Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 200 mg/50 mg/200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

levodopa/karbidopa/entakapoon


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

(E171).


Kuidas Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion välja näeb ja pakendi sisu

Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion, 200 mg/50 mg/200 mg: tume pruunikaspunane, ovaalne poolitusjooneta õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on pressitud märge “LCE 200”.


Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion 200 mg/50 mg/200 mg on saadaval viies erinevas pakendi suuruses (10, 30, 100, 130 ja 175 tabletti). Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Soome


Tootja

Orion Corporation Orion Pharma

Joensuunkatu 7 FI-24100 Salo

Soome


Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Soome


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien Orion Corporation Tél/Tel: +358 10 4261

Lietuva

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


България

Orion Corporation

Тел.: +358 10 4261

Luxembourg/Luxemburg

Orion Corporation

Tél/Tel: +358 10 4261


Česká republika Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Magyarország Orion Corporation Tel.: +358 10 4261


Danmark

Orion Pharma A/S

Tlf: +45 8614 0000

Malta

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261


Deutschland

Orion Pharma GmbH

Jürgen-Töpfer-Straße 46

22763 Hamburg

Tel: +49 40 899 689-0

Nederland

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261


Eesti

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Norge

Orion Pharma AS

Tlf: +47 40 00 42 10


Ελλάδα

Orion Corporation

Τηλ: +358 10 4261

Österreich

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

España

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Polska

Orion Pharma Poland Sp z.o.o. Tel.: + 48 22 8333177


France

Orion Corporation Tél: +358 10 4261

Portugal

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Hrvatska

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

România

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261


Ireland

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Slovenija

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Italia

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

Suomi/Finland

Orion Corporation

Puh./Tel: +358 10 4261


Κύπρος

Orion Corporation Τηλ: +358 10 4261

Sverige

Orion Pharma AB Tel: +46 8 623 6440


Latvija

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261

United Kingdom (Northern Ireland)

Orion Corporation

Tel: +358 10 4261


Infoleht on viimati uuendatud


.