Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Evkeeza

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Evkeeza 150 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

evinakumab


imageSellele ravimile kohaldatakse täiendavat järelevalvet, mis võimaldab kiiresti tuvastada uut ohutusteavet. Te saate sellele kaasa aidata, teatades ravimi kõigist võimalikest kõrvaltoimetest. Kõrvaltoimetest teatamise kohta vt lõik 4.


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.


Infolehe sisukord


 1. Mis ravim on Evkeeza ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Evkeeza saamist

 3. Kuidas Evkeezat manustatakse

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Evkeezat säilitada

 6. Pakendi sisu ja muu teave


 1. Mis ravim on Evkeeza ja milleks seda kasutatakse Mis ravim on Evkeeza

  Evkeeza sisaldab toimeainena evinakumabi. See kuulub monoklonaalsete antikehade ravimirühma. Monoklonaalsed antikehad on valgud, mis kinnituvad kehas teiste ainete külge.


  Milleks Evkeezat kasutatakse

  Evkeezat kasutatakse väga kõrge vere kolesteroolisisaldusega (mida põhjustab haigus homosügootne perekondlik hüperkolesteroleemia) täiskasvanute ja 12-aastaste ja vanemate laste raviks. Evkeezat

  kasutatakse koos vähese rasvasisalduse dieediga ja teiste ravimitega kolesteroolisisalduse

  vähendamiseks.


  Homosügootne perekondlik hüperkolesteroleemia on pärilik haigus, mida annavad tavaliselt edasi nii isa kui ka ema.


  Selle haiguse korral on inimesel LDL-kolesterooli („halva kolesterooli“) sisaldus veres väga kõrge juba sündides. Sellised kõrged sisaldused võivad põhjustada südameinfarkti, südameklapi haigust või muid probleeme juba varases eas.


  Kuidas Evkeeza toimib?

  Evkeezas toimeainena sisalduv evinakumab seondub kehas valguga ANGPTL3 ja blokeerib selle toimet. ANGPTL3 osaleb kolesterooli produktsiooni reguleerimises ning selle toime blokeerimine

  vähendab kolesterooli tekkimist. Evkeeza võib selliselt langetada LDL-kolesterooli sisaldust veres ja

  vältida probleeme, mida põhjustavad kõrged LDL-kolesterooli sisaldused.

 2. Mida on vaja teada enne Evkeeza saamist


  Teile ei tohi Evkeezat manustada:

  • kui olete evinakumabi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.


   Hoiatused ja ettevaatusabinõud

   Enne Evkeeza saamist pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.


   Olge tähelepanelik raskete kõrvaltoimete suhtes

   Evkeeza võib põhjustada raskeid allergilisi reaktsioone.

  • Kui teil tekib ükskõik milline raske allergilise reaktsiooni sümptom, teatage sellest kohe oma arstile või meditsiiniõele. Need sümptomid on loetletud lõigu 4 punktis „Rasked kõrvaltoimed“.


   Lapsed

   Evkeeza kasutamine alla 12 aasta vanustel lastel ei ole soovitatav, sest selle ohutuse ja kasulikkuse kohta sellel patsiendirühmal ei ole veel piisavalt andmeid.


   Muud ravimid ja Evkeeza

   Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.


   Rasedus ja rasestumisvastased vahendid

   Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

  • Evkeeza võib kahjustada teie sündimata last.

  • Kui rasestute ravi ajal Evkeezaga, öelge seda kohe oma arstile.


   Kui olete rasestumisvõimeline, peate rasestumise vältimiseks kasutama efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid.

  • Kasutage ravi ajal Evkeezaga efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid ja

  • kasutage efektiivseid rasestumisvastaseid vahendeid vähemalt 5 kuud pärast Evkeeza viimast annust.

   Küsige oma arstilt, milline on sel ajal teile kõige sobivam rasestumisvastane vahend.


   Imetamine

  • Kui imetate last või soovite imetada, pidage enne selle ravimi saamist nõu oma arstiga.

  • Ei ole teada, kas Evkeeza eritub rinnapiima.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine

   Evkeeza tõenäoliselt ei mõjuta teie autojuhtimise ja tööriistade või masinate kasutamise võimet.


 3. Kuidas Evkeezat manustatakse Kui palju Evkeezat manustatakse

  Teie arst arvutab, kui palju ravimit tuleb teile manustada. See kogus sõltub teie kehakaalust.

  • Soovitatav annus on 15 milligrammi teie kehakaalu iga kilogrammi kohta.

  • Teile manustatakse ravimit ligikaudu üks kord kuus.


   Kuidas Evkeezat manustatakse

   Evkeezat manustab tavaliselt arst või meditsiiniõde. Seda manustatakse tilgutiga veeni (intravenoosse infusioonina) 60 minuti jooksul.

   Kui teil jääb Evkeeza annus vahele

   Kui olete jätnud Evkeeza manustamiseks vastuvõtule minemata, pidage niipea kui võimalik nõu oma arsti või meditsiiniõega.


   Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või meditsiiniõega.


 4. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Rasked kõrvaltoimed

  Rasked allergilised reaktsioonid (aeg-ajalt: võib esineda kuni 1 inimesel 100st)

  Kui teil tekib ükskõik milline järgmine raske allergilise reaktsiooni (anafülaktilise reaktsiooni) sümptom, teatage sellest kohe oma arstile või meditsiiniõele. Infusioon katkestatakse kohe ja teil võib olla vajalik reaktsiooni leevendamiseks teisi ravimeid võtta:

 5. Kuidas Evkeezat säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja viaalil pärast Kõlblik kuni/EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoida külmkapis (2 °C...8 °C).

  Mitte lasta külmuda. Mitte loksutada.

  Hoida originaalpakendis valguse eest kaitstult.

  Ärge kasutage seda ravimit, kui täheldate, et see on hägune või värvi muutnud või sisaldab osakesi.

  Ärge säilitage infusioonilahuse kasutamata jäänud osa järgmisteks manustamisteks. Infusioonilahuse kasutamata jäänud osa tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.


 6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Evkeeza sisaldab


Kuidas Evkeeza välja näeb ja pakendi sisu

Evkeeza infusioonilahuse kontsentraat on selge kuni veidi veiklev, värvitu kuni helekollane lahus.


See on saadaval pakendites, milles on kas 1 klaasviaal 2,3 ml kontsentraadiga või 1 klaasviaal 8 ml kontsentraadiga.


Müügiloa hoidja

Regeneron Ireland Designated Activity Company (DAC) One Warrington Place,

Dublin 2,

D02 HH27

Iirimaa


Tootja

Regeneron Ireland DAC Raheen Business Park

Limerick

Iirimaa


Infoleht on viimati uuendatud <kuu AAAA>.

Ravim on saanud müügiloa erandlikel asjaoludel. See tähendab, et harvaesineva haiguse tõttu ei ole olnud võimalik saada selle ravimpreparaadi kohta täielikku teavet. Euroopa Ravimiamet vaatab igal aastal läbi kogu võimaliku uue teabe ja vajadusel ravimi omaduste kokkuvõtet ajakohastatakse.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Järgmine teave on ainult tervishoiutöötajatele: Jälgitavus

Bioloogiliste ravimpreparaatide jälgitavuse parandamiseks tuleb manustatava ravimi nimi ja partii number selgelt dokumenteerida.

Kasutusjuhised


Lahuse ettevalmistamine

Evkeezat tarnitakse ainult ühekordseks kasutamiseks. Ettevalmistamise ja manustamiskõlblikuks muutmise ajal tuleb järgida rangelt aseptika nõudeid.


Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.


Pärast lahjendamist

Manustage lahjendatud lahus kohe pärast ettevalmistamist. Kui seda ei kasutata kohe, on ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus tõestatud:Pärast taotluse arutamist on inimravimite komitee arvamusel, et ravimi riski/kasu suhe on soodne ning seega võib sellele anda müügiloa erandlikel tingimustel, nagu on kirjeldatud Euroopa avalikus hindamisaruandes.