Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Filgrastim Hexal

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Filgrastim HEXAL 30 mln Ü/0,5 ml süste- või infusioonilahus süstlis Filgrastim HEXAL 48 mln Ü/0,5 ml süste- või infusioonilahus süstlis filgrastiim


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kõrvaltoimetest teatamine


image

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 1. Kuidas Filgrastim HEXAL’it säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP” ja süstli etiketil pärast EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoida külmkapis (2°C...8°C).

  Hoida süstel karbis. Hoida valguse eest kaitstult. Juhuslik külmumine ei kahjusta Filgrastim HEXAL’it.


  Süstli tohib külmkapist välja võtta ja jätta toatemperatuurile ühekordselt maksimaalselt 8 päevaks (hoituna temperatuuril kuni 25°C). Pärast seda perioodi ei tohi ravimit enam külmkappi tagasi panna ja see tuleb hävitada.


  Ärge kasutage seda ravimit, kui märkate värvimuutust, hägusust või tahkeid osakesi; ravim peab olema selge värvitu või kergelt kollakas vedelik.

  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 2. Pakendi sisu ja muu teave Mida Filgrastim HEXAL sisaldab


Kuidas Filgrastim HEXAL välja näeb ja pakendi sisu


Filgrastim HEXAL on selge värvitu või veidi kollakas süste- või infusioonilahus süstlis.

Filgrastim HEXAL’it turustatakse pakendites, mis sisaldavad 1, 3, 5 või 10 süstlit koos süstenõelaga ja nõelakaitsega või ilma.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja


HEXAL AG

Industriestr. 25

83607 Holzkirchen Saksamaa


Tootja


Sandoz GmbH Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen Austria


Infoleht on viimati uuendatud {KK/AAAA}


.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Juhised enda süstimiseks


Selles lõigus leiate teavet selle kohta, kuidas Filgrastim HEXAL’it endale ise süstida. Tähtis on mitte püüda end süstida, kui arst või õde ei ole teid spetsiaalselt õpetanud. Filgrastim HEXAL’it turustatakse koos nõelakaitsega või ilma ning teie arst või õde näitab teile, kuidas seda kasutada. Kui te ei ole süstimise suhtes kindel või on teil küsimusi, küsige abi arstilt või õelt.


 1. Peske käed.

 2. Võtke süstal pakendist välja ja eemaldage süstenõelalt kaitsekork. Süstaldele on märgitud jaotusringid, et võimaldada vajadusel osalist kasutamist. Iga jaotusring vastab mahule 0,1 ml. Kui kasutatakse vaid osa süstla sisust, tuleb ebavajalik lahus enne süstimist eemaldada.

 3. Puhastage süstekoht nahal alkoholiga niisutatud vatitupsuga.

 4. Haarake pöidla ja nimetissõrmega nahast, nii et moodustub nahavolt.

 5. Suruge nõel kiire ja kindla liigutusega nahavoldi sisse. Süstige Filgrastim HEXAL’i lahus nii, nagu arst on teile näidanud. Kui te ei ole milleski kindel, pöörduge oma arsti või apteekri poole.


  image

  Nõelakaitseta süstel


 6. Suruge kolbi aeglaselt ja ühtlaselt, hoides nahavolti sõrmede vahel.

 7. Pärast vedeliku süstimist tõmmake nõel välja ja laske nahk lahti.

 8. Kõrvaldage kasutatud süstel selleks ette nähtud mahutisse. Kasutage iga süstlit ainult ühekordselt.


Nõelakaitsega süstel


image

 1. Hoides nahavolti sõrmede vahel, vajutage kolb aeglaselt ja sujuvalt alla, kuni kogu annus on manustatud ja kolb on lõpuni jõudnud. Ärge vabastage survet kolvile!

 2. Pärast vedeliku süstimist tõmmake nõel välja, säilitades surve kolvile, ja laske seejärel nahk lahti.

 3. Vabastage kolb. Nõelakaitse liigub kiiresti nõela peale.

 4. Visake kogu kasutamata ravim või jäätmematerjal ära. Kasutage iga süstlit ainult üheks süstiks.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajale:


Enne kasutamist tuleb lahust visuaalselt kontrollida. Manustada tohib ainult selget lahust, mis ei sisalda osakesi. Lühiajaline juhuslik külmumine ei mõjuta Filgrastim HEXAL’i stabiilsust.


Filgrastim HEXAL ei sisalda säilitusaineid. Bakteriaalse saastumise riski vähendamiseks on Filgrastim HEXAL’i süstlid mõeldud ainult ühekordseks kasutamiseks.


Lahjendamine enne manustamist (soovi korral)


Vajaduse korral võib Filgrastim HEXAL’it lahjendada 50 mg/ml (5%) glükoosilahuses. Filgrastim HEXAL’it ei tohi lahjendada naatriumkloriidilahustes.


Lahjendamine lõpliku kontsentratsioonini < 0,2 miljonit ühikut (2 mikrogrammi)/ml ei ole ühelgi juhul soovitatav.


Kui filgrastiim on lahjendatud kontsentratsioonini alla 1,5 miljoni ühiku (15 mikrogrammi)/ml, tuleb lahusele lisada inimese seerumialbumiini (HSA), kuni saavutatakse lõplikuks kontsentratsiooniks

2 mg/ml.


Näide: kui 20 ml lõplikku süstelahust sisaldab filgrastiimi vähem kui 30 miljonit ühikut (300 mikrogrammi), peab sellele enne manustamist lisama 0,2 ml 200 mg/ml (20%) inimese seerumialbumiini lahust (Ph. Eur.).


50 mg/ml (5%) glükoosilahuses lahjendatud filgrastiim sobib klaasi ning mitmesuguste plastikutega, sealhulgas polüvinüülkloriidi, polüolefiini (polüpropüleeni ja polüetüleeni kopolümeer) ja polüpropüleeniga.


Pärast lahjendamist: lahjendatud infusioonilahuse keemiline ja füüsikaline stabiilsus püsib temperatuuril 2°C...8°C tõestatult 24 tundi. Bakteriaalse saastumise vältimiseks tuleks lahus manustada kohe. Kui lahust ei manustata kohe, vastutab kasutamiseelse säilitamisaja ja -tingimuste eest kasutaja. Tavaliselt ei tohiks lahust hoida temperatuuril 2°C...8°C kauem kui 24 tundi, v.a juhul, kui lahjendamine on läbi viidud kontrollitud ja aseptilistes tingimustes.


Nõelakaitsega süstli kasutamine


Nõelakaitse katab nõela pärast süstimist nõelatorkega vigastuste tekitamise vältimiseks. See ei mõjuta süstli tavapärast kasutamist. Vajutage kolb aeglaselt ja sujuvalt alla, kuni kogu annus on manustatud ja kolb on lõpuni jõudnud. Kolbi all hoides tõmmake süstel patsiendi nahast välja. Kolvi vabastamisel katab nõelakaitse nõela.


Nõelakaitseta süstli kasutamine


Manustage annus vastavalt tavapärastele ravijuhistele. Hävitamine

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.