Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Ivozall


Pakendi infoleht: teave kasutajale


Ivozall 1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

klofarabiin


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kui mõni neist tingimustest puudutab teid, rääkige sellest arstile. Kui Ivozalliga ravitakse teie last,

rääkige arstile, kui mõni neist puudutab teie last.


Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui mõni neist puudutab teid, rääkige sellest arstile. Ivozall ei tarvitse teile sobida:


Kui Ivozalliga ravitakse teie last, rääkige arstile, kui mõni eeltoodud tingimustest puudutab teie last.


Ravi ajal Ivozalliga teeb arst teie tervise jälgimiseks teile regulaarselt vereanalüüse. See ravim mõjutab teie verd ja muid elundeid.


Rääkige oma arstile rasestumisvastastest vahenditest. Noored mehed ja naised peavad kasutama ravi ajal ja pärast seda efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid. Vt allpool lõik "Rasedus ja imetamine". Ivozall võib kahjustada nii meeste kui ka naiste suguelundeid. Paluge arstil endale selgitada, mida on võimalik teha teie kaitsmiseks või teil pere loomise võimaldamiseks.


Muud ravimid ja Ivozall

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud:


Kõrvaltoimetest teatamine

image

image

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi kaudu, mis on loetletud V lisas. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 1. Kuidas Ivozalli säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud viaali etiketil ja karbil pärast

  „Kõlblik kuni/EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Mitte lasta külmuda.

  Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud seitsme päeva vältel toatemperatuuril ja külmkapis (2 °C…8 °C) kontsentratsioonivahemikus 0,15…0,83 mg/ml pärast lahjendamist 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidiga.


  Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja. Ravimit võib säilitada kuni 24 tundi temperatuuril 2 °C…8 °C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 2. Pakendi sisu ja muu teave Mida Ivozall sisaldab

Toimeaine on klofarabiin. Üks milliliiter sisaldab 1 mg klofarabiini. Üks 20 ml viaal sisaldab 20 mg klofarabiini.


Abiained on naatriumkloriid ja süstevesi. Vt lõik 2 „Ivozall sisaldab naatriumi“.


Kuidas Ivozall välja näeb ja pakendi sisu

Ivozall on infusioonilahuse kontsentraat. See on selge, värvitu lahus, mis valmistatakse ja lahjendatakse

enne kasutamist. See varustatakse 20 ml klaasviaalides. Viaalid sisaldavad 20 mg klofarabiini ning on pakitud karpi. Iga karp sisaldab 1 viaali.


Müügiloa hoidja

ORPHELIA Pharma

85 boulevard Saint-Michel

75005 PARIS

Prantsusmaa


Tootja

Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH Pfaffenrieder Straße 5

82515 Wolfratshausen Saksamaa


Créapharm Clinical Supplies ZA Air Space

Avenue du Magudas 33185 Le Haillan Prantsusmaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien ORPHELIA Pharma Tél/Tel: + 33 1 42 77 08 18

Lietuva

ORPHELIA Pharma Tel: + 33 1 42 77 08 18


България

ORPHELIA Pharma Teл.: + 33 1 42 77 08 18

Luxembourg/Luxemburg ORPHELIA Pharma Tél/Tel: + 33 1 42 77 08 18


Česká republika ORPHELIA Pharma Tel: + 33 1 42 77 08 18

Magyarország ORPHELIA Pharma Tel.: + 33 1 42 77 08 18Danmark

ORPHELIA Pharma Tlf: + 33 1 42 77 08 18


Malta

ORPHELIA Pharma Tel: + 33 1 42 77 08 18


Deutschland ORPHELIA Pharma Tel: + 33 1 42 77 08 18

Nederland ORPHELIA Pharma Tel: + 33 1 42 77 08 18


Eesti

ORPHELIA Pharma Tel: + 33 1 42 77 08 18

Norge

ORPHELIA Pharma Tlf: + 33 1 42 77 08 18


Ελλάδα

ORPHELIA Pharma Τηλ: + 33 1 42 77 08 18

Österreich ORPHELIA Pharma Tel: + 33 1 42 77 08 18

España

BCNFarma distribución y almacenaje de medicamentos, S.L.

C/Eduard Maristany, 430-432

08918 Badalona Barcelona - España Tel: + 34 932 684 208

Polska

ORPHELIA Pharma Tel.: + 33 1 42 77 08 18


France

ORPHELIA Pharma Tél: + 33 1 42 77 08 18

Portugal

ORPHELIA Pharma Tel: + 33 1 42 77 08 18


Hrvatska

ORPHELIA Pharma Tel: + 33 1 42 77 08 18


Ireland

ORPHELIA Pharma Tel: + 33 1 42 77 08 18

România

ORPHELIA Pharma Tel: + 33 1 42 77 08 18


Slovenija

ORPHELIA Pharma Tel: + 33 1 42 77 08 18


Ísland

ORPHELIA Pharma Sími: + 33 1 42 77 08 18

Slovenská republika ORPHELIA Pharma Tel: + 33 1 42 77 08 18


Italia

ORPHELIA Pharma Tel: + 33 1 42 77 08 18

Suomi/Finland ORPHELIA Pharma Puh/Tel: + 33 1 42 77 08 18


Κύπρος

ORPHELIA Pharma Τηλ: + 33 1 42 77 08 18

Sverige

ORPHELIA Pharma Tel: + 33 1 42 77 08 18


Latvija

ORPHELIA Pharma Tel: + 33 1 42 77 08 18

United Kingdom (Northern Ireland)

ORPHELIA Pharma Tel: + 33 1 42 77 08 18


Infoleht on viimati uuendatud


Ivozall sisaldab sama toimeainet ja toimib samuti nagu võrdlusravim, millel on müügiluba Euroopa Liidus. Ivozalli võrdlusravim on saanud müügiloa erandlikel asjaoludel. See tähendab, et harvaesineva haiguse tõttu ei ole olnud võimalik saada võrdlusravimi kohta täielikku teavet. Euroopa Ravimiamet vaatab igal aasta läbi võrdlusravimi kohta saadud kogu uue teabe ja võrdlusravimi iga uuendus lisatakse ka Ivozalli teabesse, nt infolehte.


. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele: Erihoiatused manustamiseks

Ivozalli 1 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat tuleb enne manustamist lahjendada. See tuleb filtreerida läbi steriilse 0,2 mikromeetrise süstlafiltri (soovitatakse kasutada hüdrofiilset PVDF süstlafiltrit) ja lahjendada siis 9 mg/ml (0,9%) naatriumkloriidi intravenoosse infusioonilahusega, et saada kokku kogus, vastavalt näidetele järgnevas tabelis. Lõplik lahjendusmaht võib siiski sõltuda patsiendi kliinilisest seisundist ja arsti otsusest. (Kui 0,2 mikromeetrist süstlafiltrit ei ole võimalik kasutada, tuleb kontsentraat eelfiltreerida 5 mikromeetrise filtriga, lahjendada ja manustada seejärel 0,22 mikromeetrise süsteemifiltri kaudu.)


Soovituslik lahjendamine, lähtudes soovitatud annusest 52 mg/m2 klofarabiini päevas

Kehapindala (m2)

Kontsentraat (ml)*

Lahjendatud kogus kokku

≤ 1,44

≤ 74,9

100 ml

1,45...2,40

75,4...124,8

150 ml

2,41...2,50

125,3...130,0

200 ml

*Üks ml kontsentraati sisaldab 1 mg klofarabiini. Üks 20 ml viaal sisaldab 20 mg klofarabiini Seepärast on patsientide puhul, kelle kehapindala on ≤ 0,38 m2, vaja klofarabiini ööpäevase annuse valmistamiseks kasutada osa ühe viaali sisust. Kuid patsientide puhul, kelle kehapindala on > 0,38 m2, on klofarabiini ööpäevase annuse valmistamiseks vaja 1 kuni 7 viaali sisu.


Lahjendatud kontsentraat peab olema selge värvitu lahus. Enne manustamist peab visuaalselt kontrollima, et selles ei ole tahkeid osakesi ega värvimuutusi.


Lahjendatud kontsentraat on keemilis-füüsikaliselt stabiilne seitsme päeva vältel toatemperatuuril ja külmkapis (2 °C…8 °C) kontsentratsioonivahemikus 0,15…0,83 mg/ml pärast lahjendamist 9 mg/ml naatriumkloriidiga (0,9%).

Mikrobioloogilise saastatuse vältimiseks tuleb see kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja ning need ei tohi üldjuhul ületada 24 tundi temperatuuril 2°C...8°C, välja arvatud juhul, kui lahjendamine on toimunud kontrollitud ja valideeritud aseptilistes tingimustes.


Mitte lasta külmuda.

Hoiustamisega madalal temperatuuril, nt alla 15 °C, võib kaasneda osakeste teke, mis lahustuvad uuesti, kui lasta viaalil soojeneda toatemperatuurile ja seda ettevaatlikult keerutada, kuni kõik nähtavad osad on lahustunud.


Käsitsemisjuhised

Tuleb järgida antineoplastiliste ainete käsitsemise korda. Tsütotoksiliste ravimite käsitsemisel peab olema ettevaatlik.


Klofarabiini käsitsemisel on soovitatav kasutada ühekordselt kasutatavaid kindaid ja kaitserõivastust. Preparaadi sattumisel silma, nahale või limaskestadele loputada kohe rohke veega.

Rasedatel ei ole lubatud Ivozalli käsitseda.


Hävitamine

Ivozall on ainult ühekordseks kasutamiseks. Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.