Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Skyrizi

HINNAD

SKYRIZI süstelahus pen-süstlis 150mg N1

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 3 221,81 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Skyrizi 75 mg süstelahus süstlis

Risankizumab (risankizumabum)


image

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Skyrizi välja näeb ja pakendi sisu

Skyrizi on selge ja värvitu kuni helekollane vedelik nõelakaitsega süstlis. Vedelik võib sisaldada väikseid valgeid või läbipaistvaid osakesi.


Igas pakendis on 2 süstlit ja 2 alkoholiga immutatud lapikest.


Müügiloa hoidja


AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Saksamaa

Tootja


AbbVie S.r.l.

04011 Campoverde di Aprilia (Latina)

Itaalia


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien

AbbVie SA

Tél/Tel: +32 10 477811

Lietuva

AbbVie UAB

Tel: +370 5 205 3023


България

АбВи ЕООД Тел:+359 2 90 30 430

Luxembourg/Luxemburg AbbVie SA Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 10 477811


Česká republika

AbbVie s.r.o.

Tel: +420 233 098 111

Magyarország AbbVie Kft. Tel:+36 1 455 8600


Danmark

AbbVie A/S

Tlf: +45 72 30-20-28

Malta

V.J.Salomone Pharma Limited

Tel: +356 22983201


Deutschland

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Tel: 00800 222843 33 (gebührenfrei)

Tel: +49 (0) 611 / 1720-0

Nederland

AbbVie B.V.

Tel: +31 (0)88 322 2843


Eesti

AbbVie OÜ

Tel: +372 623 1011

Norge

AbbVie AS

Tlf: +47 67 81 80 00


Ελλάδα

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Τηλ: +30 214 4165 555

Österreich AbbVie GmbH Tel: +43 1 20589-0


España

AbbVie Spain, S.L.U. Tel: +34 91 384 09 10

Polska

AbbVie Polska Sp. z o.o. Tel: +48 22 372 78 00


France

AbbVie

Tél: +33 (0) 1 45 60 13 00

Portugal

AbbVie, Lda.

Tel: +351 (0)21 1908400


Hrvatska

AbbVie d.o.o.

Tel: + 385 (0)1 5625 501

România

AbbVie S.R.L.

Tel: +40 21 529 30 35


Ireland

AbbVie Limited

Tel: +353 (0)1 4287900

Slovenija

AbbVie Biofarmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 (1)32 08 060

Ísland

Vistor hf.

Tel: +354 535 7000

Slovenská republika

AbbVie s.r.o.

Tel: +421 2 5050 0777


Italia

AbbVie S.r.l.

Tel: +39 06 928921

Suomi/Finland

AbbVie Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 2411 200


Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Τηλ: +357 22 34 74 40

Sverige

AbbVie AB

Tel: +46 (0)8 684 44 600


Latvija

AbbVie SIA

Tel: +371 67605000

United Kingdom (Northern Ireland) AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG Tel: +44 (0)1628 561090


Infoleht on viimati uuendatudhttps://www.ema. europa. eu.


Täpne ja uuendatud teave selle ravimi kohta on saadaval alltoodud või väliskarbil oleva QR-koodi skaneerimisel nutitelefoniga. Sama teave on saadaval ka järgmisel aadressil:

www.skyrizi.eu


Lisada QR-kood


Käesoleva infolehe kuulamiseks, selle <Braille kirjas>, <suures kirjas> või <audiokoopia> saamiseks pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


 1. Kasutusjuhend


  image

  Palun lugege läbi kogu lõik 7, enne kui alustate Skyrizi kasutamist Kolvivars Sõrmetugi Nõelakate


  Süstli korpus

  Oluline info, mida peate teadma, enne kui hakkate Skyrizi’t süstima

  • Enne süstimist peate te saama väljaõppe, kuidas Skyrizi’t süstida. Kui vajate abi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

  • Märkige kalendris ära kuupäevad, millal te peate Skyrizi’t süstima.

  • Hoidke Skyrizi’t originaalkarbis, et kaitsta ravimit valguse eest, kuni on vaja seda kasutada.

  • Ärge süstige ravimit, kui vedelik on hägune või sisaldab helbeid või suuri osakesi. Vedelik peab olema selge kuni kergelt kollakas ja võib sisaldada väikseid valgeid või läbipaistvaid osakesi.

  • Ärge loksutage süstlit.

  • Ärge eemaldage nõelakatet varem kui vahetult enne süstimist.


   Tagastage see ravim apteeki

  • kui kõlblikkusaeg (EXP) on möödunud;

  • kui vedelik on olnud külmunud (isegi kui see on üles sulanud);

  • kui süstel on maha kukkunud või purunenud;

  • kui süstli paberpakend on purunenud või puudub.


   Et oleks mugavam süstida: võtke karp külmkapist välja 15 kuni 30 minutit enne süstimist ja jätke see toatemperatuuril soojenema vahetu päikesevalguse eest kaitstud kohta.

  • Skyrizi’t ei tohi soojendada mingil muul viisil (näiteks mikrolaineahjus või kuumas vees).

  • Hoidke süstleid karbis, kuni olete süstimiseks valmis.


   image

   Järgige allpool kirjeldatud samme iga kord, kui te kasutate Skyrizi’t


   1. SAMM Pange puhtale tasasele pinnale valmis järgmised esemed:

    • 2 süstlit ja 2 alkoholiga immutatud

     lapikest (karbis kaasas)

    • 2 vatitupsu või marlitampooni (ei ole karbis kaasas)

    • Spetsiaalne jäätmekonteiner (ei ole karbis kaasas)


     Peske ja kuivatage käed.


     Alustage esimest süstet ühe süstliga.   2. SAMM


Süstimise piirkonnad

Koguannuse saamiseks on vaja teha 2 süstet üksteise järel.

Valige süstimiseks koht nendest kolmest piirkonnast:

imageSüstimise piirkonnad

 • Ärge süstige nahka kohtades, kus on

 • Ärge süstige piirkondadesse, kus teil on psoriaasikolded

haavand, verevalum, punetus, paksend, armid või venitusarmid

3. SAMM


image

Kontrollige vedelikku

Hoidke süstlit koos nõelakattega käes,

suunaga allapoole, nagu joonisel näidatud.


Kontrollige süstlis olevat vedeliku.


 • On normaalne näha vaateavas õhumulle

 • Vedelik peab olema selge kuni kergelt kollakas ja võib sisaldada väikseid valgeid või läbipaistvaid osakesi

 • Ärge kasutage ravimit, kui vedelik on

hägune või sisaldab suuri osakesi

4. SAMM


image

Eemaldage nõelakate:


 • Hoidke süstlit ühes käes sõrmetoe ja nõelakatte vahelisest osast

 • Teise käega tõmmake ettevaatlikult nõelakate süstlilt otse ära

 • Ärge hoidke ega tõmmake kolvivarrest, kui eemaldate nõelakatet.

 • Nõela tipus võite näha vedelikutilka.

 • Visake nõelakate minema

 • Ärge puudutage nõela sõrmedega ega

See on normaalne

laske nõelal millegi vastu puutuda

5. SAMM

Hoidke süstli korpust ühe käe pöidla ja

nimetissõrme vahel, nagu pliiatsit.


Teise käega pigistage puhastatud nahk

kergelt volti ja hoidke seda kindlalt

paigal.

image

Torgake nõel kogu pikkuses naha sisse ligikaudu 45-kraadise nurga all ühe lühikese kiire liigutusega. Hoidke süstlit sama nurga all kindlalt paigal.


image

 1. SAMM


  Nõelakaitse

  Vajutage kolvivars aeglaselt lõpuni süstlisse, kuni kogu vedelik on süstitud.


  Tõmmake nõel nahast välja, hoides süstlit sama nurga all.


  Tõstke pöial aeglaselt kolvivarrelt üles. Siis katab nõelakaitse nõela.


  • Nõelakaitse ei aktiveeru enne, kui kogu vedelik on süstitud

  • Rääkige oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui arvate, et te ei saanud kogu annust


   Suruge süstekohale vatitupsu või marlitampooniga ja hoidke seda seal 10 sekundit.


   Ärge hõõruge nahka selles kohas, kuhu te süstisite. Võite märgata kerget veritsust süstekohast. See on normaalne.

   image

 2. SAMM


  Vajalik on teha 2 süstet

  Kogu annuse saamiseks on vajalik teha kaks süstet teineteise järel.


  • Korrake sammusid 2 kuni 6 teise süstliga

  • Süstige teise süstliga kohe pärast

  esimest süstet, vähemalt 3 cm kaugusele eelmisest süstekohast

 3. SAMM Visake kasutatud süstlid spetsiaalsesse jäätmekonteinerisse kohe pärast kasutamist.


  • Ärge visake kasutatud süstleid ära koos majapidamisprügiga

  • Teie arst, apteeker või meditsiiniõde ütleb teile, kuidas tagastada täis saanud spetsiaalne jäätmekonteiner