Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Volibris

HINNAD

VOLIBRIS tablett 5mg N30

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 749,20 €
Hüvitatud: 0,00 €

VOLIBRIS tablett 10mg N30

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 1 498,40 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Volibris 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Volibris 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Volibris 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid


ambrisentaan


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.


Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Volibris ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Volibris'e võtmist

 3. Kuidas Volibris't võtta

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Volibris't säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Volibris ja milleks seda kasutatakse


  Volibris sisaldab toimeainena ambrisentaani. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse teisteks hüpertensioonivastasteks ravimiteks (mida kasutatakse kõrgvererõhu raviks).


  Seda kasutatakse pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (PAH) raviks täiskasvanutel, noorukitel ja lastel vanuses 8 aastat ning vanemad. PAH on kõrge vererõhk veresoontes (kopsuarterites), mis kannavad verd südamest kopsudesse. PAH haigetel need arterid ahenevad, mistõttu on südamel raskem nendest verd läbi pumbata. See põhjustab väsimust, pearinglust ja õhupuudust.


  Volibris laiendab kopsuartereid, mille tulemusena on südamel lihtsam nendest verd läbi pumbata. See alandab vererõhku ja leevendab sümptomeid.


  Volibris’t võib kasutada ka koos teiste PAH ravimitega.


 2. Mida on vaja teada enne Volibris'e võtmist Volibris't ei tohi võtta:

  • kui olete ambrisentaani, soja või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes

   allergiline

  • kui te olete rase, kui te planeerite rasestuda või kui te võite rasestuda, sest te ei kasuta usaldusväärset rasestumisvastast kaitset (kontratseptsiooni). Palun lugege teavet lõigus

   „Rasedus“

  • kui te toidate last rinnaga. Palun lugege teavet lõigus „Imetamine“

  • kui te põete maksahaigust. Rääkige oma arstiga, kes otsustab, kas see ravim on teile sobiv

  • kui teil esineb teadmata põhjusel tekkinud kopsude armistumine (idiopaatiline kopsufibroos).


   Hoiatused ja ettevaatusabinõud

   Enne selle ravimi võtmist pidage nõu oma arstiga,

  • kui teil on maksaprobleemid

  • kui teil on aneemia (punaste vereliblede vähenenud arv)

  • kui teil on vedeliku kogunemisest tingitud käte, pahkluude piirkonna või labajalgade paistetus (perifeersed tursed)

  • kui teil on kopsuhaigus, mille puhul tekib kopsuveenide ummistus (pulmonaalne venooklusiivne

   haigus).

   → Teie arst otsustab, kas Volibris on teile sobiv. Teile on vaja regulaarselt teha vereanalüüsid

   Enne ravi alustamist Volibris’ega ning ravi ajal teeb arst teile regulaarsete intervallide järel

   vereanalüüse, et kontrollida:


  • kas teil on aneemia

  • kas teie maks töötab korralikult.


   Regulaarseid vereanalüüse on tähtis teha senikaua, kui te võtate Volibris't. Häirunud maksatalitluse nähud on järgmised:

  • isutus

  • iiveldus

  • oksendamine

  • kõrge temperatuur (palavik)

  • kõhuvalu

  • naha või silmavalgete kollasus (ikterus)

  • tume uriin

  • naha sügelus.


  Kui te märkate mõnda neist nähtudest:

  → teavitage sellest otsekohe oma arsti. Lapsed

  Ärge andke seda ravimit lastele vanuses alla 18 aasta, kuna selles vanuserühmas on ravimi ohutus ja

  tõhusus teadmata.


  Muud ravimid ja Volibris

  Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.


  Kui alustate tsüklosporiin A (ravim, mida kasutatakse elundisiirdamise järgselt või psoriaasi raviks) võtmist, võib arst korrigeerida Volibris´e annust..


  Kui te võtate rifampitsiini (raskete infektsioonide raviks kasutatav antibiootikum), jälgib arst teid ravi alustamisel Volibris’ega.


  Kui te võtate teisi PAH ravimeid (nt iloprost, epoprostenool, sildenafiil), võite vajada arstlikku jälgimist.


  → Rääkige oma arsti või apteekriga, kui te võtate mõnda nimetatud ravimit.


  Rasedus

  Volibris võib kahjustada veel sündimata last, kes eostatakse enne ravi, ravi ajal või varsti pärast ravi.


  → Kui on võimalik, et te võite rasestuda, kasutage Volibris'e võtmise ajal usaldusväärset rasestumisvastast kaitset (kontratseptsioni). Rääkige sellest oma arstiga.


  → Ärge võtke Volibris't, kui te olete rase või planeerite rasedust.

  → Kui te rasestute või kahtlustate rasedust Volibris'e võtmise ajal, pöörduge otsekohe oma arsti poole.


  Kui te olete viljakas eas naine, palub arst teil teha rasedustesti enne ravi alustamist Volibris’ega ja regulaarselt selle ravimi võtmise ajal.


  Imetamine

  Ei ole teada, kas Volibris’e toimeaine eritub rinnapiima.


  → Ärge toitke Volibris'e võtmise ajal last rinnapiimaga. Rääkige sellest oma arstiga.


  Viljakus

  Kui te olete Volibris't võttev mees, on võimalik, et see ravim vähendab seemnerakkude arvu. Rääkige oma arstiga, kui teil on selles osas küsimusi või muresid.


  Autojuhtimine ja masinatega töötamine

  Volibris võib põhjustada kõrvaltoimeid nagu madal vererõhk, pearinglus, väsimus (vt lõik 4), mis võivad mõjutada autojuhtimise või masinatega töötamise võimet. Teie haigusnähud võivad samuti mõjutada autojuhtimise või masinatega töötamise võimet.

  → Ärge juhtige autot ega töötage masinatega, kui te tunnete ennast halvasti. Volibris sisaldab laktoosi

  Volibris tabletid sisaldavad väikeses koguses suhkrut, mida nimetatakse laktoosiks. Kui arst on teile

  öelnud, et teil esineb mõne suhkru talumatus:


  → Pidage nõu oma arstiga enne enne selle ravimi võtmist.


  Volibris sisaldab sojast saadud letsitiini

  Volibris tabletid sisaldavad sojast saadud letsitiini. Kui olete soja suhtes allergiline, ärge kasutage seda ravimit (vt lõik 2 „Volibris’t ei tohi võtta“).


  Volibris 5 mg ja 10 mg tabletid sisaldavad värvaine võlupunane AC alumiiniumlakki (E129) Volibris tabletid sisaldavad värvaine võlupunane AC alumiiniumlakki (E129), mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone (vt lõik 4).


  Volibris sisaldab naatriumit

  Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi tabletis, see tähendab põhimõtteliselt

  „naatriumivaba“.


 3. Kuidas Volibris’t võtta


Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui palju Volibris't võtta Täiskasvanud

Tavaline annus on üks 5 mg tablett üks kord ööpäevas. Arst võib otsustada suurendada annust 10 mg- ni üks kord ööpäevas.


Kui te võtate tsüklosporiin A-d, ärge võtke üle ühe Volibris 5 mg tableti üks kord ööpäevas.


Noorukid ja lapsed vanuses 8 aastat kuni alla 18 aasta


Tavaline algannus Volibrisega

Kehakaal 35 kg või rohkem

Üks 5 mg tablett üks kord ööpäevas

Kehakaal vähemalt 20 kg ja alla 35 kg

Üks 2,5 mg tablett üks kord ööpäevas


Teie arst võib otsustada teie ravimi annust suurendada. On oluline, et lapsed käiksid regulaarselt arsti vastuvõtul, sest vanuse kasvades või kehakaalu suurenedes tuleb ravimi annust kohandada.


Kui ravimist võetakse koos tsüklosporiin A-ga, on Volibrise annus noorukitele ja alla 50 kg kaaluvatele lastele 2,5 mg üks kord ööpäevas või 5 mg üks kord ööpäevas, kui kehakaal on 50 kg või rohkem.


Kuidas Volibris't võtta

Kõige parem on tablett võtta iga päev samal kellaajal. Neelake tablett tervelt koos klaasi veega, ärge poolitage, purustage ega närige tabletti. Volibris't võib võtta koos toiduga või ilma.


Tableti eemaldamine blisterpakendist (ainult 5 mg ja 10 mg tabletid)


Tabletid on spetsiaalses lastekindlas pakendis.


 1. Eraldage üks tablett: rebige mööda lõikejoont, et eraldada üks "tasku" ribapakendist.


  image


 2. Tõmmake lahti väliskiht: tõstke üles väliskihi värviline nurk ja tõmmake tasku lahti.


  image


 3. Tableti väljasurumine: suruge tableti üks serv ettevaatlikult läbi fooliumkihi.


  image


  Volibris 2,5 mg tabletid on pudelis, mitte blisterpakendis.


  Kui te võtate Volibris’t rohkem kui ette nähtud

  Kui te võtate liiga palju tablette, võivad suurema tõenäosusega tekkida kõrvaltoimed, nagu peavalu, õhetus, pearinglus, iiveldus või madal vererõhk, mis võib põhjustada peapööritust:

  Kui te võtate rohkem tablette kui ette nähtud, küsige nõu oma arstilt või apteekrilt. Kui te unustate Volibris’t võtta

  Kui te unustate Volibris'e annuse võtmata, võtke tablett niipea kui meelde tuleb ning seejärel jätkake

  nagu varem.

  → Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.


  Kui lõpetate Volibris'e võtmist

  Volibris on ravim, mida te peate võtma PAH kontrolli all hoidmiseks.


  Ärge lõpetage Volibris'e võtmist, kui te ei ole seda kokku leppinud oma arstiga.


  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi võtmise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 4. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Tõsised kõrvaltoimed

  Öelge oma arstile, kui teil tekib mõni neist:


  Allergilised reaktsioonid

  See on sageli esinev kõrvaltoime, mis võib tekkida kuni ühel inimesel 10-st.

  • Te võite märgata löövet või sügelust ja turset (tavaliselt näo, huulte, keele või kõri turset), mis võib põhjustada hingamis- või neelamisraskust.


   Tursed, eriti pahkluude piirkonnas ja labajalgadel

   See on väga sage kõrvaltoime, mis võib tekkida rohkem kui ühel inimesel 10-st.


   Südamepuudulikkus

   See on tingitud sellest, et süda ei pumpa piisavalt verd. See on sage kõrvaltoime, mis võib tekkida kuni ühel inimesel 10-st. Sümptomiteks on:

  • õhupuudus

  • tugev väsimus

  • turse pahkluude piirkonnas ja jalgadel.


   Punaste vereliblede arvu vähenemine (aneemia)

   See on väga levinud kõrvaltoime, mis võib esineda rohkem kui ühel inimesel 10-st. Mõnikord nõuab see vereülekannet. Sümptomiteks on:

  • väsimus ja nõrkus

  • õhupuudust

  • üldine halb enesetunne.


   Madal vererõhk (hüpotensioon)

   See on sage kõrvaltoime, mis võib tekkida kuni ühel inimesel 10-st. Sümptomiteks on:

  • pearinglus


  Teavitage oma arsti otsekohe sellest, kui teil (või teie lapsel) tekivad nimetatud kõrvaltoimed või kui need ilmnevad vahetult pärast Volibris’e võtmist.


  Tähtis on teha regulaarsed vereanalüüsid, et kontrollida teid aneemia ja maksatalitluse häirete suhtes. Veenduge, et olete lugenud ka teavet lõigu 2 alalõikudes „Teile on vaja regulaarselt teha vereanalüüsid“ ja „Häirunud maksatalitluse nähud on järgmised“.


  Muud kõrvaltoimed

  Väga sageli esinevad kõrvaltoimed:

  (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st)

  • peavalu

  • pearinglus

  • südamepekslemine (kiire või ebakorrapärane südametegevus)

  • hingelduse süvenemine varsti pärast Volibris’e võtmise alustamist

  • nohu või ninakinnisus, survetunne või valu ninakõrvalkoobastes

  • iiveldus

  • kõhulahtisus

  • väsimus


   Kombinatsioonis tadalafiiliga (üks teine PAH ravim)

   Lisaks ülaltoodule:

  • õhetus (nahapunetus)

  • oksendamine

  • valu/ebamugavustunne rindkeres


   Sageli esinevad kõrvaltoimed:

   (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st)

  • ähmane nägemine või muud nägemise muutused

  • minestamine

  • muutused vereanalüüsides, mis näitavad maksa tööd

  • nohu

  • kõhukinnisus

  • kõhuvalu

  • valu või ebamugavustunne rinnus

  • õhetus (nahapunetus)

  • oksendamine

  • nõrkustunne

  • ninaverejooks

  • lööve.


   Kombinatsioonis tadalafiiliga

   Lisaks ülaltoodule, välja arvatud muutused vereanalüüsides, mis näitavad maksa funktsiooni:

  • heli kõrvus (tinnitus).


   Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed:

   (võivad esineda kuni 1 inimel 100-st)

  • maksakahjustus

  • maksapõletik, mida põhjustab organismi oma kaitsemehhanism (autoimmuunne hepatiit).


   Kombinatsioonis tadalafiiliga

  • järsku tekkiv kuulmislangus.


  Kõrvaltoimed lastel ja noorukitel

  Eeldatakse, et need on sarnased eespool loetletud täiskasvanutel esinenud kõrvaltoimetega.


  Kõrvaltoimetest teatamine

  image

  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 5. Kuidas Volibris't säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

  See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Volibris sisaldab

Toimeaine on ambrisentaan.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 2,5 mg, 5 mg või 10 mg ambrisentaani.


2,5 mg tabletid

Abiained on: laktoosmonohüdraat, mikrokristalne tselluloos, naatriumkroskarmelloos, magneesiumstearaat, polüvinüülalkohol, talk, titaandioksiid (E171), makrogool ja sojaletsitiin (E322).


5 mg või 10 mg tabletid

Abiained on: laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, naatriumkroskarmelloos, magneesiumstearaat, polüvinüülalkohol, talk, titaandioksiid (E171), makrogool, sojaletsitiin (E322) ja

värvaine võlupunane AC aluminiiumlakk (E129).


Kuidas Volibris välja näeb ja pakendi sisu


Volibris 2,5 mg õhukese polümeerikattega tablett (tablett) on valge, 7 mm ümmargune, kumer tablett, mille ühel küljel on pimetrükis 'GS' ja teisel küljel 'K11'.


Volibris 5 mg õhukese polümeerikattega tablett (tablett) on kahvaturoosa, 6,6 mm nelinurkne, kumer tablett, mille ühel küljel on pimetrükis 'GS' ja teisel küljel 'K2C'.


Volibris 10 mg õhukese polümeerikattega tablett (tablett) on tumeroosa, 9,8 mm × 4,9 mm ovaalne, kumer tablett, mille ühel küljel on pimetrükis 'GS' ja teisel küljel 'KE3'.


Volibris 2,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid on saadaval pudelites. Üks pudel sisaldab 30 tabletti.


Volibris 5 mg ja 10 mg kaetud tabletid on 10×1 või 30×1 kaupa üheannuselistes blisterpakendites. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 12 Riverwalk

Citywest Business Campus Dublin 24

Iirimaa


Tootja


GlaxoSmithKline Trading Services Limited 12 Riverwalk,

Citywest Business Campus

Dublin 24 Iirimaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 370 80000334


България

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Teл.: + 359 80018205

Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00


Česká republika GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel.: + 36 80088309


Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 356 80065004


Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Nederland GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)33 2081100


Eesti

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 372 8002640

Norge GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00


Ελλάδα

GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100


España GlaxoSmithKline, S.A. Tel: + 34 900 202 700

es-ci@gsk.com

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com


Polska

GSK Services Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000


France

Laboratoire GlaxoSmithKline Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Portugal

GlaxoSmithKline – Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com


Hrvatska

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 385 800787089

România

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 40 800672524


Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 386 80688869


Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 421 800500589

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A. Tel: + 39 (0)45 7741 111

Suomi/Finland GlaxoSmithKline Oy Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30


Κύπρος

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Τηλ: + 357 80070017

Sverige GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com


Latvija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 371 80205045

United Kingdom (Northern Ireland) GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com


Infoleht on viimati uuendatud

. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.