Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Olanzapine Teva

HINNAD

OLANZAPINE TEVA disp tablett 5mg N28

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 4,90 €
Hüvitatud: 0,00 €

OLANZAPINE TEVA disp tablett 10mg N28

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 9,80 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Olanzapine Teva 5 mg suus dispergeeruvad tabletid Olanzapine Teva 10 mg suus dispergeeruvad tabletid Olanzapine Teva 15 mg suus dispergeeruvad tabletid Olanzapine Teva 20 mg suus dispergeeruvad tabletid olansapiin


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

- Mõõdukad kuni rasked maania episoodid - selle seisundi sümptomiteks on erutusseisund ja eufooria.


On tõestatud, et Olanzapine Teva hoiab ära nende sümptomite taastekke bipolaarse häirega patsientidel, kelle maania episoodid on allunud olansapiinravile.


 1. Mida on vaja teada enne Olanzapine Teva võtmist Olanzapine Teva’t ei tohi võtta

  • kui olete olansapiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Allergilist reaktsiooni võib ära tunda nahalööbe, sügeluse, näo paistetuse, huulte paistetuse või õhupuuduse järgi. Kui teil tekib mõni neist nähtudest, rääkige sellest oma raviarstile.

  • kui teil on diagnoositud probleeme silmadega, nagu nt kindlad glaukoomi vormid (suurenenud surve silmas).


   Hoiatused ja ettevaatusabinõud

   Enne Olanzapine Teva võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

  • Eakatel dementsusega patsientidel ei ole Olanzapine Teva’t soovitatav kasutada, sest sellel võivad olla tõsised kõrvaltoimed.

  • Seda tüüpi ravimid võivad põhjustada peamiselt näo või keele ebaharilikke liigutusi. Kui teil seesugused nähud pärast Olanzapine Teva manustamist esinevad, rääkige sellest raviarstile.

  • Väga harva põhjustavad seda tüüpi ravimid selliste sümptomite kombinatsiooni nagu palavik, kiirenenud hingamine, higistamine, lihasjäikus ja unisus või uimasus. Kui see peaks juhtuma, võtke kohe ühendust oma raviarstiga.

  • Olanzapine Teva’t võtvatel patsientidel on täheldatud kehakaalu suurenemist. Te peate koos arstiga regulaarselt kehakaalu kontrollima. Vajadusel kaaluge konsulteerimist dietoloogiga või küsige abi toitumiskava koostamisel.

  • Olanzapine Teva’t võtvatel patsientidel on täheldatud veresuhkru ja rasvade (triglütseriidide ja

   kolesterooli) kõrget taset. Teie arst teeb vereanalüüse veresuhkru ja teatud vererasvade tasemete hindamiseks enne Olanzapine Teva ravi alustamist ja ravi ajal perioodiliselt.

  • Rääkige arstile, kui teil või kellelgi teie perekonnast on esinenud verehüübeid, sest seda tüüpi ravimite kasutamist on seostatud verehüüvete moodustumisega.


   Teatage raviarstile võimalikult kiiresti, kui põete mõnda järgmistest haigustest:

  • Insult või miniinsult (ajutised insuldi sümptomid)

  • Parkinsoni tõbi

  • Eesnäärmehaigus

  • Soolteummistus (paralüütiline iileus)

  • Maksa- või neeruhaigus

  • Verehäired

  • Südamehaigus

  • Suhkurtõbi

  • Krambid

  • Kui te olete teadlik, et teil võib olla organismis soolakadu pikaaegse raske kõhulahtisuse ja oksendamise (halb enesetunne) tagajärjel või diureetikumide (veetabletid) kasutamise tõttu.


   Kui teil esineb dementsus, siis te ise või teie hooldaja peate rääkima arstile, et teil on olnud ajuinsult või “mini” ajuinsult.


   Tavapärast ettevaatust silmas pidades võib arst teil vererõhku jälgida, kui olete üle 65 aasta vana.


   Lapsed ja noorukid

   Olanzapine Teva ei ole mõeldud alla 18-aastastele patsientidele.


   Muud ravimid ja Olanzapine Teva

   Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.


   Olanzapine Teva’t kasutades võite teisi ravimeid kasutada ainult sel juhul, kui raviarst on seda lubanud. Kui olete manustanud Olanzapine Teva’t koos antidepressantidega või ärevust vähendavate ja und soodustavate ravimitega (trankvillisaatoritega), võite ennast unisena tunda.


   Eeskätt teatage oma arstile, kui te võtate:

  • Parkinsoni tõve ravimeid

  • karbamasepiini (epilepsia ravimit ja meeleolu stabiliseerijat), fluvoksamiini (antidepressanti) või tsiprofloksatsiini (antibiootikumi) - võimalik, et tuleb muuta teie Olanzapine Teva annust.


   Olanzapine Teva koos alkoholiga

   Kui olete manustanud Olanzapine Teva’t, siis ärge jooge mingeid alkohoolseid jooke, kuna selle ravimi võtmine koos alkoholiga võib põhjustada uimasust.


   Rasedus ja imetamine

   Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

   Rinnaga toitmise perioodil ei tohi seda ravimit kasutada, kuna Olanzapine Teva väikesed kogused erituvad rinnapiima.


   Vastsündinutel, kelle emad on raseduse viimasel trimestril (raseduse kolme viimase kuu jooksul) kasutanud Olanzapine Teva’t, võib esineda järgmisi sümptomeid: värisemine, lihasjäikus ja/või nõrkus, unisus, rahutus, hingamisraskus ja raskused toitmisel. Kui vastsündinul tekib mõni nendest sümptomitest, tuleks võtta ühendust arstiga.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine

   Olanzapine Teva kasutamise ajal võite end uimasena tunda. Kui see peaks esinema, siis ärge juhtige autot ega käsitsege tööriistu ega masinaid. Rääkige sellest raviarstile.


   Olanzapine Teva sisaldab laktoosi, sahharoosi ja aspartaami

   Ravim sisaldab laktoosi ja sahharoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

   Ravim sisaldab 2,25 mg / 4,5 mg / 6,75 mg / 9 mg aspartaami ühes 5 mg / 10 mg / 15 mg / 20 mg suus dispergeeruvas tabletis. Aspartaam on fenüülalaniini allikas. See võib olla kahjulik, kui teil on fenüülketonuuria, mis on harvaesinev geneetiline häire, mille korral fenüülalaniini ei lammutata ja see

   koguneb organismi.


 2. Kuidas Olanzapine Teva’t võtta


  Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Arst seletab teile, mitu tabletti Olanzapine Teva’t võtta ning kui kaua ravi peab jätkuma. Olanzapine Teva ööpäevane annus on 5 mg kuni 20 mg. Sümptomite taastumisel konsulteerige arstiga, kuid ärge katkestage Olanzapine Teva kasutamist ilma arsti korralduseta.


  Te peate Olanzapine Teva tablette võtma üks kord ööpäevas, vastavalt raviarsti õpetusele. Püüdke tablett manustada iga päev ühel ja samal ajal. See ei oma tähtsust, kas võtate tabletti koos toiduga või ilma. Olanzapine Teva suus dispergeeruvad tabletid on suukaudseks kasutamiseks.


  Olanzapine Teva tabletid murduvad kergesti, mistõttu käsitsege neid ettevaatlikult. Ärge käsitsege tablette märgade kätega, kuna need võivad murduda. Pange tablett suhu. Tablett lahustub otse suus, mistõttu seda on kerge neelata.


  Te võite asetada tableti ka klaasi või tassi, mis on täidetud vee, apelsinimahla, õunamahla, piima või kohviga, ning segada. Mõne joogiga võib segu värvust muuta ning hägustuda. Jooge see kohe ära.


  Kui te võtate Olanzapine Teva’t rohkem, kui ette nähtud

  Patsientidel, kes on võtnud Olanzapine Teva’t rohkem kui ette nähtud, on esinenud järgmisi sümptomeid: kiired südamelöögid, ärevus/agressiivsus, kõnehäired, ebaharilikud liigutused (eriti näo või keele) ja vähenenud teadlikkuse tase. Teised sümptomid võivad olla: tugev segaduses olek, krambid (epilepsia), kooma, palavik, kiirem hingamine, higistamine, lihasjäikus ja uimasus või unisus,

  hingamise sageduse aeglustumine, aspiratsioon, kõrge või madal vererõhk, südamerütmihäired. Võtke

  koheselt ühendust oma raviarsti või haiglaga, kui teil tekib mõni eelpool mainitud sümptomitest. Näidake arstile oma tablettide pakendit.


  Kui te unustate Olanzapine Teva’t võtta

  Võtke tablett niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke ühel päeval kahte annust.


  Kui te lõpetate Olanzapine Teva võtmise

  Ärge lõpetage tablettide kasutamist kohe, kui tunnete ennast paremini. Tähtis on, et jätkaksite tablettide võtmist niikaua, kui arst seda nõuab.

  Kui te lõpetate Olanzapine Teva võtmise järsku, võivad ilmneda sellised sümptomid nagu higistamine, võimatus magada, värinad, ärevus või iiveldus ja oksendamine. Teie arst võib teil soovitada enne ravi lõpetamist annust järk-järgult vähendada.


  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 3. Võimalikud kõrvaltoimed

  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Teatage otsekohe oma arstile, kui teil esineb:

  • ebatavalisi liigutusi (sageli esinev kõrvaltoime, mis võib esineda kuni 1 inimesel 10st),

   peamiselt näo või keele piirkonnas;

  • verehüübeid veenides (aeg-ajalt esinev kõrvaltoime, mis võib esineda kuni 1 inimesel 100st), peamiselt jalgades (sümptomiteks on turse, punetus ja valu jalas), mis võib liikuda läbi veresoonte kopsudesse, põhjustades valu rinnus ja hingamisraskust. Kui teil tekib mõni neist sümptomitest, pöörduge otsekohe abi saamiseks arsti poole;

  • kombinatsioon põletikust, kiirenenud hingamisest, higistamisest, lihasjäikusest ja uimasusest või unisusest (selle kõrvaltoime esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).


  Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada enam kui 1 kasutajat 10-st): kehakaalutõus, unisus, prolaktiini taseme tõus veres. Ravi varajases staadiumis võivad mõned inimesed tunda pearinglust või minestada (koos südametöö aeglustumisega), eriti kui nad tõusevad üles istuvast või lamavast asendist. Tavaliselt läheb see ise üle, kui aga mitte, rääkige palun sellest arstile.


  Sagedased kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 10st) on järgmised: mõnede vererakkude hulga ja ringlevate rasvade sisalduse muutused; ravi varajases staadiumis maksaensüümide aktiivsuse ajutine tõus, suhkrusisalduse tõus veres ja uriinis; kusihappe- ja kreatiinfosfokinaasitaseme tõus veres; näljatunne; pearinglus; rahutus; värisemine; ebatavalised liigutused (düskineesia) ; kõhukinnisus; suukuivus; lööve; jõuetus; äärmine väsimus; vedelikupeetus, mis võib viia käte, pahkluude või jalgade paistetuseni; palavik ja liigesvalu; seksuaalfunktsiooni häired, nt suguiha vähenemine naistel ja meestel või erektsioonihäired meestel.


  Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad esineda kuni 1 inimesel 100st) on järgmised: ülitundlikkus (nt suu- ja kõriturse, sügelus, lööve); suhkurtõbi või suhkurtõve halvenemine, millega kaasneb vahel ketoatsidoos (ketoained veres ja uriinis) või kooma; krambid, tavaliselt sellisel juhul, kui need on varem esinenud (langetõbi); lihasjäikus või spasmid (sh silma liigutused); rahutute jalgade sündroom; kõneprobleemid; kogelemine; aeglane pulsisagedus; tundlikkus päikesekiirgusele; ninaverejooks; kõhuseina pingsus, suurenenud süljeeritus; mälukaotus või unustamine; juuste väljalangemine; menstruatsioonide vahelejäämine või ärajäämine ning muutused rinnanäärmetes nii meestel kui naistel, nt ebanormaalne rinnapiima produktsioon või näärmekoe kasv.


  Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni 1 kasutajat 1000-st) on normaalse kehatemperatuuri alanemine; südame rütmihäired; seletamatu äkksurm; kõhunäärme põletik, mis põhjustab tugevat kõhuvalu, palavikku ja iiveldust; maksahaigus, mis ilmneb naha ja silmavalgete kollasusega; lihastehaigus, millele on iseloomulikud seletamatud valud; pikenenud kestusega ja/või valulik erektsioon.


  Väga harva esinevate kõrvalnähtude hulka kuuluvad rasked allergilised reaktsioonid, nt eosinofiilia ja süsteemsed sümptomid (DRESS). DRESS avaldub esialgu gripilaadsete sümptomitena ja lööbega näol, seejärel levib lööve mujale ning tekib kõrge palavik, lümfisõlmede suurenemine, maksaensüümide sisalduse suurenemine veres ja eosinofiilide ehk vere teatud valgeliblede sisalduse suurenemine.

  Eakatel dementsusega patsientidel võivad esineda ajuinsult, kopsupõletik, uriinipidamatus, kukkumine, äärmine väsimus, nägemismeelepetted, palavik, naha punetus ja kõndimisraskused. Selles patsiendigrupis on täheldatud mõnesid fataalse lõpuga juhte.


  Parkinsoni tõbe põdevatel haigetel võib Olanzapine Teva sümptomeid halvendada.


  Kõrvaltoimetest teatamine

  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku

  teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 4. Kuidas Olanzapine Teva’t säilitada


  Hoike seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 5. Pakendi sisu ja muu teave Mida Olanzapine Teva sisaldab

Toimeaine on olansapiin.

Iga Olanzapine Teva 5 mg suus dispergeeruv tablett sisaldab 5 mg toimeainet. Iga Olanzapine Teva 10 mg suus dispergeeruv tablett sisaldab 10 mg toimeainet. Iga Olanzapine Teva 15 mg suus dispergeeruv tablett sisaldab 15 mg toimeainet. Iga Olanzapine Teva 20 mg suus dispergeeruv tablett sisaldab 20 mg toimeainet.

Teised koostisosad on mannitool, aspartaam (E951), magneesiumstearaat, krospovidoon tüüp B, laktooosmonohüdraat, hüdroksüpropüültselluloos, sidruni maitseaine [lõhna- ja maitseaine(d), toidumaltodekstriin, sahharoos, kummiaraabik (E414), glütserüültriatsetaat (E1518) ja alfa-tokoferool (E307).


Kuidas Olanzapine Teva välja näeb ja pakendi sisu


Suus dispergeeruv tablett on tehniline nimi tableti jaoks, mis sulab kohe suus, nii et seda on kerge alla neelata.


Olanzapine Teva 5 mg suus dispergeeruv tablett on kollane ümmargune kaksikkumer tablett, diameetriga 8 mm.

Olanzapine Teva 10 mg suus dispergeeruv tablett on kollane ümmargune kaksikkumer tablett, diameetriga 10 mm.

Olanzapine Teva 15 mg suus dispergeeruv tablett on kollane ümmargune kaksikkumer tablett, diameetriga 11 mm.

Olanzapine Teva 20 mg suus dispergeeruv tablett on kollane ümmargune kaksikkumer tablett, diameetriga 12 mm.


Olanzapine Teva 5 mg, 10 mg ja 15 mg suus dispergeeruvad tabletid on saadaval 28, 30, 35, 50, 56, 70 või 98 tabletti sisaldavates karpides.

Olanzapine Teva 20 mg suus dispergeeruvad tabletid on saadaval 28, 30, 35, 56, 70 või 98 tabletti sisaldavates karpides.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil


Müügiloa hoidja Teva B.V Swensweg 5 2031GA Haarlem Holland


Tootja

Teva Pharmaceutical Works Co. Ltd Pallagi út 13

4042 Debrecen Ungari


TEVA PHARMA S.L.U

Poligono Industrial Malpica, c/C, no. 4

50.016 Zaragoza Hispaania


Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren Saksamaa


Teva Pharma B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Holland


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark SanoSwiss UAB Litauen

Tlf: +370 70001320

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400

Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300


France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Teva Pharma Iceland ehf. Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117


Infoleht on viimati uuendatud <KK.AAAA> <kuu AAAA>.


.