Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Chenodeoxycholic acid Leadiant (previously known as Chenodeoxycholic acid sigma-tau)

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Chenodeoxycholic acid Leadiant 250 mg kõvakapslid

kenodeoksükoolhape


image

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kapsli sisu: maisitärklis, magneesiumstearaat, kolloidne veevaba ränidioksiid

Kapsli kest: želatiin, titaandioksiid (E 171), kinoliinkollane (E 104), erütrosiin (E 127).


Kuidas Chenodeoxycholic acid Leadiant välja näeb ja pakendi sisu

Chenodeoxycholic acid Leadiant on 0-suurusega, 21,7 mm pikkustes kõvakapslites. Kapslil on kollane kapslikeha ja oranž kaas ning sisaldab valget kokkupressitud pulbrit.


Chenodeoxycholic acid Leadianti blisterpakendis on 100 kõvakapslit.


Müügiloa hoidja Leadiant GmbH Liebherrstr. 22

80538 München Saksamaa

e-post: info@leadiantbiosciences.com


Tootja

Pharmaloop S.L.

C/Bolivia, no 15 Polígono Industrial Azque Alcalá de Henares

Madrid 28806 Hispaania


Infoleht on viimati uuendatud.

Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele


Kenodeoksükoolhappe suspensiooni valmistamine


Laste ja noorukite (1 aasta kuni 18 aastat) ja täiskasvanute puhul, kes ei saa kapslit anna neelata ja/või peavad manustama alla 250 mg annuse, võib kapsli avada ja selle sisu lisada 25 ml 8,4% naatriumbikarbonaadi lahusele (1 mmol/ml), et valmistada suspensioon, mis sisaldab kenodeoksükoolhapet 10 mg/ml kohta.


Imikute (1 kuu kuni 11 kuud) puhul võib kapsli avada ja selle sisu lisada 50 ml 8,4% naatriumbikarbonaadi lahusele (1 mmol/ml), et valmistada suspensioon, mis sisaldab kenodeoksükoolhapet 5 mg/ml kohta.


Segage mikstuuri, kuni suspensioonis ei ole pulbrit. Kaapige anuma küljel olev kogu pulber hoolikalt mikstuuri sisse ja segage (ligikaudu 5 minutit) ning veenduge, et ei esine tükke. Mikstuur on valmis, kui tükke ega pulbrit ei ole näha.


Valmistatud suspensioon sisaldab 22,9 mg naatriumit ml kohta; seda tuleb arvestada patsientide puhul, kes peavad naatriumi tarbimist jälgima.


Suspensioon on soovitatav lasta valmistada apteegis, kus antakse vanemale ka suspensiooni manustamise juhised.


Suspensiooni tuleb hoida klaaspudelis. Mitte hoida külmkapis ega lasta külmuda. Suspensioon püsib stabiilsena kuni 7 päeva.


Apteegist antakse suspensiooni manustamiseks vastava suuruse ja skaalajaotusega suusüstlad. Eelistatavalt tuleb õige kogus märkida suusüstlale.


Pudelile tuleb kleepida apteegi silt, millel on kirjas patsiendi nimi, annustamisjuhised, kõlblikkusaeg, ravimi nimetus ja muud vajalikud andmed vastavalt kohalikele apteekidele kehtivatele juhistele.


Arst peab määrama manustatava annuse olenevalt lapse kehakaalust. Annuse vahemik lastel (1 kuu kuni 18 aastat) on 5 ... 15 mg/kg kohta ööpäevas.

Annuse arvutamine (lapsed vanuses 1...11 aastat, noorukid vanuses 12...18 aastat ja täiskasvanud) kenodeoksükoolhappe 10 mg/ml kohta suspensioon

Ööpäevane annus:

Kehakaal (kg) x annus (mg/kg) = ööpäevane annus (mg)

Jagatud annus*

Ööpäevane annus (mg) = jagatud annus (mg)

Annuse sagedus

Manustatav annus

(jagatud annus (mg) x 1 ml) = antava suspensiooni kogus

10 mg

Näide.

10 kg kaaluv patsient, kelle kenodeoksükoolhappe annus on

15 mg/kg.


Ööpäevane koguannus =

10 kg x 15 mg/kg = 150 mg


Jagatud annus, kui võtta tuleb kolm korda ööpäevas = 150 mg = 50 mg

3


Vastav võetava suspensiooni kogus = (50 mg x 1 ml) = 5 ml

10 mg

*jagatud annuste arv oleneb arsti soovitustest.


Annuse arvutamine (lapsed vanuses 1 kuu kuni 11 kuud) kenodeoksükoolhappe 5 mg/ml kohta lahus

Ööpäevane annus:

Kehakaal (kg) x annus (mg/kg) = ööpäevane annus (mg)

Jagatud annus*

Ööpäevane annus (mg) = jagatud annus (mg)

(Annuse sagedus)

Manustatav annus

(jagatud annus (mg) x 1 ml) = antava suspensiooni kogus

5 mg

Näide.

3 kg kaaluv patsient, kelle kenodeoksükoolhappe annus on 5 mg/kg .


Ööpäevane koguannus = 3 kg x 5 mg/kg = 15 mg


Jagatud annus, kui võtta tuleb kolm korda ööpäevas = 15 mg = 5 mg

3


Vastav võetava suspensiooni kogus = (5 mg x 1 ml) = 1 ml

5 mg

*jagatud annuste arv oleneb arsti soovitustest.