Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Idacio

HINNAD

IDACIO süstelahus pen-süstlis 40mg/0,8ml N2

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 662,18 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Idacio 40 mg/0,8 ml süstelahus lastel kasutamiseks

adalimumab (adalimumabum)


image

Sellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lapsel lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.


Kuidas Idacio välja näeb ja pakendi sisu


Idacio 40 mg/0,8 ml süstelahus (süste) lastel kasutamiseks on saadaval steriilse selge värvitu lahusena, mis sisaldab 40 mg adalimumabi 0,8 ml lahuses.


Idacio 40 mg/0,8 ml süstelahus lastel kasutamiseks tarnitakse klaasviaalis. Ühes pakendis on 1 viaal (0,8 ml steriilset lahust), 1 steriilne süstal, 1 steriilne nõel, 1 viaaliadapter ja 2 alkoholipadjakest.


Idacio on saadaval viaalis, süstlis ja pen-süstlis.


Müügiloa hoidja


Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg v.d.Höhe Saksamaa


Tootja


Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36,

8055 Graz Austria


Infoleht on viimati uuendatud

.


 1. Kasutusjuhend


Lugege kasutusjuhend kindlasti läbi ja veenduge, et olete sellest aru saanud ja järgite seda, enne kui hakkate Idacio’t süstima. Enne esmakordset kasutamist peab tervishoiutöötaja teile näitama, kuidas Idacio viaali komplekti õigesti ette valmistada ja sellega süstida. Mis tahes küsimuste korral pidage nõu oma tervishoiutöötajaga.

Kasutusjuhend


®

Idacio

viaali komplekt


Ühekordselt kasutatavad tarvikud ja ravimi viaal (adalimumab) subkutaanseks süstimiseks

40 mg/0,8 ml


image

Märkus: pildid on illustratiivsed.


Lugege see kasutusjuhend hoolikalt lõpuni, enne kui alustate Idacio viaali komplekti kasutamist. Oluline teave 1. samm

  Pange valmis vajalikud esemed ja kontrollige kahjustuste suhtes


  image

   1. Võtke Idacio viaali komplekt külmkapist välja.


    image


   2. Jätke komplekt toatemperatuuril seisma vähemalt 30 minutiks, et ravim jõuaks üles soojeneda. Külma ravimi süstimine võib olla valus.

    image


    Hoiatus. Ärge soojendage komplekti ühelgi muul viisil, nt mikrolaineahjus, kuuma veega või otsese päikesevalguse käes.


   3. Avage pakend ja võtke välja kõik selles olevad esemed. Asetage need puhtale kuivale tasasele pinnale.

    Kontrollige kõiki komplekti osasid, et veenduda, kas pakendid ja nende sisu on rikkumata.


    image

    image


    Viaal Viaali adapter

    image


    Alkoholipadjakesed


    image


    Nõel


    image


    Süstal


    Hoiatus. Ärge kasutage esemeid, mis on rikutud.


   4. Te vajate ka järgmisi tarvikuid, mis ei kuulu komplekti:


    • puhast vati- või marlitampooni ja


    • teravate esemete konteinerit (vt lõik 7.2).

     Avage teravate esemete konteiner, nii et see on kasutamiseks valmis.


     image


   5. Kontrollige oma märkmetest süstimise kuupäevasid ja kasutatud süstekohti, et valida süstekoht praeguse süste jaoks.

  image


 2. samm Valmistage ette viaal


  image

   1. Peske käed seebi ja veega ning kuivatage käed hoolikalt.


    image


    Hoiatus. Ka siis, kui kasutate kindaid, tuleb ikkagi käed puhtaks pesta.


   2. Kontrollige viaali sildilt, kas ravimi nimi on Idacio ja kas kõlblikkusaeg ei ole möödunud.


    EXP : KK/AAAA


    image

    Hoiatus. Ärge kasutage viaali, kui:


    • viaalil olev nimi ei ole Idacio;


    • viaalil märgitud kõlblikkusaeg on möödunud.


   3. Kontrollige vedelikku ja veenduge, et:

    vedelik on selge, värvitu ega sisalda nähtavaid osakesi.

    image


    Hoiatus. Ärge kasutage viaali, kui vedelik on hägune, värvi muutnud või selles on väikseid osakesi või helbeid.


   4. Eemaldage viaalilt ettevaatlikult kollane kaas.


    image


   5. Pühkige kogu viaali kork üle alkoholipadjakesega ning visake padjake minema.


    image


    Hoiatus. Ärge puudutage enam viaali korki pärast puhastamist.


   6. Tõmmake ära viaali adapteri pakendi paberist tagakülg, aga ärge võtke viaali adapterit pakendist välja.


    image

    Hoiatus. Ärge puudutage viaali adapterit.


   7. Hoides viaali adapterit endiselt pakendi sees, vajutage viaali adapter viaalile, nii et see kinnitub klõpsuga oma kohale.


    image


   8. Hoidke viaali käes ja eemaldage pakend. Veenduge, et adapter püsib viaali küljes. Hoidke pakendit väljastpoolt.


  image


 3. samm Valmistage ette süstal


  image

  Kolvi vars


  image

  Ots Korpus Süstal


   1. Tõmmake lahti süstla pakend ja võtke süstal välja, haarates korpusest.


    image


    Hoiatus. Ärge puudutage süstla otsa.


   2. Hoidke viaali adapterist kinni, pistke sellesse süstla ots ja keerake kinnitamiseks.


    image

   3. Pöörake viaal tagurpidi, põhi ülespoole, nii et see on vertikaalses asendis koos külge ühendatud süstlaga.

   4. Hoidke viaali ja süstalt vertikaalses asendis ning tõmmake aeglaselt süstlasse määratud annus.


    image

    Hoiatus. Kui kolb tuleb süstlast täiesti välja, visake süstal minema.

    Ärge proovige seda süstlasse tagasi panna, vaid kasutage uut komplekti.


   5. Lükake kolbi aeglaselt süstlasse tagasi, nii et ravim liigub tagasi viaali. See on vajalik õhuvahede ja mullide eemaldamiseks.


    image


    Püüdke uuesti aeglaselt tõmmata kolb välja kuni määratud annuseni ja peatuge.


    Kui süstlas on ikka õhuvahesid või mulle, korrake seda sammu, kuni kõik õhuvahed ja mullid on süstlast väljunud. Ärge raputage süstalt.


    Hoiatus. Ärge kasutage süstalt, kui selles on palju õhku.


   6. Pöörake viaal koos süstlaga ümber, hoidke kindlalt kinni viaali adapterist ja keerake süstal viaali adapteri küljest lahti.


    image


   7. Asetage süstal puhtale tasasele pinnale.


  Hoiatus. Ärge puudutage süstla otsa.


  Hoiatus. Ärge visake viaali minema.


 4. samm Valmistage ette nõel


  image

  Turvakate


  Mustriline sõrmetugi

  image


  Kork Nõel


  Kollane ühenduskoht süstlaga


   1. Tõmmake lahti nõela pakend, et paljastuks kollane ühenduskoht süstlaga.

    image

    Hoiatus. Ärge võtke nõela pakendist välja.


    Hoiatus. Ärge puudutage kollast ühenduskohta.


   2. Pistke süstla ots nõela kollasesse ühenduskohta ja keerake, et see kinnituks.


    image


   3. Tõmmake nõelalt pakend ära.


    Hoiatus. Ärge eemaldage läbipaistvat nõela korki.


   4. Tõmmake roosa nõela kaitsekate tagasi süstla korpuse suunas.


    image


    Hoiatus. Ärge tõmmake roosat nõela kaitsekatet lahti kollase ühenduskoha küljest.


   5. Asetage süstal puhtale tasasele alusele.


 5. samm

  Tehke ettevalmistused süstimiseks


  image

   1. Valige välja süstekoht:


    • reie ülaosas või

    • kõhu alaosas (süstige vähemalt 5 sentimeetrit nabast eemale).


     image

     Valige iga kord erinev süstekoht (vähemalt 2,5 sentimeetri kaugusel eelmisest süstekohast), et vähendada punetust, ärritust või teisi nahaprobleeme.


     Hoiatus. Ärge süstige piirkonda, mis on valus (hell), verevalumitega, punetav, kõva, armistunud või kus teil on venitusarmid.

   2. Puhastage süstekoha nahk, pühkides seda alkoholipadjakesega ja visake padjake minema.


    image


    Hoiatus. Ärge puhuge süstekohale ega puudutage seda enam pärast puhastamist.


   3. Tõmmake läbipaistev nõela kork otsesuunas ära ja visake minema.


    image

    Hoiatus. Ärge proovige panna nõela korki nõela peale tagasi.


   4. Hoidke süstalt käes nagu pliiatsit, nii et roosa nõela kaitsekate on suunatud üles


  image


 6. samm Süstige


  image

   1. Teise käega tõmmake puhastatud nahk ettevaatlikult volti ja hoidke seda niimoodi.


    image

    Hoiatus. Ärge puudutage kohta, kuhu te kavatsete teha nõelatorke.


   2. Kiire järsu liigutusega lükake nõel kogupikkuses naha sisse 45° nurga all.


    image


    Märkus. Kogemuste kasvades leiate nurga (vahemikus 45° kuni 90°), mis on teile ja teie lapsele kõige mugavam.


   3. Lükake ettevaatlikult valge kolb lõpuni süstlasse, kuni süstal on tühi.


    image


   4. Tõmmake nõel nahast välja, hoolitsedes selle eest, et teeksite seda sama nurga all, nagu nõela sisse torkasite.

    Seejärel vabastage volti tõmmatud nahk.


   5. Pange oma pöial või nimetissõrm keset mustrilist sõrmetuge ja lükake kaitsekate otse üle nõela, nii et te kuulete või tunnete selle lukustumist.

    image


   6. Nõel on nüüd kaetud ja ohutu. Selle saab nüüd visata ära teravate esemete konteinerisse.


    Hoiatus. Helistage oma tervishoiutöötajale, kui teil ei õnnestunud süstida kogu annust.


   7. Kui süstekohal on verd või vedelikku, suruge puhta vati- või marlitupsuga kergelt nahale 10 sekundi jooksul.


  image


  Hoiatus. Ärge hõõruge süstekohta. 7. samm

Kirjutage üles süstimise andmed ja visake tarvikud minema


image

  1. Nüüd kus olete süstimise lõpetanud, täiendage oma märkmeid, kirjutades üles:


   • süstekoha;


   • kuupäeva;


   • kas teil esines mis tahes probleeme;


   • partii numbri (viaali sildilt).

    image


  2. Visake kasutatud süstal koos kaitsekattega nõelaga ning viaal koos selle külge ühendatud viaali adapteriga ära teravate esemete konteinerisse.


   image


   Hoiatus. Hoidke oma teravate esemete konteinerit laste eest kättesaamatus kohas.


   Hoiatus. Ärge hoidke alles kasutamata jäänud ravimit.


   Hoiatus. Ärge visake süstalt ega viaali minema koos olmejäätmetega.


   Kui teil ei ole teravate esemete konteinerit, siis võite kasutada mõnda majapidamises leiduvat konteinerit, mis on:

   • toodetud tugevast ja vastupidavast plastist;


   • tihedalt suletav torkekindla kaanega, mis ei lase teravatel esemetel konteinerist välja tungida;


   • seisab kasutamise ajal kindlalt püsti;


   • lekkekindel ja


   • õigesti märgistatud - teavitab konteineris olevatest ohtlikest jäätmetest.

  3. Kui teie teravate esemete konteiner on peaaegu täis, siis peate järgima kohalikke jäätmekäitluse nõudeid, et vabaneda oma teravate esemete konteinerist.


Hoiatus. Ärge korduvkasutage kasutatud teravate esemete konteinerit.