Koduleht Koduleht

Neupopeg
pegfilgrastim

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE


Neupopeg 6 mg süstelahus eeltäidetud süstlas

pegfilgrastim


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.Infolehes antakse ülevaade:


 1. Mis ravim on Neupopeg ja milleks seda kasutatakse

 2. Mida on vaja teada enne Neupopeg’i kasutamist

 3. Kuidas Neupopeg’i kasutada

 4. Võimalikud kõrvaltoimed

 5. Kuidas Neupopeg’i säilitada

 6. Lisainfo


 1. MIS RAVIM ON NEUPOPEG JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE


  Ravimil on müügiluba lõppenud

  Neupopeg’i kasutatakse tsütotoksilise keemiaravi (kasvavaid rakke kiiresti hävitavate ravimite) manustamisel tekkida võiva neutropeenia (valgete vereliblede arvu vähenemine) kestuse lühendamiseks ja palavikuga neutropeenia (valgete vereliblede arvu vähenemine koos palavikuga) esinemise vähendamiseks. Valged verelibled on tähtsad, sest need aitavad organismil võidelda infektsiooniga. Need rakud on keemiaravi mõju suhtes väga tundlikud ja nende arv kehas võib keemiaravi mõjul väheneda. Kui valgete vereliblede arv väheneb, võib neid jääda kehasse liiga vähe, et bakteritega võidelda, ja suureneb infektsiooni tekkimise oht.


  Arst on määranud teile Neupopeg’i selleks, et ergutada luuüdi (vereliblesid produtseeriv luu osa) produtseerima rohkem valgeid vereliblesid, mis aitaksid kehal infektsiooniga võidelda.


 2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE NEUPOPEG’I KASUTAMIST


  Ärge kasutage Neupopeg’i


  • kui te olete ülitundlik (allergiline) pegfilgrastimi, filgrastimi, E. coli-st saadud proteiinide või Neupopeg’i mõne koostisaine suhtes.


   Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Neupopeg


   Palun rääkige oma arstile:


  • kui teil tekib köha, palavik ja hingamisraskused;


  • teil on sirprakuline aneemia;


  • tekib valu vasakul ülakõhus või õla tipus;

  • kui teil esineb allergia lateksi suhtes. Eeltäidetud süstla nõelakate sisaldab lateksi derivaati ja võib tekitada raskeid allergilisi reaktsioone.


   Kasutamine koos teiste ravimitega


   Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.


   Rasedus ja imetamine


   Enne ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga. Neupopeg’i kasutamist rasedatel ei ole uuritud. Tähtis on öelda arstile:


  • kui olete rase;


  • kui arvate, et olete rase, või


  • kui kavatsete rasestuda.


   Neupopeg’i kasutamisel peate rinnaga toitmise katkestama.


   Autojuhtimine ja masinatega töötamine


   Neupopeg’i toime autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele ei ole teada.


   Oluline teave mõningate Neupopeg’i koostisainete suhtes


   Ravimil on müügiluba lõppenud

   Neupopeg sisaldab sorbitooli (teatud suhkur). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne Neupopeg’i kasutamist konsulteerima arstiga. Neupopeg on põhimõtteliselt naatriumivaba.


 3. KUIDAS NEUPOPEG’I KASUTADA


  Neupopeg on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutel alates 18. eluaastast.


  Manustage Neupopeg’i alati vastavalt arstilt saadud juhistele. Kui seoses ravimi tarvitamisega on teile midagi jäänud ebaselgeks, pidage nõu arsti või apteekriga. Tavaline annus on üks 6 mg subkutaanne (nahaalune) süst eeltäidetud süstlaga, mis tuleb teha ligikaudu 24 tundi pärast viimast keemiaravi annust iga keemiaravitsükli lõpus.


  Ärge raputage Neupopeg’i tugevasti, sest see võib kahjustada ravimi aktiivsust.


  Neupopeg’i süstimine endale


  Arst võib otsustada, et teil on mugavam Neupopeg’i ise endale süstida. Arst või meditsiiniõde näitab, kuidas ennast süstida. Ärge püüdke ennast ise süstida, kui seda pole teile õpetatud.


  Juhiste saamiseks selle kohta, kuidas Neupopeg’i endale ise süstida, lugege palun lõiku käesoleva infolehe lõpus.


  Kui te kasutate Neupopeg’i rohkem, kui ette nähtud


  Kui kasutate Neupopeg’i rohkem, kui ette nähtud, konsulteerige arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

  Kui te unustate Neupopeg’i süstida


  Kui unustasite Neupopeg’i annuse manustada, konsulteerige arstiga, millal peaksite süstima järgmise annuse.


 4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED


  Nagu kõik ravimid, võib ka Neupopeg põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Väga sagedane kõrvaltoime (esinenud rohkem kui 1 patsiendil 10-st) on luuvalu. Arst soovitab, millist ravimit saate luuvalu leevendamiseks võtta.


  Sagedased kõrvaltoimed (esinenud vähem kui 1 patsiendil 10-st) on järgmised: valu ja punetus süstekohal, peavalud, üldised liigeste-, lihaste-, rindkere-, jäsemete- või seljavalud. Harvaesinev kõrvaltoime (esinenud vähem kui 1 patsiendil 100-st) on iiveldus.


  Neupopeg’i kasutamisel on harva (esinenud vähem kui 1 patsiendil 1000-st) teatatud allergilist tüüpi reaktsioonidest, sealhulgas punetusest ja õhetusest, nahalööbest ja ulatuslikest sügelevatest nahapiirkondadest ning anafülaksiast (nõrkus, vererõhu langus, hingamisraskus, näoturse).


  Neupopeg’i kasutamise järgselt on teatatud põrna suurenemisest ja väga harva (esinenud vähem kui 1 patsiendil 10000-st) põrna rebendi tekkest. Mõned põrnarebendi juhud on lõppenud surmaga.


  On oluline, et võtate arstiga otsekohe ühendust, kui tunnete valu vasakul ülakõhus või vasemas õlas, kuna tegemist võib olla põrna probleemiga.


  Ravimil on müügiluba lõppenud

  Harva (esinenud vähem kui 1 patsiendil 1000-st) on teatatud hingamishäirete tekkest G-CSF manustamise järgselt. Kui teil on köha, palavik ja hingamisraskus, teatage sellest oma arstile.


  Teie veres võivad tekkida mõningad muutused, mis ilmnevad vereanalüüsil. Trombotsüütide (vereliistakute) arv võib langeda liiga madalale, mis võib põhjustada verevalumite teket. Valgete vereliblede arv teie veres võib lühiajaliselt suureneda.


  Harva (esinenud vähem kui 1 patsiendil 1000-st) on tekkinud Sweet’i sündroom (haigusseisund, mida iseloomustavad nahapinnast kõrgemad valulikud ploomikarva nahakahjustused jäsemetel ja mõnikord ka näol ning palavik). Sweet’i sündroomi tekkes võib oma osa olla ka teistel asjaoludel.


  Väga harva (esinenud vähem kui 1 patsiendil 10000-st) on patsientidel, kes kasutasid Neupopeg’i, tekkinud vaskuliit nahal (veresoonte põletik nahal).


  Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.


 5. KUIDAS NEUPOPEG’I SÄILITADA


  Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage Neupopeg’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja süstla sildil pärast

  „Kõlblik kuni”. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale. Hoida külmkapis (2°C...8°C).

  Võite võtta Neupopeg’i külmkapist välja ja hoida seda toatemperatuuril (mitte üle 30°C) mitte kauem kui 3 päeva. Kui eeltäidetud süstal on külmkapist välja võetud ja soojenenud toatemperatuurini (mitte üle 30°C), tuleb see kas 3 päeva jooksul ära kasutada või ära visata.

  Mitte hoida sügavkülmas. Neupopeg’i võib kasutada, kui seda on kogemata külmutatud ühel korral vähem kui 24 tunni jooksul.


  Hoida sisepakend välispakendis. Hoida valguse eest kaitstult.

  Ärge kasutage Neupopeg’i, kui märkate, et see on hägune või sisaldab osakesi.


  Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 6. LISAINFO


Mida Neupopeg sisaldab


Neupopeg’i toimeaine on pegfilgrastim. Pegfilgrastim on biotehnoloogia abil E. coli bakterist toodetav proteiin (valk). See kuulub proteiinide rühma, mida nimetatakse tsütokiinideks, ja on väga sarnane inimese enda kehas toodetavale looduslikule proteiinile (granulotsüütide kolooniat stimuleerivale faktorile).


Toimeaine on pegfilgrastim. Iga eeltäidetud süstal sisaldab 6 mg pegfilgrastimi 0,6 ml-s lahuses. Abiained on naatriumatsetaat, sorbitool (E420), polüsorbaat 20 ja süstevesi.

Kuidas Neupopeg välja näeb ja pakendi sisu


Ravimil on müügiluba lõppenud

Neupopeg on süstelahus eeltäidetud süstlas (6 mg/0,6 ml).


Igas pakendis on 1 eeltäidetud süstal. Süstal võib olla blisterümbrises või ilma blisterümbriseta. See on on selge, värvitu lahus.


Tootja:

Amgen Europe B.V. Minervum 7061

4817 ZK Breda Holland


Müügiloa hoidja: Dompé Biotec S.p.A. Via San Martino 12

I-20122 Milano Itaalia


Lisainfo


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


Infoleht on viimati kooskõlastatud .


Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMEA) kodulehel https://www.emea.europa.eu/


image

Juhised süstimiseks Neupopeg eeltäidetud süstlaga


Sellest lõigust leiate teavet selle kohta, kuidas Neupopeg’i endale ise süstida. Tähtis on mitte proovida ennast süstida enne, kui arst, meditsiiniõde või apteeker on selleks spetsiaalseid juhiseid andnud. Kui teil on küsimusi süstimise kohta, küsige arstilt, meditsiiniõelt või apteekrilt abi.


Kuidas teie või teid süstiv isik peab kasutama Neupopeg eeltäidetud süstalt?


Peate tegema süsti vahetult nahaalusesse koesse. Seda nimetatakse subkutaanseks süstiks.


Vajalikud vahendid


Nahaaluse süsti tegemiseks vajate: