Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Panretin

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Panretin 0,1% geel

Alitretinoiin


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Panretin välja näeb ja pakendi sisu

Panretin on läbipaistev kollane geel. See on saadaval korduvkasutatavas 60 g epoksüvaiguga kaetud alumiiniumtuubis.

Igas karbis on üks tuub geeli.


Müügiloa hoidja Eisai GmbH Lyoner Straße 36

60528 Frankfurt am Main Saksamaa

E-mail: medinfo_de@eisai.net


Tootja

Eisai Manufacturing Limited Mosquito Way

Hatfield Hertfordshire AL10 9SN

Ühendkuningriik Or

Eisai GmbH Lyoner Straße 36

60528 Frankfurt am Main Saksamaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien

Eisai SA/NV

Tél/Tel: +32 (0)800 158 58


България

Eisai GmbH

Teл.: + 49 (0) 69 66 58 50

(Германия)

Lietuva

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Vokietija) Luxembourg/Luxemburg Eisai SA/NV

Tél/Tel: +32 (0)800 158 58

(Belgique/Belgien)


Ravimil on müügiluba lõppenud

Česká republika

Eisai GesmbH organizačni složka Tel.: + 420 242 485 839


Danmark

Eisai AB

Tlf: + 46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)

Magyarország

Eisai GmbH

Tel.: + 49 (0) 69 66 58 50

(Németország)

Malta

Eisai GmbH

Tel.: + 49 (0) 69 66 58 50

(Il-Ġermanja)


Deutschland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

Nederland

Eisai B.V.

Tél/Tel: + 31 (0) 900 575 3340


Eesti

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Saksamaa)

Norge

Eisai AB

Tlf: +46 (0) 8 501 01 600

(Sverige)


Ελλάδα

Arriani Pharmaceuticals S.A. Τηλ: +30 210 668 3000

Österreich

Eisai GesmbH

Tel: + 43 (0) 1 535 1980-0


España

Eisai Farmacéutica, S.A. Tel: + (34) 91 455 94 55


France

Eisai SAS

Tél: + (33) 1 47 67 00 05

Polska

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Niemcy)

Portugal

Eisai Farmacêutica, Unipessoal Lda Tel: + 351 214 875 540

Hrvatska

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Njemačka)

România

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Germania)


Ireland

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Germany) Ísland Eisai AB

Sími: + 46 (0)8 501 01 600

(Svíþjóð)

Slovenija

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Nemčija)

Slovenská republika

Eisai GesmbH organizačni složka Tel.: + 420 242 485 839

(Česká republika)


Italia

Eisai S.r.l.

Tel: + 39 02 5181401

Suomi/Finland

Eisai AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 501 01 600

(Ruotsi)


Κύπρος

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Γερμανία)

Sverige

Eisai AB

Tel: + 46 (0) 8 501 01 600


Ravimil on müügiluba lõppenud

Latvija

Eisai GmbH

Tel: + 49 (0) 69 66 58 50

(Vācija)

United Kingdom

Eisai Europe Ltd.

Tel: + 44 (0)208 600 1400


Infoleht on viimati uuendatud