähi tüüp, mida nimetatakse hepatospleeniliseks T-rakuliseks lümfoomiks. Enamik nendest patsientidest olid teismelised poisid või noormehed ning suuremal osal nendest esines Crohni tõbi või haavandiline koliit. Seda tüüpi vähk on tavaliselt lõppenud surmaga. Peaaegu kõik need patsiendid olid lisaks TNF-blokaatoritele saanud ravimeid, mis sisaldavad asatiopriini või merkaptopuriini.

  • Mõnedel patsientidel, keda on ravitud infliksimabiga, on tekkinud teatud tüüpi nahavähke.

   Teatage oma arstile, kui ravi ajal või pärast seda tekivad nahaga seotud mis tahes muutused või kui nahal esineb vohandeid.

  • Mõnel naisel, kes on reumatoidartriidi tõttu saanud ravi infliksimabiga, on tekkinud emakakaelavähk. Naistel, sh üle 60 aasta vanustel naistel, kes võtavad Inflectra’t, võib arst

   soovitada käia regulaarselt emakakaelavähi sõeluuringutel.


   Kopsuhaigus või krooniline suitsetamine


  • Enne kui teile manustatakse Inflectra’t, teatage oma arstile, kui teil on kopsuhaigus, mida nimetatakse krooniliseks obstruktiivseks kopsuhaiguseks (KOK), või kui te olete krooniline suitsetaja.

  • Patsientidel, kellel on KOK ja patsientidel, kes on kroonilised suitsetajad, võib Inflectra kasutamisega olla suurenenud kasvaja tekkerisk.


   Närvisüsteemi haigus


  • Enne kui teile manustatakse Inflectra’t, teatage oma arstile, kui teil on või on kunagi olnud probleem, mis mõjutab teie närvisüsteemi. Siia kuuluvad hulgiskleroos, Guillan-Barré sündroom, kui teil on krambihood või teil on diagnoositud optiline neuriit.


   Teatage kohe oma arstile, kui teil tekivad närvihaiguse sümptomid Inflectra-ravi ajal. Nähtude hulka kuuluvad muutused nägemises, nõrkus kätes või jalgades, mis tahes kehaosa tuimus või surin.


   Ebatavalised naha uurised


  • Teatage oma arstile, kui teil on nahas mis tahes ebatavalised uuriseid (fistulid), enne kui teile manustatakse Inflectra’t.


   Vaktsineerimised


  • Teatage oma arstile, kui teid on hiljuti vaktsineeritud või teil plaanitakse seda teha.

  • Enne Inflectra-ravi peavad teile olema tehtud soovitatavad vaktsineerimised. Te võite Inflectra-ravi ajal saada teatud vaktsiine, kuid te ei tohi saada Inflectra kasutamise ajal elusvaktsiine (vaktsiinid, mis sisaldavad elavat, kuid nõrgestatud nakkusetekitajat), sest need võivad põhjustada infektsioone.

  • Kui te saite raseduse ajal Inflectra’t, võib ka teie lapsel esimesel eluaastal esineda kõrgenenud risk infektsiooni tekkeks elusvaktsiini manustamise tagajärjel. On oluline, et te teatate oma lapse arstidele ja teistele tervishoiutöötajatele oma Inflectra kasutamisest, et nad saaksid otsustada, millal tohib teie last vaktsineerida, sh elusvaktsiinidega nagu BCG-vaktsiin (kasutatakse tuberkuloosi ennetamiseks).

  • Kui te imetate, on tähtis rääkida oma lapse arstile ja teistele tervishoiutöötajatele, et te kasutate Inflectra’t, enne kui teie lapsele manustatakse mis tahes vaktsiini. Lisateavet vt lõigust „Rasedus ja imetamine“.


   Terapeutilised nakkusetekitajad


  • Pidage nõu oma arstiga, kui te olete hiljuti saanud või teile kavatsetakse anda terapeutilisi nakkusetekitajaid (nt BCG instillatsioon vähi raviks).

   Kirurgilised operatsioonid või hambaraviprotseduurid


  • Teatage oma arstile, kui teil on plaanis mis tahes kirurgilised operatsioonid või hambaraviprotseduurid.

  • Teatage oma kirurgile või hambaarstile, et te saate ravi Inflectra’ga, näidates talle oma patsiendi meeldetuletuskaarti.


   Maksaprobleemid


  • Mõnedel infliksimabi saanud patsientidel tekkisid tõsised maksaprobleemid.

  • Teatage kohe oma arstile, kui teil tekivad Inflectra-ravi ajal maksaprobleemide sümptomid.

   Nähud on muu hulgas naha ja silmade kollasus, tumepruuni värvusega uriin, valu või turse paremal ülakõhus, liigesevalud, nahalööbed või palavik.


   Vererakkude vähesus


  • Mõnedel infliksimabi saavatel patsientidel ei pruugi organism toota piisavalt vererakke, mis aitavad võidelda infektsioonidega või mis aitavad peatada verejooksu.

  • Teatage kohe oma arstile, kui teil tekivad Inflectra-ravi ajal sümptomid, mis viitavad vererakkude vähesusele. Nähud on muu hulgas palavik, mis ei lähe üle, kergesti tekkivad veritsused või verevalumid, väikesed punased või lillakad täpid, mis on tingitud nahaalusest veritsusest, või kahvatu jume.


   Immuunsüsteemi häire


  • Mõnedel infliksimabi saavatel patsientidel on tekkinud sümptomid, mis viitavad luupuse nimelisele immuunsüsteemi haigusele.

  • Teatage kohe oma arstile, kui teil tekivad Inflectra-ravi ajal luupuse sümptomid. Nähud on muu hulgas liigesevalu või lööve põskedel või käsivartel, mis on tundlik päikesevalguse suhtes.


   Lapsed ja noorukid

   Eelnev info kehtib ka laste ja noorukite puhul. Lisaks:


  • Mõnedel TNF-i blokeerivaid ravimeid, nagu infliksimab, saanud lastel ja noorukitel esines vähi juhtusid, sealhulgas ebatavalist tüüpi, mis mõnel korral lõppesid surmaga.

  • Infliksimabi saanud lastel tekkis infektsioone sagedamini kui täiskasvanutel.

  • Lastel peavad soovitatavad vaktsineerimised olema teostatud enne ravi alustamist Inflectra’ga.

   Lapsed võivad Inflectra-ravi ajal saada teatud vaktsiine, kuid nad ei tohi saada Inflectra kasutamise ajal elusvaktsiine.


   Inflectra’t võib lastel kasutada vaid siis, kui neil ravitakse Crohni tõbe või haavandilist koliiti. Need lapsed peavad olema 6-aastased või vanemad.


   Kui te ei ole kindel, kas midagi ülaltoodust kehtib teie kohta, pidage nõu oma arstiga, enne kui teile Inflectra’t manustatakse.


   Muud ravimid ja Inflectra

   Patsiendid, kellel on põletikulised haigused võtavad juba ravimeid oma haiguse raviks. Need ravimid võivad tekitada kõrvaltoimeid. Teie arst annab teile nõu, milliste teiste ravimite kasutamist te peate

   jätkama Inflectra saamise ajal.


   Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud mis tahes teisi ravimeid Crohni tõve, haavandilise koliidi, reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artriidi või psoriaasi ravimiseks või ilma retseptita ostetud ravimeid, nagu vitamiine ja taimseid ravimeid.

   Eeskätt teatage oma arstile, kui te kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

  • Ravimid, mis mõjutavad teie immuunsüsteemi.

  • Kineret (sisaldab anakinrat). Inflectra’t ja Kineret’i ei tohi koos kasutada.

  • Orencia (sisaldab abatatsepti). Inflectra’t ja Orencia’t ei tohi koos kasutada.


   Inflectra kasutamise ajal ei tohi te saada elusvaktsiine. Kui kasutasite Inflectra’t raseduse ajal või kui te saate Inflectra’t imetamise ajal, teatage sellest oma lapse arstile ja teistele teie lapsega tegelevatele tervishoiutöötajatele enne, kui laps saab mõne vaktsiini.


   Kui te ei ole kindel, kas midagi ülaltoodust kehtib teie kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga enne Inflectra kasutamist.


   Rasedus, imetamine ja viljakus

  • Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga. Inflectra’t tohib kasutada raseduse või imetamise ajal üksnes juhul, kui teie arst peab seda hädavajalikuks.

  • Te peate vältima rasestumist, kui teid ravitakse Inflectra’ga ja 6 kuud pärast seda, kui teil lõpetatakse Inflectra-ravi. Vestelge oma arstiga rasestumisvastaste vahendite kasutamisest selle

   ravi ajal.

  • Kui te saite raseduse ajal Inflectra’t, võib teie lapsel esineda kõrgenenud risk infektsiooni tekkeks.

  • On oluline, et te teatate oma lapse arstidele ja teistele tervishoiutöötajatele oma Inflectra kasutamisest enne, kui last vaktsineeritakse. Kui saite raseduse ajal Inflectra’t, võib

   BCG-vaktsiini (kasutatakse tuberkuloosi ennetamiseks) manustamine lapsele 12 kuu jooksul alates sünnist põhjustada raskete tüsistustega infektsiooni, sh surma. 12 kuu jooksul pärast sündi

   ei tohi teie laps saada elusvaktsiine nagu BCG-vaktsiin, välja arvatud juhul, kui teie lapse arst soovitab teisiti. Lisateavet vt vaktsineerimist kirjeldavast lõigust.

  • Kui te imetate, on tähtis rääkida oma lapse arstile ja teistele tervishoiutöötajatele, et te kasutate Inflectra’t, enne kui teie lapsele manustatakse mis tahes vaktsiini. Imetamise ajal ei tohi teie laps saada elusvaktsiine, välja arvatud juhul, kui teie lapse arst soovitab teisiti.

  • On leitud, et lastel, kes on sündinud raseduse ajal infliksimabravi saanud naistele, on valgete vereliblede arv tugevasti langenud. Kui teie lapsel on pidevalt palavikud või nakkused, võtke

   viivitamatult ühendust oma lapse arstiga.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine

   Inflectra ei mõjuta tõenäoliselt teie autojuhtimise või tööriistade või masinate käsitsemise võimet. Ärge juhtige autot ega käsitsege tööriistu või masinaid, kui te tunnete pärast Inflectra saamist

   väsimust, pearinglust või tunnete ennast halvasti.


   Inflectra sisaldab naatriumi

   Inflectra sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuse kohta, see tähendab põhimõtteliselt

   „naatriumivaba”. Kuid enne Inflectra manustamist segatakse see naatriumi sisaldava lahusega. Pidage nõu oma arstiga, kui olete madala naatriumisisaldusega dieedil.


 3. Kuidas Inflectra’t manustatakse Kui palju Inflectra’t manustatakse

  • Arst otsustab teie annuse ja selle, kui sageli teile Inflectra’t manustatakse. See sõltub teie haigusest, kehakaalust ja sellest, kui hästi teie haigus allub Inflectra’le.

  • Allpool olev tabel näitab, kui sageli teile seda ravimit pärast esimest annust antakse.


   2. annus

   2 nädalat pärast teie 1. annust

   3. annus

   6 nädalat pärast teie 1. annust

   Järgnevad annused

   Iga 6...8 nädala järel sõltuvalt teie haigusest

   Reumatoidartriit

   Tavaline annus on 3 mg iga kg kehakaalu kohta.


   Psoriaatiline artriit, anküloseeriv spondüliit (Bechterevi tõbi), psoriaas, haavandiline koliit ja Crohni tõbi

   Tavaline annus on 5 mg iga kg kehakaalu kohta.


   Kuidas Inflectra’t manustatakse

  • Inflectra’t manustatakse teile arsti või meditsiiniõe poolt haiglas või kliinikus.

  • Teie arst või meditsiiniõde valmistavad ravimi infusiooniks ette.

  • Ravimit manustatakse infusioonina (tilgutades) (2 tunni jooksul) ühte teie veenidest, milleks tavaliselt kasutatakse teie käsivart. Pärast kolmandat ravi võib teie arst otsustada teile Inflectra annuse manustada 1 tunni jooksul.

  • Teid jälgitakse sel ajal, kui teile Inflectra’t manustatakse ja ka 1...2 tunni jooksul pärast seda.


   Kasutamine lastel ja noorukitel

   Lastel (6-aastased ja vanemad), kellel ravitakse Crohni tõbe või haavandilist koliiti, on soovitatav annus sama mis täiskasvanutel.


   Kui teile manustatakse liiga palju Inflectra’t

   Kuna seda ravimit manustab teile teie arst või meditsiiniõde, on ebatõenäoline, et teile manustatakse liiga suur kogus. Liiga suure koguse Inflectra manustamisel puuduvad teadaolevalt kõrvaltoimed.


   Kui te unustate või jätate Inflectra-infusiooni vahele

   Kui te unustate või jätate vahele kokkulepitud Inflectra manustamise, leppige kokku uus aeg niipea kui võimalik.


   Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.


 4. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamik kõrvaltoimeid on kerged või mõõdukad, kuid mõnedel patsientidel võivad esineda tõsised kõrvaltoimed ja need võivad vajada ravi. Kõrvaltoimed võivad tekkida ka pärast seda, kui teie ravi Inflectra’ga on lõppenud.


  Teatage kohe oma arstile, kui te märkate midagi järgnevast:

  • Allergilise reaktsiooni nähud, nagu näo, huulte, suu või kõri turse, mis võib põhjustada ka neelamis- või hingamisraskusi, nahalööve, nõgeslööve, käte, jalgade või pahkluude turse. Mõned neist kõrvaltoimetest võivad olla tõsised või eluohtlikud. Allergiline reaktsioon võib toimuda 2 tunni jooksul alates teie infusioonist või hiljem. Muude kuni 12 päeva pärast teie infusiooni tekkida võivate allergiliste kõrvaltoimete nähtude hulka kuuluvad valu lihastes, palavik, liigesevalu või valu lõualuus, kurguvalu või peavalu.

  • Südamehaiguse nähud, nagu ebamugavustunne või valu rinnus, valu käsivarres, kõhuvalu, hingeldus, ärevus, joobnud tunne, pearinglus, minestus, higistamine, iiveldus, oksendamine, südamepekslemine või värinad rinnus, kiire või aeglane südame löögisagedus ja jalgade turse.

  • Infektsiooni nähud (sealhulgas tuberkuloos), nagu palavik, väsimuse tunne, köha, mis võib olla püsiv, hingeldus, gripitaolised sümptomid, kehakaalu langus, öine higistamine, kõhulahtisus, haavad, mäda kogunemine sooles või päraku ümbruses (abstsess), probleemid hammastega või põletav tunne urineerimisel.

  • Võimalikud vähktõve tunnused, sh näiteks (loetelu ei ole ammendav) lümfisõlmede turse, kehakaalu langus, palavik, ebatavalised nahasõlmekesed, sünnimärkide või naha värvuse muutused või ebatavaline veritsus tupest.

  • Kopsuhaiguse nähud, nagu köhimine, hingamisraskused või pitsitustunne rinnus.

  • Närvisüsteemi haiguse nähud (sh silmaprobleemid), nagu insuldi nähud (järsku tekkiv

   tuimus või nõrkus näos, käes või jalas, eriti ühel kehapoolel; järsku tekkiv segasus, kõne- või arusaamise raskused; nägemishäired ühes või mõlemas silmas; raskused kõndimisel, pearinglus, tasakaalu või koordinatsiooni kadu või tugev peavalu), krambid, mis tahes kehaosa kihelustunne/tuimus või käte või jalgade nõrkus, silmanägemise muutused, nagu kahelinägemine või muud silmaprobleemid.

  • Maksahaiguse nähud (sh B-hepatiidi infektsioon, kui teil on varem olnud B-hepatiit), nagu silmade või naha kollasus, tumepruuni värvusega uriin, valu või turse paremal ülakõhus, liigesevalud, nahalööbed või palavik.

  • Immuunsüsteemi häire nähud, nagu liigesevalu või lööve põskedel või kätel, mis on tundlik päikesevalguse suhtes (luupus), või köha, hingeldus, palavik või nahalööve (sarkoidoos).

  • Verepildi muutuse nähud, nagu pidev palavik, kergem verejooksu või sinikate teke, väikesed punased või lillakad täpid, mis on tingitud nahaalusest veritsusest, või kahvatus.

  • Tõsiste nahaprobleemide nähud, nagu kehatüvel esinevad punakad märklaualaadsed täpid või ringjad laigud, mille keskel on tihti vill; naha irdumine ja ketendus (koorumine) suurtel aladel;

   haavandid suus, kurgus, ninas, suguelunditel ja silmades või väikesed mädasisaldusega punnid, mis võivad levida üle kogu keha. Nende nahareaktsioonidega võib kaasneda palavik.


   Teatage kohe oma arstile, kui te märkate midagi ülaltoodust. Inflectra kasutamisel on esinenud järgmised kõrvaltoimed.

   Väga sage: võivad esineda enam kui ühel inimesel 10-st

  • kõhuvalu, halb enesetunne

  • viirusnakkused, nagu herpes või gripp

  • ülemiste hingamisteede nakkused, nt ninakõrvalurkepõletik

  • peavalu

  • infusioonist põhjustatud kõrvaltoime

  • valu.


   Sage: võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st

  • muutused maksa töös, maksaensüümide aktiivsuse tõus (kajastuvad vereproovides)

  • kopsu- või rindkere infektsioonid, nagu bronhiit või kopsupõletik

  • raske või valulik hingamine, valu rinnus

  • verejooks maos või sooltes, kõhulahtisus, seedehäire, kõrvetised, kõhukinnisus

  • nõgestõve tüüpi lööve (nõgeslööve), sügelev lööve või nahakuivus

  • tasakaaluprobleemid või pearinglus

  • palavik, suurenenud higistamine

  • vereringeprobleemid, nagu madal või kõrge vererõhk

  • sinikate teke, kuumahood või ninaverejooks; soe, punane nahk (punetus)

  • väsimuse või nõrkuse tunne

  • bakteriaalsed nakkused, nagu veremürgitus, mädapaise või nahapõletik (tselluliit)

  • naha seeninfektsioon

  • vereprobleemid, nagu kehvveresus või madal valgete vereliblede arv

  • paistes lümfisõlmed

  • depressioon, uneprobleemid

  • silmaprobleemid, sh punetavad silmad ja põletikud

  • kiire südame löögisagedus (tahhükardia) või südamekloppimine

  • valu liigestes, lihastes või seljas

  • kuseteede põletik

  • psoriaas (ehk soomussammaspool), nahaprobleemid, nagu nt ekseem ja juuste kadu

  • süstekoha reaktsioonid, nagu valu, turse, punetus või sügelus

  • külmavärinad, vedeliku kogunemine naha alla, mis põhjustab turset

  • tuimus või kihelustunne.

   Aeg-ajalt: võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st

  • verevarustuse puudulikkus, veeni turse

  • verekogumid väljaspool veresooni (hematoom) või verevalumite teke

  • nahaprobleemid, nagu villide teke, soolatüükad, naha ebatavaline värvumine või pigmentatsioon, või turses huuled või nahapaksendid või punetav, ketendav ja irduv nahk

  • tõsised allergilised reaktsioonid (nt anafülaksia), immuunsüsteemi häire, mida nimetatakse luupuseks, allergilised reaktsioonid võõrvalkude suhtes

  • haavad, mis nõuavad paranemiseks pikemat aega

  • maksaturse (hepatiit) või sapipõie turse, maksakahjustus

  • hajameelsuse, ärrituvuse, segasuse, närvilisuse tunne

  • silmaprobleemid, sealhulgas hägune või vähenenud nägemine, punsunud silmad või odraiva

  • südamepuudulikkuse teke või halvenemine, aeglane südame löögisagedus

  • minestamine

  • krambid, närvisüsteemi häired

  • soolemulgustus või -ummistus, kõhuvalu või -krambid

  • kõhunäärme turse (pankreatiit)

  • seeninfektsioonid, nagu pärmseene infektsioon või küünte seeninfektsioon

  • kopsuprobleemid (nagu kopsuturse)

  • vedelik kopsude ümber (pleuraefusioon)

  • hingamisteede ahenemine kopsudes, mis põhjustab hingamisraskust

  • kopsu katvate kestade põletik, mis põhjustab teravat valu rinnus, mis tugevneb hingamisel (pleuriit)

  • tuberkuloos

  • neerude infektsioonid

  • madal vereliistakute arv, liiga palju valgeid vereliblesid

  • tupeinfektsioonid

  • vereanalüüsi tulemus näitab, et teil on tekkinud oma keha vastased antikehad

  • vere kolesterooli- ja rasvadesisalduse muutused.


   Harv: võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st

  • verevähi tüüp (lümfoom)

  • teie veri ei varusta teie organismi piisavalt hapnikuga, vereringeprobleemid, nagu veresoonte ahenemine

  • ajukelme põletik (meningiit)

  • infektsioonid nõrgenenud immuunsüsteemi tõttu

  • B-hepatiidi infektsioon, kui teil on minevikus olnud B-hepatiit

  • maksapõletik, mis on tekkinud immuunsüsteemi probleemi tõttu (autoimmuunne hepatiit)

  • maksaprobleem, mis põhjustab naha või silmade kollasust (kollatõbi)

  • ebatavaline koeturse või -kasv

  • tõsine allergiline reaktsioon, mis võib põhjustada teadvusekaotust ning mis võib olla eluohtlik (anafülaktiline šokk)

  • väikeste veresoonte turse (vaskuliit)

  • immuunhäired, mis võivad mõjutada kopse, nahka ja lümfisõlmi (nagu sarkoidoos)

  • immuunrakkude kogumid, mis on tingitud põletikulisest vastusreaktsioonist (granulomatoossed kolded)

  • huvi või emotsiooni puudus

  • tõsised nahaprobleemid, nagu toksiline epidermaalnekrolüüs, Stevensi-Johnsoni sündroom ja äge generaliseerunud eksantematoosne pustuloos

  • teised nahaprobleemid, nagu multiformne erüteem, villid ja naha irdumine või mädakolded (furunkuloos)

  • tõsised närvisüsteemi häired, nagu transversaalskleroos, hulgiskleroosi sarnane haigus, nägemisnärvipõletik või Guillain-Barré sündroom

  • silmapõletik, mis võib põhjustada muutusi nägemises, sh pimedaks jäämist

  • vedeliku kogunemine südamepaunas (perikardiefusioon)

  • tõsised kopsuprobleemid (nagu interstitsiaalne kopsuhaigus)

  • melanoom (üks nahavähi tüüp)

  • emakakaelavähk

  • vererakkude vähesus, sh tõsiselt langenud valgevereliblede arv

  • väikesed punased või lillakad täpid, mis on tingitud nahaalusest veritsusest

  • lihhenoidsed reaktsioonid (sügelev punakaslilla nahalööve ja/või niidistikutaoline hallikasvalge muster limaskestadel)

  • kõrvalekalded immuunsüsteemi töös osaleva verevalgu (komplemendi faktor) väärtustes


   Teadmata: esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

  • vähk lastel ja täiskasvanutel

  • harv verevähk, mis puudutab enamasti teismelisi poisse või noori mehi (hepatospleeniline T-raku lümfoom)

  • maksapuudulikkus

  • Merkeli raku kartsinoom (üks nahavähi tüüp)

  • Kaposi sarkoom, harvaesinev vähk, mis on seotud inimese herpesviirus 8 infektsiooniga. Kaposi sarkoom esineb tavaliselt lillade nahakahjustustena.

  • dermatomüosiidiks (lihasenõrkus, millega kaasneb nahalööve) nimetatava seisundi halvenemine

  • südameinfarkt

  • insult

  • ajutine nägemise kaotus infusiooni ajal või 2 tunni jooksul pärast infusiooni

  • infektsioon pärast elusvaktsiini saamist, sest immuunsüsteem on nõrgestatud


   Täiendavad kõrvaltoimed lastel ja noorukitel

   Lastel, kes said infliksimab-ravi Crohni tõve tõttu, esines kõrvaltoimete osas teatud erinevusi võrreldes Crohni tõvega täiskasvanutega, kes said infliksimabi. Kõrvaltoimed, mida lastel esines sagedamini,

   olid järgmised: punaste vereliblede vähesus (aneemia), veri väljaheites, valgete vereliblede üldine

   vähesus (leukopeenia), punetus või punastamine (õhetus), viirusinfektsioonid, infektsioonidega võitlevate valgete vereliblede vähesus (neutropeenia), luumurd, bakteriaalne infektsioon ja allergilised

   reaktsioonid hingamisteedes.


   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.


   Kõrvaltoimetest teatamine

   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 5. Kuidas Inflectra’t säilitada


  Inflectra’t säilitatakse üldiselt haiglas või kliinikus tervishoiutöötajate poolt. Säilitamistingimused, juhul, kui te peaksite neid vajama, on järgmised:

  • Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

  • Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast „EXP“.

   Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

  • Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

  • Seda ravimit võib hoida ka ühekordselt kuni 6 kuu jooksul originaalpakendis väljaspool külmkappi temperatuuril kuni 25 °C, ületamata algset kõlblikkusaega. Sellisel juhul ei tohi ravimit enam külmkappi tagasi panna. Kirjutage uus kõlblikkusaeg (sh päev/kuu/aasta) karbile. Hävitage see ravim, kui seda ei ole kasutatud uue kõlblikkusaja või karbile trükitud kõlblikkusaja (kumb varasem on) jooksul.

  • Kui Inflectra on infusiooniks ette valmistatud, soovitatakse see manustada niipea kui võimalik (3 tunni jooksul). Siiski, kui lahus on valmistatud bakterivabades tingimustes, võib seda hoida

   kuni 60 päeva külmkapis temperatuuril 2 °C...8 °C ning lisaks sellele pärast külmkapist väljavõtmist kuni 24 tundi temperatuuril 25 °C.

  • Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate värvuse muutust või kui see sisaldab võõrkehi.


 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Inflectra sisaldab


Kuidas Inflectra välja näeb ja pakendi sisu

Inflectra on saadaval klaasviaalides, mis sisaldavad infusioonilahuse kontsentraadi pulbrit. Pulber on valge.


Inflectra on pakendatud 1, 2, 3, 4 või 5 viaali kaupa. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17

1050 Brüssel

Belgia


Tootja

Hospira Zagreb d.o.o. Prudnička cesta 60

10291 Prigorje Brdovečko Horvaatia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Pfizer NV/SA

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel: +370 5 251 4000


България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00


Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420 283 004 111

Malta

Drugsales Ltd

Tel: +356 21419070/1/2


Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)800 63 34 636


Deutschland

PFIZER PHARMA GmbH Tel: +49 (0)30 550055-51000

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0


Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

Τηλ: +30 210 6785800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 335 61 00


España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: +351 21 423 5500


France

Pfizer

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer Romania S.R.L. Tel: +40 (0) 21 207 28 00


Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o. Tel: +385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400


Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421 2 3355 5500


Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040


Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00


Κύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch) Τηλ: +357 22817690

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: + 44 (0)1304 616161


Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: + 371 670 35 775


Infoleht on viimati uuendatud {KK.AAAA}.

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele:


Patsientidele, keda ravitakse Inflectra’ga, peab andma patsiendi meeldetuletuskaardi.


Kasutamise ja käsitsemise juhend ‒ säilitamistingimused


Hoida temperatuuril 2 °C...8 °C.


Ületamata algset kõlblikkusaega, võib Inflectra’t hoida temperatuuril kuni 25 °C ühekordselt kuni 6 kuu jooksul. Uus kõlblikkusaeg tuleb kirjutada karbile. Pärast külmkapist eemaldamist ei tohi Inflectra’t külmkappi tagasi panna.


Kasutamise ja käsitsemise juhend – manustamiskõlblikuks muutmine, lahjendamine ja manustamine


Bioloogiliste ravimpreparaatide jälgitavuse parandamiseks tuleb manustatava ravimi nimi ja partii number selgelt dokumenteerida.


 1. Vajalik annus ja vajaminevate Inflectra viaalide hulk tuleb välja arvutada. Iga Inflectra viaal sisaldab 100 mg infliksimabi. Manustamiskõlblikuks muudetud Inflectra-lahuse kogumaht tuleb välja arvutada.


 2. Iga Inflectra viaali sisu tuleb aseptilistes tingimustes manustamiskõlblikuks muuta 10 ml süstevees, kasutades selleks 21 G (0,8 mm) või peenema nõelaga süstalt. Viaali kaitse tuleb eemaldada ja kork 70%-lise alkoholiga niisutatud lapiga puhtaks pühkida. Nõel tuleb suruda läbi viaali kummikorgi keskosa ja süstevee juga vastu viaali klaasseina juhtida. Lahust tuleb viaali õrnalt keerutades liigutada, et pulber lahustuks. Pikaajalist ja jõulist raputamist tuleb vältida. VIAALI EI TOHI LOKSUTADA! Manustamiskõlblikuks muutmise käigus võib lahuses moodustuda vaht. Manustamiskõlblikuks muudetud lahusel tuleb lasta 5 minutit seista. Lahus peab olema värvitu või helekollakas ja opalestseeruv. Kuna infliksimab on valk, võivad lahuses moodustuda mõned väikesed läbipaistvad osakesed. Lahust ei tohi kasutada, kui on märgata hägustumist, värvuse muutumist või võõrkehi.


 3. Kogu manustamiskõlblikuks muudetud Inflectra-lahus tuleb lahjendada 250 ml-s 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi lahuses. Ärge lahjendage manustamiskõlblikuks muudetud Infelctra lahust ühegi teise lahusega. Lahjendamiseks tuleb esmalt eemaldada 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi sisaldavast 250 ml-st klaaspudelist või infusioonikotist Inflectra-lahusega võrdne maht naatriumkloriidi lahust. Vajalik kogus valmistatud Inflectra-lahust tuleb aeglaselt 250 ml infusioonipudelisse või –kotti lisada ning ettevaatlikult segada. Suuremate kui 250 ml koguste jaoks kasutage suuremat infusioonikotti (nt 500 ml, 1000 ml) või kasutage mitut 250 ml infusioonikotti, et tagada infusioonilahuse kontsentratsiooni püsimine alla 4 mg/ml. Kui ravimit on pärast manustamiskõlblikuks muutmist ja lahjendamist hoitud külmkapis, siis tuleb see

  3 tundi varem külmkapist välja võtta ja lasta soojeneda toatemperatuurini (25 °C), enne kui võib alustada punktiga 4 (infusioon). Säilitamine kauem kui 24 tundi temperatuuril 2 °C...8 °C kehtib

  üksnes infusioonikotis Inflectra ettevalmistamisel.


 4. Lahus tuleb infundeerida perioodi jooksul, mis ei tohi olla lühem soovituslikust infusiooniajast (vt lõik 3). Preparaadi manustamiseks tohib kasutada ainult steriilset, mittepürogeenset, madala valgusiduvusega filtrit (poori suurus 1,2 μm või väiksem). Kuna preparaadis ei ole säilitusaineid, on soovitatav alustada infusioonilahuse manustamist võimalikult ruttu, hiljemalt 3 tunni jooksul manustamiskõlblikuks muutmise hetkest. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitusaja ja -tingimuste eest kasutaja. Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2 °C...8 °C, välja arvatud juhul, kui manustamiskõlblikuks muutmine/lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes. Järele jäänud infusioonilahust ei tohi säilitada järgmiseks kasutamiskorraks.

 5. Enne ravimi manustamist tuleb Inflectra’t visuaalselt kontrollida, et ei esineks tahkeid osakesi ja värvuse muutusi. Lahust ei tohi kasutada, kui on märgata hägustumist, värvuse muutumist või muid võõrkehi.


 6. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.