Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Evenity

Pakendi infoleht: teave kasutajale


EVENITY 105 mg süstelahus pen-süstlis

romosozumab


imageSellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kuidas EVENITY välja näeb ja pakendi sisu

EVENITY on selge kuni opalestseeruv, värvitu kuni helekollane süstelahus ühekordselt kasutatavas pen-süstlis. Pen-süstlis sisaldub roostevabast terasest nõelaga plastsüstel.


Pakendis on 2 pen-süstlit.

Mitmikpakendis on 6 pen-süstlit (3 kahe pen-süstliga pakendit). Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja

UCB Pharma S.A.,

Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles, Belgia


Tootja

Amgen Europe B.V.,

Minervum 7061,

4817 ZK Breda, Holland


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien UCB Pharma SA/NV Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00

Lietuva

UCB Pharma Oy Finland Tel: + 358 9 2514 4221


България

Ю СИ БИ България ЕООД Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

Luxembourg/Luxemburg UCB Pharma SA/NV Tél/Tel: + 32 / (0)2 559 92 00


Česká republika

UCB s.r.o.

Tel: + 420 221 773 411

Magyarország

UCB Magyarország Kft. Tel.: + 36-(1) 391 0060


Danmark

UCB Nordic A/S

Tlf: + 45 / 32 46 24 00

Malta

Pharmasud Ltd.

Tel: + 356 / 21 37 64 36


Deutschland

UCB Pharma GmbH

Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

Nederland

UCB Pharma B.V.

Tel.: + 31 / (0)76-573 11 40


Eesti

UCB Pharma Oy Finland Tel: + 358 9 2514 4221

Norge

UCB Nordic A/S

Tlf: + 45 / 32 46 24 00


Ελλάδα

UCB Α.Ε.

Τηλ: + 30 / 2109974000

Österreich

UCB Pharma GmbH Tel: + 43-(0)1 291 80 00


España

UCB Pharma, S.A.

Tel: + 34 / 91 570 34 44

Polska

UCB Pharma Sp. z o.o. Tel: + 48 22 696 99 20


France

UCB Pharma S.A.

Tél: + 33 / (0)1 47 29 44 35

Portugal

UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos), Lda Tel: + 351 / 21 302 5300

Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

Tel: +385 (0) 1 230 34 46

România

UCB Pharma Romania S.R.L. Tel: + 40 21 300 29 04


Ireland

UCB (Pharma) Ireland Ltd. Tel: + 353 / (0)1-46 37 395

Slovenija

Medis, d.o.o.

Tel: + 386 1 589 69 00


Ísland

Vistor hf.

Simi: + 354 535 7000

Slovenská republika

UCB s.r.o., organizačná zložka Tel: + 421 (0) 2 5920 2020


Italia

UCB Pharma S.p.A. Tel: + 39 / 02 300 791

Suomi/Finland

UCB Pharma Oy Finland Puh/Tel: + 358 9 2514 4221


Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Τηλ: + 357 22 34 74 40

Sverige

UCB Nordic A/S

Tel: + 46 / (0) 40 29 49 00


Latvija

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221 (Somija)

United Kingdom (Northern Ireland)

UCB (Pharma) Ireland Ltd. Tel : + 353 / (0)1-46 37 395


Infoleht on viimati uuendatud {KK.AAAA}.

.

Kasutusjuhised leiate pöördel.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


KASUTUSJUHISED EVENITY SÜSTIMISEKS PEN-SÜSTLIGA

Ühe annuse saamiseks kasutage kahte pen-süstlit vahetult üksteise järel


image


Allpool toodud juhistes selgitatakse pen-süstli kasutamist EVENITY süstimiseks.

Seadme tutvustus: pen-süstel


image

Enne kasutamist Pärast kasutamist


Kõlblikkusaeg


Aken


Ravim Valge kork

image

image

Kõlblikkusaeg


Kollane aken (süst on tehtud)


Kollane ohutuskate


Eemaldatud valge kork


image


image

STOPP


Lugege see enne ravimi süstimist läbi.

Teie tervishoiutöötaja on teile määranud 210 mg annuse manustamiseks üks kord kuus. Ühe annuse saamiseks tuleb kasutada kahte 105 mg pen-süstlit, vahetult üksteise järel.


image

image

+


= 1 annus

image

  1. samm. Ettevalmistus

   1. Võtke karp, mis sisaldab kaht pen-süstlit, külmkapist välja.

    • Pen-süstleid tuleb enne süstimist hoida vähemalt 30 minutit külmkapist väljas, et need soojeneks toatemperatuurini (kuni 25 °C) (ärge soojendage neid ühelgi teisel viisil). See teeb süsti mugavamaks.

    • Avage karp ja koguge kokku kõik süstimiseks vajalikud materjalid (loetletud B etapis)

    • Peske hoolikalt käed.

    • Võtke pen-süstel karbist otse välja – ärge veel eemaldage pen-süstlite valgeid korke.

    • Ärge loksutage pen-süstleid.

    • Kontrollige ravimit süstlites akna kaudu. Ravim peab olema selge kuni opalestseeruv, värvitu kuni helekollane lahus.

     • Ärge kasutage eeltäidetud süstleid, kui lahus on muutnud värvi, hägune või sisaldab nähtavaid osakesi.

     • Te võite näha õhumulle. Õhumulle sisaldava lahuse süstimine subkutaanselt (naha alla), on ohutu.

    • Ärge kasutage pen-süstlit, kui:

     • see on maha kukkunud;

     • kui valge kork puudub või ei ole kindlalt kinni;

     • kui tihend on puudu või purunenud või kui mõni osa on katki või mõranenud. Sellisel juhul kasutage uut pen-süstlit ja pöörduge oma arsti poole niipea kui võimalik.


      image

   2. Asetage puhtale ja hästivalgustatud tööpinnale:

    • kaks pen-süstlit;

    • kaks alkoholiga immutatud lapikest;

    • kaks vatipadjakest või marlilappi;

    • kaks plaastrit;

    • spetsiaalne jäätmemahuti.


     image

   3. Valmistage ette ja puhastage nahapiirkond, kuhu hakkate ravimit süstima. Võite valida

    • reie-;

    • kõhupiirkonna, välja arvatud 5 cm ala naba ümber;

    • õlavarre väliskülje (kui keegi teine teeb teile süsti).

     Õlavarre

     väliskülg Kõhupiirkond


     Reis


    • Teine süst tuleb teha teise kohta, kui tehti esimene süst. Kui soovite kasutada sama süstimispiirkonda, veenduge, et te ei süsti täpselt samasse süstekohta.

    • Ärge süstige piirkonda, kus nahk on hell, verevalumitega, punetav, kõva, armistunud või venitusarmidega, või kus on nahapinnast kõrgemad tihked, punased või ketendavad laigud või haavad.     46

    • Puhastage süstekoht alkoholilapiga. Laske nahal enne süstimist kuivada.


   image

   • Ärge puudutage seda piirkonda enne süstimist.


    image

  2. samm. Valmistuge D Tõmmake vahetult enne süstimist valge kork otse ära.

   • Pärast korgi eemaldamist tuleb süstida 5 minuti jooksul. Süstimisega ei ole vaja kiirustada – 5 minutit on piisav aeg.


    image


   • Ärge keerake ega painutage valget korki.


   • Visake valge kork spetsiaalsesse jäätmemahutisse. Ärge pange valget korki pen-süstlile tagasi.


   • Nõela ots on nüüd katte alt väljas, kuigi varjatud. Ärge puudutage nõela, kuna see võib pen- süstli aktiveerida. Nõela otsas (kollase kaitseümbrise sees) võib olla vedelikutilk, see on normaalne.


   1. Venitage või pigistage süstekohta, et nahk oleks pingul.


    Venitamine

    image

    • Venitage nahka tugevalt, liigutades pöialt ja sõrmi vastassuundades, et tekitada ligikaudu 5 cm laiune ala.


     VÕI

     Pigistamine

    • Pigistage nahka tugevasti pöidla ja sõrmede vahel, et tekitada ligikaudu 5 cm laiune ala.

     image

    • Tähtis: hoidke nahka süstimise ajal venitatud või pigistatud kujul paigal.


     image

  3. samm. Süstige

   1. Tähtis: pen-süstlit ei tohi alla suruda enne, kui olete tegelikult valmis süstima.

    • Hoidke nahka venitatud või pigistatud kujul paigal. Teise käega asetage pen-süstli kollane ohutuskate täisnurga all äsjapuhastatud nahapiirkonnale (süstekohale).


     image

     image

     Kollane ohutuskate


   2. Pen-süstel tuleb suruda tugevasti vastu nahka, kuni kollane ohutuskate enam ei liigu. Kui kuulete või tunnete klõpsu, algab süstimine.


   3. Jätkake vastu nahka surumist. Süstimine võib kesta ligikaudu 15 sekundit.

    image

    • Kui süst on tehtud, muutub vaateaken täielikult kollaseks ja võite kuulda või tunda teist klõpsu.   15 sekundit

   Suruge alla


   image

   “klõps”

   image “klõps”

   image

   image

   Aken muutub täiesti kollaseks, kui süst on tehtud.


   • Kasutatud pen-süstli võite nüüd eemaldada, tõmmates selle nahalt otse üles.

   • Tähtis. Kui eemaldate pen-süstli ajal, mil aken ei ole täielikult kollaseks muutunud või kui näib, et ravimi süstimine veel kestab, siis ei manustata annust täielikult. Sellest tuleb teavitada teie tervishoiutöötajat nii pea, kui võimalik.

   • Pärast pen-süstli nahalt eemaldamist liigub kate automaatselt nõelale. Ärge proovige nõela puudutada.


   image

  4. samm. Visake ära

   I Kohe pärast kasutamist visake kogu kasutatud pen-süstel

   koos valge korgiga spetsiaalsesse jäätmemahutisse. image

   • Ärge visake pen-süstlit olmeprügisse.


   • Ärge kasutage pen-süstlit uuesti.


   • Tähtis: hoidke spetsiaalne jäätmemahuti alati laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


   image

  5. samm. Kontrollige süstekohta

   J Kui süstekohal on verd, suruge vatitupsuga või marlilapiga mõne sekundi jooksul kergelt seda piirkonda. Ärge hõõruge süstekohta. Vajaduse korral võib süstekoha katta väikese plaastriga.


   image

  6. samm. Korrake süstimist teise süstliga täieliku annuse saamiseks

K Täieliku annuse süstimiseks korrake teise pen-süstliga kõiki samme alates sammust C. Teine süst tuleb manustada teise kohta kui esimene süst. Kui soovite kasutada sama süstepiirkonda, veenduge, et see ei ole täpselt sama süstekoht.


image

image

+


= 1 annus