Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Zoledronic acid Teva Pharma

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Zoledronic acid Teva Pharma 5 mg infusioonilahus kotis

zoledroonhape


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.