Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

MabCampath

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE


MabCampath 10 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Alemtuzumab


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.


Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

 1. KUIDAS MABCAMPATH´IT SÄILITADA


  Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage MabCampath´it pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud väliskarbil (Kõlblik kuni) ja ampulli etiketil (EXP). Kõlblikkusaeg viitab kuu voiimasele päevale.


  Hoida külmkapis (2C...8C). Mitte hoida sügavkülmas.

  Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.


  MabCampath tuleb ära kasutada 8 tunni jooksul pärast lahustamist. Selle aja jooksul võib lahust säilitada temperatuuril 15°C...30°C või külmkapis.


  Ärge kasutage MabCampath’it, kui te märkate enne manustamist lahuses mis tahes võõrosakesi või värvimuutust.


  Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Teie arst hävitab ravimid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 2. LISAINFO

Ravimil on müügiluba lõppenud

Mida MabCampath sisaldab Toimeaine on alemtuzumab.

Üks ml sisaldab 10 mg alemtuzumabi. Iga ampull sisaldab 30 mg alemtuzumabi.


Abiained on dinaatriumedetaat, polüsorbaat 80, kaaliumkloriid, kaaliumdivesinikfosfaat, naatriumkloriid, kahealuseline naatriumfosfaat, süstevesi.


Kuidas MabCampath välja näeb ja pakendi sisu


MabCampath on klaasampullis olev infusioonilahuse kontsentraat. Iga MabCampath´i karp sisaldab 3 ampulli.

Müügiloa hoidja


Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, 1411 DD Naarden, Holland.


Tootja


Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Ühendkuningriik Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Iirimaa Bayer Schering Pharma AG, Müllerstrasse 178, D-13342 Berliin, Saksamaa.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien/ Luxemburg/Luxembourg Genzyme Belgium N.V. Tél/Tel: + 32 2 714 17 11

Italia/Malta

Genzyme Srl (Italia/Italja), Tel: +39 059 349 811


България

Джензайм ЕООД Тел. +359 2 971 1001

Magyarország

Genzyme Europe B.V. Képviselet Tel: +36 1 310 7440


Česká Republika/Slovenská Republika/ Slovenija

Genzyme Czech s.r.o. Tel: +420 221 722 511

Nederland

Genzyme Europe B.V., Tel: +31 35 699 1200


Danmark/Norge/Sverige/Suomi/Finland/ Ísland

Genzyme A/S, (Danmark/Tanska/Danmörk), Tlf/Puh./Sími: + 45 32712600

Österreich

Genzyme Austria GmbH, Tel: + 43 1 774 65 38


Deutschland Genzyme GmbH, Tel: +49 610236740

Polska/Eesti/Latvija/Lietuva Genzyme Polska Sp. z o.o. (Poola/Polija/Lenkija),

Tel: + 48 22 246 0900


Ελλάδα/Κύπρος

Genzyme Hellas Ltd. (Ελλάδα)

Ravimil on müügiluba lõppenud

Τηλ: +30 210 99 49 270

Portugal

Genzyme Portugal S.A. Tel: +351 21 422 0100


España

sanofi-aventis, S.A. Tel: +34 93 485 94 00

România

Genzyme Biopharma SRL Tel: +40 212 43 42 28


France

Genzyme S.A.S,

Tél: + 33 (0) 825 825 863

United Kingdom/Ireland Genzyme Therapeutics Ltd. (United Kingdom),

Tel: +44 1865 405200


Infoleht on viimati kooskõlastatud


Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel: .


Järgnev informatsioon on mõeldud ainult meditsiinipersonalile või tervishoiutöötajale:


Esimesel nädalal manustatakse MabCampath´it 1. päeval 3 mg, 2. päeval 10 mg ja 3. päeval 30 mg, sõltuvalt taluvusest. Seejärel manustatakse MabCampath´it 30 mg 3 korda nädalas, ülepäeviti, kuni 12 nädalat.


Enne manustamist tuleb ampulli sisu kontrollida tahkete osakeste ja värvimuutuse suhtes. Kui ampullis on tahkeid osakesi või lahus on värvi muutnud, ei tohi seda lahust kasutada.


MabCampath ei sisalda antimikroobseid konservante, mistõttu tuleb MabCampath´i intravenoosse infusiooni lahus valmistada aseptikanõudeid järgides ning manustada lahjendatud infusioonilahus 8 tunni jooksul pärast valmistamist,kaitstuna valguse eest. Vajalik kogus ampulli sisu tuleb lisada 100 ml naatriumkloriidi 9 mg/ml (0,9%) infusioonilahusele või glükoosi 50 mg/ml (5%) infusioonilahusele, kasutades selleks steriilset,madala valgusiduvusega, mittekiulist, 5 μm filtrit.

Lahuse segamiseks tuleb kotti õrnalt keerata. Lahuse valmistamisel tuleb olla hoolikas, et säiliks valmislahuse steriilsus, eriti seetõttu, et see ei sisalda antimikroobseid säilitusaineid.


Teisi ravimeid ei tohi MabCampath´i infusioonilahusesse lisada ega manustada samaaegselt sama veenitee kaudu.


MabCampath´i lahuse käsisemisel ja valmistamisel peab olema ettevaatlik. Soovitav on kasutada latekskindaid ja kaitseprille, et vältida ravimiga kokkupuudet ampulli purunemise või juhusliku lekke korral. Naised, kes on rasedad või plaanivad rasestumist, ei tohi MabCampath´it käsitseda.


Ravimil on müügiluba lõppenud

Tuleb järgida õige käsitsemise ja hävitamise protseduure. Lekkinud aine või jäätmematerjal tuleb hävitada tuhastamise teel.