Koduleht Koduleht

INOmax
nitric oxide

Pakendi infoleht: teave kasutajale


INOmax 400 ppm mol/mol Meditsiiniline surugaas

Lämmastikoksiid


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


 1. Mida on vaja teada enne INOmax’i kasutamist Ärge kasutage INOmax’i

  • Kui teie (patsiendina) või teie laps (patsiendina) on allergiline (ülitundlik) lämmastikoksiidi või mistahes teise INOmax’i koostisosa suhtes. (Vt lõik 6 ’Lisainfo’, kus on toodud täielik koostisosade loetelu.)

  • Kui teile on öeldud, et teil (patsiendina) või teie lapsel (patsiendina) on südamevereringe anomaalia.


  Olge INOmax’i kasutamisel hoolikas

  Inhaleeritav lämmastikoksiid ei pruugi alati tulemuslik olla ning teie või teie lapse jaoks võib vajalik olla teistsugune ravi.


  Inhaleeritav lämmastikoksiid võib mõjutada vere hapnikukandmise võimet. Seda jälgitakse vereproovide kaudu ja vajadusel tuleb inhaleeritava lämmastikoksiidi kogust vähendada.


  Lämmastikoksiid võib reageerida hapnikuga, moodustades lämmastikdioksiidi, mis võib põhjustada hingamisteede ärritust. Teie või teie lapse arst jälgib lämmastikdioksiidi taset ning selle tõusmisel muudetakse ravi sellele vastavalt, doosi vähendades.


  Inhaleeritav lämmastikoksiid võib veidi mõjutada trombotsüüte (komponendid, mis aitavad verel hüübida) ning seetõttu tuleks pöörata tähelepanu veritsemisele ja hematoomi tekkele. Kui märkate veritsemisega seostatavaid sümptomeid, teavitage sellest koheselt arsti.

  Uuringud ei ole näidanud inhaleeritava lämmastikoksiidi mõju patsientidele, kelle diafragma ei ole korralikult väljaarenenud (kaasasündinud diafragmaalsong).


  Südame väärarenguga (kaasasündinud südamerike) vastsündinutel võib inhaleeritav lämmastikoksiid põhjustada vereringe halvenemist.


  Lapsed


  INOmax’i ei tohi kasutada enneaegsetel, enne 34. rasedusnädalat sündinud laste puhul.


  Muud ravimid ja INOmax

  Arst otsustab, millal ravida teid või teie last INOmax’i ja muude ravimitega ning jälgib hoolikalt ravi.


  Palun informeerige oma arsti, kui teie (patsiendina) või teie laps (patsiendina) kasutab või on hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimid.


  Mõned ravimid võivad mõjustada vere võimet transportida hapnikku.Nende hulka kuuluvad prilokaiin (lokaalne anesteetik, mida kasutatakse valuvaigistina väiksematel valulikel protseduuridel, näit haava sulgemisel, ning väiksematel kirurgilistel ja diagnostilistel protseduuridel ) või glütserüül-trinitraat (kasutatakse rindkere valu raviks). Teie arst hoolitseb selle eest, et kontrollida, kas teie veri suudab hapnikku piisavalt transportida, kui te neid ravimeid võtate.


  Rasedus ja imetamine

  INOmax’i ei soovitata kasutada raseduse ja imetamise ajal. Enne ravi alustamist INOmax’iga informeerige oma arsti, kui olete rase, kahtlustate rasedust või imetate.


  Enne teiste ravimite võtmist küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.


  Autojuhtimine ja masinatega töötamine

  Ei ole asjakohane


  INOmax sisaldab lämmastikku


 2. Kuidas INOmax’i kasutada


  Teie arst otsustab, milline on INOmax’i õige annus ja manustab INOmax’i selle gaasi andmiseks mõeldud süsteemi abil teie või teie lapse kopsudesse. See manustamissüsteem kindlustab õige lämmastikoksiidi koguse andmise, lahjendades INOmax’i hapniku/õhuseguga vahetult enne teile andmist.


  Teie või teie lapse ohutuse eesmärgil on INOmax’i manustamiseks määratud manustamissüsteem ühendatud seadmetega, mis mõõdavad pidevalt kopsudesse manustatava lämmastikoksiidi, hapniku ja lämmastikdioksiidi (kemikaal, mis moodustub lämmastikoksiidi ja hapniku segamisel) kogust.


  Teie arst otsustab, kui kaua tuleb teid või teie last INOmax’iga ravida.


  INOmax’i annuseks on 10 kuni 20 ppm (maksimaalne annus 20 ppm lastel ja 40 ppm täiskasvanutel), miljondikku osa inhaleeritavat gaasi. Manustada tuleks kõige madalam efektiivne annus. Ravi kestab tavaliselt umbes 4 päeva ja on vajalik kõrgest vererõhust kopsudes tingitud kopsupuudulikkusega vastsündinute raviks. Lastele ja täiskasvanutele, kellel on kopsudes kõrge vererõhk seoses südameoperatsiooniga, manustatakse INOmax’i tavaliselt 24-48 tunni jooksul. Samas võib INOmax’i ravi kesta ka kauem.

  Kui teile või teie lapsele manustatakse lubatust rohkem INOmax’i


  Liiga suures koguses inhaleeritud lämmastikoksiid võib mõjutada vere hapnikuedastamise võimet. Seda jälgitakse vereproovide kaudu ja vajadusel tuleb inhaleeritava lämmastikoksiidi kogust vähendada ning kaaluda C-vitamiini või metüleensinise manustamist või lapsele vereülekande tegemist, et parandada vere hapnikukandmisvõimet.


  Ravi lõpetamine INOmax’iga


  Ravi INOmax’iga ei tohi järsult lõpetada. Teadaolevalt võib INOmax’i ravi järsul katkestamisel ilma eelneva annuse vähendamiseta esineda vererõhu alanemist või rõhu uuesti tõusmist kopsudes.


  Ravi lõpul vähendab arst aeglaselt teile või teie lapsele antava INOmax’i kogust nii, et kopsude vereringe suudaks kohaneda hapniku/õhuga ilma INOmax’ita. Nii võib teie lapse INOmax’i ravi lõpetamine võtta paar päeva.


  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.


 3. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Arst vaatab teid või teie lapse kõigi kõrvaltoimete osas põhjalikult läbi.


  INOmax’i ravi väga sagedased (mõjutab enam kui 1 kasutajat 10st) kõrvaltoimed on järgmised:

  • madal trombotsüütide arv.


   INOmax-ravi sagedased (mõjutab enam kui 1 kasutajat 100st) kõrvaltoimed on järgmised:

  • madal vererõhk, õhuta kops või kokkulangenud kops.


   Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (mõjutab 1 kasutajat 100st kuni 1 kasutajat 1000st) on järgmised:

  • methemoglobiini suurenemine ja selle tagajärjel vähenenud hapnikuedastamise võime.


   Kõrvaltoimed, mis esinevad, aga mille sagedus on teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel) on järgmised:

  • Ravi järsust lõpetamisest tingitud bradükardia (madal südame löögisagedus) või liiga madal hapniku kogus veres (hapniku desaturatsioon/hüpokseemia).

  • Peavalu, pearinglus, kuiv kurk või hingeldus, mis tekib lämmastikoksiidi juhuslikul kokkupuutel ümbritseva õhuga (näiteks seadme või ballooni lekkimisel).


   Kui teil hakkab pea valutama ajal, mil viibite oma INOmax’i ravi saava lapse juures, teavitage sellest koheselt personali.


   Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, seda ka pärast teie või teie lapse haiglast lahkumist, palun rääkige sellest oma arstile.


   Kõrvaltoimetest teavitamine

   image

   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada riikliku teavitussüsteemi, mis on loetletud V lisas kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 4. Kuidas INOmax’i säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildile. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.


  INOmax’i raviga peavad tegelema ainult haigla töötajad.

  • INOmax’i balloone tuleb säilitada nii, et need ei saaks kukkuda ega kahju tekitada.

  • INOmax’i kasutamise ja doseerimisega peavad tegelema ainult vastava väljaõppe saanud töötajad.


  Tuleb järgida rõhu all olevate gaasiballoonide käsitsemise kõiki eeskirju.

  Haiglas jälgivad säilitamist spetsialistid. Gaasiballoone tuleb hoida hästiventileeritud ruumides või ventileeritud ladudes, kus nad on kaitstud vihma ja otsese päikesevalguse eest.


  Kaitsta gaasiballoone löökide, kukkumiste, oksüdeerivate ja tuleohtlike materjalide, niiskuse, soojus- või süüteallikate eest.


  Säilitamine apteegis

  Gaasiballoone tuleb hoida õhurikkas, puhtas ja lukustatud ruumis, mis on mõeldud ainult meditsiiniliste gaaside hoidmiseks. Selles ruumis peab olema eraldatud ala lämmastikoksiidi

  gaasiballoonide hoidmiseks.


  Säilitamine meditsiiniüksuses

  Gaasiballoon tuleb panna asjakohaste, ballooni vertikaalselt hoidvate seadmetega varustatud kohta.


  Kui gaasiballoon on tühi, ärge visake seda ära. Tarnija kogub tühjad gaasiballoonid kokku.


 5. Pakendi sisu ja muu teave Mida INOmax sisaldab

INOmax on gaasisegu. INOmax’i toimeaine on lämmastikoksiid – 400 ppm mol/mol. 155-baarise absoluutse rõhu all täidetud 2-liitrine gaasiballoon sisaldab 15 °C juures 307 liitrit 1-baarise rõhu all gaasi.

155-baarise absoluutse rõhu all täidetud 10-liitrine gaasiballoon sisaldab 15 °C juures 1535 liitrit 1-baarise rõhu all gaasi.


Teine koostisosa on lämmastik.


Kuidas INOmax välja näeb ja pakendi sisu


Meditsiiniline surugaas


2-liitrine 155-baarise rõhu all täidetud alumiiniumist gaasiballoon (valget värvi, ülevalt meresinise siiluga), mis on varustatud roostevabast terasest rõhualandusventiili ja gaasikohase ühendusventiili ning standardse ventiili pöördkäepidemega.


2-liitrine 155-baarise rõhu all täidetud alumiiniumist gaasiballoon (valget värvi, ülevalt meresinise siiluga), mis on varustatud roostevabast terasest rõhualandusventiili ja gaasikohase ühendusventiili ning INOmeter-seadmega ventiili pöördkäepidemega.


10-liitrine 155-baarise rõhu all täidetud alumiiniumist gaasiballoon (valget värvi, ülevalt meresinise siiluga), mis on varustatud roostevabast terasest rõhualandusventiili ja gaasikohase ühendusventiili ning standardse ventiili pöördkäepidemega.

10-liitrine 155-baarise rõhu all täidetud alumiiniumist gaasiballoon (valget värvi, ülevalt meresinise siiluga), mis on varustatud roostevabast terasest rõhualandusventiili ja gaasikohase ühendusventiili ning INOmeter-seadmega ventiili pöördkäepidemega.


INOmax on saadaval 2- ja 10-liitristes alumiiniumist gaasiballoonides.


Müügiloa hoidja ja tootja


Müügiloa hoidja Linde Healthcare AB Rättarvägen 3

169 68 Solna Rootsi


Tootja

Linde France

Z.I. Limay-Porcheville 3 avenue Ozanne

78440 Porcheville Prantsusmaa


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien Linde Gas Belgium N.V. Westvaartdijk 85

1850 Grimbergen

Tél/Tel.: +32 70 233 826

info.healthcare.be@linde.com

Lietuva

Linde Gas UAB Didlaukio g. 69

08300, Vilnius

Tel.: +370 2787787

administracija@lt.linde.com


България

Linde Healthcare AB Rättarvägen 3

169 68 Solna

Sweden

Tel: +46 8 7311000

Luxembourg/Luxemburg Linde Gas Belgium N.V. Westvaartdijk 85

1850 Grimbergen

Tél/Tel.: +32 70 233 826

info.healthcare.be@linde.com


Česká republika

Linde Gas a.s.

U Technoplynu 1324

198 00 Praha 9

Tel: +420 800 121 121

info.cz@linde.com

Magyarország

Linde Gáz Magyarország Zrt. Illatos út 11/A.

1097 Budapest

Tel.: +36 30 349 2237

tunde.bencze@linde.com


Danmark Linde Gas A/S Lautruphøj 2-6

2730 Ballerup

Tlf: + 45 70 104 103

healthcare.dk@linde.com

Malta

Linde Healthcare AB Rättarvägen 3

169 68 Solna Sweden

Tel: +46 8 7311000


Deutschland

Linde GmbH

Dr.-Carl-von-Linde-Straße 6-14

82049 Pullach

Tel: +49 89 7446 0

medgas@linde.com

Nederland

Linde Gas Therapeutics Benelux B.V. De Keten 7

5651 GJ Eindhoven

Tel: +31 40 282 58 25

info.healthcare.nl@linde.com

Eesti

AS Linde Gas Valukoja 8

11415 Tallinn

Tel: +372 650 4500

linde.ee@linde.com

Norge

Linde Gas AS Postboks 13 Nydalen

0409 Oslo

Tlf. +47 81559095

healthcare.no@linde.com


Ελλάδα

ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ

Θέση Τρύπιο Λιθάρι 19600 Μάνδρα Αττικής

Τηλ: +30 211-1045500-510

healthcare.gr@linde.com

Österreich Linde Healthcare Linde Gas GmbH

Modecenterstr.17/ Objekt 1/3.OG 1110 Wien

Tel: +43(0)50.4273-2200

healthcare.at@linde.com


España

Linde Gas España, S.A.U. Camino de Liria, s/n

46530 Puzol (Valencia)

Tel: +34 900 941 857 / +34 902 426 462

lindehealthcare.spain@linde.com

Polska

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

ul. prof. Michała Życzkowskiego 17

31-864 Krakow

Tel.: 0 801 142 748 / +48 (12) 643 92 00

dzialania.niepozadane@pl.linde-gas.com


France

Linde France - Activité médicale - Linde Healthcare

3 avenue Ozanne

Z.I. Limay-Porcheville 78440 Porcheville

Tél:+33 810 421 000

infotherapies@linde.com

Portugal

Linde Portugal, Lda.

Av. Infante D. Henrique Lotes 21-24 1800-217 Lisboa

Tel: + 351 218 310 420

linde.portugal@ linde.com


Hrvatska

GTG plin d.o.o. Kalinovac 2/a

47000 Karlovac

Tel. +385 47 609 200

info.hr@gtg-plin.com

România

Linde Gaz România SRL str. Avram Imbroane nr. 9

Timisoara 300136 - RO Tel: +40 256 300 700

healthcare.ro@linde.com


Ireland

INO Therapeutics UK 185 Carver Drive Kent Science Park Sittingbourne

Kent ME9 8NP

Tel: +44 1795 411552

ukcsc@inotherapy.co.uk

Slovenija

GTG plin d.o.o. Bukovžlak 65/b 3000 CELJE

Tel: + 386 (0)3 42 60 746

prodaja@gtg-plin.com


Ísland

Linde Gas ehf Breiðhöfða 11

110 Reykjavik

Sími: + 354 577 3030

healthcare.is@linde.com

Slovenská republika Linde Gas s.r.o. Tuhovská 3

831 06 Bratislava

Tel: +421 2 49 10 25 16

healthcare.sk@linde.com


Italia

LINDE MEDICALE S.r.L

Suomi/Finland

Oy Linde Gas Ab

Via Guido Rossa 3 20010 Arluno (MI)

Tel : +39 02 903731 / 800 600 633

Itsehallintokuja 6

02600 Espoo

Puh/Tel: + 358 10 2421

hctilaus@fi.linde.com


Κύπρος

Linde Hadjikyriakos Gas Ltd

Λεωφόρος Λεμεσού 260, 2029 Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος.

Τηλ. +357-22482330

info@cy.linde-gas.com

Sverige

Linde Gas AB Rättarvägen 3

169 68 Solna

Tel: + 46 8 7311800

healthcare.se@linde.com


Latvija

Linde Gas SIA, Katrīnas iela 5

Rīga, 1045

Tel: +371 80005005

ksc.lv@linde.com

United Kingdom INO Therapeutics UK 185 Carver Drive Kent Science Park Sittingbourne

Kent ME9 8NP

Tel: +44 1795 411552

ukcsc@inotherapy.co.uk


Infolehte on viimati uuendatud KK/AAAA.