Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Cerezyme

Pakendi infoleht: teave kasutajale


Cerezyme 400 ühikut infusioonilahuse kontsentraadi pulber

Imiglütseraas (imiglucerasum)


Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

maksa probleemidest. See võib tekkida sõltumata sellest, kas patsient saab ravi Cerezyme’iga või mitte. Kui teil tekib õhupuudus, peate seda ütlema oma arstile.


Muud ravimid ja Cerezyme

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.


Cerezyme’i ei tohi infusioonina (tilgutis) manustada koos teiste ravimitega.


Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Cerezyme’i kasutamisel raseduse ja rinnaga toitmise ajal peab olema ettevaatlik.


Cerezyme sisaldab naatriumi

Ravim sisaldab naatriumi ja manustatakse naatriumkloriidi 0,9% lahusega intravenoosselt. Seda tuleb arvestada piiratud naatriumisisaldusega dieedil olevate patsientide puhul. Ravim sisaldab 280 mg naatriumi (söögisoola peamine koostisosa) ühes viaalis. See on võrdne 14%-ga naatriumi maksimaalsest soovitatud ööpäevasest toiduga saadavast kogusest täiskasvanutel.


 1. Kuidas Cerezyme’i kasutada


  Juhised õigeks kasutamiseks

  Cerezyme’i manustatakse tilguti abil veeni (intravenoosse infusioonina).


  See on müügil pulbrina, mis segatakse enne manustamist süsteveega.


  Cerezyme’i kasutatakse ainult sellise arsti järelevalve all, kellel on teadmised Gaucher’ tõve ravimise kohta. Juhul kui vastate teatud tingimustele, võib arst soovitada teile kodust ravi. Kui soovite ennast kodus ravida, võtke ühendust oma arstiga.


  Annus on teile ainuomane. Arst arvutab annuse välja vastavalt teie sümptomite raskusastmele ja muudele faktoritele. Cerezyme’i soovitatav annus on 60 ühikut kehakaalu kg kohta iga kahe nädala järel.


  Arst jälgib hoolikalt teie reaktsiooni ravile ja võib annust muuta (suurendada või vähendada), kuni ta leiab teie sümptomite kontrollimiseks parima annuse.


  Kui annus on kindlaks tehtud, kontrollib teie arst endiselt teie reaktsiooni ravile, veendumaks, et kasutate õiget annust. See võib toimuda iga 6 kuni 12 kuu järel.


  Puudub teave Cerezyme’i toime kohta kroonilist neuronopaatilist Gaucher’ tõbe põdevate patsientide ajuga seotud sümptomitele. Seetõttu ei saa soovitada spetsiaalset annustamist.


  ICGG Gaucher register

  Te võite oma arsti paluda, et ta registreeriks teie andmed ICGG Gaucher registrisse. Selle registri eesmärgiks on Gaucher’ tõbe paremini tundma õppida ja kontrollida, kui tõhus on ensüümasendusravi

  Cerezyme’iga. See parandab Cerezyme’i kasutamise tõhusust ja ohutust. Teie andmed registreeritakse

  anonüümselt – keegi ei tea, et andmed on teie kohta.


  Kui te kasutate Cerezyme’i rohkem kui ette nähtud

  Cerezyme’i üleannustamise kohta teateid ei ole.


  Kui te unustate Cerezyme’i kasutada

  Kui teil on infusioon vahele jäänud, võtke ühendust arstiga.

  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 2. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Sageli tekkivad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 10-st):

  • õhupuudus,

  • köha,

  • nõgestõbi / naha või suu või kõri limaskesta lokaliseerunud turse,

  • sügelus,

  • lööve.


   Aeg-ajalt tekkivad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 100-st):

  • pööritustunne,

  • peavalu,

  • surin, torked, põletustunne või tuimus nahas,

  • südame löögisageduse suurenemine,

  • sinakas nahk,

  • nahaõhetus,

  • vererõhu langus,

  • oksendamine,

  • iiveldus,

  • krambid kõhus,

  • kõhulahtisus,

  • liigesevalu,

  • ebamugavustunne infusioonikohas,

  • kuumatunne infusioonikohas,

  • paistetus infusioonikohas,

  • infusioonikoha steriilne abstsess,

  • ebamugavustunne rindkeres,

  • palavik,

  • jäikus,

  • väsimus,

  • seljavalu.


   Harva tekkivad kõrvaltoimed (võivad tekkida kuni 1 inimesel 1000-st):

  • anafülaktoidsed reaktsioonid.


   Mõningaid kõrvaltoimeid täheldati peamiselt patsientidele ravimi manustamise ajal või vahetult pärast seda. Nende hulka kuulusid sügelus, nahaõhetus, nõgestõbi / naha või suu või kõri limaskesta lokaliseerunud turse, ebamugavustunne rindkeres, südame löögisageduse suurenemine, sinakas nahk, õhupuudus, surin, torked, põletustunne või tuimus nahas, vererõhu langus ning seljavalu. Ükskõik millise nimetatud sümptomitest ilmnemisel teatage sellest viivitamatult oma arstile. Allergilise reaktsiooni tekke vältimiseks võib osutuda vajalikuks anda teile täiendavaid ravimeid (nt antihistamiine ja/või kortikosteroide).


   Kõrvaltoimetest teatamine

   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

 3. Kuidas Cerezyme’i säilitada.


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil ja pakendil pärast „EXP”. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Kinnised viaalid

  Hoida külmkapis (2°C...8°C).


  Lahjendatud lahus

  Cerezyme’i on soovitatav kasutada vahetult pärast süsteveega segamist. Viaalis segatud lahust ei saa säilitada ja see tuleb kohe infusioonikotis lahjendada; ainult lahjendatud lahust võib kuni 24 tundi säilitada, kui seda hoitakse jahedas (2°C...8°C) ja pimedas.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 4. Pakendi sisu ja muu teave Mida Cerezyme sisaldab


Kuidas Cerezyme välja näeb ja pakendi sisu

Cerezyme 400 ühikut on infusioonilahuse kontsentraadi pulber (viaalides, pakendis 1, 5 või 25 viaali). Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Cerezyme on valge kuni valkjas pulber. Pärast lahustamist tekib läbipaistev, värvitu ilma võõrosakesteta vedelik. Lahustatud lahus tuleb lahjendada.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja

Genzyme Europe B.V., Paasheuvelweg 25, 1105 BP Amsterdam, Holland


Tootja

Genzyme Ireland Limited, IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Iirimaa Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

België/Belgique/Belgien/ Luxembourg/Luxemburg Sanofi Belgium

Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

Lietuva

Swixx Biopharma UAB Tel: +370 5 236 91 40България

Swixx Biopharma EOOD

Тел.: +359 (0)2 4942 480

Magyarország SANOFI-AVENTIS Zrt Tel: +36 1 505 0050

Česká republika sanofi-aventis, s.r.o. Tel: +420 233 086 111

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275


Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Nederland

Genzyme Europe B.V. Tel: +31 20 245 4000


Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Tel: 0800 04 36 996

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Norge

sanofi-aventis Norge AS Tlf: + 47 67 10 71 00


Eesti

Swixx Biopharma OÜ Tel: +372 640 10 30

Österreich

sanofi-aventis GmbH Tel: + 43 1 80 185 - 0


Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 1600

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel.: +48 22 280 00 00


España

sanofi-aventis, S.A. Tel: +34 93 485 94 00

Portugal

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 21 35 89 400


France

sanofi-aventis France Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

România

Sanofi Romania SRL Tel: +40 (0) 21 317 31 36


Hrvatska

Swixx Biopharma d.o.o. Tel: +385 1 2078 500

Slovenija

Swixx Biopharma d.o.o. Tel: +386 1 235 51 00


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Swixx Biopharma s.r.o. Tel: +421 2 208 33 600


Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: + 358 201 200 300


Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: 800 536 389

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00


Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd.

Τηλ: +357 22 741741

United Kingdom/Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +44 (0) 800 035 2525


Latvija

Swixx Biopharma SIA Tel: +371 6 616 47 50


Infoleht on viimati uuendatud:

. Samuti on seal viited teistele kodulehtedele harvaesinevate haiguste ja ravi kohta.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Järgnev teave on ainult tervishoiutöötajatele


Kasutusjuhised – lahustamine, lahjendamine ja manustamine

Iga Cerezyme’i viaal on ainult ühekordseks kasutamiseks. Pärast lahustamist sisaldab iga Cerezyme’i viaal 400 ühikut imiglütseraasi 10,0 milliliitris (40 ühikut milliliitris).


Määrake lahustamiseks vajalike viaalide arv patsiendi individuaalsest annustusskeemist lähtuvalt ja võtke vajaminevad viaalid külmkapist.


Järgige aseptikat

Lahustamine

Lahustage iga viaali sisu 10,2 ml süsteveega; vältige süstevee äkilist lisamist pulbrile ja segades ettevaatlikult, vältige lahuse vahutamist. Lahuse maht on 10,6 ml. Lahuse pH on ligikaudu 6,2.


Pärast lahustamist tekib läbipaistev, värvitu, ilma võõrosakesteta vedelik. Lahustatud lahus tuleb lahjendada. Enne edasist lahjendamist kontrollige visuaalselt igas viaalis olevat lahust võõrosakeste ja värvuse muutuse suhtes. Ärge kasutage viaale, mis sisaldavad võõrosakesi ja mille värv on muutunud. Pärast lahustamist lahjendage kohe viaalide sisu ja ärge säilitage neid edasiseks kasutamiseks.


Lahjendamine

Ühes milliliitris lahuses on 40 ühikut imiglütseraasi. Lahuse maht igas viaalis on 10,0 ml (võrdne 400 ühikuga). Tõmmake 10,0 ml lahust igast viaalist süstlasse ja koondage väljatõmmatud kogused ühte. Seejärel lahjendage kogulahus 0,9% naatriumkloriidi intravenoosseks kasutamiseks mõeldud lahusega lõppmahuni 100 kuni 200 ml. Segage infusioonilahust ettevaatlikult.


Manustamine

Valguosakeste eemaldamiseks on lahjendatud lahust soovitatav manustada läbi liinisisese valke vähesiduva 0,2 µm filtri. See ei põhjusta imiglütseraasi aktiivsuse vähenemist. Lahjendatud lahus on

soovitatav manustada 3 tunni jooksul. Lahus, lahjendatuna 0,9% naatriumkloriidi intravenoosseks

kasutamiseks mõeldud lahusega, on keemiliselt stabiilne kuni 24 tundi säilitatuna temperatuuril

2°C...8°C ja valguse eest kaitstult, kuid selle mikrobioloogiline ohutus sõltub sellest, kas lahustamine ja lahjendamine toimus aseptiliselt.


Cerezyme’i ei sisalda säilitusaineid. Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.