Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Nplate

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Nplate 250 mikrogrammi süstelahuse pulber ja lahusti Nplate 500 mikrogrammi süstelahuse pulber ja lahusti Romiplostiim (romiplostimum)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Pulber: mannitool (E421), sahharoos, L-histidiin, lahjendatud soolhape (pH korrigeerimiseks) ja polüsorbaat 20.

Lahusti: süstevesi.


Kuidas Nplate välja näeb ja pakendi sisu


Nplate on valge süstelahuse pulber, pakendatud 5 ml üheannuselisse klaasist viaali.


Nplate’i väljastatakse üksikpakendina või hulgipakendina, mis sisaldab 4 üksikpakendit. Iga üksikpakend sisaldab:

1 viaal 250 mikrogrammi või 500 mikrogrammi romiplostiimiga.

1 eeltäidetud süstal, mis sisaldab 0,72 või 1,2 ml süstevett süstelahuse valmistamiseks. 1 kolvivars eeltäidetud süstla jaoks.

1 steriilne viaali adapter.

1 steriilne Luer-otsikuga 1 ml süstal.

1 steriilne ohutusnõel.

4 alkoholilapikest.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja Amgen Europe B.V. Minervum 7061

image

4817 ZK Breda Holland


Müügiloa hoidja Amgen Europe B.V. Minervum 7061

image

4817 ZK Breda Holland


Tootja

Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company Pottery Road

Dun Laoghaire Co Dublin Iirimaa

Tootja

Amgen NV Telecomlaan 5-7

1831 Diegem Belgia


image

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

s.a. Amgen n.v.

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474


България

Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg

s.a. Amgen Belgique/Belgien

Tel/Tél: +32 (0)2 7752711


Česká republika

Amgen s.r.o.

Tel: +420 221 773 500

Magyarország

Amgen Kft.

Tel.: +36 1 35 44 700


Danmark

Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta

Amgen B.V.

The Netherlands

Tel: +31 (0)76 5732500


Deutschland

AMGEN GmbH

Tel.: +49 89 1490960

Nederland

Amgen B.V.

Tel: +31 (0)76 5732500


Eesti

Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge

Amgen AB

Tel: +47 23308000


Ελλάδα

Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε.

Τηλ.: +30 210 3447000

Österreich

Amgen GmbH

Tel: +43 (0)1 50 217


España

Amgen S.A.

Tel: +34 93 600 18 60

Polska

Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000


France

Amgen S.A.S.

Tél: +33 (0)9 69 363 363

Portugal

Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 4220606


Hrvatska

Amgen d.o.o.

Tel: +385 (0)1 562 57 20

România

Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000


Ireland

Amgen Ireland Limited Tel: +353 1 8527400

Slovenija

AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49


Italia

Amgen S.r.l.

Tel: +39 02 6241121

Suomi/Finland

Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland

Puh/Tel: +358 (0)9 54900500


Kύπρος

C.A. Papaellinas Ltd Τηλ.: +357 22741 741

Sverige

Amgen AB

Tel: +46 (0)8 6951100


Latvija

Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

United Kingdom (Northern Ireland)

Amgen Limited

Tel: +44 (0)1223 420305


Infoleht on viimati uuendatud

.


 1. Juhised Nplate’i ettevalmistamiseks ja süstimiseks


  Selles lõigus on teave Nplate’i ise endale süstimise kohta. On tähtis mitte üritada ennast süstida enne, kui teie arst, meditsiiniõde või apteeker on teid koolitanud. Kui teil on küsimusi süstimise kohta, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga. Ravimi õige ettevalmistamine ja õige annuse manustamine on väga tähtsad.

  See lõik on jaotatud järgnevateks alalõikudeks: Enne kui alustate

  Samm 1. Süstetarvikute valmisseadmine

  Samm 2. Viaali kasutamiseks ettevalmistamine, viaali adapteri kinnitamine Samm 3. Steriilse süsteveega süstla ettevalmistamine

  Samm 4. Nplate’i lahustamine, süstides vee viaali Samm 5. Uue süstla ettevalmistamine süstimiseks Samm 6. Süstenõela ettevalmistamine

  Samm 7. Süstekoha valik ja ettevalmistamine Samm 8. Nplate’i lahuse süstimine

  Samm 9. Tarvikute ohutu kõrvaldamine


  Enne kui alustate


  Lugege kõiki kasutusjuhiseid tähelepanelikult. Need juhised on patsientidele, keda

  tervishoiutöötaja – arst, meditsiiniõde või apteeker – on juba koolitanud ise endale süstima. Kui teid ei ole koolitatud, pidage nõu tervishoiutöötajaga.


  Nplate’i ise endale süstimise komplekti tuleb enne kasutamist hoida originaalpakendis, et kaitsta Nplate’i viaali valguse eest. Hoidke Nplate’i ise endale süstimise komplekti külmkapis temperatuuril 2 °C...8 °C.


  Nplate’i tuleb süstida kohe pärast lahustamist.

  Pärast määratud annuse manustamist, võib Nplate’i üle jääda. Ärge kasutage Nplate’i mitu korda! Lahustatud Nplate’i ülejääk tuleb pärast süstimisprotsessi lõpetamist kohe ära visata. Nplate’i ülejääki viaalis ei tohi KUNAGI kasutada järgmise süsti jaoks.


  Samm 1. Süstetarvikute valmisseadmine Tehke järgnevat:

  • Valige hästi valgustatud sile tööpind, nt laud.


  • Võtke Nplate’i ise endale süstimise komplekt külmkapist välja. Ärge kasutage, kui see on jäätunud. Kui teil on küsimusi säilitamise kohta, küsige lisateavet oma tervishoiutöötajalt. Kontrollige isemanustamiseks mõeldud komplekti kõlblikkusaega. Kui kõlblikkusaeg on möödas, ärge seda kasutage. Katkestage tegevus ja võtke ühendust oma tervishoiutöötajaga.


  • Märkus. Kui teie tervishoiutöötaja on öelnud, et Nplate’i annuseks on vaja rohkem kui ühte Nplate’i süsti, tuleb teil kasutada rohkem kui ühte isemanustamiseks mõeldud komplekti. Järgige selles infolehes kirjeldatud samme ja kasutage nii mitut süstekomplekti, kui on vaja teile määratud Nplate’i annuse manustamiseks.


  • Veenduge, et teil on järgnevad tarvikud:


Alkoholiga immutatud puhastuslapi pakid x4

image


image

Viaal pulbriga, kas 250 mikrogrammi VÕI 500 mikrogrammi x1

13 mm viaali adapter x1


image

image

Steriilse süsteveega eeltäidetud süstla kolvivars x1 Steriilse süsteveega eeltäidetud süstal x1

1 ml Luer-otsikuga süstal x1 Ohutu süstenõel x1

imageimage


Tehke järgnevat:


image


image