Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Sildenafil Teva

HINNAD

SILDENAFIL TEVA PHARMA tablett 20mg N90

Hulgimüük: 0,00 €
Jaemüük: 172,78 €
Hüvitatud: 0,00 €

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Sildenafil Teva 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

sildenafiil


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Sildenafil Teva’t ei tohi kasutada koos teiste suukaudsete või lokaalsete erektsioonihäirete ravimitega. Sildenafil Teva’t ei tohi kasutada koos sildenafiili sisaldavate pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni

ravimitega ega mis tahes teiste PDE5 inhibiitoritega.


Kui teil ei esine erektsioonihäireid, ei tohi te Sildenafil Teva’t kasutada. Te ei tohi Sildenafil Teva’t võtta, kui olete naine.

Erikaalutlused neeru või maksa probleemidega patsientidel

Te peate rääkima oma arstile, kui teil on probleeme neerude või maksaga. Teie arst võib teile määrata väiksema annuse.


Lapsed ja noorukid

Alla 18-aastased isikud ei tohi Sildenafil Teva’t kasutada.


Muud ravimid ja Sildenafil Teva

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.


Sildenafil Teva tabletid võivad omada koostoimeid mõnede ravimitega, eelkõige sellistega, mida kasutatakse rindkere valu raviks. Juhul kui te vajate erakorralist meditsiinilist abi, siis informeerige oma arsti, apteekrit või meditsiiniõde, et te olete võtnud Sildenafil Teva’t ja millal te seda tegite. Ärge võtke Sildenafil Teva’t koos teiste ravimitega, välja arvatud juhul, kui teie arst ütleb, et te võite seda teha.


Te ei tohi Sildenafil Teva’t võtta, kui te võtate ravimeid, mida nimetatakse nitraatideks, kuna nende ravimite kombinatsioon võib põhjustada ohtlikku vererõhu langust. Rääkige alati oma arstile, apteekrile või meditsiiniõele, kui te võtate mõnda neist ravimitest, mida kasutatakse tihti stenokardia (või „valu rinnus”) leevendamiseks.


Te ei tohi Sildenafil Teva’t võtta, kui te kasutate mõnda ravimit, mida tuntakse lämmastikoksiidi doonori nime all nagu amüülnitrit, kuna see kombinatsioon võib põhjustada ka ohtlikku vererõhu langust.


Teatage oma arstile või apteekrile, kui te juba võtate riotsiguaati.

Kui te võtate ravimeid, mida tuntakse proteaasi inhibiitorite nime all, näiteks HIV raviks, võib teie arst alustada ravi väikseima Sildenafil Teva annusega (25 mg).


Mõnedel patsientidel, kes saavad alfablokaatorravi kõrgvererõhutõve või eesnäärme suurenemise raviks, võib esineda pearinglust või uimasust, mis võivad olla põhjustatud vererõhu langusest kiirel istuli või püsti tõusmisel. Teatud patsientidel on neid sümptomeid esinenud Sildenafil Teva võtmisel koos alfablokaatoritega. See esineb kõige tõenäolisemalt 4 tunni jooksul pärast Sildenafil Teva võtmist. Nende sümptomite võimaliku tekkimise tõenäosuse vähendamiseks peate te enne, kui te alustate Sildenafil Teva võtmist, saama oma alfablokaatorit regulaarses ööpäevases annuses. Teie arst võib alustada teie ravi Sildenafil Teva väiksema annusega (25 mg).


Teatage oma arstile või apteekrile, kui te juba võtate südamepuudulikkuse raviks kasutatavaid sakubitriili/valsartaani sisaldavaid ravimeid.


Sildenafil Teva koos toidu, joogi ja alkoholiga

Sildenafil Teva’t võib võtta koos toiduga või ilma. Te võite siiski täheldada, et Sildenafil Teva toime algab hiljem, kui te võtate seda koos raskesti seeditava toidukorraga.


Alkoholi joomine võib ajutiselt kahjustada teie võimet saada erektsiooni. Selleks et saada ravimist maksimaalset kasu, on teil soovitav mitte juua suures koguses alkoholi enne Sildenafil Teva võtmist.


Rasedus, imetamine ja viljakus

Sildenafil Teva ei ole näidustatud kasutamiseks naistel.


Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Sildenafil Teva võib põhjustada pearinglust ja mõjutada nägemist. Te peate oleme teadlik sellest, kuidas te reageerite ravile Sildenafil Teva’ga, enne kui te juhite autot või töötate masinatega.


Naatrium

Ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi ühes õhukese polümeerikattega tabletis, see tähendab, on põhimõtteliselt “naatriumivaba”.


 1. Kuidas Sildenafil Teva’t võtta


  Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Soovitatav algannus on 50 mg.


  Te ei tohi Sildenafil Teva’t võtta rohkem kui üks kord ööpäevas.


  Ärge võtke Sildenafil Teva õhukese polümeerikattega tablette koos sildenafiili sisaldavate suus dispergeeruvate tablettidega.


  Te peate Sildenafil Teva võtma sisse umbes üks tund enne planeeritavat seksuaalvahekorda. Neelake tablett alla tervelt koos klaasi veega.


  Kui teil on tunne, et Sildenafil Teva toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


  Sildenafil Teva aitab teil saavutada erektsiooni üksnes juhul, kui te olete seksuaalselt erutunud. Ajavahemik, mis kulub Sildenafil Teva sissevõtmisest kuni toime saabumiseni on erinevatel isikutel erinev, kuid tavaliselt võtab see pool tundi kuni üks tund. Te võite täheldada, et Sildenafil Teva toime algab hiljem, kui te võtate seda koos raskesti seeditava toidukorraga.


  Kui Sildenafil Teva ei aita teil erektsiooni saavutada või kui teie erektsioon ei kesta piisavalt kaua, et lõpetada seksuaalvahekord, peaksite te sellest oma arstile rääkima.

  Kui te võtate Sildenafil Teva’t rohkem, kui ette nähtud

  Kõrvaltoimete esinemissagedus ja raskusaste võivad suureneda. Annused üle 100 mg ei suurenda efektiivsust.


  Te ei tohi võtta rohkem tablette, kui teie arst on teile öelnud.


  Võtke ühendust oma arstiga, kui te võtate rohkem tablette kui ette nähtud.


  Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 2. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimed, millest on teatatud seoses Sildenafil Teva kasutamisega, on tavaliselt kerged kuni mõõdukad ja lühiajalised.


  Kui teil tekib mõni järgmine tõsine kõrvaltoime, katkestage Sildenafil Teva võtmine ja pöörduge kohe arsti poole:


  • allergiline reaktsioon – seda esineb aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st) Sümptomiteks on äkki tekkiv õhupuudustunne, hingamisraskus või pearinglus, silmalaugude, näo, huulte või kõripiirkonna turse.


  • valu rinnus – seda esineb aeg-ajalt

   Kui see tekib vahekorra ajal või selle järel:

   • Minge poolistuvasse asendisse ja püüdke lõõgastuda.

   • Ärge kasutage rindkerevalu leevendamiseks nitraate.


  • kestvad ja mõnikord ka valulikud erektsioonid – seda esineb harva (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

   Kui teie erektsioon kestab üle 4 tunni, siis pöörduge kohe arsti poole.


  • nägemise äkiline halvenemine või kadumine – seda esineb harva


  • tõsised nahareaktsioonid – seda esineb harva

   Sümptomiteks võivad olla raskekujuline nahakoorumine ja turse suu, suguelundite ja silmade ümbruses, palavik.


  • krambid või krambihood – seda esineb harva Muud kõrvaltoimed:

  Väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st): peavalu.


  Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st): iiveldus, näopunetus, kuumahood (haigusnähtude hulka kuulub järsku tekkiv kuumatunne teie ülakehas), seedehäire, värvide nägemise muutused, ähmane nägemine, nägemishäired, ninakinnisus ja pearinglus.


  Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st): oksendamine, nahalööve, silmade ärritus, verd täisvalgunud silmad/punased silmad, silmavalu, valgussähvatuste nägemine, nägemise eredus, valgustundlikkus, vesised silmad, südamepekslemine, kiire südametegevus, kõrge vererõhk, madal vererõhk, lihasvalu, unisus, puutetundlikkuse vähenemine, peapööritus, kõrvade kumisemine, suukuivus, nina kõrvalkoobaste sulgus või kinnisus, ninalimaskesta põletik (haigusnähtude hulka kuuluvad vesine nohu, aevastamine ja ninakinnisus), ülakõhuvalu, gastroösofageaalne reflukshaigus (haigusnähtude hulka kuuluvad kõrvetised), veri uriinis, valu kätes või jalgades, ninaverejooks, kuumatunne ja väsimustunne.

  Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st): nõrkus, insult, südameinfarkt, südame rütmihäired, ajutiselt vähenenud verevool ajuosadesse, kõripitsituse tunne, suutuimus, silmapõhja verejooks, kahelinägemine, nägemisteravuse vähenemine, ebatavaline tunne silmas, silmade või silmalaugude tursed, väiksed osakesed või laigud teie nägemisväljas, halode nägemine ümber valgusallikate, silmapupilli laienemine, silmavalgete värvuse muutumine, peenise veritsus, veri spermas, ninakuivus, tursed nina sees, ärritustunne ja äkiline kuulmise nõrgenemine või kuulmise kadu.


  Turuletulekujärgselt on teatatud ebastabiilse stenokardia (südamehaigus) ja äkksurmade harvadest juhtudest. Peab märkima, et enamikul, kuid mitte kõigil nende kõrvaltoimetega meestel esinesid südameprobleemid enne selle ravimi võtmist. Ei ole võimalik kindlaks teha, kas neil juhtudel oli otsene seos sildenafiiliga.


  Kõrvaltoimetest teatamine

  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teaitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.


 3. Kuidas Sildenafil Teva’t säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.


  Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.


  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 4. Pakendi sisu ja muu teave Mida Sildenafil Teva sisaldab

Toimeaine on sildenafiil.

Üks tablett sisaldab 25 mg sildenafiili (tsitraatsoolana).


Teised koostisosad on:

Tableti sisu: mikrokristalne tselluloos, kaltsiumvesinikfosfaat, kroskarmelloosnaatrium, magneesiumstearaat;

Tableti kate: polü(vinüülalkohol), titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk.


Kuidas Sildenafil Teva välja näeb ja pakendi sisu

Sildenafil Teva 25 mg on valged, ovaalse kujuga õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühele küljele on sisse pressitud ”S 25” ja mille teine külg on sile.

Sildenafil Teva on saadaval 2, 4, 8 ja 12 tabletiga blisterpakendites ning 10x 1 tabletti sisaldavates perforeeritud üheannuselistes blisterpakendites.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.


Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja

Teva B.V. Swensweg 5 2031GA Haarlem Holland


Tootja:


TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Ungari


Teva Pharma, S.L.U.

Polígono Industrial Malpìca, calle C,no.4 50016 Zaragoza

Hispaania


Teva Operations Poland Sp.z.o.o. ul Mogilska 80. 31-546, Krakow, Poola


Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД

Тел: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg ratiopharm GmbH Allemagne/Deutschland Tél/Tel: +49 73140202


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar Α.Β.Ε.Ε. Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300

France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Teva Pharma Iceland ehf. Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117


Infoleht on viimati uuendatud