Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Abasaglar (previously Abasria)

Pakendi infoleht: teave kasutajale


ABASAGLAR 100 ühikut/ml Tempo Pen süstelahus eeltäidetud pen-süstlis

glargiin-insuliin


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, kaasa arvatud ABASAGLAR Tempo Pen eeltäidetud pen-süstli kasutusjuhendit, sest siin on teile vajalikku teavet.Kui süstite insuliini sageli samasse kohta, võib rasvkude selles piirkonnas õheneda (lipoatroofia, võib tekkida kuni 1 inimesel 100st) või pakseneda (lipohüpertroofia, võib tekkida kuni 1 inimesel 10st).

Nahaaluseid muhke võib põhjustada ka amüloidvalgu kuhjumine (naha amüloidoos). Insuliin ei pruugi hästi toimida, kui süstite muhuga piirkonda. Muutke igal süstekorral süstekohta, et ennetada nende nahakahjustuste teket.


Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib esineda kuni 1 inimesel 10st)


uus pen. Võite vajada arsti poolt väljakirjutatud retsepti.


Kui teil tekib oma ABASAGLAR Tempo Pen’i kohta küsimusi või probleeme, võtke abi saamiseks

ühendust oma tervishoiutöötajaga.


See infoleht on viimati kaasajastatud