Koduleht Koduleht
International Commitee of the Red Cross

Jakavi

Pakendi infoleht: teave patsiendile


Jakavi 5 mg tabletid Jakavi 10 mg tabletid Jakavi 15 mg tabletid Jakavi 20 mg tabletid ruksolitiniib (ruxolitinibum)


Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kui üks neist seisunditest kehtib teie kohta, siis teavitage oma arsti, kes otsustab, kas te peaksite alustama ravi Jakaviga.


Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Jakavi võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

Vereanalüüsid

Enne ravi alustamist Jakaviga teeb arst vereanalüüsid, et kindaks teha teile sobivaim algannus. Ravi ajal on vaja neid analüüse korrata, et arst saaks jälgida vererakkude (valgelibled, punalibled ja vereliistakud) arvu teie kehas ning hinnata, kuidas te ravile reageerite ja kas Jakavi avaldab nendele rakkudele mõnda soovimatut toimet. Sellisel juhul võib arst muuta teie annust või ravi katkestada. Enne ravi alustamist ja ravi ajal Jakaviga kontrollib teie arst hoolikalt, kas teil on infektsioonile viitavaid nähte või sümptome. Samuti kontrollib arst regulaarselt teie vere lipiidide (rasvade) sisaldust.


Lapsed ja noorukid

See ravim ei ole mõeldud kasutamiseks lastel ja noorukitel vanuses alla 18 aasta, kes põevad haigust müelofibroos või polycytaemia vera, sest selles vanuserühmas ei ole ravimit uuritud.


Siirik-peremehe-vastu haiguse raviks võib Jakavit kasutada lastel alates 12 aasta vanusest.


Muud ravimid ja Jakavi

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.


On eriti oluline, et te mainiksite kõiki ravimeid, mis sisaldavad allpool toodud toimeaineid, sest sellisel juhul võib teie arstil olla vajalik muuta teie jaoks Jakavi annust.


Järgmised ravimid võivad suurendada Jakavi kõrvaltoimete tekkeriski:

Ravi ajal võib arst soovitada teil võtta suurema või väiksema annuse, kui vereanalüüside tulemused näitavad, et see on vajalik, kui teil esinevad maksa- või neeruprobleemid või kui te vajate ravi mõnede teiste ravimitega.


Kui te saate dialüüsravi, siis võtke üks ühekordne või kaks eraldi Jakavi annust ainult dialüüsipäevadel pärast dialüüsi lõppu. Teie arst ütleb teile, kas peaksite võtma ühe või kaks annust ja kui palju tablette igaks annuseks võtta.


Võtke Jakavit iga päev ühel ja samal ajal koos toiduga või ilma.


Jätkate Jakavi võtmist nii kaua, kui arst on teile öelnud. Tegemist on pikaaegse raviga. Arst jälgib regulaarselt teie seisundit ning kontrollib, kas ravil on soovitud toime.

Kui teil on küsimusi Jakavi kasutamise kestuse osas, siis rääkige oma arsti või apteekriga.


Kui teil tekivad teatud kõrvaltoimed (näiteks verehäired), siis võib arst muuta teie Jakavi annust või paluda teil Jakavi võtmine mõneks ajaks katkestada.


Kui te võtate Jakavit rohkem, kui ette nähtud

Kui te olete kogemata võtnud rohkem Jakavit, kui arsti on määranud, siis võtke kohe ühendust oma arsti või apteekriga.


Kui te unustate Jakavit võtta

Kui te unustasite Jakavit võtta, siis võtke lihtsalt ettenähtud ajal järgmine annus. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.


Kui te lõpetate Jakavi võtmise

Kui te katkestate ravi Jakaviga, siis võivad teie müelofibroosi või polycytaemia vera sümptomid taastuda. Siirik-peremehe-vastu haiguse korral on ravivastuse saavutamisel võimalik annuse vähendamine või ravi peatamine Jakaviga ja teie arst juhendab seda.

Seetõttu ärge katkestage Jakavi võtmist ega muutke annust ilma arstiga nõu pidamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.


 1. Võimalikud kõrvaltoimed


  Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.


  Enamik Jakavi kõrvaltoimetest on oma raskusastmelt kerged kuni mõõdukad ning mööduvad tavaliselt pärast mõnepäevast või mõnenädalast ravi.


  Müelofibroos ja polycytaemia vera


  Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised

  Pöörduge enne järgmise korralise annuse võtmist kohe arsti poole, kui kogete järgmisi tõsiseid kõrvaltoimeid:

  Väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

  • mao- või soolte verejooksu nähud, näiteks must või vereplekkidega roe või vere oksendamine;

  • teadmata põhjusega verevalumid ja/või veritsus, ebatavaline väsimus, hingamisraskused liikumise või puhkamise ajal, ebatavaliselt kahvatu nahk või sagedased infektsioonid (verehäirete võimalikud nähud);

  • valulik nahalööve koos villidega (vöötohatise (herpes zoster) võimalikud nähud);

  • palavik, külmavärinad või teised infektsioonide sümptomid;

  • vere punaliblede arvu vähenemine (aneemia), vere valgeliblede arvu vähenemine (neutropeenia) või vereliistakute arvu vähenemine (trombotsütopeenia).


   Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

  • ajuverejooksu nähud, näiteks äkiline teadvuse muutus, püsiv peavalu, tuimus, surisemine, nõrkus või halvatus.


  Teised kõrvaltoimed

  Teised kõrvaltoimed hõlmavad allolevat loetelu. Kui teil tekivad need kõrvaltoimed, rääkige oma arstile või apteekrile.


  Väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

  • vere kolesteroolisisalduse või rasvade sisalduse suurenemine (hüpertriglütserideemia);

  • maksafunktsiooni testide normist kõrvalekalded;

  • pearinglus;

  • peavalu;

  • kuseteede infektsioonid;

  • kehakaalu suurenemine;

  • palavik, köha, raskendatud või valulik hingamine, vilistav hingamine, valu rinnus hingamisel (võimalikud pneumoonia sümptomid);

  • kõrge vererõhk (hüpertensioon), mis võib samuti põhjustada pearinglust ja peavalusid;

  • kõhukinnisus;

  • vere lipaasi aktiivsuse suurenemine.


   Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

  • kõigi kolme vererakutüübi sisalduse vähenemine – punalibled, valgelibled ja vereliistakud (pantsütopeenia);

  • sagedased kõhugaasid (kõhupuhitus).


   Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

  • tuberkuloos;

  • B-viirushepatiidi taasteke (mis võib põhjustada naha või silmade kollaseks minemist, uriini tumepruuniks värvumist, valu kõhu paremas küljes, palavikku ja iiveldust või oksendamist).

  Siirik-peremehe-vastu haigus


  Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised

  Pöörduge enne järgmise korralise annuse võtmist kohe arsti poole, kui kogete järgmisi tõsiseid kõrvaltoimeid:

  Väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

  • palavik, valu, punetus ja/või raskendatud hingamine (võimalikud tsütomegaloviirus-infektsiooni sümptomid);

  • palavik, valulik urineerimine (võimalikud kuseteede infektsiooni sümptomid);

  • südametegevuse kiirenemine, palavik, segasusseisund ja kiire hingamine (võimalikud sepsise nähud, mis on tõsine seisund, mis tekib vastusena laialdast põletikku põhjustavale infektsioonile);

  • väsimus, kurnatus, kahvatu nahk (võimalikud aneemia sümpromid, mis on põhjustatud madalast vere punaliblede sisaldusest), sagedased infektsioonid, palavik, külmavärinad, infektsioonidest põhjustatud valulik kurk või suuhaavandid (võimalikud neutropeenia sümptomid, mis on põhjustatud madalast vere valgeliblede sisaldusest), spontaansed veritsused või verevalumid (võimalikud trombotsütopeenia sümptomid, mis on põhjustatud madalast vereliistakude sisaldusest);

  • kõigi kolme vererakutüübi sisalduse vähenemine – punalibled, valgelibled ja vereliistakud (pantsütopeenia).


  Teised kõrvaltoimed

  Teised kõrvaltoimed hõlmavad allolevat loetelu. Kui teil tekivad need kõrvaltoimed, rääkige oma arstile või apteekrile.


  Väga sage (võivad esineda rohkem kui 1 inimesel 10-st):

  • kolesteroolisisalduse suurenemine (hüperkolesteroleemia);

  • peavalu;

  • kõrge vererõhk (hüpertensioon);

  • vere lipaasisisalduse suurenemine;

  • vereanalüüsides normist kõrvalekalded, mis võivad viidata võimalikule kõhunäärmekahjustusele (amülaasi aktiivsuse suurenemine);

  • iiveldustunne (iiveldus);

  • maksafunktsiooni testide normist kõrvalekalded;

  • lihasest pärineva ensüümi aktiivsuse suurenemine veres, mis võib viidata lihaskahjustusele ja/või lihaskoe hävimisele (vere kreatiin-fosfokinaasi aktiivsuse suurenemine);

  • vere kreatiniini taseme suurenemine, aine, mida tavaliselt eritatakse neerude kaudu uriini ning mis võib viidata, et teie neerud ei tööta korralikult (vere kreatiniini tõus).


   Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

  • palavik, valu, punetus ja/või raskendatud hingamine (võimalikud BK-viiruse infektsiooni sümptomid);

  • kehakaalu suurenemine;

  • kõhukinnisus.


  Kõrvaltoimetest teatamine

  Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada riikliku teavitussüsteemi (vt V lisa) kaudu. Teatades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

 2. Kuidas Jakavit säilitada


  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.


  Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või blistril pärast „EXP“. Hoida temperatuuril kuni 30 ºC.

  Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitada ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.


 3. Pakendi sisu ja muu teave Mida Jakavi sisaldab


Kuidas Jakavi välja näeb ja pakendi sisu

Jakavi 5 mg tabletid on valged või peaaegu valged ümmargused tabletid, mille ühel küljel on pimetrükk „NVR“ ja teisel küljel on „L5“.

Jakavi 10 mg tabletid on valged või peaaegu valged ümmargused tabletid, mille ühel küljel on pimetrükk „NVR“ ja teisel küljel on „L10“.

Jakavi 15 mg tabletid on valged või peaaegu valged ovaalsed tabletid, mille ühel küljel on pimetrükk

„NVR“ ja teisel küljel on „L15“.

Jakavi 20 mg tabletid on valged või peaaegu valged pikergused tabletid, mille ühel küljel on pimetrükk „NVR“ ja teisel küljel on „L20“.


Jakavi tabletid on pakendatud blisterpakendisse, mis sisaldab 14 või 56 tabletti või hulgipakendisse, mis sisaldab 168 (3 karpi, mis sisaldavad 56) tabletti.


Kõik pakendi suurused ei pruugi olla teie riigis müügil.


Müügiloa hoidja

Novartis Europharm Limited Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Iirimaa


Tootja

Novartis Farmacéutica S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona

Hispaania


image

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25

90429 Nürnberg Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00


Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2122 2872


Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 88 04 52 555


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570


España

Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888


France

Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. Tel: +351 21 000 8600


Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL Tel: +40 21 31299 01


Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Italia

Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00


Latvija

SIA Novartis Baltics Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited Tel: +44 1276 698370


Infoleht on viimati uuendatud