Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Quixidar

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE


Quixidar 1,5 mg/0,3 ml süstelahus

fondapariinuksnaatrium


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.


Quixidar ei sisalda ühtegi loomset päritolu materjali.


Kuidas Quixidar välja näeb ja pakendi sisu

Quixidar on selge ja värvitu süstelahus, mis on automaatse turvasüsteemiga varustatud ühekordselt kasutatavas süstelis, aitamaks vältida nõelatorke kahjustusi manustamisjärgselt. Quixidar on saadaval

2, 7, 10 ja 20 süstelit pakendis (kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil).

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja:

Ravimil on müügiluba lõppenud

Glaxo Group Ltd, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Ühendkuningriik.


Tootja:

Glaxo Wellcome Production, 1 rue de l'Abbaye, F-76960 Notre Dame de Bondeville, Prantsusmaa.


Infoleht on viimati kooskõlastatud


Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMEA) kodulehel

https://www.emea.europa.eu/.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien GlaxoSmithKline s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11

Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline s.a./n.v. Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 656 21 11


България ГлаксоСмитКлайн ЕООД Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111

gsk.czmail@gsk.com

Magyarország GlaxoSmithKline Kft. Tel.: + 36 1 225 5300

Malta GlaxoSmithKline Malta Tel: + 356 21 238131


Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

info@glaxosmithkline.dk

Nederland GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)30 6938100

nlinfo@gsk.com


Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Norge GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00

firmapost@gsk.no


Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Ravimil on müügiluba lõppenud

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

España GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

Polska

GSK Commercial Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com


France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél.: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208


Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com


Ísland GlaxoSmithKline ehf. Sími: + 354 530 3700

Slovenská republika GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A. Tel: + 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland GlaxoSmithKline Oy Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com


Κύπρος

GlaxoSmithKline Cyprus Ltd

Τηλ: + 357 22 89 95 01

Sverige GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0) 8 638 93 00

info.produkt@gsk.com


Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 7312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom GlaxoSmithKline UK Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com


Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

Ravimil on müügiluba lõppenud

info.lt@gsk.com

image

Turvasüsteli osad


1

Jäik nõelakaitse


2


Kate


3


Kolvivars


4


Sõrmetugi


5


Turvaümbris


Süstel ENNE KASUTAMIST


Süstel PÄRAST KASUTAMISTlõppen

image

image

ud

QUIXIDAR’I KASUTAMISE ASTE-ASTMELISED JUHISED


Kasutamisjuhend


 1. Pese oma käed hoolikalt seebi ja veega. Kuivata käterätiga.


 2. Eemalda süstel pakendist ja kontrolli:

  Ravimil on müügiluba

  • kas kõlblikkusaeg ei ole möödunud

  • kas lahus on selge ja värvitu ega sisalda võõrosakesi

  • kas süstelit ei ole avatud ega kahjustatud


   image

 3. Istu või lama mugavas asendis.

  Vali koht kõhu alaosas, vähemalt 5 cm nabast allpool (pilt A). Igaks süstekorraks kasutage kordamööda vasakut ja

  paremat alakõhu poolt. See aitab vähendada ebamugavust süstekohas.

  Kui alakõhu piirkonda süstimine ei ole võimalik, pidage juhiste saamiseks nõu arsti või õega. 4. Puhasta süstekoht alkoholis niisutatud tupsuga.


 5. Hoia süstlakorpust kindlalt ühes käes.

  Eemalda kate, mis kaitseb kolbi, tõmmates selle ära (pilt B).

  Viska kolvikate ära.

  Pilt A


  image

  Pilt B

  image

 6. Eemalda nõelakaitse, keerates seda esmalt ja tõmmates siis selle otse süsteli otsast piki süstlaliini ära (pilt C). Hävita nõelakaitse.


  Oluline märkus

  • Ärge puuduta nõela ega lase sellel puutuda vastu mistahes muud pinda enne süstimist.

  • Väikese õhumulli olemasolu süstelis on normaalne. Ära püüa seda õhumulli enne süstimist eemaldada -

  image


  lõppe

  vastasel juhul võite kaotada osa ravimist. Pilt C


  nud

 7. Pigista õrnalt puhastatud nahka, et tekiks volt. Hoia nahavolti pöidla ja nimetissõrme vahel kogu süstimise aja (pilt D).


  image

  Pilt D  uba

 8. Hoia süstelit tugevalt sõrmetugedest.

  Sisesta nõel õige nurga all kogupikkuses nahavolti (pilt E).


  image

  Pilt E


 9. Süsti KOGU süsteli sisu, vajutades kolbi nii sügavale kui see läheb. See aktiveerib automaatse nõelakaitse süsteemi (pilt F).


  image

  Ravimil onmüügil

  Pilt F


 10. Vabasta kolb ja nõel tõmbub automaatselt nahast välja ning kattub turvakattega, kuhu nõel jääb püsivalt lukku (pilt G).


Pilt G

Ärge visake kasutatud süstelit ära koos majapidamisprügiga. Hävitage kasutatud süstel, nagu arst või apteeker on juhendanud.